fejlec

Kapcsolattartó és
elérhetőségei


Tolnai Éva

E-mail:
tolnaieva1117@gmail.com

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

Felajánlott jó gyakorlatok

Átmenet az óvodából az iskolába:

Az általános iskolai oktató-nevelő munka a korábbi (családi és óvodai) nevelés eredményeire támaszkodik, s azt fejleszti tovább. Ezért nagyon fontos, hogy ismerjük a gyermek környezetét, ahonnan érkezik.
 Iskolánkba a Vásárosdombói Mesevár Óvodából és a Kisvaszari Napoviból érkeznek az első osztályos gyermekek. A 2003/2004-es tanévtől működik intézményünkben az „Óvoda-iskola átmenetet segítő fejlesztő csoport”, mely az elmúlt években a professzionális együttműködés feltételeit teremtette meg az óvodákkal. Évről évre bővülő programokkal, tevékenységekkel igyekszünk hatékonyabbá tenni e csoport kitűzött céljának megvalósítását.
Ennek leglényegesebb eleme, hogy a leendő első osztályos tanítók májustól heti egy alkalommal foglalkozásokat tartanak a nagycsoportos gyermekeknek mindkét óvodában, melynek során megismerkednek velük. Felmérik a gyermekek kulcskompetenciáinak állapotát, fejlettségi szintjét. A tanító nénik, tanító bácsik részt vesznek az óvodai nyílt napokon és szülői értekezleteken is, ahol találkoznak majdani tanítványaik szüleivel; ismertetik az iskolai szokásrendet, az iskolai elvárásokat. Tájékoztatják a szülőket az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentessé tételével kapcsolatos tevékenységükről; nevezetesen, hogy a tanítók óvodai foglalkozás keretében ismertetik meg magukat az ovisokkal, s a későbbiek folyamán iskolai környezetben is foglalkozásokat terveznek számukra, hogy megszokják az új környezetet.
A tanév végén a nagycsoportba járó gyerekek az óvónőkkel együtt meglátogatják az iskolában az első osztályosokat, betekintést nyernek a tanórai munkájukba. Az iskolakezdés előtt az elsős tanítók játékos délelőttöt szerveznek az iskolában a nagycsoportos óvodásoknak  annak érdekében, hogy a különböző óvodából érkező gyermekek is összeismerkedhessenek.
Ezeken a programokon kívül a tanév során az óvodás gyermekek számára az iskola épületében folyik logopédiai foglalkozás, fociedzés, zeneoktatás, fejlesztő foglalkozás gyógypedagógus vezetésével, valamint művészetterápia.

Szakmai kapcsolattartó: Schlégli Júlia, e-mail: julcsi120822@gmail.com, tel.: 20/3631428

Képzőművészet-terápia

A képzőművészet-terápia a belső lelki tartalmak nonverbális, a képzőművészet eszközeivel történő kifejezésmódja.
A hátrányos helyzetű tanulók tanítási-tanulási nehézségei rendkívül összetettek és messze túlmutatnak az iskolákban használt tanterveken vagy oktatási stratégiákon. A képzőművészet-terápiás foglalkozások az esélyegyenlőség biztosításának egyik alternatív lehetősége.
Támogatja a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrációját, segíti a tanulási és magatartási problémával küzdő iskolás és óvodáskorú gyermekek számára az élmény- és probléma feldolgozó munkát.
Mind a kognitív megismerés, mind a szociális kompetenciák, a mentális egészség területén a vizuális nevelés eszközeivel és a programozott művészetterápiás foglalkozásokkal bizonyított eredmények érhetők el.
E kompetenciafejlesztést célzó képzőművészeti program a gyermek és ifjúsági korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó képzéseket, fejlesztő, tehetséggondozó, társadalmi integrációt elősegítő foglalkozásokat és táborokat.
A projekt céljai szorosan kapcsolódnak a formális oktatás és fejlesztés céljaihoz, s egyben új, választható fejlesztéseket kínálnak az oktatási rendszeren túl.
A műhelyprogramok biztosítják a kulcskompetenciák (pl. szociális, életviteli és környezeti kompetenciák, életpálya építési kompetencia) valamint a tartalom-független kompetenciák ( pl. együttműködő-problémamegoldó képesség, kreativitás és motiváció stb.) egyidejű fejlesztését.
A program a 6-14 éves korosztályt célozza meg, akik életkori aktivitására, természetes érdeklődésére építi fejlesztéseit.
Fokozott figyelmet nyújt az ép és sérült gyermekek egy időben történő fejlesztése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztató fejlesztésére és képzésére, az esélyegyenlőség megteremtésére.
A képzőművészet-terápia csoportos vagy egyéni foglalkozások keretén belül segíti elő a gyermekek (tanulók) személyiségének kibontakozását, a bennük zajló kreativitás, valamint a spontán fejlődés térnyerését.
Foglalkozásai révén az elsődleges prevenciót segíti elő azzal, hogy a diákok fegyelmét a művészeti értékekre tereli, támogatja az őszinte önkifejezést, az önismeret elmélyülését, az emocionális és indulati érzést.
A képzőművészet-terápiás módszer eredményessége tapasztalható az oktató-nevelő munka számos területén:
Csökken az agresszív magatartás és a konfliktusok száma.  A pozitív hozzáállás a problémák megoldásánál is tapasztalható, emellett érezhető a tolerancia, az egymás elfogadásának képessége. A művészeti nevelés eszközeivel nő a környezetükkel és egymással szembeni érzékenységük is.
Diagnosztizált (magatartás zavar, figyelem zavar, elektív mutizmus, fogyatékosság, stb.) tüneteknél kiegészítő terápiaként javasolható a képzőművészet-terápia.

Szakmai kapcsolattartó: Katatics Zsuzsa, e-mail: katatics.zsuzsa@gmail.com, tel.: 30/4114332

Maratoni Mindentudó

Iskolánkban évente megrendezzük Maratoni Mindentudó vetélkedőnket, egy komplex egész napos rendezvényt, mely különböző képességterületek mozgósítására irányul.
Minden évben kiválasztjuk a vetélkedő témáját, mely köré felépítjük azt az egész éves projektet, melynek során a gyerekekkel együtt felkészülünk a megvalósításra.
A vetélkedő nem tantárgyi tudásra épül, hanem a különböző szociokulturális háttérből érkező gyerekek olyan feladatokat kapnak, melyekben kibontakoztathatják a különböző területeken kiemelkedő képességeiket. ( A témák között mindig szerepel a tánc, a zene, a divat, a gasztronómia, a képzőművészet, a sport.)
A tanulmányi munka eredményessége minden iskolának alapvető érdeke, de a tanulmányi munkán kívül meg lehet találni minden esetben azt a többletet, amiben ezen felül is ki lehet emelkedni. Ezért, ha ebben a projektünkben előtérbe helyezünk olyan területeket, mint művészetek, mozgáskultúra, önismeret, kreativitás – olyanokat melyeknek nem előfeltétele a hagyományos értelemben vett tanulmányi siker -, és ezekben sikeresek lehetnek a diákok, az biztosan pozitívan befolyásolja tanulmányi munkájukat is. Ezek olyan területeket fejlesztenek, melyek a hatékony tanulás előfeltételei.
Fontosnak tartjuk a kortársi kapcsolatok erősítését, a közösség fejlesztését, saját intézményen belüli kapcsolatrendszereken túl a tágabb környezet, a közeli oktatási intézmények diákjaival való közös programokon keresztül is. Ezekben a kapcsolatokban a gyerekek saját magukat is minősítik és elhelyezik magukat a kortársakkal való összehasonlítás során.
A felkészülés során tudatosan fejlesztjük az esztétikai, művészeti kompetenciáikat, megismerik a különböző korok stílusait, s az adott témának megfelelő dekorációkat ők készítik művészetterapeuta segítségével.
Talán a legfontosabb feladata az egész éves közös munkának az anyaggyűjtés, a témában való elmélyedés, mely mindig más-más képességterület kibontakoztatását célozza meg.
A rendezvény mindig májusban kerül megrendezésre, kistérség iskolái körében egyre nagyobb az érdeklődés.

Kapcsolattartó: Tolnai Éva, e-mail: tolnai1117@freemail.hu, tel.: 20/8032656

Az intézmény által kínált programok: