HÍREK     VEZETŐSÉG     PROGRAMOK     RÁDIÓ      ÚJSÁG     ÉRDEKVÉDELEM     KAPCSOLAT


Diákönkormányzati választások

Változások, fontosabb tudnivalók, meghallgatás

Felhívjuk figyelmeteket, hogy az időpontváltozás jogát október 18-ig fenntartjuk!

A meghallgatás időpontja: 2013. október 21.
Helyszíne: a gimnázium díszterme

A meghallgatáson bárki részt vehet, meghallgathatja a jelöltek bemutatkozását.

A jelöltek nem tartózkodhatnak a díszteremben a többi jelölt meghallgatása alatt.

A jelöltek sorsolás (sorszámhúzás) útján, egymás után mutatkozhatnak meg a diákönkormányzat, a vezetőség, valamint diáktársaik előtt.

A meghallgatás menete:

 1. Ellenőrzésre kerül a bizalmi levél / osztályfőnöki ajánlás.

 2. A jelöltnek lehetősége adódik 2-3 percben bemutatkoznia

 3. A diákönkormányzat kérdéseket tesz fel a jelölteknek.

A kérdések:

1.       Miért szeretnél DÖK-ös lenni?

2.       Milyen feladatot vállaltál eddig a közösségért?

3.       Milyen programot szerveznél 500.000-ft-ból?

4.       Hogyan érnéd el, hogy népszerű legyen egy-egy program?

5.       Hogyan tennéd színesebbé az iskola életét?

6.       Milyen módon növelnéd a DÖK Kassza bevételét?

7.       Hogyan érnéd el, hogy a diákok problémáival a DÖK felé forduljanak?

8.       Milyen szerepet vállalnál a DÖK-ben? Inkább vezető szerep, vagy háttérmunka? Miért?

8.+1 Miért 15 tagú a diákönkormányzat?

 

Kötelezettségek, feladatok - avagy mivel jár a DÖK-össég?

?  A diákönkormányzati tag vállalja, hogy megjelenik a gyűléseken.

              Gyűlések program alkalmával heti több alkalommal tartandóak, átlagosan kéthetente 

?  Tudásához, kreativitásához képest ellátja a rá bízott feladatot

?  Az általa képviselt két osztállyal folyamatos kapcsolattartás, információ átadás, szükség esetén érdekképviselet

?  Vállalja szabadideje egy részének feláldozását

?  Példát mutat a diákság számára

 

A szavazás 2013. október 24-én délelőtt történik, a szavazás menete bővebben a dokumentum további részében található. A szavazatszámlálás ugyan ezen a napon 14:30-tól történik, diákmunkát segítő pedagógus, egy vezetőség tag, és a szavazatszámláló bizottság jelenlétével.

2013. január 25-én délután a diákközgyűlésen történik az eredményhirdetés, valamint az éves beszámoló.

Diákközgyűlés: 2013. január 25, 14:30

 

Szervezeti és Működési Szabályzat Diákönkormányzati Választásokról szóló része:

A választás résztvevői

Jelölt, jelöltetés

 1. A diákönkormányzatba mind tanuló jelöltetheti magát, a jelölést a diákönkormányzat felé a jelöltetési időpontig kell jelezni.

  1. A jelölési napon túl jelentkezést nem áll módunkban elfogadni

 2. Az a jelölt indulhat a választásokon, aki 1 pedagógus által aláírt bizalmi levelet vagy osztályfőnöki ajánlást megszerezte.

  1. Bizalmi levelet / osztályfőnöki ajánlást a diákönkormányzattól vagy az iskola titkárságáról kérhetnek a jelöltek.

  2. A bizalmi levél / osztályfőnöki ajánlás hitelesítése a pedagógus aláírásával jön létre.

 1. A bizalmi levélnek / osztályfőnöki ajánlásnak tartalmaznia kell:

  1. Jelölt nevét, osztályát

  2. Osztályfőnök nevét

  3. Hitelesítő pedagógus nevét, aláírását.

  4. Jelölt aláírását.

 1. Az a bizalmi levél / osztályfőnöki ajánlás, ami nem tartalmazza az előző pontban előírt kívánalmakat, érvénytelennek minősül.

  1. Az, aki hamis, illetve bizonyíthatóan nem eredeti bizalmi levelet nyújt be a diákönkormányzat részére, azt a választásból kizárásra kerül.

 

 1. A bizalmi leveleket a diákönkormányzat által megszabott időpontig kell leadni

  1. kivizsgálását a diákönkormányzat 2 tanítási napon belül köteles elvégezni

 1. A jelölt nem készíthet semmilyen kampányterméket (újság, plakát, kitűző)

  1. Jogában áll kifogással élni és fellebbezni valamint bizalmi levelet gyűjteni

Diákönkormányzat

 1. A diákönkormányzat tűzi ki a választással kapcsolatos időpontokat, meghallgatást tart, ellenőrzi a bizalmi leveleket, vezeti a választást és felügyeli tisztaságát.

  1. A diákönkormányzat a szavazás napját megelőző napon egy közös szavazó urnát, a szavazócédulákat tartalmazó borítékokat köteles hitelesíteni a diákönkormányzat elnökének, jegyzőkönyv vezetőnek és egy iskolavezetőségi tagnak a jelenlétében.

  2. Az urnanyitásról jegyzőkönyv kell, hogy készüljön

  3. A DÖK vezetésével történik meg a szavazatszámlálás.

  4. A diákönkormányzat meghatározott időpontban meghallgatást tart

       

       I.      A meghallgatás előtt egy héttel nyilvánosságra kell hozni a fórum időpontját.

            II.      A meghallgatáson a jelöltek pontokat kapnak, amit nyilvánosságra nem hoznak.

III.             A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, mely rögzíti a végpontszámot, százalékot is.

  1. A diákönkormányzat a megadott időpontig kihirdeti az új tisztségviselőket

                                                             I.      Megbízatásuk az új diákönkormányzat felállásának időpontjában kezdődik el.  

  1. A választás egésze alatt a diákönkormányzat felelős a választás tisztaságának biztosításáról.

  2. a diákönkormányzatnak nyújtható be jogorvoslat

  3. a diákönkormányzat jogában áll a jogorvoslat elbírálása határozat útján.

  4. a határozatot a diákönkormányzatnak 48 órán belül meg kell hozni

  5. a diákönkormányzatnak joga van a választással kapcsolatos időpontok kitűzésére. melyről a diákság előzetesen tájékoztatást kell, hogy kapjon.

  6. A diákönkormányzat független így nem fojtathat kampányt egyik jelölt mellett sem.

  7. a diákönkormányzati tagoknak, mint az iskola egyéni tanulója jogában áll szavazni.

Szavazatszámláló bizottság

 1. A szavazatszámláló bizottság a szavazások lezárása után ül össze melynek elnöke a diákönkormányzat elnöke.

  1. a szavazatszámláló bizottság egy diákközgyűlés keretében ül össze.

  2. az elnöknek a bizottsággal együtt kell meggyőződni az urnák szabályosságáról.

 2. Tagjai:

  1. a diákönkormányzat valamennyi tagja

  2. a jelöltek

  3. az iskolai vezetőség

 1. A bizottság jogköre a szavazatok megszámlálása és jegyzőkönyvbe vétele.

  1. A szavazatszámláló bizottság jogköre a szavazatszámlálás megkezdésekor az urna felnyitásáig tart

  2. a bizottság ülése alatt jegyzőkönyv készül a szavazatszámlálás tisztaságának megőrzése érdekében.

  3. a jegyzőkönyvvezetőt a bizottság elnöke nevezi ki az ülés előtt.

 1. A végeredmény kihirdetése az elnök jogköre.

Szavazás menete

 1. A szavazási eljárást a diákönkormányzat tagjai végzik el a hatályos munkatervben meghatározott osztályokban.

 2. A szavazáson minden olyan jelölt indul, aki megszerezte a bizalmi levelet

 3. A szavazócédulákat diákönkormányzati pecséttel ellátott borítékban kell az osztálytitkárnak átadni ellenőrzés céljából.

  1. az a szavazócédula érvényes melyen diákönkormányzati pecsét található.

  2. a cédulák érvénytelenségének felmerülése esetén a diákönkormányzat új szavazócédulákat köteles összeállítani és a szavazást megismételni.

 4. A szavazás titkosan történik meg.

  1. a szavazólapon az összes jelölt neve, fényképe megtalálható. Választani a jelölt neve mellé tett egymást metsző két vonallal lehet. (X vagy +)

  2. a szavazólapok összegyűjtése után azokat a borítékba helyezve le kell zárni

  3. a borítékon fel kell tüntetni az osztály létszámát, a hiányzók számát, és a szavazók számát. 

  4. hitelesíteni kell aláírásával az osztálytitkárnak a jelenlévő pedagógusnak és a diákönkormányzati képviselőnek.

  5. a szavazás csak pedagógus felügyeletében történhet meg.

  6. a szavazás végeztével a szavazatokat tartalmazó borítékot a diákönkormányzati képviselő köteles a közös szavazó urnába helyezni. 

 

 1. Az a jelölt nyer, aki a legtöbb százalékot kapja

  1. a megválasztható új tagok száma a távozó diákönkormányzati tagok létszámával egyenlő  

  2. a végeredmény a diákönkormányzati pontszám százaléka és a szavazás százalékának átlagából adódik

 

I.                   a diákönkormányzat százalék: a diákönkormányzat az előzőleg kiadott szempontok alapján pontozza a jelöltet minden diákönkormányzat tag 2 szavazattal rendelkezik melyet százalékba váltunk át, így a szavazatok 30%-át szerezheti meg a diákönkormányzattól a jelölt.

 

II.                Az iskola százaléka: a diákok (szavazólapon) a jelöltek közül 5-öt jelölhetnek. A diákok, a szavazat 70%-át élvezik.

III.             a szavazás százaléka a jelölt megkapott szavazatainak százaléka az iskola jelen tanévében lévő tanulók függvényében

 

 1. A szavazatszámláló bizottság ülésén a végeredmény kihirdetése után az ülés alakuló üléssé alakul át.

  1. Az alakuló ülésen az új diákönkormányzat vesz részt, valamint a régi diákönkormányzat a diákönkormányzati dokumentumok átadásáig

  2. Az alakuló ülésen történik a jelen szabályzat felülvizsgálata.

 

besidok.atw.hu copyright © 2013 by Besi DÖK