Szövegdoboz: Az Ecsedi-láp Emléknap és program csomag részei 

Előzmények, megalapozás

2010 elején, hat Nagyecsedi civil szervezet közös gyűlésén, egységes célokat, tevékenységi köröket határozott meg. Ezek között kiemelkedő volt a térség és a település kulturális életének hatékonyabbá tétele. A kidolgozott programterv vázlat, első alapozó lépésként célul tűzte ki, hogy az önkormányzat hivatalosan jelöljön ki egy emléknapot, mely az Ecsedi-láp egykori és jelenlegi értékeit hivatott feltárni, megmutatni és fejleszteni.
2010 végén beadványt nyújtottunk be a képviselő testület elé, melyet elfogadtak, így 2011-től, március 1. hivatalosan az Ecsedi-láp Emléknapja.
(A rendezvényt, mindig, egy, a dátumhoz közeli szombaton tartjuk)
A beadó szervezetek, és az azóta hozzájuk csatlakozó civil szervezetek vállalták az emléknap, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb programok, akciók szervezését és lebonyolítását.
Így a program, először 2011.03.12.-én kerül megrendezésre.

Előkészítésként két találkozót szerveztünk a helyi és külső segítő civil szervezeteknek, a helyi intézményeknek és az önkormányzatnak, ahol eldöntöttük a rendezvény formáját, témáját és egyéb, a lebonyolításhoz szükséges kérdéseket.

A rendezvény témái, programelemei
Ebben természetesen igazodunk a beérkező javaslatokhoz!

A rendezvény fő célja, hogy elősegítse a térség lakóinak lokálpatriotizmusát, természeti és kulturális adottságokra és hagyományokra alapozó, környezettudatos életmód elterjedését.
Ennek érdekében a rendezvény témáiban igyekszünk beilleszteni a potenciálisan érintett közösségeket érdeklő anyagokat.
Az egyes témák, mint leírásukból is kiderül, szervesen kapcsolódnak egymáshoz, legtöbbször nem is működnek a többi rész nélkül. Ennek az összefonódásnak és egymásrautaltságnak a felismertetése a rendezvény egyik fő feladata.

 A térség múltja. Alapként az Ecsedi-láp természeti és kulturális múltját tárgyaljuk. Ebben az egykori és jelenlegi élővilágot, a régi láp hagyományos életmódjait és gazdálkodási formáit mutatjuk be.
Kiemeljük azokat az elemeket, melyek átmenthetőek a jelenbe, amikkel fejleszthetjük természeti értékeinket, valamint az azon alapuló, idegenforgalmi, agrár, kézműves kisipari és egyéb ágazatokat. Példaként állítjuk a csíkász, pákász mesterségeket, a külterjes állattartás és az extenzív gyümölcstermesztést, mint tájjellegű, hosszútávon fenntartható gazdálkodási formákat.
Természetvédelem, táj rehabilitáció. Az egykori Ecsedi-lápból, mára gyakorlatilag nem maradt természetes terület. Egyes medrek, illetve mélyebben fekvő zónák, változó mértékben regenerálódtak, de ezek nem mutatják a térség eredeti arculatát. A rehabilitáció már hosszú idő óta része az önkormányzati és civil terveknek, de eddig nem sikerült komoly eredményeket elérni. A helyreállítás fontosságát mutatjuk be, a természetvédelmi szemponton kívül az állattartási, nyersanyagnyerési, idegenforgalmi oldalról is. Tisztázzuk, hogy egyes ágazatoknak miért lenne fontos a rehabilitáció, és mivel tudnák elősegíteni azt. A témán belül foglalkozunk egy állandó és egy vándorkiállítás megtervezésével.

Agrár. A térség alternatív agrárlehetőségeinek vázolása. A környező területek (Szatmár-Bereg) agrár-környezetvédelmi programjainak bemutatása, profilváltási lehetőségek, extenzív növénytermesztés és állattartás lehetőségei. A helyben termelt alapanyagok helyi feldolgozásának és forgalmazásának fontossága, kapcsolódási pontok a kisiparhoz a természetvédelemhez és az idegenforgalomhoz. Kiemeljük a térségre jellemző termékek fontosságát.
Kisipar. Célzottan azokat a kisipari lehetőségeket mutatjuk be, melyek hagyományosak a térségben és melyek alapanyaga is innen származik. Kiemeljük a természeti helyreállítások, és az agrár-profilváltások esetén kinyerhető nyersanyagok szerepét. A vállalkozókat inspiráljuk arra, hogy termékeiknek igyekezzenek tájjellegű nevet, formát adni. Reklám és marketing tanácsok.
Idegenforgalom, aktív pihenés. Ebben a témakörben felhívjuk a figyelmet a helyi értékekre és aktív pihenési lehetőségekre. Tárgyaljuk az idegenforgalmi látványosságok, rendezvények, szálláshelyek, vendéglátóhelyek hiányosságait, a fejlesztés lehetőségeit, a környező térség tapasztalatai alapján. Kapcsolódási lehetőségek a vadászathoz, horgászathoz. A szegényes horgászati lehetőségek fejlesztése.
Helyi termékek szerepe az idegenforgalomban. Reklám, marketing.
Oktatás. Bemutatunk egy anyagvázlatot, amire az oktatási intézmények és az érintett civil szervezetek felépítenek egy átfogó oktatási anyagot, ami alkalmas óvodai, általános iskolai és gimnáziumi korosztályok ismeretszerzésére, a rendezvényen tárgyalt témakörökben. Az elkészülő anyag, szervezett oktatási formában, vagy azon kívül kerül átadásra, a lehetőségek függvényében. Alkalmas továbbá a lakosság felé, ismeretterjesztési anyagként.
Fő célja, hogy megkedveltessük és megismertessük térségünket az ifjúsággal és a felnőtt lakossággal. A térség adottságaira és a hagyományokra alapozott környezettudatos életmód mintát nyújtsunk részükre.
Alternatív energiagazdálkodás. Bemutatók a térségben létező és szóbajöhető alternatív energianyerési formákkal. Napelemes rendszerek, szélenergia, megújuló fűtőanyagok használata, termálvíz, komposzt és metán rendszerek.
Felhívjuk a figyelmet az energiatakarékos háztartások, gazdaságok és kisipar fontosságára, kedvező környezeti hatásaira.
Építkezés, lakóhely kialakítás. Új és hagyományos alapokon nyugvó építkezési módok, melyek energia és környezet kímélők, alapanyaguk jelentős része kinyerhető a térségben.
Épített környezetünk, közterek, parkok, udvarok, aktív pihenést szolgáló objektumok, korszerű, környezettudatos, egészség centrikus megtervezése.  
Kissebség. A helyi cigány kissebség beilleszkedési lehetőségei a programban tárgyalt tevékenységekbe. A hagyományokon alapuló, de korunknak megfelelő, fenntartható tevékenységi formák bemutatása, elterjesztése. Kulturális és foglalkoztató programok szerepe az integrálásban
Ifjúság. A fiatalok bevonása a helyi társadalmi életbe. A térség komplex megismertetése, megszerettetése. A korosztálynak megfelelő kapcsolódási pontok feltárása, a jellemző elvándorlás csökkentése, az itt maradást elősegítő tényezők feltárása. Milyen formában érvényesülhet a fiatalok szemlélete, elvárása a közösségben és milyen kötelezettséggel, vállalással jár ez.

 A rendezvény felépítése és a hosszabbtávú tervek megalapozása miatt, kiemelt fontossággal tárgyaljuk az alábbi négy pontot. Ez nem azt jelenti, hogy itt van a legtöbb probléma, de e témák kitárgyalása, a lehetőséget tisztázása, a feladatok és szerepek kiosztása, fontos a további lépések gördülékennyé tételében. Ezek a célok gyorsan és könnyen elérhetőek a jelenlegi civil szervezeti és intézményi háttérrel.

Nagyecsed és az Ecsedi-láp „kitalálása”. Fontosnak tartjuk, hogy kialakítsunk egy olyan egységes megjelenési formát, mely ráhúzható a térség rendezvényeire, a civil szervezetek programjaira, munkáira, valamint a helyi termékekre és szolgáltatásokra. Jelenleg hiányzik azaz „apropó”, ami a térség jellegzetességére utal. A település és az Ecsedi-láp térségének megismertetésében, a helyi programok és termékek népszerűsítésében, eladhatóvá tételében, elengedhetetlen, hogy jellegzetes szlogenek, emblémák, védjegyek tegyék egyértelművé a történés, vagy a származás helyét. Bemutatjuk az ilyen irányú eddigi eredményeinket és segítjük a folyamat elterjedését.
Célunk, hogy a legfontosabb helyi programokra nézve, konkrét, kompromisszumokon alapuló terveket készítsünk.
Információáramlás. Szorosan a fenti ponthoz kapcsolódik, a helyi tevékenységek és termékek megismertetése, bemutatása, népszerűsítése, a kornak megfelelő marketing stratégiákkal. Bemutatunk, már elkészült reklám filmeket, szóróanyagokat, riportokat. Vázoljuk az elvárásokat és lehetőségeket, felhívjuk a figyelmet a közös megjelenés és a kölcsönösség fontosságára.
Vázoljuk elképzeléseinket a város hivatalos honlapjának átalakítására, hogy az kiszolgálja minden szektor, és korosztály igényeit.
Civil szervezetek szerepe, a hosszú távú tervek megvalósításában. Helyi és külső példákkal világítjuk meg a civil összefogás szerepét, egy-egy közösség életében. A jelenlegi együttműködés fejlesztésének lehetőségei, munkamegosztás, szakosodás. A szponzorálási formák kiterjesztése, minél szélesebb réteg bevonása tevékenységeinkbe. Az önkormányzat és a civil szektor viszonya.
Munkacsoport felállítása a további munkák koordinálására, kapcsolattartásra.
Térségi összefogás. A térség kulturális és idegenforgalmi programjainak szinkronizálása. Közös megjelenés, hálózatok, rendezvény sorozatok felépítése. A térségi civil szervezetek együttműködése, hatékonyság növelés, a közös célok elérésében.

A rendezvény megvalósítási terve

A rendezvény helyszíne a Nagyecsedi II. Rákóczi Ferenc Művelődési Ház. Itt több helyszín, biztosítja az egyes programelemek lebonyolításának lehetőségét és színvonalát. A program tárgyi feltételeit a Művelődési Ház, a rendező civil szervezetek és intézmények biztosítják. Ezek például: paravánok, projektorok, vetítők, számítógépek, stb.
A rendezvény alapvetően négy elemből épül fel.

Előadások. Vitaindító, és bemutató előadások, helyi és meghívott előadókkal, a fent jelzett témakörökben. Az előadások 15 perces időtartamúak. Az előadások anyagát, írott, vagy elektronikus formában, elkérjük az előadóktól, hogy a programról, a későbbiekben készülő kiadványban szerepelhessenek.
Bemutatók, kiállítások, szóróanyagok. Az érintett témakörökkel foglalkozó bemutatók, kiállítások és szóróanyagok elhelyezésével, az előadásokon túli információkhoz juthatnak a résztvevők és a vendégek. A kiállított anyagok a helyi értékekkel, tevékenységekkel és lehetőségekkel, valamint a hasonló, közeli térségekben elért, példaértékű és itt is hasznosítható eredményekkel foglalkoznak.
Fórumok. Legfontosabb elemek, melyek célja, hogy az érintettek, a segítők és az érdeklődők, megvitassák, feldolgozzák a felvetett problémákat és konkrét megoldásokat javasoljanak, fogadjanak el, egy-egy témakörben.
A fórumok, viták hatékonyságának érdekében, tapasztalt moderátorokat hívunk. A fórumok, szekciók száma, a résztvevők igényéhez igazodik, terveink szerint egy és öt között lesz.
A vitákat rögzítjük, megőrizzük, a lényegesebb részeket kiadványban, vagy honlapjainkon megjelentetjük.
Média. Az elhangzottakat és a látottakat, elérhetővé tesszük a résztvevő civil szervezetek honlapjain, illetve a rendezvény kialakításra kerülő, saját honlapján, a helyi újságban és televízióban, valamint kivonatosan, minél nagyobb körben.
Lehetőség szerint a helyi lap, Ecsedi Hírmondó, különszámban is foglalkozik a rendezvénnyel.

Kommunikáció, média
A rendezvényről reklám és bemutató anyagot jelentetünk meg a helyi, a térségi, a megyei és lehetőség szerint országos médiákban is. A helyi televízióban (M1 TV, Mátészalka, / HHC, Helyi Hírek Csatornája) és a résztvevő helyi civil szervezetek, valamint a város hivatalos honlapján már megjelentek információk, reklámok a programról. Ennek kiterjesztése alapvetően finanszírozási kérdés.
A rendezvény eredményeiről, ugyanilyen szinten jelentetünk meg anyagot és egy kivonatos kiadványt is készítünk róla. Igyekszünk kitérni minden felmerülő problémára és minden elért eredményre.
Ezeken a helyeken ismertetjük a rendezvény saját honlapjának elérhetőségét, ahol a legrészletesebb információkhoz lehet jutni, és hozzá is lehet szólni a témákhoz.

A hatékonyság vizsgálata
Az előzetes találkozókon megállapodtunk, hogy a résztvevők, évenként két alkalommal,
(a város hivatalos rendezvényén: Ecsedi-láp Fesztivál és október hónapban) összejönnek és megbeszéljük az elért eredményeket, megoldásokat találunk a felmerülő problémákra. Ezeket a találkozókat nyílttá tesszük, hogy a helyi lakosság és a külső segítők is hozzá tudjanak szólni.
Az eredményekről és a nehézségekről is tájékoztatjuk a nyilvánosságot. Ezt főleg a honlapon és a helyi médiákon keresztül tudjuk biztosítani.
A rendezvény és minden azt követő találkozó feldolgozott anyagát eljuttatjuk a képviselő testülethez, hogy kölcsönösen segíteni tudjuk munkáinkat, és hogy képet kapjanak a civil szektor tevékenységeiről, elvárásairól.

Hosszabb távú tervek
A rendezvény formáját, az előkészítő találkozókon megbeszéltük, lefektettük hosszabb távú elképzeléseinket. Ezek szerint szeretnénk minél több gyakorlati, tárgyi elemmel bővíteni a programot, amit az első alkalommal, az előkészítési idő rövidsége és a bizonytalan finanszírozási feltételek miatt nem tudtunk vállalni. A tervek szerint olyan működő modelleket mutatunk be, melyek a környezettudatos, gazdaságos, helyi értékekre és adottságokra alapozó tevékenységek.
Ilyenek például:
Napelemes házi energiarendszer
Helyi sajátosságokra épülő kert, udvar: fűszer, vagy gyógynövény kert, madárbarát kert, stb.
Alternatív építkezési módok: szalmabálás építkezés, vályog és paticsépítkezés, a nád, mint építőanyag
Tájjellegű kisipari alapagyagok termelése: fűzvessző, gyékény, nád, stb.
Táj rehabilitáció: pihenés, idegenforgalom, vadászat, horgászat, stb.
Hagyományos kézművesség: a helyben kinyerhető, megújuló alapagyagokból
Alternatív növénytermesztési formák, új és régen nem használt növények

Megfelelő lehetőségek esetén egyes bemutatók már az első rendezvényen is megjelenhetnek!


A rendezvény részletes programtervezete
Ecsedi-láp Emléknap, Nagyecsed, 2011.03.12.Kérjük a helyi civil szervezeteket, érintett intézményeket, minél több taggal vegyenek részt a programban!

A rendezvény nyitott, mindenkit szeretettel várunk.
Ha érdekelnek a tárgyalt témák, hozzá akarsz szólni, vannak jó ötleteid, és szeretnéd megvalósítani azokat, gyere el és vegyél részt munkánkba.

Információk: a 06-30-231-5801 –es telefonon.
Jelentkezhetsz, vagy részletes tájékoztatást kérhetsz a 
herpent@freemail.hu e-mail címen
Szövegdoboz: A TETEJÉRE
Szövegdoboz:         Beköszönő   A programról   Szervezetek    Hírek    Eseménynaptár   Eredmények

Időpont

Programrész

 

08.00-09.50

 

Kiállítások, bemutatók megtekintése

A bemutatók nagy része úgy van elhelyezve, hogy egész nap szabadon megtekinthetőek

 

10.00-10.20

 

Ünnepélyes megnyitó

 

10.20- 12.00

 

Előadások. Bemutató és vitaindító előadások

A 15 perces előadások után 5-5 perc lehetőség van kérdések feltevésére, észrevételekre

 

12.00-12.15

 

A fórumok megszervezése

A résztvevők eldöntik, hogy a további megbeszéléseket, vitákat, milyen formában folytatják le.

 

12.15-12.30

 

Kiállítások, bemutatók megtekintése

Kötetlen beszélgetések

A látogatóknak folyamatosan nyitott

12.30-13.15

 

Ebéd és kávé szünet

A meghívott résztvevőknek

 

13.15-16.10

 

Fórumok, viták

Igény szerint szekciókban, vagy együtt, moderátor vezetésével

 

14.10-14-25

 

Kávé szünet, pihenő

Igény szerint

16-10-16-20

 

Kávé szünet, pihenő, kötetlen beszélgetés

 

16.20-16.40

 

A program eredményeinek rövid ismertetése, a feldolgozás utáni eredmények elérhetőségének megnevezése. Javaslatok, a továbbiakra

Minden résztvevő számára

16.40-16.50

 

A rendezvény ünnepélyes bezárása

 

16.50-

 

Munkacsoport felállítása a további munkák koordinálására, kapcsolattartásra.

Kötetlen program

 

  

Igény szerint