Amit a háztartási munka végzéséről tudni kell:

A háztartási munka egy speciális munkavégzésre irányuló jogviszony, részletes szabályait a 2010. évi XC törvény   tartalmazza. Sajátossága azzal magyarázható, hogy ilyen jogviszony keretében a foglalkoztató adózott jövedelméből biztosít más magánszemélynek munkával megszerezhető jövedelmet.  Annak érdekében, hogy az ilyen származó jövedelem után ne  kelljen újra adót fizetni a jogszabály bevezeti  az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatás fogalmát. Ilyen foglalkoztatásnak minősül a természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony. A jogviszonyban résztvevő felek:

 

 

Háztartási alkalmazott: az a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

 

 

Foglalkoztató: az a természetes személy, aki a háztartási alkalmazott munkáltatója, illetve megbízója, megrendelője.

 

 

A foglalkoztató által  a háztartási munka ellenértékeként a háztartási alkalmazott részére adott ellenérték  pedig az un. adórendszeren kívüli kereset.

 

 

Szükséges-e írásbeli megállapodás ilyen jogviszony létesítéséhez? Jogszabály szerint nem kötelező, de nem kizárt. Azonban a bejelentési kötelezettség teljesítéséhez és az igazolás kiadásához szükséges, háztartási alkalmazottra vonatkozó adatokat fel kell jegyezni.

 

 

Mire kell figyelni, ha háztartási alkalmazottat akarsz foglalkoztatni illetve háztartási alkalmazottként szeretnél jövedelemhez jutni?

 

 

A jogszabály csak egyes tevékenységekre teszi lehetővé ilyen megállapodás megkötését. E körbe tartoznak  a kizárólag a természetes személy és háztartásában vele együtt élő személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítását szolgáló következő tevékenységeket, mint például:

          - lakás takarítása,

          - főzés, mosás, vasalás,

          - gyermekek felügyelete, házi tanítása,

          - otthoni gondozás és ápolás,

          - kertgondozás,

          - házvezetés

 

 

A felsorolt tevékenységek után fizetendő díjazás csak akkor tekinthető adórendszeren kívüli keresetnek, azaz akkor nem kell utána adót fizetni, ha  természetes személyek közötti kapcsolatból származik. Nem sorolható e körbe a fenti tevékenységek ellása akkor,

 

- ha   az azt elvégző személy ilyen tevékenységet folytató egyéni vállalkozó vagy egyéni cég, illetve ilyen tevékenységet folytató társas vállalkozás tagja, munkavállalója, feltéve, hogy a tevékenységet e minőségével összefüggésben végzi;

 

- ha a háztartási alkalmazott által nyújtott szolgáltatás ellenértékeként a természetes személy foglalkoztató - akár közvetve - mástól juttatásban részesül;

 

- ha az a természetes személy foglalkoztató, vagy a háztartásában vele együtt élő személyek, illetve közeli hozzátartozóik üzletszerű tevékenységével összefüggő célt szolgál.

 

 

Milyen kötelezettsége van a foglalkoztatónak?

 

 

A foglalkoztatás megkezdését megelőzően havonta kell eleget tenni a NAV felé a bejelentési kötelezettségnek. A bejelentési kötelezettség az ügyfélkapun keresztül vagy a telefonos ügyfélszolgálat igénybevételével teljesíthető  papír alapon, postai úton vagy személyesen történő benyújtással nem.

 

 

Az ügyfélkapun történő bejelentéshez a foglalkoztatónak előzetesen regisztráltatnia kell magát ügyfélkapun. (https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu) A bejelentés megtételére. módosítására és visszavonására a 11 T1043H jelű bejelentő és változás-bejelentő lap szolgál. Ezt az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV részére. Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról tölthető le.

 

 

Telefonon történő bejelentés a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon (l85-ös szám) keresztül lehetséges. A bejelentés során az alábbi adatokat kell megadni: a foglalkoztató adóazonosító jele, a háztartási alkalmazott adóazonosító jele és társadalombiztosítási azonosító jele, a tényleges foglalkoztatás kezdő napja.

 

 

A telefonon tett bejelentést telefonon lehet módosítani.

 

 

A bejelentés a teljesítés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozik. Ezért az ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén is a bejelentést újra meg kell tenni. A bejelentés visszavonására és módosítására a bejelentő vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentése követő 24 órán belül van lehetőség.

 

 

Amennyiben a foglalkoztató a bejelentési kötelezettségének eleget tett a  háztartási alkalmazott után adó és járulék fizetésére nem kötelezett. A bejelentési kötelezettség a foglalkoztatót terheli, így a háztartási alkalmazottat adó- és járulékfizetési kötelezettséget még akkor sem terheli, ha a foglalkoztató a bejelentési kötelezettsége teljesítését elmulasztotta.

 

 

Regisztrációs díj:

 

 

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétellel, regisztrációval kapcsolatban  bejelentett háztartási alkalmazottanként, havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötetezettség terheli. Ennek összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. Ha a foglalkoztató nem teljesíti a regisztrációsdíj-fizetési kötelezettségét és/vagy a bejelentési kötelezettségét, a mulasztással érintett naptári hónapokban a háztartási alkalmazottnak kifizetett bevétel teljes összege után az Szja-törvény és a Tbj. törvény általános rendelkezései szerint meg kell az adót és a  járulékokat fizetnie,valamint 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Amennyiben a mulasztás a foglalkoztató érdekkörébe eső okra vezethető vissza az egyébként a magánszemélyt terhelő adót és járulékokat is meg kell a foglalkoztatónak  fizetni.

 

 

A regisztrációs díjat a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig kell a NAV fizetési számlájára történő készpénzbefizetéssel, a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy  átutalással teljesíteni.

 

 

A háztartási munkából származó adórendszeren kívüli keresettel összefüggésben bevallási kötelezettség sem a foglalkoztatót, sem a foglalkoztatottat nem terheli. De a regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet. A háztartási munkára foglalkoztatott természetes személy nem minősül a Tbj. törvény szerinti biztosítottnak. E munkavégzés alapján természetbeni vagy baleseti egészségügyi szolgáltatásra sem szerez jogosultságot.

 

 

Igazolás:

 

 

A háztartási alkalmazott az őt megillető, adórendszeren kívüli bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól . Ha a hónapban a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti. A foglalkoztatott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni.

 

 

Az igazolásnak tartalmaznia kell: a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét, a tényleges foglalkoztatás kezdő napját, a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét, a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását, a foglalkoztatás helyének címét, a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását.  Egy erre vonatkozó mintát itt találsz.

 

 

Figyelem!: A törvény szövegéből kimaradt a háztartásban szükséges javítási, karbantartási munkák háztartási munkaként történő meghatározása, ezért e tevékenységek nem tekinthetők  háztartási munkáknak, adózásuk sem e szerint alakul.