tel/fax: 203-8882
mobil: 06-30-6355-666
e-mail: hazkepviselet@chello.hu
utolsó frissítés: 2011.10.28.
Webkerső
Számláló
Látogatóink száma 2006.04.19-óta:

Házkezelési programunk

Társasházi közös képviseleti tevékenységünk során teljes körű pénzügyi, jogi, műszaki hátteret biztosítunk a kezelésünkben lévő Társasházak részére.

A könyvelési feladatokat könyvelőprogram, illetve esetlegesen bevont könyvelő segítségével végezzük. Cégünk felelősséget vállal az általa végzett munkáért és a tevékenységéért.

A tervszerű felújítási, és állagmegóvási munkákra több árajánlatot kérünk be, és a költségvetési előirányzatba való betervezést követően azokat a közgyűlés elé terjesztjük. A legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozóval a közgyűlési elfogadást követően vállalkozási szerződést kötünk a kivitelezési munkákra elvégzésére. Felújítási alapot képezünk a társasházi törvény illetve az SZMSZ-ben rögzített mértékben, melyet kizárólag közgyűlési határozatban foglalt felújítási munkákra használunk fel. A felújítási munkákra havi rendszerességgel különítünk el, a közgyűlés által meghatározott összeget, az üzemeltetési számláról.

A közös költség kinnlevőségek behajtása, és lehetőség szerint minimális szintre való leszorítása állandó, folyamatos feladat.

A nyilvántartás szerinti tartozóknak egyeztető levelet küldünk ki, a tartozókat ezután személyesen, és felszólító levélben keressük meg a kintlévőségek mielőbbi behajtása érdekében. Azon tulajdonosokkal szemben akiknél nem vezetnek eredményre az egyeztetések, és a felszólítások, bírósági fizetési meghagyásokat bocsátunk ki, illetve a társasházi törvény alapján a 6 hónapot meghaladó hátralékosok külön tulajdonára a közgyűlés határozata alapján jelzálog jogot jegyeztetünk fel.

A jogszabályoknak megfelelően a kezelésünkben lévő társasházaknál elvégeztetjük az épületek kötelező, időszakos érintésvédelmi, villámvédelmi, tűzvédelmi berendezéseinek vizsgálatát.

A Társasházi törvény alapján folyamatos ellenőrzést, és egyeztetést biztosítunk a Számvizsgáló Bizottság részére, amennyiben az az adott Társasházban működik. Minden fontos kérdésben egyeztetést követően közös álláspontot igyekszünk kialakítani a bizottsági tagokkal, és csak ezt követően kerül beterjesztésre közgyűlési határozati javaslat a tulajdonosok elé.

Két közgyűlés közötti időszakban megállapodás szerinti időközönként, de legalább egyszer minden tulajdonoshoz eljuttatjuk tájékoztatónkat, melyben folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonosokat társasház működésével, üzemeltetésével,és az esetleges tartozókkal kapcsolatban.

A közös költséget és az esetleges más befizetéseket (pl. bérleti díjat) banki átutalással, csekken, vagy banki készpénzbefizetés formájában tudják az érintettek teljesíteni.

A különböző vállalkozók által elvégzett munkák elvégzését követően azok kifizethetőségét ellenőrizzük. A felújítási illetve javítási munkákat cégünk veszi át, illetve igazolja a kiállított számlát. Kisebb munkák esetében is a számla mellé megköveteljük a munkalap kiállítását, illetve azok leigazolását a vállalkozóktól.

A társasházak legfontosabb, jelentős kiadásokkal járó felújítási munkáira igény esetén, külön, megállapodott díjazás ellenében pályázati anyagot készítünk, és nyújtunk be.

Cégünk szerződést köt minden általa képviselt társasházzal, a hosszú távú korrekt kapcsolat biztosítása érdekében. A társasházi törvény alapján, ahol még nem áll rendelkezésre szervezeti és működési szabályzatot dolgozunk ki a társasházaink részére, melyet a tulajdonosi közösség közgyűlésen történő elfogadása estén a Földhivatal felé benyújtunk. Az SZMSZ szabályozza a társasház működésének főbb alapelveit, a közös költség felosztásának elvét, a házirendet, így a működést és a várható intézkedéseket segíti elő, és biztosítja a jogszerűséget.

Igény esetén házirend tervezetet bocsátunk a tulajdonostársak elé, amit megvitatás után az esetleges módosított szöveg alapján - határozatban fogad el a közgyűlés. A házirendet a társasházban jól látható helyen helyezzük el, és minden tulajdonos saját példányt kap belőle.

Cégünk társasház kezelési programjának benyújtása előtt elemzi egy-egy társasháznál a várható közös képviseleti munkát, és az alapján teszi meg közös képviseleti díj ajánlatát.

Kezelési feladatok:
- Kezelői és képviseleti feladatok ellátása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, a megbízó szervezeti és működési szabályzata, valamint a tulajdonosok közgyűlésének döntése alapján végzi. Ezen belül különösen:
- a közgyűlés határozatainak, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, valamint nyilvántartás vezetése a határozatokról és azok végrehajtásáról
- döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés, illetve a Számvizsgáló Bizottság hatáskörébe (így a társasház számlája feletti rendelkezési jogot, illetve utalványozási jogot a társasház által meghatározott összeghatárig saját hatáskörében gyakorolja)
- közgyűlés összehívása igény szerinti időközönként, illetve beszámoló közgyűlés összehívása legalább évente egy alkalommal
- a társasház működésének, üzemeltetésének biztosítása
- a társasházak állagának, felszerelési és berendezési tárgyainak ellenőrzése
- az esetlegesen szükséges felújítási munkák közgyűlés elé terjesztése
- meghibásodások bejelentése esetén intézkedés a javítási feladatok elvégzésére
- felújítások előkészítése, költségfelosztás, közgyűléssel történő elfogadtatás, lebonyolítás, szerződéskötés, számla kifizetés
- a tervezett felújítások irányítása, ellenőrzése
- üzemeltetési, karbantartási feladatok szervezése
- megrendelés,kivitelezés ellenőrzése, munkaátvétel,költségigazolás számlával
- képviseleti jogkör ellátása bíróságok és más hatóságok előtt
- zökkenőmentes kapcsolattartás biztosítása a kommunális szolgáltatókkal és üzemeltetőkkel
- képviselet átadás-átvétele esetén jegyzőkönyv készítése, az érintett szolgáltatók írásbeli tájékoztatása a képviselők személyében történt változásról
- a felújítási munkák körébe nem tartozó karbantartási, hibaelhárítási munkák megrendelése, ellenőrzése és számlák kifizetése
- a társasház rendszeres érintésvédelmi és villámvédelmi ellenőrzése, karbantartása, szükség szerinti javítása, tűzvédelem biztosítása, tűzoltó berendezések ellenőrzése (ellenőriztetése), szükséges intézkedések megtétele

Gazdasági, könyvelési feladatok:
- a tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése és a közgyűlés elé terjesztése
- javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan
- közös költséghez való hozzájárulás összegének beszedése
- közös költség tartozás esetén a közgyűlési határozat alapján a hátralékos tulajdonostárs tulajdonára a társasház javára szóló jelzálogjog-bejegyeztetés
- a tárgyévben az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodás a társasház pénzével
- pályáztatásról, bérbeadásról, bérleti szerződés megkötéséről, birtokba adásáról, a bérbeadással kapcsolatos adóhatósági előírások betartásáról való gondoskodás határozat alapján
- a gazdasági események lekönyvelése az egyszeres könyvvitel előírásai alapján
- a tulajdonosok által befizetett közös költségek és a kiadott helyiségek bérleti díjainak analitikus lekönyveltetése
- a társasházak alkalmazottaival kapcsolatban a társadalombiztosítási és adójogszabályi előírások, feladatok ellátása, esetenként egyedi megbízások megkötése
- év végén a könyvelés zárása, egyszerűsített mérleg elkészítése esetlegesen bevont könyvelővel
- a társasház adóbevallásának összeállítása, benyújtása határidőre
- a képviseleti díjak, valamint az esetleges házfelügyelői és takarítási szolgáltatás kiszámlázása havonta

Nyilvántartási feladatok:
- Alapító okirat alapján a társasházat és a külön tulajdonokat felvezeti a számítógépes nyilvántartási rendszerbe. Tulajdonosi és lakónyilvántartó könyvet vezet, és az abban szereplő adatokat folyamatosan karbantartja.
- Adásvételi szerződések alapján nyilvántartja a tulajdonosokat, a változásokat folyamatosan átvezeti a nyilvántartáson. Átvezeti a közös tulajdonban lévő helyiségeket és azok bérlőit.
- a közös tulajdonban lévő helyiségek és azok bérlőinek nyilvántartása
- a szükséges szerződések megkötése a társasház nevében


Az oldal megtekintéséhez a Mozzila Firefox böngészőt ajánljuk!
Időjárás