Ha tanulni szeretnél de nem megy a tanulás válassz minket! Mert ingyenes! Mert hatékony! És mert jó a közösség! PRÓBÁLD KI AZ INGYENES CHATET IS AHOL TESZTELHETED TUDÁSOD, VAGY CSAK SZIMPLÁN BESZÉLGESS EGY JÓT!Tetováló és szépészeti magazin

Ha tetszik amit itt látsz nyomj egy like-ot a Facebook oldalunkra

A leggyakoribb 1500 francia szó (7.)

forrás : http://www.francianyelv.hu/

Végezetül az 1500 leggyakrabban használt szavak közül a legkevésbé alkalmazottak.

Főnevek:

(f)chemise–ing ; (m)siège–ülés, székhely ; (m)as–ász ; (m)patron–főnök, tulajdonos, munkáltató ; (m)calme–nyugalom, hidegvér, higgadtság ; (m)printemps–tavasz ; (f)angoisse–szorongás, aggódás ; (f)habitant–lakó, lakos ; (m)métier–mesterség, foglalkozás

(f)note–feljegyzés, jegyzet ; (m)fusil–puska ; (m)agent–rendőr, hírszerző ; (m)roman–regény ; (f)plante–növény ; (f)réflexion–elmélkedés, gondolkodás, visszatükröződés ; (m)accent–ékezet, hangsúly, kiejtésmód ; (m)repas–étel, étkezés, ebéd ; (f)étendue–tartam, időtartam, kiterjedés ; (m)secours–elsősegély, segítség ;

(f)corde–kötél, húr, zsineg ; (f)saison–évszak, idény, időszak ; (f)paupière–szemhéj ; (m)tapis–szőnyeg ; (f)chasse–vadászat, hajsza, űzés ; (f)clef–kulcs ; (f)sueur–izzadság, verejték, veríték ; (f)ferme–tanya, gazdaság ; (m)instinct–ösztön, érzék ; (m)paquet–csomag, doboz

(m)drame–dráma, színdarab, színjáték ; (m)savoir–tudás ; (f)mine–bánya, akna ; (f)vision–jelenés, látomás, vízió, képzelgés ; (m)sentier–ösvény, járt út ; (m)demain–holnap ; (f)planche–deszka, palló, lap ; (m)dehors–külső hely ; (m)salut–üdvözlés, tisztelgés ; (f)tâche–feladat, lecke, munka ; (m)abri–hajlék, menedék, oltalom

(f)rencontre–találkozás, találkozó, mérkőzés ; (m)rouge–ajakrúzs ; (m)lien–kapcsolat, kötelék ; (f)queue–farok, csóva ; (f)bande–banda, csapat, galeri, sereg, csoport, falka ; (f)grain–mag, szem ; (m)mensonge–hazugság, álnokság

Igék:

contenter–elégedett ; mériter–megérdemel, kiérdemel ; précipiter–sürget, siettet ; rompre–félbeszakít, felbont ; caresser–símogat, cirógat ; étouffer–elfojt, eltusol, elken ; animer–bemutat, előad ; casser–eltör, megtör, széttör ; fonder–alapít, megalapít, felállít ; franchir–áthalad, átlép

abattre–legyőz, ledönt, lesújt ; discuter–megtárgyal, vitat, megvitat ; fatiguer–fáraszt ; consentir–beleegyezik, hozzájárul, megegyezik ; regretter–bán, fájlal, sajnál, sajnálkozik ; joindre–társul, összeköt, hozzátesz ; vaincre–győz, legyőz ; consulter–tanácsot ad, tanácsot kér, konzultál ; haïr–gyűlöl ; repousser–visszaver, kivéd, ellök, visszanyom

exécuter–végrehajt, véghezvisz ; exposer–kiállít, kitesz, mutogat ; voyager–utazik, bejár ; renverser–megfordít, kifordít, kiborít, fellök, kiönt ; rassurer–megnyugtat, újra megerősít ; retomber–hanyatlik, visszaesik ; décrire–leír, ábrázol ; mentir–hazudik ; armer–felszerel, megerősít, felfegyverez ; étaler–leterít, kiterít, szétrak, kiakaszt

essuyer–töröl, megtöröl ; précéder–megelőz, előtte jár ; désigner–jelöl, kiszemel, kiválaszt ; détacher–leold, leszed, leválaszt ; recueillir–összegyűjt, összeszed, beszed, croiser–keresztez ; entretenir–gondoz, fenntart, ellát ; surveiller–felügyel, vigyáz vkire, őriz ; réserver–fenntart, foglal, tartogat ; confondre–összekever, összecserél ; dégager–kiszabadít, szabaddá tesz

A leggyakoribb 1500 francia szó (6.)

forrás : http://www.francianyelv.hu/

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

Liste des mots les plus fréquents de la langue française. / A leggyakoribb francia szavak listája

Verbes–Igék

rejoindre–követ, utolér, megelőz, utána megy ; ramener–elhoz, magával hoz, elvisz, visszahoz ; étudier–tanul, tanulmányoz ; partager–oszt, szétoszt, megoszt ; chasser–hajt, űz, vadászik ; interrompre–félbeszakít, közbeszól, beleszól, félbehagy ; éloigner–eltávolít, kivon, magával visz, elvesz ; réduire–csökkent, sürít, redukál, lejjebb visz ; engager–alkalmaz, felvesz ; éteindre–elolt, kikapcsol

recommencer–újrakezd, megismétel ; sauter–ugrik, kiugrik, szökken ; plaindre–sajnál, szán ; préférer–jobban szeret, előnyben részesít, preferál ; révéler–felfed, leleplez, megmutat ; subir–szenved, elszenved, tűr, kiáll, átesik ; rapporter–visszahoz, visszavisz, visszaad ; coûter–kerül, kerül vmibe ; réfléchir–gondolkodik, elmélkedik, tanakodik ; remercier–köszön, megköszön

déposer–letesz, lerak, tanúskodik ; fumer–dohányzik, cigarettázik, füstöl, párolog ; affirmer–állít, megerősít, bizonygat ; convenir–illik, odaillik, ráillik ; vêtir–öltöztet, öltözködik, felruház ; accomplir–végrehajt, megvalósít, befejez ; résoudre–eldönt, megfejt, megold ; plonger–alámerít, bemárt, vízbe merít ; détruire–rombol, roncsol, szétzúz, elpusztít ; intéresser–érdekel

disposer–rendez, rendelkezik, áttesz ; lisser–simít, elsimít ; verser–tölt, kitölt, kimer ; obéir–engedelmeskedik, szót fogad ; lutter–bírkózik, tusakodik, veszekszik, küzd, harcol ; prétendre–óhajt, követel, igényel ; construire–épít, szerkeszt, felépít, összeállít ; soumettre–enged, javasol, legyőz, alávet, alárendel ; peser–mér, nyom, súlya van ; troubler–zavar, háborgat, felzaklat, felkavar

tendre–nyújt, kifeszít, kinyújt ; répandre–áraszt, önt, kiönt, eláraszt, szétterjed ; résister–ellenáll, bír, szembeszegül ; protéger–véd, oltalmaz, pártol ; enfermer–zár, bezár ; creuser–ás, árkol ; grandir–megnő, nagyobbodik, nagyra nő ; enfoncer–akad, elakad, befúródik, behatol, beomlik, besüllyed ; envelopper–becsomagol, betakar, beburkolózik, ráborul, befed, elrejt, titkol ; prévenir–értesít, üzen, megír, megelőz, megakadályoz

inspirer–lelkesít, sugalmaz, megihlet, vmilyen érzést kelt ; ramasser–felvesz, összegyűjt, halomba gyűjt, összeszed ; endormir–altat, elaltat ; inventer-kitalál, felfedez, kieszel ; presser–nyom, szorít, présel, sajtol ; confier–közöl, rábíz, elárul, elmond egy titkot ; effacer–töröl, kitöröl, eltüntet, elhomályosít ; reculer–hátrál, visszavonul, visszahúzódik, farol, elhalaszt ; user–használ, alkalmaz, koptat, elkoptat ; nourrir–táplál

remplacer–pótol, helyettesít, kicserél ; souhaiter–kíván, óhajt ; signer–aláír, jelet ad, int ; interroger–kikérdez, kihallgat, kérdőre von ; dominer–ural, uralkodik, magaslik, felülmúl ; commander–rendel, parancsol, vezérel ; supposer–feltesz, sejt, gyanít, vél ; dépasser–túlhalad, túllép, továbbmegy, áthalad, túljut vmin ; accuser–okol, vádol, megvádol ; habiller–öltöztet

condamner–ítél, elítél ; menacer–fenyeget, veszélyeztet ; écraser–összezúz, széttapos, elgázol, szétnyom ; céder–enged, átenged, békül, hátrál ; écarter–széttár, szétnyit, elválaszt, eltol, széthúz ; réclamer–kikér, tiltakozik, reklamál, visszakövetel ; dessiner–rajzol, lerajzol ; conclure–eldönt, bizonyít, elhatároz, következtet ; lier–köt, kötöz, összeköt, báláz ; admettre–beenged, befogad, felvesz, elfogad

attaquer–támad, rákezd, belefog, rázendít ; respecter–figyelembe vesz, tisztel, tiszteletben tart ; pendre–akaszt, felakaszt, lógaszt, függeszt ; supporter–tart, tűr, kibír, kiáll, elbír ; figurer–ábrázol, jelöl, szerepel ; profiter–hasznot húz, kihasznál, él az alkalommal ; accrocher–felakaszt, csatol, felfüggeszt ; calmer–nyugtat, csillapít, lecsillapít, lecsendesít ; satisfaire–eleget tesz, kielégít, megnyugtat ; valoir-ér, ér vmit, felér, megér

signifier–jelent, kézbesít ; inquiéter–háborgat, nyugtalankodik, aggódik ; assister–jelen van, részt vesz, asszisztál ; inviter–meghív, felkér, ösztönöz ; déchirer–szakít, elszakít, felhasít, elrepszt ; risquer–mer, kockáztat, megkisérel ; parcourir–átnéz, átfut, áttekint, áthalad, bejár ; rejeter–visszadob, visszautasít, visszavet, leszavaz, renoncer–leköszön, lemond, felad ; veiller–virraszt, résen van, felügyel, őrködik

transformer–alakít, átalakít ; tracer–ábrázol, tervel, kieszel, kitervel, kanyarít, contenter–eleget tesz, elégedett, kielégít, megelégszik ; mériter–érdemel, rászolgál, megérdemel ; précipiter–ledob, letaszít, siettet, sürget, gyorsít, rohan ; rompre–áttör, átszakít, félbeszakít, felbont ; caresser–símogat, cirógat, dédelget, hízeleg ; étouffer–elfojt, megfojt, eltöm, megfullad ; animer–vezet, irányít, élénkít, felpezsdít, felbolygat, vezérel ; casser–törik, eltör, széttör, megtör, lefokoz

fonder–alapít, felállít, megalapoz, megalapít ; franchir–áthalad, átlép, átmegy, leküzd ; abattre–legyőz, ledönt, feldönt, levág, leöl ; discuter–megtárgyal, megvitat, vitatkozik ; fatiguer–fáraszt, lefáraszt ; consentir–megad, megegyezik, beleegyezik, hozzájárul ; regretter–sajnál, sajnálkozik, bán, fájlal ; joindre–csatlakozik, társul, mellékel, összeköt, hozzátesz ; vaincre–győz, legyőz, a maga oldalára állít ; consulter–értekezik, tanácsot ad, tanácsot kér, utána néz

haïr–gyűlöl ; repousser–ellök, eltaszít, visszaver, elutasít, visszautasít ; exécuter–kivitelez, megvalósít, teljesít, végrehajt ; exposer–kiállít, mutogat, kitesz ; voyager–utazik, bejár ; renverser–átfordít, átgondol, felborít, kiborít, megfordít ; rassurer–megnyugtat, megerősít, lecsillapít ; retomber–hanyatlik, visszaesik, lehull ; décrire–ábrázol, leír ; mentir–hazudik

armer–megerősít, felfegyverez, felszerel ; savoir–tud ; étaler–leterít, kiterít, szétterít ; essuyer–töröl, törölget, feltöröl ; précéder–megelőz, előtte jár ; désigner–jelöl, felismer, kiválaszt, kiszemel ; détacher–leszed, leold, lefejt, leválaszt ; recueillir–szed, összeszed, beszed, összegyűjt ; rencontre–találkozik ; croiser–keresztez, keresztbe rak

entretenir–ellát, fenntart, gondoz ; surveiller–őriz, felügyel, vigyáz vkire ; réserver–fenntart, foglal, tartogat ; confondre–összekever, összecserél, összetéveszt ; dégager–felszabadít, megszabadít, szabaddá tesz ; parer–díszít, kikészít, elhárít, kivéd ; visiter–látogat, felkeres, megtekint ; détourner–elfordít, sikkaszt ; régulier–rendez, renbe rak, helyére rak ; plier–hajt, hajtogat, hajlít, hajladozik

accueillir–fogad, befogad ; redevenir–újra azzá lesz, ami volt ; approuver–helyesel, jóvá hagy ; emparer(s’)–megszerez, hatalmába kerít, meghódít ; aborder–partot ér, odamegy vkhez ; heurter–meglök, nekiütközik, ütődik ; noyer–vízbe öl, vízbe fojt ; semer–szór, hint, vet, szétvisz ; guider–irányít, vezet, kalauzol ; piquer–szúr, döf, megcsíp

A leggyakoribb 1500 francia szó (5.)

forrás : http://www.francianyelv.hu/

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(5) Liste des mots les plus fréquents de la langue française. A leggyakoribb francia szavak.

Verbes–Igék

être–létezik, van ; avoir–birtokol, van neki ; faire–tesz, csinál, megcsinál ; dire–mond, elmond, szól ; pouvoir–tud, képes, -hat,-het ; aller–megy ; voir–lát ; vouloir–akar, kíván, óhajt ; venir–jön, eljön ; devoir–kell, muszáj, tartozik

prendre–vesz, visz, megkap, szerez ; trouver–talál, megtalál ; donner–ad, lead ; falloir–kell ; parler–beszél, szól ; mettre–helyez, tesz, rak ; savoir–tud ; passer–múlik, eltölt, átmegy, átlép ; regarder–néz ; aimer–szeret

croire–hisz, elhisz, vél ; demander–kér, kérdez, megkérdez ; rester–marad ; répondre–válaszol, felel ; entendre–hall, meghall ; penser–gondol, vél, vélekedik ; arriver–érkezik, megérkezik, eljut, odajut, előfordul ; connaître–ismer, elismer, tud ; devenir–válik valamivé, megtörténik, bekövetkezik ; sentir–érez, megérez, szagol

sembler–látszik ; tenir–tart, kitart, fenntart ; comprendre–ért, megért, felfog ésszel ; rendre–visszaad, visszafizet, hoz ; attendre–vár, várakozik, sortir–kimegy, elmegy, távozik ; vivre–él, lakik, tartózkodik ; entrer–bejön, bemegy, belép ; reprendre–átvesz, újrakezd, megismétel, átvizsgál ; porter–hord, visel, visz

chercher–keres, megkeres ; revenir–visszajön ; appeler–hív, nevez, szólít ; mourir–meghal ; partir–távozik, elmegy, elindul, elutazik, jeter–dob, odavet, hajít, belevet, rávet ; suivre–követ, következik ; écrire–ír ; montrer–mutat, tanúsít ; tomber–esik, elesik, zuhan, ledől

ouvrir–nyit, kinyit, felbont, szétnyit ; arrêter–megállít, megakadályoz, megakaszt ; perdre–veszt, elveszít, elhullat ; commencer–kezd, kezdődik, elkezd ; paraître–feltűnik, megjelenik ; marcher–megy, gyalogol, működik ; lever–felemel, áthelyez ; permettre–megenged, engedélyez ; asseoir–leül, letelepszik, pihen, écouter–hall, hallgat, meghallgat, figyel

monter–felmegy, felszáll ; apercevoir–észrevesz, szemébe tűnik ; recevoir–kap, megkap, fogad ; servir–szolgál, oszt, tálal ; finir–befejez, végez, bevégez ; rire–nevet, kacag, hahotázik ; crier–kiált, nyafog, nyerít, szűköl ; jouer–játszik, eljátszik ; tourner–fordul, befordul, fordít ; garder–őriz, megőriz, tart, tartogat

reconnaître–felismer, megismer, bevall, beismer ; quitter–hagy, elhagy, lemond ; manger–eszik, étkezik ; courir–fut, szalad ; continuer–folytat, tovább tart, nem szűnik ; oublier–felejt, elfelejt, elmulaszt ; descendre–lemegy, leereszkedik, lesüllyed ; cacher–elrejt, titkol, bújik ; poser–tesz, állít, rak ; tirer–húz, von, lő

présenter–bemutat, benyújt, átnyújt ; ajouter–hozzátesz, hozzáad ; agir–eljár, viselkedik, cselekszik, működik ; retrouver–retrouver–felismer, ráismer, meglel, megtalál ; offrir–ad, ajándékoz, megajándékoz, felajánl ; apprendre–tanul, megtanul, megtud ; tuer–gyilkol, megöl, elejt ; retourner–visszatér, felforgat, visszafordít ; rencontrer–találkozik, összefut/ beleütközik valakibe ; envoyer–küld, elküld, felad ;

dormir–alszik ; pousser–nyom, lök, tol ; rappeler–emlékeztet, eszébe juttat, visszahív ; lire–olvas ; changer–cserél, felvált, változtat ; essayer–próbál, megpróbál, kipróbál ; compter–számít, számol, kiszámít ; occuper–elfoglal, lefoglal, megszáll ; expliquer–magyaráz, elmagyaráz, értelmez, megfejt, kifejt, tisztáz ; frapper–érint, kopogtat, ütöget, ütődik

travailler–dolgozik, robotol, tanul ; obtenir–elnyer, megszerez ; rentrer–visszatér, hazamegy ; pleurer–sír ; répéter–ismétel, átismétel, átvesz ; payer–fizet, befizet ; apporter–hoz, elhoz, odahoz ; exister–létezik, fennáll, van ; boire–iszik ; sourire–mosolyog, rámosolyog

coucher–lefekszik,lefektet ; causer–okoz, beszélget, társalog, cseveg ; raconter–mesél, elmesél, elmond ; serrer–szorít, megszorít, nyom, présel, songer–álmodik, ábrándozik ; manquer–hiányzik, nélkülöz, elvét ; nommer–nevez, elnevez, kinevez ; conduire–vezet, irányít ; saisir–fog, megfog, megragad ; demeurer–lakik, marad, tartózkodik

remettre–átnyújt, átad, visszatesz ; disparaître–eltűnik ; battre–ver, lüktet, megver, legyőz ; toucher–érint, megérint, eltalál ; apparaître–látszik, feltűnik ; souffrir–szenved ; fermer–becsuk, bezár, lezár ; accepter–fogad, elfogad ; tendre–nyújt, kinyújt ; naître–születik, megszületik

sauver–ment, megment, megvált ; avancer–halad, előbbre megy, előremegy ; traverser–átkel, átszel, átvonul, átmegy, áthatol ; souvenir–emlékszik, emlékezik ; couvrir–fed, befed, letakar, beborít ; gagner–nyer, keres, győz ; former–alakít, formáz, képez, plaire–tetszik, ízlik ; embrasser–átfog, megölel, megcsókol ; oser–mer, megkisérel, bátorkodik

empêcher–akadályoz, megakadályoz ; refuser–megtagad, visszautasít ; décider–elhatároz, dönt, eldönt ; produire–alkot, készít, termel, produkál, teremt ; charger–megtölt, megrak, terhel ; mêler–kever, elvegyít ; espérer–remél, reménykedik ; cesser–megszűnik, abbahagy, elmúlik ; ressembler–hasonlít valakire ; chanter–énekel

approcher–közeledik ; prier–kér, könyörög, kérlel, imádkozik ; échapper–elmenekül, megmenekül ; glisser–csúszik, elcsúszik, siklik ; briller–csillog, villog, sugárzik ; brûler–ég, éget ; placer–állít, odaállít, odahelyez, odarak ; juger–ítél, ítélkezik, megítél ; suffire–elég, elegendő ; atteindre–elér valamit, eljut valahová ;

annoncer–jelent, bejelent, közhirré tesz ; élever–emel, nevel, állít, gondoz ; acheter–vesz, megvesz, vásárol ; mener–vezet, visz, magával visz ; préparer–készít, előkészít, elrendez ; assurer–biztosít, bebiztosít, határozottan állít ; deviner–sejt, vél, kitalál, megjósol ; considérer–tekint, nagyra becsül, elgondol, appartenir–az övé, hozzá tartozik ; représenter–képvisel, jelöl, ad, kifejez, jelképez

tromper–félrevezet, megcsal ; vendre–árul, elad, túlad ; craindre–fél ; emporter–elvisz, elhord, elsodor, magával ragad ; exprimer–kifejez, kifejeződik, megnyilvánul ; rouler–hajt, halad, szalad, gurul, felgöngyöl, posséder–birtokol, hatalmában van, bír ; réveiller–ébreszt, felébreszt, kelt, felkelt ; aider–segít, támogat ; découvrir–felfed, felfedez, kitakar, leleplez

choisir–választ, kiválaszt ; prononcer–kimond, kiejt, prédikál ; taire–hallgat, elhallgat, titkol ; rêver–álmodik ; appuyer–tart, támaszt, megnyom ; étendre–terít, leterít, lefektet, tereget ; trembler–reszket, borzong, remeg, megremeg ; défendre–véd, tilt ; créer–teremt, alkot, megalkot, létrehoz ; maintenir–tart, lefog

indiquer–jelez, mutat, rámutat ; promettre–ígér, megígér ; relever–felemel, kiemel, ízesít ; abandonner–elhagy, egyedül hagy, elhanyagol ; ignorer–nem ismerni, nem tudni ; accompagner–kisér, elkisér ; adresser–címez, intéz vkihez vmit ; observer–figyel, észlel, megfigyel, szemmel tart ; séparer–elkülönít, szétválaszt ; marier–összeházasodik, megházasodik

prévoir–tervez, előre lát ; amener–elhoz, odavisz ; obliger–kötelez, elkötelez, lekötelez ; éclairer–világít, átvilágít, megvilágít ; poursuivre–hajt, gyötör, üldöz, követ ; livrer–elszállít, átad, beszolgáltat ; contenir–tartalmaz, magában foglal, magában rejt ; fuir–menekül, szökik, távolodik ; couler–folyik, ömlik, süllyed ; proposer–ajánl, kínál, javasol

éprouver–megvisel, kipróbál, érez ; retenir–visszatart, elfogad, foglal, lefoglal ; attacher–köt, kapcsol, összeköt, kapcsolódik ; voler–repül, lop, ellop ; entraîner–edz, oktat, treníroz ; surprendre–meglep, tetten ér, meghökkent ; briser–tör, zúz, betör, eltör, széttör ; imaginer–elképzel, felfedez ; diriger–irányít, vezet, igazgat ; parvenir–jut, kerül, odajut

pénétrer–behatol, áthatol, belép, benyomul ; remarquer–megjegyez, észrevesz, felfigyel ; éviter–elkerül, kikerül ; établir–alapít, telepít, megalapoz, megszilárdít ; réussir–sikerül, megold, sikerrel jár, sikert ér el ; pencher–lehajt, meghajt, meghajlít ; habiter–lakik ; entourer–körülvesz, közrefog, övez ; déclarer–kijelent, bevall, megvall ; étonner–meghökken, ámulatba ejt, csodálkozik

dresser–állít vmit, összeállít ; durer–tart, folytat, fennáll ; fixer–rögzít, állandósít, állandósít ; désirer–kíván, óhajt, vágyódik ; arracher–kihúz, kitép, kiszakít ; soutenir–tart, támogat, kibír, elvisel ; couper–kivág, levág, vág, metsz ; examiner–vizsgál, megvizsgál, szemlél, néz ; douter–kételkedik, bizonytalankodik ; retirer–kivesz, visszahúz, visszavon, kivon

promener–sétáltat, körülhordoz ; forcer–kényszerít, erőltet, erőszakol ; revoir–viszontlát ; remplir–tölt, megtölt, teletölt, megrak ; terminer–végez, befejez ; tenter–próbál, megkisérel, megpróbál ; remonter–felmegy, felvisz, feldob, erőt ad ; installer–elhelyez, beiktat, beültet ; soulever–emelkedik, felemel, húz, feltart ; allumer–meggyújt, begyújt, felkapcsol, gerjeszt

imposer–előír, megszab, ráeröltet, rákényszerít ; respirer–szív, beszív, lélegzik, magába szív ; baisser–apad, csökken, lejjebb száll, lejjebb tesz ; souffler–fúj, lehel, lélegzik ; attirer–vonz, odahúz ; prêter–kölcsön ad ; amuser–mulattat, szórakoztat ; éclater–kitör, harsan, kirobban, szétrobban ; réunir–egyesít, összetesz, összeállít ; traiter–kezel, tárgyal, gyógykezel

engager–felvesz, alkalmaz, felfogad, elkötelez ; traîner–húz, von, vonszol ; employer–használ, alkalmaz ; marquer–mutat, jelez, kitűz, hangsúlyoz ; prouver–kipróbál, próbára tesz, bizonyít ; importer–bevisz, behoz, importál ; exiger–kér, kíván, követel, megkövetel ; reposer–fekszik, nyugszik, szunnyad ; danser–táncol ; saluer–köszön, köszönt, üdvözöl

accorder–hangol, stimmel, összehangol, egyezik ; achever–végez, befejez, bevégez, teljessé tesz ; avouer–vall, bevall, megvall, elismer ; distinguer–kitüntet, megkülönböztet ; emmener–elvisz, magával visz ; agiter–ráz, lenget, dobál, felráz, felkavar ; hésiter–habozik, tétovázik, ingadozik ; sonner–cseng, csenget, szól ; composer–összerak, összeszed, összeválogat ; enlever–elvesz, levesz, eltávolít

A leggyakoribb 1500 francia szó (4.)

forrás : http://www.francianyelv.hu/

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(4) Liste des mots les plus fréquents de la langue française. A leggyakoribb francia szavak listája.

Noms–Főnevek II.

(m)caractère–jelleg, jellem, jellegzetesség, írásjel ; (f)attention–figyelem, gondoskodás ; (m)or–arany, színarany ; (m) faible–gyengeség, gyenge pontja valaminek ; (f) scène–színpadi jelenet, szín, veszekedés ; (f)foi–hit, hitel, bizalom ;(f)musique–muzsika, zene ; (m)oncle–nagybácsi ; (m) événement–esemény, történés ; (m)village–falu, község

(f)envie–irigység, kedv, vágy, szükséglet, inger ; (m)midi–dél, déli fekvésű ; (f)expression–kifejezés, kifejezésmód, szókapcsolat ; (f)herbe–fű, gyógynövény ; (f)pluie–eső ;(m)général–parancsnok, tábornok ; (f)lutte–küzdelem, harc, bírkózás ; (f) réponse–felelet, válasz, reagálás ;(f)grâce–kegy, szivesség, kegyelem ; (m)espace–hely, terület, tér, űr

(f)habitude–szokás, gyakorlat, megszokás ; (f)mémoire–emlékezet, emlékezőtehetség, emlék, (m)mémoire–értekezés ; (m)verre–üveg, pohár ; (f)campagne–síkság, mező, vidék, falu, választási kampány, hadjárat ; (m)juge–bíró ; (m)genou–térd ; (f)fête–ünnep, névnap, munkaszünet, ünnepély, ünnepség ; (f,m)parent–szülő, rokon, atyafi ;(f)colère–harag, düh ; (f)étoile–csillag, csillagzat, sztár

(m)devoir–feladat, kötelesség, dolgozat ; (f)conscience–tudat, lelkiismeret ; (f)existence–lét, létezés, életmód ; (f)puissance–erő, hatalom, teljesítőképesség ; (f)matière–anyag, per, ügy ; (m)sable–homok ;(m)accord–egyetértés, összhang, egyezség, beleegyezés, megállapodás, összhang, akkord ; (m)hiver–tél ;(m)retour–visszatérés, visszautazás, visszafordulás ; (m)genre–fajta, -mód

(m)acte–tett, cselekedet, cselekvés, cselekmény, okmány, okirat ; (f)image–kép, arculat ; (m)horisont–láthatár, látóhatár, horizont ; (m)danger–veszély, veszedelem ; (m)rôle–szerep, funkció, lajstrom, jegyzék ; (m)escalier–lépcső, lépcsőház ; (m)goût–íz, ízlelés, ízlés, kedv, hajlandóság ; (f)bête–állat, ostoba, buta (f)recherche–keresés, kutatás, nyomozás ;(m)membre–tag

(m)pain–kenyér, kalács ; (f)phrase–mondat ; (m)terme–szó, kifejezés, végcél, vég ; (f)eau–víz ; (m)moyen–eszköz, mód, képesség, tehetség ; (f)police–rendőrség ; (m)rocher–szikla ; (m)type–tipus, fajta, szabvány ;(m)vin–bor ; (m)supérieur–felettes

(f)justice–igazság, igazságosság, méltányosság, bíróság, igazságszolgáltatás ;(f)époque–kor, korszak, idő, valaminek az ideje ; (m)passage–áthaladás, átjárás, átkelés, átjáró ; (f)somme–összeg ; (m)somme–álom, szundítás ; (f)science–tudomány, tudás ; (f)côte–borda, oldalas, lejtő, kiugró rész ; (f)gauche–baloldal ; (f)faute–hiba, vétség, mulasztás ; (f)école–iskola ; (m)ensemble–egység, egyezés, halmaz ; (m)rayon–sugár, sugárzás, küllő

(m)sujet–téma, tárgy, állampolgár ; (f,m)dernier, -ère–utolsó, leggyengébb ; (m)avis–vélemény, nézet, felhívás ; (m)poète–költő ; (m)paysan–paraszt ; (f)chair–hús (emberi) ; (m)succès–siker ; (f)île–sziget ; (m)détail–részlet, rész, részletezés ; (f)arme–fegyver

(f)réalité–valóság, valami valós volta ; (f)confiance–bizalom ; (f)masse–tömeg, sokaság, nagy kalapács ; (f)crise–krízis, roham, kitörés, válság ; (f)poste–posta ; (m)poste–őrhely, őrállás, poszt, munkahely, szolgálati hely ; (m)faux–hamisítvány ; (m)principe–kezdet, eredet, forrás, alapelv, elv ; (f)direction–irány, igazgatás, vezetőség ; (f)taille–magasság, termet, méret, nagyság ; (f)santé–egészség ;

(m)ventre–has, gyomor ; (m)marché–piac, vásár, üzlet ; (m)trou–lyuk, gödör ; (m)pont–híd, fedélzet ; (f)lune–hold ; (m)dehors–külső, látszat ; (f)robe–női ruha, vöröshagyma héja ; (f)entrée–belépés, megérkezés, bejárat, előétel ; (f)source–forrás, eredet, lelőhely ; (f,m)camarade–társ, barát, cimbora

(f)dent–fog ; (f)connaissance–ismeret, tudás, öntudat, eszmélet, ismerős ; (m)cou–nyak ; (m)but–cél ; (f)vague–hullám ; (m)vague–bizonytalanság, határozatlanság ; (m)élément–elem, alkotóelem, személy, egyén ; (m)fil–szál, cérna, fonál, drót, huzal ; (f)voie–út, útvonal, pálya, vágány ; (m)nez–orr, szimat ;(m)discours–beszéd, fecsegés, társalgás, beszélgetés ; (f)maladie–baj, betegség, kór ; (f)chaleur–meleg, hőség, forróság, hő

(f)gloire–dicsőség, hírnév ; (f)aide–segítség, támogatás ; (m)début–kezdet, kezdete valaminek ; (m)ennemi–ellenség ; (m)második, társ, segítő ; (f)aile–szárny ; (f)flamme–láng, hevesség, szenvedély ; (f)chaise–szék ; (m)sein–kebel, mell ; (m)véritable–igaz, való

(m)toit–tető, födél, hajlék, ház ; (m)nu–meztelen testrész, akt ; (m)nord–észak, északi rész ; (f)émotion–izgalom, felindulás, meghatottság, emóció ; (f)révolution–forradalom, körforgás, forgatás ; (m)théâtre–színház, szinpad, szinjátszás, szinészet ;(f)armée–hadsereg, haderő, sokaság, tömeg ; (m)appartement–lakás, lakosztály ; (f)haine–gyűlölet, gyűlölködés ; (m)jeune–fiatal, ifjú

(f)position–hely, helyzet, állás, fekvés, testtartás ; (f)seconde–másodperc, egy pillanat; (m)frais–kellemes hűvösség, hűvös hely ; (m)appel–hívás, felhívás, jeladás, behívás ; (f)espoir–remény, reménység ; (f)poitrine–mellkas ; (f)mort–halál, (f,m)halott, hulla ; (f)jeunesse–ifjúkor, ifjúság ; (m)bureau–íróasztal hivatal, vezetőség ; (m)sac–táska, zsák, zacskó, erszény

(m)courage–bátorság, merészség, lelkierő, buzgalom ; (f)page–lap, oldal ; (m)étranger–külföld, idegen ország ; (m)chaud–meleg, hőség, forróság ; (m)propos–szó, beszéd, mondás, elhatározás, szándék ; (f)occasion–alkalom, lehetőség, ok ; (f)voile–vitorla, vitorlázás, fátyol, főkötő ; (m)quartier–negyedrész, negyed, lakónegyed ; (m)auteur–szerző, alkotó, író, előidéző ; (f)réligion–vallás, hit, kultusz, meggyőződés

(m)palais–palota, szájpadlás ; (m)flot–ár, dagály, (pl)hullámok, habok ; (f)intelligence–ész, értelem, intelligencia ; (m)voisin–szomszéd ; (f)carte–kártya, térkép, étlap ; (m)secret–titok, rejtély, rejtelem ; (m)animal–állat ; (m)été–nyár ; (m)morceau–darab, falat, részlet, szemelvény

(f)souffrance–szenvedés, elszenvedés ; (m)titre–cím, főcím, megszólítás ; (m)désert–sivatag, pusztaság, üres/ lakatlan/ elhagyott hely ; (m)spectacle–előadás, látvány, látványosság ; (m)départ–indulás, elindulás, elutazás, kezdet ; (f)demande–kérés, kívánság, kérelem ; (f)lueur–villanás, szikra, gyenge fény ; (f)joue–arc, orca ; (f,m)saint–szent, szent ember ; (f)prière–ima, kérés

(f)fonction–hivatali beosztás, működés, funkció ; (m)aspect–szemlélet, kinézet, megvilágítás, aspektus ; (m)sommeil–alvás, álom ; (m)éclat–kitörő lárma, felcsattanó zaj/ nevetés ; (f)moitié–fél, fele, párja valakinek ; (f,m)demi,-e–fél, fele valaminek ; (m)calme–nyugalom, higgadtság, hidegvér ; (m)contraire–valaminek az ellenkezője, ellentét ;(f)colline–domb, halom ;(m)terrain–telek, tér, liget

(m)poids–súly, teher, fontosság ; (m)changement–változás, csere, váltás ; (f)charge–teher, terhelés, felelősség, megbizatás, töltés ; (f)poche–zseb ; (m)son–hang ; (m)intérieur–valaminek a belseje, otthon/ lakás belseje ; (f)veille–ébrenlét, előest, éjszakai őrség ; (m)fruit–gyümölcs, jövedelem, nyereség ; (f)croix–kereszt ; (m)trésor–kincs, kincstár

(f)compagnie–kiséret, társaság, társulat ; (f)cuisine–konyha, főzés ; (m)égal–egyenlő, egyenértékű, egyenrangú ; (m)empire–uralom, uralkodás, császárság ; (f)nation–nemzet ; (f)conversation–társalgás, beszélgetés, beszédkészség ; (f)soirée–est, estély, esti előadás ; (f)impression–benyomás, impressió, nyomás, lenyomat ; (m)trait–vonás, vonal, jelleg, jellegzetesség ; (m)désespoir–kétségbeesés, reménytelenség

(m)témoin–tanú, tanúság, kontroll ; (f)visite–látogatás, látogató, vizsgálat ; (m)respect–tisztelet ; (f)solitude–magány, magányosság, egyedüllét ; (m)officier–hivatalnok, tisztviselő, tiszt ; (m)fauteuil–karosszék, fotel ; (f) rélation– összefüggés, kapcsolat, viszony, reláció ; (f)fumée–füst, gőz ; (f)branche–ág, elágazás ; (f)malade–beteg, nagybeteg ; (f)circonstance–helyzet, körülmény

(m)ouvrage– feladat, munka, alapvető munka ; (m)compagnon–társ, tanulótárs, útitárs ; (f)expérience–tapasztalat, gyakorlat ; (m)port–kikötő, kikötőváros, valami hordása ; (f)goutte–csepp, csöpp ; (m)chant–ének, éneklés, dal ; (m)combat–harc, verekedés, küzdelem ; (m)personnage–személy, személyiség, kiválóság, szereplő, alak, figura ; (f)aventure–kaland ; (f)absence–hiányzás, mulasztás, távolmaradás, hiány

(f)machine–gép, motor, írógép ; (f)grâce–kegy, szívessé, kegyelem ; (f)chaîne–lánc, láncolat, iga, TV adó/ csatorna ; (f)honte–szégyen, gyalázat, szégyenkezés ; (m)fait–tény, tett, eset, esemény ; (f)faim–éhség, vágy ; (f)plaine–síkság, alföld ; (f)pointe–hegy, csúcs, él, tüske ; (f)preuve–bizonyíték, bizonyság ; (f)bataille–csata, dulakodás, csatározás

(f)énergie–energia, erő ; (f)victime–áldozat ; (m)usage–használat, rendeltetés ; (m)double–valaminek a kétszerese, másolat, képmás ; (f)tache–folt, pecsét, pötty, szeplő ; (f)hauteur–magasság, magaslat ; (f)curiosité–kiváncsiság, érdeklődés, kiváncsiskodás, ritkaság, érdekesség ; (f)glace–jég, , fagylalt, tükör ; (m)froid–hideg, nagy téli hideg ; (f)prison–börtön, fogház

(m)étage–emelet, rang, fokozat ; (m)billet–jegy, bankjegy ; (m)droit–jog, jogosultság, illeték ; (f)rose–rózsa ; (f)attitude–hozzáállás, fellépés, magatartás, testtartás ; (f)mode–divat, ízlés, stílus, szokás, mód ; (f)crainte–félelem ; (m)vêtement–ruházat, öltözet ; (f)vague–hullám ; (f)violence–hevesség, vadság, szilajság

(m)courant–ár, áramlat, huzat, légmozgás, folyam ; (f)folie–őrület, téboly, őrültség ; (f)pitié–szánalom, szánakozás, irgalom ; (f)intention–akarat, szándék ; (f)trace–nyom, lábnyom, döféspont ; (f)toile–pókháló, háló, vászon ; (f)poésie–költészet, költemény, vers ; (m)sommet–csúcs, orom, tető ; (f)avance–haladás, előrehaladás ; (f)autorité–hatalom, jogosultság, engedély, hatóság, szaktekintély

(f)inquiétude–aggodalom, nyugtalanság, szorongás ; (m)choix–választás, kiválasztás, választék ; (f)tombe–, sír, sírhalom, sírkő ; (m)marchand–kereskedő, árus ; (f,m)muet–néma ;

(m)cercle–kör ; (m)défaut–hiány, hiba, hiányosság ; (f)enfance–gyerekkor, gyermekévek ; (f)faveur–szívesség, kegy, pártfogás ; (m)sourds–siket, süket

(m)dimanche–vasárnap ; (f)erreur–tévedés, hiba, tévelygés ; (m)cerveau–agy, ész, kopony ; (f)arrivée–megérkezés, eljövetel, cél, finis, érkezési oldal ; (m)vol–repülés, járat, lopás, tolvajlás, rablás ; (m)seuil–küszöb ; (f)perte–veszteség, elvesztés, veszte valakinek, valaminek ; (f)chance–szerencse, jószerencse, véletlen, esély, eshetőség, lehetőség ; (f)douceur–édesség, finomság, gyengédség, jóság ; (f)droite–jobboldali irány

(f,m)drôle–suhanc, gazfickó ; (f)ruine–rom, romhalmaz, romos épület ; (m)rang–sor, rang, rendfokozat ; (m)chiffre–szám, számozás ; (m)voisin–szomszéd ; (m)militaire–katona, katonai pálya ; (f)roche–szikla, kőzet ; (f)distance–távolság, eltérés, időköz ; (f)apparence–kinézet, külső, látszat ; (f)discussion–megvitatás, eszmecsere, szóváltás

(m)banc–pad, ülőhely, munkapad ; (f)terreur–rémület, rettegés, terror ; (f)course–futás, futam, verseny, hajsza ; (f)portière–ajtófüggöny, kocsiajtó ; (m)chat–macska ; (f)tempête–vihar ; (m)public–nagyközönség, nyilvánosság, lakosság ; (f)race–nemzetség, származás, faj ; (f)barbe–szakáll, állat bajsza ; (f)couche–réteg, vonulat, pólya

(m)colon–telepes, ültetvényes ; (m)rideau–függöny ; (f)fatigue–fáradtság ; (f)règle–vonalzó, szabály, előírás, szabályzat ; (m)présent–jelenlegi, jelenlevő, jelenidő ;(f)naissance–születés, származás, eredet ; (m)loup–farkas, ifjú titán, hiba, hiányosság ; (f)chute–leesés, esés, zuhanás, vízesés, zuhatag ; (f)résistance–ellenállás, állóképesség, rezisztancia, kitartás ; (f)chemise–ing

(m)siège–székhely, ülés, mandátum ; (m)as–ász, sztár ; (m)patron–főnök ; (m)calme–nyugalom, békesség, csend ; (m)printemps–tavasz ; (f)angoisse–aggódás, szorongás, rettegés ; (m)habitant–lakó, lakos ; (m)métier–foglalkozás, mesterség, szakma ; (f)note–jegyzet, feljegyzés, jegyzék, közlemény ; (m)passé–múlt, múltidő

(f)fine–ritkaság, jó minőségű borpárlat ; (m)fusil–puska ; (m)rond–kör, karika, körzés ; (m)agent–rendőr, alkalmazott, tisztviselő ; (m)roman–regény ; (f)plante–növény, talp ; (f)réflexion–töprengés, gondolkodás, elmélkedés, visszatükröződés ; (m)accent–hangsúly, hangsúlyozás, hanghordozás ; (m)repas–étkezés ; (f)étendue–terület, kiterjedés

(m)secours–segítség, elsősegély, segély, adomány ; (m)commencement–kezdet, eleje/ kezdete valaminek, kezdés; (f)corde–kötél, húr, zsinór ; (m)secretaire–titkár, kis íróasztal ; (f)saison–évszak, idény, időszak, szezon ; (f)paupière–szemhéj ; (m)tapis–szőnyeg, takaró ; (f)chasse–vadászat, hajsza, űzés, üldözés ; (m)commun–átlagemberek, közönséges emberek ; (f)clef–kulcs

(f)sueur–izzadság, verejték, veríték ; (f)ferme–gazdaság, tanya ; (m)instinct–ösztön, érzék, tehetség ; (m)drame–tragikus esemény, katasztrófa, színdarab, dráma ; (f)vision–látás, látomás, vízió ; (m)sentier–ösvény, járt út ; (f)planche–deszka, rajztábla, ágyás, virágágyás ;

(m)salut–üdvözlés, tisztelgés, üdvösség, üdvözülés, köszöntés ; (f)tâche–feladat, dolog ; (f)fin–vég, befejezés, cél, szándék

(m)abri–menedék, bunker, fedezék, óvóhely ; (m)professeur–tanár, egyetemi tanár, professzor ; (m)lien–kötelék, összefűzés, kapcsolat, link ; (f)queue–farok, csóva, farktoll, edény nyele ; (f)bande–csík, szalag, sáv, banda, galeri ; (m)grain–szem, gabonaszem, szemcse, heves zivatar ; (m)mensonge–hazugság ;(f)illusion–illúzió, látszat, hiú remény, csalóka ábránd ; (f)épreuve–próba, erőpróba, megpróbáltatás

(f)attente–várakozás, várás, elvárás ; (m)instrument–eszköz, műszer, készülék, hangszer ; (f)explication–értelmezés, magyarázat, mentség, indok ; (m)reproche–szemrehányás ; (m)souci–gond, aggodalom ; (m)extrême–véglet, szélsőség ; (f)leçon–lecke, óra, intés, tanítás, intelem ; (m)parfait–parfé ; (f)manche–ruha ujja, nyél, fogó ; (f)rage–düh, harag, veszettség ; (m)gré–bemutatás, fitogtatás, megnyilatkozás

A leggyakoribb 1500 francia szó (3.)

forrás : http://www.francianyelv.hu/

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(3) Liste des mots les plus fréquents de la langue française. A leggyakoribb francia szavak listája.

Noms–Főnevek I.

(m)homme–ember, férfi ; (m)mari–férj ; (f)femme–nő, asszony, feleség, (m)jour–nap ; (f)mer–tenger ; (m)temps–idő ; (f)main ; (f)chose–dolog, esemény, eset, ügy ; (f)vie–élet ; (pl)yeux–szemek

(f)heure–idő, óra, időszak ; (m)monde–világ, teremtés ; (f,m)enfant–gyerek, gyermek ; (f) foi–hit, hitvallás ; (m)moment–időpont, pillanat ; (f)tête–fej, arc, kép, kinézet, élet ; (m)père–apa ; (f)fille–lány, leány, lánya valakinek ; (m)coeur–szív, mag, közép, bátorság ; (m)an–év

(f)terre–föld, szárazföld, talaj ; (m)dieu–isten ; (m)monsieur–úr, uram, fejedelem ; (f)voix–hang, szavazat ; (f)maison–ház, család, haza ; (m)coup–csapás, ütés, vágás, lökés ; (m)air–levegő, arc, arckifejezés ; (m)mot–szó, ige, igéret, adott szó ; (f)nuit–éj, éjszaka, este ; (f)eau–víz

(m)ami–barát, jóakaró, pártfogó ; (f)porte–ajtó, bejárat, kapu ; (m)amour–szeretet, szerelem ; (m)pied–láb ; (pl)gens–emberek, lakók ; (m)nom–név, cím, elnevezés, megnevezés ; (m, pl)pays–ország, haza, táj, vidék, terület ; (m)ciel–ég, égbolt, légkör, menny, mennybolt ; (m)frère–fiú testvér, fivér, testvér ; (m)regard–nézés, tekintet, pillantás

(f)âme–lélek, szellem, ember, emberi lény ; (m)côté–oldal ; (f)mort–halál, kín, szenvedés ; (m)esprit–szellem, lélek, észjárás ; (f)ville–város ; (f)rue–út, utca, úttest ; (m)soir–est, este ; (f)chambre–szoba, hálószoba ; (m)pas–lépés, nyom ; (m)soleil–nap, napfény, dicsőség

(m)roi–király ; (m)état–állapot, helyzet ; (m)corps–test, tetem, hulla ; (m)bras–kar, felsőkar ; (f)place–hely, férőhely, (m)parti–állásfoglalás, elhatározás, párt ; (f) année–év, esztendő ; (m)visage–arc, tekintet, viselkedés, magatartás ; (m)bruit–hír, híresztelés, szóbeszéd, zaj, zörej, lárma ; (f)lettre–betű, levél

(m)fond–valaminek az alja, mélye ; (f) force–erő, intenzitás, tartósság, (m)effet–következmény, hatás, benyomás, okozat, eredmény ; (m)milieu–valaminek a közepe, középút, környezet, kör, közeg ; (f,m)saint–szent ; (f)idée–ötlet, eszme, gondolat ; (m)travail–munka, dolog, munkálat, állás, munkahely, vajúdás ; (f)lumière–fény, világítás ; (m)mois–hónap

(m)fils–fia valakinek, fiú ; (f)raison–ész, értelem, belátás, ok, igazság, elme ; (m)point–pont, jegy, osztályzat, helyzet ; (f)personne–személy, személyiség, egyéniség, bárki, senki ; (m)peuple–nép, tömeg, sokaság ; (m)fait–tény, tett, esemény, eset, cselekedet, valóság ; (f)parole–szó, mondás, beszéd, szöveg ; (f)guerre–háború, harc, küzdelem ; (f)pensée–gondolat, szándék ; (f)affaire–ügy, dolog, esemény, eset

(m)matin–reggel, délelőtt ; (f)pierre–kő, drágakő ; (m)vent–szél ;(m)doute–kétség, kétely, bizonytalanság ; (m)front–arc, arcvonal, elülső rész, homlok, homlokzat ; (f)ombre–árnyék, árny ; (f)part–rész ; (m)maître–úr, mester, gazda, tanító, tanár, oktató ; (m)besoin–szükség, szükséglet ; (f)question–kérdés, aggály, tortúra, vizsgálat

(f)peine–fájdalom, bánat, gyötrelem, szenvedés ; (f)tour–torony, bástya, (m)kerület, körpálya, bőség, körséta, körutazás ; (f)famille–család ; (f)madame–asszony, hölgy ; (f)sorte–fajta, féle ; (f)figure–arc, ábrázat, alak, ábra ; (m)droit–jog, jogügy ; (f)peur–félelem, ijedtség ; (m)bout–vég, hegy, orr, végződés ; (m)lieu–hely, helyszin

(m)silence–csend, hallgatás, nyugalom, béke ; (m)chef–főnök, vezető, feljebbvaló ; (m)bois–erdő, fa, liget ; (m)mari–férj ; (f)histoire–történet, történelem ; (m)feu–tűz, lámpa, fény, család, porta, (f)partie–rész, játszma, parti ; (f)face–arc, arculat, ábrázat, oldal, oldallap ; (m)mouvement–mozgás ; (f)fin–befejezés, vég

(f)route–út, autoút ; (m)livre–könyv, jegyzék, lajstrom ; (m)arbre–fa ; (m)cas–eset ; (m)mur–fal ; (m)ordre–rend, sorrend, parancs, rendelvény, (m)est–kelet, (m)bonheur–boldogság, szerencse ; (m)intérêt–érdek, érdeklődés ; (m) argent–pénz, ezüs

(f)cause–ok, ügy, per ; (m)travers–oldal, szélesség, gyarlóság ; (m)instant–pillanat ; (f)façon–mód, -féle, megformálás, megmunkálás ; (m)oeil–szem ;(f)forme–alak, forma, modor, viselkedésmód ; (m)chemin–ösvény, kocsiút, vágány, pálya, országút ; (m)cheveu–hajszál ; (m)plaisir–öröm, mulatság, gyönyör

(f)suite–folytatás, kiséret, sor, sorozat ; (m)sang–vér ; (m)sentiment–érzés, érzelem, érzék ; (f)fleur–virág ; (m)service–szolgálat, szertartás, fogás, működés ; (f)table–asztal, tábla, táblázat ; (f)paix–béke, nyugalom

(m)moyen– eszköz, mód ; (m)lit–ágy, meder ; (f)voiture–autó, kocsi, szekér, gépkocsi ; (f)nature–természet, jelleg ; (m)or–arany ; (m)pouvoir–tehetség, képesség, hatalom, befolyás ; (m)nouveau–újdonság, új dolog ; (f)joie–öröm, boldogság, vidámság ; (m)président–elnök, vezető

(f)bouche–száj ; (m)petit–kisgyerek ; (m)sens–érzék, vélemény, értelem, irány ; (m)cri–kiáltás, sikoly, belső hang, nyikorgás, csikorgás ; (f)espèce–faj, -fajta ; (m)cheval–ló ; (f)loi–törvény, törvényszerűség, jog ; (m)ministre–miniszter, követ, lelkész ; (f)société–társadalom, társaság, gazdasági társaság ; (f)politique–politika, politikus

(f)oreille–fül, hallás (ouïe) ;(f)fenêtre–ablak ; (f)fortune–szerencse, vagyon, siker, fogadtatás ; (m)compte–számlálás, számítás, számla, elszámolás ; (m)champ–mező, szántóföld, vidék, falu ; (f)manier–mód, modor, stílus, viselkedés ; (f)action–cselekedet, cselekmény, tett, cselekvés, tevékenység, megmozdulás, történés ; (m)garçon–fiú ; (m)exemple–példa, minta, példakép ; (f)couleur–szin, festék, színesség, karakter

(m)papier–papir, irat, dokument, okmány ; (m)mal–baj, gond, fájdalom, vesződség, betegség ; (f)pièce–rész, darab, helyiség, szoba ; (f)montagne–hegy, hegység, hegyvidék ; (m)sol–talaj, föld, termőföld ; (f)oeuvre–mű, alkotás, szerzemény, munka ; (m)cours–lefolyás, folyamat, pálya, vízfolyás, tanfolyam, kurzus ; (m)désir–kívánság, vágy, vágyakozás ; (f)cour–udvar ; (m)bord–szél, széle valaminek, part

(f)douleur–fájdalom, gyász, gyötrelem, kín ; (f)salle–terem, helyiség, szoba ;(m)premier–elseje, (f,m)-ère–első ; (m)projet–terv, tervezet, vázlat ; (f)étude–tanulás, tanulmány, vizsgálat, (m)journal–napló, hírlap, újság, hírek ; (m)geste–jel, mozdulat, lépés, gesztus ; (f)situation–állapot, helyzet, állás, elhelyezkedés ; (m)oiseau–madár, alak ; (m)siècle–század, évszázad, kor, világ

(m)million–millió ; (m)prix–ár, ára valaminek ; (m)groupe–csoport, kollektíva, népcsoport ; (m)centre–középpont, központ, centrum, gyújtópont ; (m)malheur–baj, csapás, szerencsétlenség, balsors, balszerencse ; (m)honneur–becsület, tisztesség, megbecsülés, megtiszteltetés, tisztelet ; (f)garde–őrség, őrizet, felügyelet, ügyelet ; (m)problème–probléma, kérdés, feladvány, feladat, gond, nehézség ; (f)larme–könnycsepp, könny, sírás ; (m)chien–kutya

(f)peau–bőr, gyümölcs héja, tej föle ; (m)reste–maradék, maradvány, a többi, a hátralévő ; (m)nombre–szám, mennyiség, tömeg ; (f)mesure–mérés, mérték, méret ; (m)article–cikk, szakasz, paragrafus, szócikk ; (f)vue–látás, nézés, tekintet, látvány, nézet, vélemény ; (m)âge–kor, életkor, korszak ; (m)système–rendszer, módszer ; (m)long–hossz, hosszúság ; (m)effort–erőfeszítés, igyekezet, fáradozás

(m)rêve–álom ; (f)passion–szenvedély, szerelem, szenvedéstörténet, passió ; (m)rapport–kapcsolat, viszony, összefüggés, arány, jelentés, beszámoló ; (m)soldat–katona ; (f)lèvre–ajak ; (m)signe–jel, jelzés, szimbólum, jegy ; (f)vérité–igazság, őszinteség ; (m)mariage–házasság, esküvő, lakodalom ; (m)plan–lap, sík, tervrajz, terv ; (m)dos–hát, hátsó rész, háta valaminek, bukkanó

(f)marche–lépcsőfok, járás, menés, gyaloglás, menet, séta ; (m)souvenir–emlék, emlékezet, ajándéktárgy ; (f)dame–hölgy ; (m)conseil–tanács, tanácsadó, jogtanácsos ; (m)sou–garas, fitying ; (m)coin–sarok, zug,félreeső hely ; (m)jardin–kert, park ; (m)doigt–ujj, ujja valaminek ; (m)objet–tárgy, dolog ; (m)fer–vas

(m)lendemain–másnap, rákövetkező nap, kihatás, következmény ; (m)train–vonat, vasút, életvitel, iram, ; (m)papa–apa, apuka, papa ; (f)valeur–érték, jelentőség ; (m)jeu–játék, tét, játszma ; (m)secret–titok, rejtély, rejtelem ; (m)haut–magas, magasság, valaminek a teteje, magaslat ; (m)vieillard–öregember, aggastyán ; (m)docteur–orvos ; (m)ton–hang, hangerő, tónus, hangnem, modor, ízlés

(f)jambe–láb, lábszár ; (m)endroit–hely, helység, környék, rész ; (f)minute–perc ; (m)nuage–felhő ; (f)présence–jelenlét, ottlét ; (f)épaule–váll ; (f)feuille–növény levele, papirlap, ürlap, újságlap ; (f)liberté–szabadság, szabad állapot ; (f)journée–nap ; (m)avenir–jövő

(m)sourire–mosoly ; (m)résultat–eredmény, megoldás, következmény, végeredmény ; (m)hôtel–szálloda ; (f)semaine–hét, munkahét ; (f)forêt–erdő, őserdő ; (f)qualité–tulajdonság, jelleg, minőség, jellegzetesség ; (m)prince–herceg, fejedelem ; (m)bien–a jó, vagyon, tulajdon ; (m)médecin–orvos, doktor ; (f)volonté–akarat, szándék, akaraterő

(m)seigneur–úr, földesúr, parancsoló ; (m)art–művészet, művésziesség ; (f)foule–tömeg, sokaság, sereg ; (f)ligne–vonal, irány, út, sor, származási ág ; (m)intérieur–valaminek a belseje, otthon ; (f)beauté–szépség, ; (m)soin–gond, gondoskodás, kezelés, ápolás ; (m)hasard–véletlen, szerencse, kockázat ; (f)condition–feltétel, körülmény, viszony, követelmény ; (f)classe–osztály, réteg ; (m)voyage–utazás, út, üzleti út ; (m)présent–ajándék

A leggyakoribb 1500 francia szó (2.)

forrás : http://www.francianyelv.hu/

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(2) Liste des mots les plus fréquents de la langue française (A leggyakoribb francia szavak listája)

Conjonctions–Kötőszavak

et–és ; que–hogy ; comme–mint, mivel ; mais–de ; ou–vagy ; quand–mikor, akkor, ha ; si–ha, hátha ; puis–aztán, azután, donc–hát, tehát ; car–mert, hiszen ; ni–se, sem ; parce que–mert, amiatt hogy ; pourquoi–miért, nos, hát, amiért ; lorsque–mikor, amikor, midőn ; tandis que–amikor, míg, azalatt amíg ; puisque–hiszen, mivel, ugyanis ; comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ; soit–avagy ; or–pedig, noha, nos, tehát, mivel

Déterminants–Határozók

(m)le–a ; (m)un–a (határozatlan névelő) ; (m)son–övé ; ce–ez ; (m)du÷de ; (m)au÷à ; de–ból,-ből ; (m)mon–enyém ; leur–övék ; notre–miénk ; votre–tiétek ; quelque–valami ; (m)ton–tiéd ; tout–mind, minden, az egész ; chaque–mind, mindegyik, minden, minden egyes ; aucun–egy sem, semmi, semmiféle ; tel–ilyen, olyan, némelyik, amelyik ; certain–bizonyos, némelyik ; plusieurs–több, számos, egyes, különféle ; d'autres–más ; nul–semmi, semmiféle

Numéraux–Számok

deux–kettő ; cent–száz ;mille–ezer ; trois–három ; quatre–négy ; vingt–húsz ; cinq–öt ; dix–tíz ; neuf–kilenc ; six–hat ; huit–nyolc ; sept–hét ; trente–harminc ; quarante–negyven ; cinquante–ötven ; quinze–tizenöt ; douze–tizenkettő ; un–egy

Prépositions–Elöljárók

de–ból,-ből,-tól,-től,-ról,-ről; à–ban,-ben,-nak,-nek ; en–ba,-be,-ban,-ben,-on,-en,-ön; dans–ban,-ben, múlva ; pour–ért,-nak,nek, részére, számára ; par–on,-en,ön, által ; sur–on,-en,ön,-ra,-re ; avec–val,-vel,-nál,-nél, miatt ; sans–nélkül, kivéve ;

sous–alul, alatt, alá, lent ; après–után, utána, miután, majd ; entre–között, közé ; vers–felé, -ba,-be, irányában ; chez–nál,-nél, mellett ; jusque–ig ; contre–ellen, szemben, cserében ; devant–elé, előtt, előtte ; depuis–tól,-től, kezdve, óta ; pendant–közben, azalatt, aközben ; avant–előtt, előzőleg, megelőzően ; voilà–íme, tessék ; près–közel, csaknem ;

dès–óta, valamitől fogva ; malgré–mégis, dacára, ellenére ; voici–tessék !; selon–szerint, képest ; derrière–mögé, mögött, utána, utolsó ; parmi–között, közé, körében ; afin de–azért hogy, avégett, avégből ; auprès–közelben, mellette ; quant à–ami a ... illeti ; hors–túl, valamin kívül ; durant–míg, amíg, mialatt ; grâce–valaminek köszönhetően ; plein–tele, teljes, tökéletes, alapos

Pronoms-Névmások

(m)il–ő ; je–én ; se–övé ; qui–ki, kik, aki, akik ; (f)elle–ő ; ce–ez a, az a ; (m)le–a, az ; que–mi, mik, ami, amik, mit, amit ; vous–ti, ön, önt, titeket, benneteket ; me–engem, nekem ; on–mi, ők (határozatlan) ; lui–ő, őt, neki ; nous–mi, minket, bennünket, nekünk ;

y–itt, ott, oda ; en–abban, abból, arról ; où–hol, ahol, ahová, amikor ; tu–te ; moi–én, nekem, engem ; te–te, téged, neked, veled ; celui–aki, akit, ami, amit, az ; rien–semmi, semmit ; dont– akiről, amiről, akinek, aminek, tout–mind, minden, egész ;

ça–ez, az ; cela–ez, az ; autre–más, másik ; (m)un–a, az (határozatlan névelő) ; toi–te, téged, magad, magadnak, nálad, neked, rólad, tiéd ; lequel–aki, ami, amely, amelyik, az, amaz ; leur–őket, nekik ; quoi–mi, micsoda, mit ; personne–személy, senki ; (m)l'un–egyik ; chacun–mind, minden, az összes, minden egyes ; auquel–amelynek ; quelqu'un–valaki, bárki, egy bizonyos ; d'autres–más, másik ; ceci–ez itt ; (f)l'une–az egyik ; soi–maga, önmaga ; sien–övé, (m)mien–enyém ; aucun–semmi, senki, semmiféle

A leggyakoribb 1500 francia szó

forrás : http://www.francianyelv.hu/

A francia nyelv 60 000 (Le Petit Robert) és 75 000 (Le Grand Robert) szót foglal magában. Elég nehéz elhinni, de a felmérések mégis azt igazolják, hogy bármely hétköznapi írásban 500 és 1000 között mozog a használt szavak száma. Hogy mennyi az átlagosan használt szavak száma a mindennapi életben, nehéz megbecsülni, hiszen különbséget kell tenni a társadalmi kategóriák és kultúrák között.

Tudományos felmérések megállapították, hogy a franciák átlagosan kevesebb, mint 5 000 szót használnak. A nyelvészek és lexikológusok szerint (Jean Pruvost csoportja által megadott számadatok) a Dictionnaire fondamental du français 3 000 szót tartalmaz, beleértve az 1 500 gyakori és 1 500 elérhető szót. Az általános műveltség szókincse viszont 3 000 szó.

Egy átlagos középiskolás diák szókincse 800 és 2500 között mozog, egy egyetemistáé 1600 és 3000 között. A passzív szókincs 2500 és 6000 között elég változó, az olvasottság mértékétől függően.

Érdekességként említsük meg, hogy Maupassant szókincsét egy kollégája 12 000 és 15 000 között határozta meg.

Hat részben tesszük közzé az Étienne Brunet által összeállított listákat, amelyek a mintegy 1500, a francia nyelvben leggyakoribb szót tartalmazzák. A lexikológus szakértői csoportja Mariveaux, Rousseau, Voltaire, Chateaubriand, Sand, Zola és Balzac írásait elemezték ; a teljes gyűjteményben szereplő 20 ezer szóból 1500 került listázásra. A leggyakoribb három szó, mint elöljáró és détermináns a le, de és un.

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

Tipp: a francia kifejelzéseket meg is hallgathatod! Jelöld ki a francia szöveget, majd kattints az ekkor megjelenő hangszóró ikonra! Az eszköz nem helyettesíti a tanárt, de tájékozódásra, ízlelgetésre alkalmas.

I. Liste des mots les plus fréquents de la langue française

le ; de ; un–egy ; être–lenni ; et–és ; à–[vonzat]; il–ő (hn) ; avoir–van ; ne–[tagadás]; je–én ; son–övé ; que–mi, mit ; se–magát ; qui–ki, aki ; ce–ez ; dans– -ban, -ben ; en– ban, -ben, -val, -vel ; du ; elle–ő (nn) ; au ; de ; ce, le ; pour– -nak, -nek, -ért ; pas–[tagadó], lépés ; vous–ti, ön, önök ; par– -val, -vel, - által ; sur–fölött ; faire–tenni ; plus–több ; dire–mondani ; me–engem ; on–[általános alany] ; mon–egyém ; lui–ő (hn), nous (mi), comme–mint, mivel ; mais–de ; pouvoir– -hat, -het, kell

avec–val,-vel ; tout–mind ; y ; aller–menni ; voir–látni ; en, bien–jól ; où–hol ; sans–nélkül ; tu–te ; ou–vagy ; leur–övék ; homme (m)–ember ; si–ha ; deux–kettő, mari–férj ; moi–én ; vouloir–akarni ; te–téged, femme–nő, asszony ; venir–jönni, quand–amikor, grand–nagy, celui–aki (m) ; notre–miénk ; devoir–feladat, kell, là–ott, jour–nap

prendre–venni, vinni ; même–ugyanaz, votre–tiétek ; tout–minden ; rien–semmi; petit–kicsi ; encore–még ; aussi–is, szintén ; quelque–néhány ; dont–amely(ek), aki(k), mer (f)–tenger ; trouver–találni ; donner–adni

temps (m)–idő ; ça–az ; peu–kevés ; falloir–kell ; sous–alatt ; parler–beszélni ; alors–akkor, úgyhogy ; main (f)–kéz ; chose (f)–dolog ; ton–tiéd ; mettre–rakni, helyezni ; vie (f)–élet

savoir–tudni, ismerni ; yeux (pl)–szemek ; passer–átmenni, áthaladni ; autre–másik ; après–után ; regarder–nézni ; toujours–mindig ; puis–azután ; jamais–soha ; cela–ez ; aimer–szeretni ; heure–óra ; croire–hinni ; cent–száz

Melléknevek és határozók

Adjectifs–Melléknevek

tout–mind, összes ; grand–nagy ; petit–kicsi ; même–ugyanaz ; autre–másik ; seul–egyedül ; jeune–fiatal ; premier–első ; bon–jó ; quel–mi, milyen

beau–szép ; vieux–öreg, idős ; noir– fekete ; nouveau–új ; dernier–utolsó ; blanc–fehér ;
cher–kedves, drága ; long–hosszú, pauvre–szegény, plein–tele, teli, egész, teljes

vrai–igaz, valódi ; toute–egész, minden ; bas–lent ; gros–nagy, jókora ; doux–édes, enyhe, szelíd ; heureux–boldog ; haut–magas, nagy, felső ; profond–mély, mélységes, feneketlen ; rouge–piros, vörös ; humain–emberi, emberies, humán

général–általános, teljes ; français–francia ; froid–hideg ; sombre–sötét, homályos ; sûr–biztos, bizonyos, biztonságos ; ancien–régi, ősi, őkori, propre–saját, tiszta, rendes ; politique–politikai, possible–lehető, lehetséges ; immense–hatalmas, irtózatos, rendkívüli

public–nyilvános, köz-, állami ; pareil–hasonló ; bleu–kék ; fort–erős ; entier–egész, teljes, sértetlen ; simple–egyszerú, egyenes, őszinte, nyilt ; nécessaire–szükséges ; mauvais–rossz ; social–társas, társadalmi, jóléti, szociális ; important–fontos, jelentős, jellemző ; certain–bizonyos, némely ; triste–szomorú ; joli–bájos, csinos, szép ; différent–különböző

Adverbes–Határozószavak

ne–ne, nem ; pas–ne, nem ; plus–több,-ebb ; bien–jól, nagyon, helyesen, megfelelően ; si-ilyen, olyan, annyira, de igen ; là–itt, ott, oda ; même–azonos, ugyanolyan, tout–egész, mind, minden ; encore–de azért, még, mégis ; aussi–is, szintén, ugyancsak, nemkülönben, szintúgy

peu–kevés ; alors–akkor, hát, nos, nahát ; toujours–mindig, örökké, valaha ; jamais–soha, semmikor ; non–nem ; très–nagyon, igencsak ; ainsi–így, úgy, tehát, eképp ; moins–kevésbé, minusz, -ból,-ből ; ici–itt, ide ; oui–igen, igenis, sőt

trop–nagyon, túl, túlságosan ; déjà–már ; tant–ennyi, annyi, úgy, olyan sok ; enfin–végül, végre, valahára, hát, nahát ; maintenant–most, imént, jelenleg ; beaucoup–sok, sokat, nagyon, nagyot, rengeteg ; assez–elég, eléggé ; loin–távol, messze ; point–pont ; presque–majdnem, szinte, bizonyos fokig, csaknem

ailleurs–máshol, másutt, máshová, egyebütt, seulement–csak, kizárólag, kizárólagosan ; aujourd'hui–ma, manapság ; mieux–jobb, jobban ; autour–körül, akörül, köré ; souvent–gyakran, gyakorta, alaposan, sűrűn, sokszor, dessus–felette, felül, rá, longtemps–régóta, régen, soká, sokáig ; fort–erős, erősen, nagyon ; comme–mint, mivel, miként, ahogy

comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ; autant–annyi ; d'abord–először, előbb, kezdetben, eleinte ; surtout–különösen, elsősorban, főként, kiváltképp ; cependant–mindamellett, aközben, azalatt ; vite–gyors, gyorsan, hamar, fürgén, tard–késő, későn ;
pourtant–de, mégis, de azért, pedig ; ci–ide, itt ; mal–rosszul

parfois–néha, olykor, ritkán, némelykor ; vraiment–igazán, valóban ; bientôt–hamarosan, nemsokára ; partout–mindenütt, mindenhol, mindenfelé ; debout–álló, állva, ébren, talpon ; plutôt–inkább, lehetőleg ; lentement–lassan ; combien–mennyi ; hier–tegnap
Content Management Powered by CuteNews

...

...............