Kubinyi András

Publikációs jegyzék

 

Kubinyi A. Társadalom és rendiség a késő-középkorban különös tekintettel az egyházi személyek politikai lehetőségére
In: Füzes Á, Legeza L (szerk.) Memoriae tradere: Tanulmányok és írások Török József hatvanadik születésnapjára, Budapest, -:Mikes Kiadó, 2006. pp. 189-206
Kubinyi A. Okleveles adatok a késő középkor mindennapi életéről
In: G Jakó M, Veres L, Viga Gy (szerk.) Levéltári Évkönyv, Budapest, -:BAZ Megyei Levéltár - Herman Ottó Múzeum, 2006. pp. 13-22 (XIV.)
Kubinyi A. Kis P, Kenyeres I, Petrik I: A "Budapest történetének okleveles emlékei" munkálatai az 1950 - 1960-as években. Interjú Kubinyi András akadémikussal
URBS I.: 289-298 (2006)
Kubinyi A. Az 1505. évi rákosi országgyűlés és a szittya ideológia
SZÁZADOK 140: 361-374 (2006)
Kubinyi A. A mohácsi csata és előzményei
In: B Szabó J (szerk.) Mohács, Budapest, -:Osiris Kiadó, 2006. pp. 351-387 (Nemzet és Emlékezet)
Kubinyi A. A magyar országgyűlések tárgyalási rendje 1445 - 1526
JOGTÖRTÉNETI SZEMLE &: (2) 3-11 (2006)
Kubinyi A. A királyi titkárok II. Lajos uralkodása idején
GESTA 6: 3-22 (2006)
Kubinyi A. A Jagelló-kori magyar állam 1490 - 1526: (Előadások a történettudomány műhelyéből III)
HISTÓRIA 28: (3) 1-4 (2006)
Kubinyi A. "Szabad királyi város" - "királyi szabad város"?
URBS &: 51-61 (2006)
Kubinyi A. Városhálózat a késő középkori Kárpát-medencéban
In: Csukovits E, Lengyel T (szerk.) Bártfától Pozsonyig: Városok a 13 - 17. században, Budapest, -:MTA Történettudományi Intézete, 2005. pp. 9-36 (Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok; 35.) Bártfától Pozsonyig. Városok a 13 - 17. században
Kubinyi A. The Court of Queen Mary of Hungary and Politics between 1521 and 1526
In: Réthelyi O, F Romhányi B, Spekner E, Végh A (ed.) Mary of Hungary: The Queen and Her Court 1521 - 1531, Budapest, -:Budapesti Történeti Múzeum, 2005. pp. 13-25
Kubinyi A. Politikai vitakultúra Magyarországon: Bácsi Ferenc szózata a hatvani országgyűléshez (1525), valamint egy latin verse
In: Almási T, Draskóczy I, Jancsó É (szerk.) Studia professoris - Professor studiorum: Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára, Budapest, -:Magyar Országos Levéltár, 2005. pp. 169-195
Kubinyi A. Miért lettem a középkor kutatója?
KORALL 21 - 22: 218-244 (2005)
Kubinyi A. Logisztikai kérdések a Mohács előtti magyar hadszervezetben
In: Hausner G (szerk.) Az értelem bátorsága: Tanulmányok Perjés Géza emlékére, Budapest, -:Argumentum Kiadó, 2005. pp. 441-457
Kubinyi A. Késő középkori temetkezések a történeti forrásokban
In: Ritoók Á, Simonyi E (szerk.) "...a halál árnyékának völgyében járok": A középkori templom körüli temetők kutatása, Budapest, -:Magyar Nemzeti Múzeum, 2005. pp. 13-18 (Opuscula Hungarica; VI.) "...a halál árnyékának völgyében járok"
Kubinyi A. Habsburg Mária királyné udvartartása és a politika 1521 - 1526
In: Réthelyi O, F Romhányi B, Spekner E, Végh A (szerk.) Habsburg Mária, Mohács özvegye: A királyné és udvara 1521 - 1531, Budapest, -:Budapesti Történeti Múzeum, 2005. pp. 13-23
Kubinyi A. Gercse. Egy Buda melletti késő-középkori kisnemesi falu és lakói
LEVÉLTÁRI ÉVKÖNYV XII-XIII: 27-37 (2005)
Kubinyi A. A várnegyed és környéke középkori helyrajza
In: Szakály F, Szűcs J (szerk.) Budai bortizedjegyzékek a 16. század első harmadából, Budapest, -:MTA Történettudományi Intézete, 2005. pp. 11-33 (História Könyvtár Okmánytárak; 4.)
Kubinyi A. A királyi udvar kormányzati szerepe Mohács előtt
In: Vizi E Sz (szerk.) Székfoglalók a Magyar Tudományos Akadémián 2001: Társadalomtudományok, Budapest, -:Magyar Tudományos Akadémia, 2005. pp. 241-268
Kubinyi A. A királyi udvar a késő középkori Magyarországon
In: G Etényi, Horn I (szerk.) Idővel paloták...: Magyar udvari kultúra a 16 b- 17. században, Budapest, -:Balassi Kiadó, 2005. pp. 13-32
Kubinyi A. Városhálózat a késő középkori Kárpát - medencében
TÖRTÉNELMI SZEMLE 46: 1-30 (2004)
Kubinyi A. Székesfehérvár helye a késő középkori Magyarország városhálózatában, valamint Fejér vármegye központi helyei között
In: Erdei Gyöngyi, Nagy Balázs (szerk.) Változatok a történelemre. Tanulmányok Székely György tiszteletére, Budapest, -:BTM - ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2004. pp. 277-284 (Monumenta historica Budapestinensia; XIV..)
Kubinyi A. Magyarország hatalmasai és a török veszély a Jagelló-korban (1490 - 1526)
In: Zombori István (szerk.) Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében, Budapest, -:Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2004. pp.
Kubinyi A. Kubinyi András történészprofesszor 75 éves: Kubinyi Andrással beszélget Marton Erzsébet
MŰEMLÉKVÉDELEM 48: 43-47 (2004) (2004)
Kubinyi A. Ispotályok és városfejlődés a késő középkori Magyarországon
In: Neumann T (ed.) Várak, templomok, ispotályok: Tanulmányok a magyar középkorról, Budapest, -:Argumentum Kiadó, 2004. pp. 187-195 (Analecta Mediaevalia; II.)
Kubinyi A. Hunyadi Mátyás közép-európai állama
In: & (szerk.) A magyar történelem vitatott személyiségei, Budapest, -:Kossuth Könyvkiadó, 2004. pp. 21-45 (A magyar történelem vitatott személyiségei; 3.)
Kubinyi A. Hungary's Power Factions and the Turkish Threat in the Jagiellonian Period (1490 - 1526)
In: Zombori I (ed.) Fight against the Turk in Central-Europe in the First Half of the 16th Century, Budapest, -:Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség; Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2004. pp. 115-145
Kubinyi A. Adatok a Mátyás-kori királyi kancellária és az 1464. évi kancelláriai reform történetéhez
In: Lendvai L F, Horváth Z (szerk.) Tíz éves a bölcsészképzés a miskolci egyetemen, Miskolc, -:Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 25-58 (Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Philosophica; IX 1.)
Kubinyi A. A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik)
In: Bessenyei J, Horváth Z, Tóth P (szerk.) Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről, Miskolc, -:Miskolci Egyetem BTT, 2004. pp. 169-194 (Studia Miskolcinensia; 5.) Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről
Kubinyi A. Vitéz János: a jó humanista és rossz politikus
In: & (szerk.) A magyar történelem vitatott személyiségei, Budapest, -:Kossuth Könyvkiadó, 2003. pp. 7-30 (A magyar történelem vitatott személyiségei; 2.)
Kubinyi A. Szekfű Gyula és a késő középkori Magyarország kutatása
In: Ormos M (szerk.) Magyar Évszázadok.: Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára, Budapest, -:Osiris Kiadó, 2003. pp. 61-69
Kubinyi A. Rendelkeztek-e országrendiséggel a magyar királyi szabad városok a középkorban?
In: Mayer L, Tilcsik György (szerk.) Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában: Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára, Szombathely, -:Vas Megyei Levéltár, 2003. pp. 55-70
Kubinyi A. Egységes kép a magyar középkorból
BUKSZ 15: (2) 142-149 (2003)
Kubinyi A. Die Rolle der Mittelalterarchaologie in Ungarn: Ergebnisse und Aufgaben
ACTA ARCHAEOL ACAD SCI HUNG 54: 243-254 (2003)
Kubinyi A. Családnévadás a középkori Magyarországon
In: Stirling J (szerk.) In virtute spiritus: A Szent István Akadémia emlékkönyve Paskai László bíboros tiszteletére, Budapest, -:Szent István Társulat, 2003. pp. 96-112
Kubinyi A. A jobbágy és házastársa
In: Viga Gy, Holló Sz A, Cs Schwalm E (szerk.) Vádorutak - Múzeumi Örökség: Tanulmányok Bodó Sándor 60. születésnapja alkalmából, Budapest, -:Archaeolingua, 2003. pp. 403-420
Engel P., Kristó Gy., Kubinyi A. Magyarország története 1301 - 1526
Budapest, -:Osiris Kiadó, 2003. 193 - 404 p. (Osiris Tankönyvek)
Kubinyi A. Halál és végtisztesség a késő középkori Magyarországon
RUBICON &: (3) 18-22 (2002)
Kubinyi A. Főúri étrend tábori körülmények között 1521-ben
In: Fodor P, Pálffy G, Tóth IGy (ed.) Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére, Budapest, -:MTA TKI Gazdasági- és Társadalomtörténeti Kutcsoport, 2002. pp. 249-261 (Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kötetek; 2.)
Kubinyi A. A városok az országos politikában, különös tekintettel Sopronra
In: Turbuly É (ed.) A város térben és időben: Sopron kapcsolatrendszerének változásai, Sopron, -:Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2002. pp. 29-53
Kubinyi A. A királyi vár és lakói a középkorban
HISTÓRIA 24: (9-10) 14-18 (2002)
Kubinyi A. Zsidók a királyi kincstárban a középkori Magyarországon
In: Püspöki Nagy P (szerk.) 1100 éves együttélés a magyar és a magyarországi zsidóság a haza és a fejlődés szolgálatában, Budapest, -:Magyarországi Holocaust Emlékalapítvány, 2001. pp. 101-106
Kubinyi A. Werbőczy Mohács (1526) előtti politikai pályafutása
In: Hamza G, Boóc Á, Buzády Cs (ed.) Tanulmányok Werbőczy Istvánról Studien über István Werbőczy, Budapest, -:Professzorok Háza, 2001. pp. 65-98 (MF Könyvek; 21.)
Kubinyi A. Vorwort
In: Regényi K M (ed.) Die ungarischen Konvente der oberdeutschen Karmelitenprovinz im Mittelalter, Budapest; Heidelberg, -:METEM, 2001. pp. 9-10 (METEM-Bücher; 31.)
Kubinyi A. Vásárok a középkori Zala megyében
In: Vándor L, Kostyál L (szerk.) Zala megye ezer éve: Tanulmánykötet a magyar államalapítás millenniumának tiszteletére, Zalaegerszeg, -:Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2001. pp. 53-60
Kubinyi A. Vas, város, vaskereskedelem a középkori Magyarországon
In: Bessenyei J (szerk.) Tanumánykötet Heckenast Gusztáv emlékére: A Miskolcon, 2000. március 24 - 25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai, Miskolc, -:Miskolci Egyetem, 2001. pp. 5-16
Kubinyi A. Szécsi Dénes esztergomi érsek - különös tekintettel Mátyás-kori politikai szerepére
In: Horváth I (szerk.) Lux Pannoniae Esztergom: Az ezeréves kulturális metropolis, Esztergom, -:Balassa Bálint Múzeum, 2001. pp. 97-108
Kubinyi A. Pécs gazdasági jelentősége és városiassága a késő-középkorban
In: Font M (szerk.) Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon, Pécs, -:Pécs Története Alapítvány, 2001. pp. 43-51 (Tanulmányok Pécs történetéből; 9.) Pécs szerepe a Mohács előtti Magyarországon
Kubinyi A. Mátyás király
Budapest, -:Vince kiadó, 2001. 171 p. (Tudomány - Egyetem)
Kubinyi A. Kumorovitz L. Bernát (1900 - 1992)
Budapest, -:Magyar Tudományos Akadémia, 2001. 14 p. (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett;)
Kubinyi A. Királyi székhely a késő középkori Magyarországon
In: Gergely J, Izsák L (szerk.) A magyar államiság ezer éve: Kultúra és tudomány a magyar államiság ezer évében, Budapest, -:ELTE Eötvös Kiadó, 2001. pp. 113-119
Kubinyi A. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök rejtélyes halála és hagyatékának sorsa: (A magyar igazságszolgáltatás nehézségei a középkor végén.)
SZÁZADOK 135: 301-361 (2001)
Kubinyi A. Deutsche Gäste
In: Jahn W, Lankes Ch, Petz W, Brockhoff E (ed.) Bayern - Ungarn Tausend Jahre: Bajorország és Magyarország 1000 éve, Regensburg, -:Haus der Bayerischen Geschichte, 2001. pp. 132 (Veröffentlichungen zur bayerischen Geschichte und Kultur; 43.) Bayern - Ungarn Tausend Jahre
Kubinyi A. A magyar államalapítás jelentősége Európa népei fejlődésében
In: Benyák M (szerk.) Mit ér az ember, ha magyar?: A magyarságtudat történelmi összetevői, Bécs, -:Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, 2001. pp. 45-51
Kubinyi A. A magyar állam és a pápaság a Jagelló uralkodók alatt (1490 - 1526)
In: Cséfalvay P, De Angelis MA (szerk.) A magyar kereszténység ezer éve: Hungariae Christianae Millennium, Budapest, -:Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2001. pp. 79-83
Kubinyi A. A késő-középkori Magyarország történeti demográfiai problémái
In: Faragó T, Őri P (ed.) Történeti demográfiai évkönyv, Budapest, -:KSH, 2001. pp. 105-119 2001
Kubinyi A. A császárvári uradalom közbecsű összeírása 1489-ből
TÖRTÉNELMI SZEMLE 43: 3-17 (2001)
Bácskai V., Gyáni G., Kubinyi A. Budapest története a kezdetektől 1945-ig
Budapest, -:BFL, 2000. 253 p. (Várostörténeti tanulmányok;)