Köszöntő

Köszöntünk minden kedves érdeklődőt
a III. Sz. Összevont Óvoda honlapján!

A III. sz. Összevont Óvoda két tagóvodából álló intézmény.
A Béke u. 38. sz. alatti óvoda épülete 1930-ban készült el.
Az akkori polgármester villája volt. 1950 óta tölti be jelenlegi funkcióját.
A Pistahegyi köz 1. sz. alatti óvoda 1992-ben épült.
Az óvoda 1993 februárjában nyitotta meg kapuit.
Óvodánk célja, hogy a meleg családi otthonból óvodába lépõ gyermekek
ehhez hasonló derûs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörbe kerüljenek.
A gyermekek érzelmi biztonságát az óvónõ elfogadó, gondoskodó, befogadó, toleráns
és empatikus bánásmódjával teremtjük meg.
Minden óvodánkba járó gyermek személyiségének kibontakoztatásához
biztosítjuk nevelésük során az emberi és gyermekeket megilletõ jogokat,
alapvetõ szabadságok tiszteletben tartását,
az egyenlõ hozzáférés lehetõségét.
A Béke utcai tagóvodában három,
a Pistahegyi köz tagóvodában nyolc csoport mûködik.
A csoportok osztatlan, illetve részben osztott korcsoportúak.
Óvodáinkban ideális feltételek biztosítottak
az idejáró gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez.
Csoportszobáink otthonosak, barátságosak.
Jól felszerelt tornatérrel rendelkezik mindkét tagóvoda.
Valljuk, hogy a játék az óvodáskorú gyermekek
alapvetõ szükséglete, melyen keresztül
képességeik, készségeik fejlõdnek.
Ezért kiemelt helyet foglal el nevelési rendszerünkben.
Nevelõmunkánkat a gyermekek egyéni, életkor szükségletei, képességei alapján szervezzük meg.
Nevelõ-oktató munkánkra a tervszerûség, a nevelési módszerek tudatos alkalmazása jellemző.
A szakszolgálat munkatársai segítik munkánkat (logopédus, fejlesztõpedagógus, pszichológus).
Óvodánk hangsúlyt feketetett az óvoda hagyományainak fenntartására, mellyel a kölcsönös
bizalomra épülõ, segítségnyújtáson alapuló kapcsolat kialakítására törekszik a szülõkkel.
Az egymást segítõ attitûd, a családi és az óvodai nevelés összhangja biztosítja a gyermekek
optimális fejlõdését.
Az óvodával, a szokás-szabályrendszerrel, a Házirend írott formája mellett
megismerkedhetnek közvetlenül, az anyás elõszoktatás, családlátogatás, fogadóóra, szülõi
értekezlet, közös „családi” programok, rendezvények alkalmával.

Szívesen fogadjuk az érdeklõdõ szülõk és gyermekek látogatását elõre egyeztetett idõpontban.

Ternesz Ferencné
Óvodavezetõ
és az óvoda nevelõtestülete