List generator for Wikidata items that contain lonely links
by User:Sanyi4
Query
Site ID:Set the language code of the Wikipedia you want to gerenerate a list for.
Start listing from:Set the list element where to start listing. At default the list contains maximum 1000 elements.
  
Navigation

There are 339 pages on nv.wikipedia.org that are lonely on the corresponding Wikidata items.

List

To display characters correctly, use UTF-8 encoding in your browser!

No.Item ID on wikidata.orgPage name on nv.wikipedia.org
1Q4956986Bilagáana Nééz
2Q4957415Chéchʼiltah/Chéchʼilłání
3Q4957476Tó Náálíní
4Q4957494Taahóóteel
5Q4957526Tsé Ííʼáhí
6Q4957568Kinteel (Hoozdoh Hahoodzo)
7Q4957589Tʼiistsoh Sikaad
8Q4957696Náhodeeshgiizh
9Q4957718Tséyaa Tó
10Q4957741Tłʼóoʼditsin
11Q4957771Naashashí
12Q4957795Kin Łigaaí (Yootó Hahoodzo)
13Q4957814Tʼiis Ííʼáhí
14Q4957828Tsétsohkʼid
15Q4957878Honoojí
16Q4957905Tsinyiʼ Beʼekʼid
17Q4957926Tsé Dildǫʼí
18Q4957961Tsin Názbąs (Yootó Hahoodzo)
19Q4957979Chį́į́h Ntłʼizii
20Q4958002Tó Łání
21Q4958016Łeeyiʼtó
22Q4958047Séí Biiʼ Tóhí
23Q4958064Beʼekʼid Baaʼoogeedí
24Q4958078Kin Dah Łichííʼ
25Q4958105Tsé Łichííʼ Dahazkání (Yootó Hahoodzo)
26Q4958132Bááh Háálį́
27Q4959242Tsostsʼid Beʼekʼid
28Q4959291Chéchʼiizh Biiʼ Tó
29Q4959360Tó Hweełhíní
30Q4959402Chéchʼil Dah Łichííʼ
31Q4959430Beʼekʼid Halgaii
32Q4959456Tó Áłtsʼíísí
33Q4959484Beʼekʼid Hóteelí (Yootó Hahoodzo)
34Q4959530Ayání Bitoʼ
35Q4959756Tókʼi Hazbįʼí
36Q4959791Tsídii Tó
37Q4959829Bis Dah Łitso
38Q4959855Tʼiis Tó
39Q4959885Yaaniilkʼid
40Q4959921Béésh Haagééd
41Q4959945Tółikan
42Q4959970Kʼaabizhiistłʼah
43Q4959989Kʼiiłtsoiitah
44Q4960100Tłʼohchin (Tzoodził biyaagi)
45Q4960136Tó Sido (Naashtʼézhii Bikéyah)
46Q4960164Tó Sido / Ahoyooltsʼił
47Q4960194Yaa Ndeeʼnil
48Q4960269Kʼaalógii Dziil
49Q4960317Bíniishdáhí
50Q4960366Séí Bídaagai
51Q4960393Dził Łeezhchʼihí
52Q4960428Giní Bitʼohí
53Q4960447Séí Biiʼ Tó (Haazbaaʼ)
54Q4960466Ahideelkʼid
55Q4960504Chíshínééz
56Q4960530Łid Néigahí
57Q4960560Náshdóí Bighan
58Q4960626Tsé Yaayí
59Q4960651Tséyaaniichiiʼ
60Q4960687Dleesh Ndigaií
61Q4960747Adáágíi Łichíʼí
62Q4960786Gad Sikaad Tsékooh
63Q4961026Tsékʼiz Tóhí
64Q4961069Dził Náʼoodiłii
65Q4961232Siláo Habitiin
66Q4961251Nááʼádįįh (Hoozdoh Hahoodzo)
67Q4961276Tsé Dijį́hí
68Q4961307Tʼiisnééz Ííʼá
69Q4961438Tsinaabąąs Habitiin
70Q4961478Tsétaʼ Tóakʼoolí
71Q4961546Gad Ííʼáhí
72Q4961610Kin Hózhóní
73Q4961726Tsin Beʼekiní
74Q4961773Ałchʼįʼáhootʼé
75Q4961801Kʼaiʼ Siʼání
76Q4961837Tsinyiʼ Tó
77Q4961869Dził Deezʼá
78Q4961895Tódzísʼą́
79Q4961947Niʼ Tééhnoodǫ́ǫ́z
80Q4961978Tábąąh Kin
81Q4962003Tóneesdǫ́zí
82Q4962030Lókʼaaʼdeesgai
83Q4962130Bidahóóchiiʼ
84Q4962166Táala Hótsaii
85Q5595566Deeschííʼ Bikoohdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
86Q5595669Kinteeldi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
87Q5595696Sighóladi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
88Q5595725Chʼílwozhdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
89Q5595752Beehai Bikéyahdi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
90Q5595768Tsé Biiʼ Ndzisgaiidi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
91Q5595787Tséłgaii Deezʼáhíidi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
92Q5595805Naatooh Sikʼaiʼíidi chidí naatʼaʼí ńdinibįįhígi
93Q5596227Tó Diłhił Biih Yílį́įdi atsiniltłʼish bá hooghan
94Q5596304Tsézhin Deezʼáhídi atsiniltłʼish bá hooghan
95Q5599733Nánichaad azeeʼ (chʼil)
96Q5599789Chʼįʼhalchin
97Q5599813Azeeʼ hadígai
98Q5599848Tó Neinilii binákeeʼatį́į́
99Q5599891Nábįįhtsoh
100Q5600006Awééʼ biyaałáí yiłbeezhí ntsxaaígíí
101Q5600045Díkʼǫ́ǫ́zhí bitʼąąʼ nteelí
102Q5600074Naʼashǫ́ʼii dichʼízhii niłchin
103Q5600108Dlǫ́ʼii azeeʼ
104Q5600176Tłʼaaʼsisii
105Q5600224Tádídíín dootłʼizh (tłʼízí azeeʼ)
106Q5600269Awééʼ biyaałáí yiłbeezhí áłtsʼíísí
107Q5600311Azeeʼ noodǫ́zígíí
108Q5600340Azeeʼ hałdzidtsoh
109Q5600380Diihidííʼáai
110Q5600409Bisdááʼáshchʼil
111Q5600447Tsʼíshazeeʼ
112Q5600540Naʼachííʼ azeeʼ
113Q5600574Tááʼyiilchóshii
114Q5600613Dishchʼid azeeʼ
115Q5600653Naʼashjéʼiidą́ą́ʼ łibáhígíí
116Q5600696Azeedisxǫs
117Q5600734Áłchíníłchííʼ (chʼil)
118Q5600772Tádídíín dootłʼizh ntsxaaígíí
119Q5600808Tłʼiishtsoh bichʼil
120Q5600838Dibé haichʼiidí
121Q5600848Azeeʼ ndoogai
122Q5600860Azeeʼ haajinítsoh
123Q5600924Azeeʼ łahdiltʼéii
124Q5600942Iináájí azeeʼ
125Q5600973Azeeʼ awoshí
126Q5601012Azeeʼ biiʼ jíchiiʼ
127Q5601104Tłʼiish yilwooʼí
128Q5601178Chʼółchiin
129Q5601212Kʼaalógiidą́ą́ʼ
130Q5601252Hogisí
131Q5601282Kǫʼazeeʼ
132Q5601329Néʼéjaaʼilkeeʼí
133Q5601372Atʼąąʼtsʼósí
134Q5601406Náʼooltádii
135Q5601438Nichʼiʼí
136Q5601472Łeeʼazeeʼ
137Q5601505Taʼagháliitsʼóóz
138Q5601539Atsá chʼil
139Q6436628Tséyiʼ (Dził Nineez / Nideelkʼid biyaadiʼígíí)
140Q6436936Dził Nineez