SÚLYPONTSZÁMÍTÁS

REPÜLŐGÉPMODELLEKRE

(KIEGÉSZÍTÉS)

 

A Súlypontszámítás Repülőmodellekre című archivált írás vagy eredetileg is zavaros lehetett, vagy a fordítók követtek el egy-két hibát, de biztos, hogy az értékes szakmai anyagot nagyon nehezen értelmezhető formába öntötték. Ennek talán az lehet az oka, hogy keverték a valódi repülőgépeknél és a repülőgépmodelleknél használatos szakkifejezéseket, valamint a számítási eljárást nem logikai sorrendben ismertették.

 

 Nem szoktam archivált cikkekhez értelmezést hozzáfűzni, de ebben az esetben ezt szükségesnek látom, mivel maga a számítási eljárás nagyon hasznos és megismerése, alkalmazása komoly segítséget jelent, mint a modelltervezés elméleti kérdéseinek megoldásában, mint a kész modellek beállításában. Ez a kiegészítés önmagában használható, de érdemes elolvasni az eredeti cikket is.

 

Alapfogalmak

 

Fesztávolság

A modell szárnyának két legszélső pontját összekötő, a hossztengelyre merőleges vonal hossza, más néven szárnyterjedtség.

Közepes aerodinamikai húrhossz

KAH. Ez a szárny azon húrhossza, amellyel azonos terjedtségű, téglalap alakú szárnyat készítve, az eredetivel megegyező aerodinamikai tulajdonságokkal bíró szárnyat kapnánk. 

Nyomásközéppont

A modellre ható légerők eredőjének támadáspontja, más néven semleges pont.

Oldalviszony

A repülőgépszárny aerodinamikai sajátosságát befolyásoló tényező. dimenzió nélküli szám. A fesztávolság és a közepes aerodinamikai húrhossz arányát fejezi ki.

Semleges Pont

A modellre ható légerők eredőjének támadáspontja, más néven nyomásközéppont.

Súlypont

A repülőgépmodellre ható súlyerők eredőjének támadáspontja, másként tömegközéppont.

Szárnymélység

A szárny egy adott pontján a hossztengellyel párhuzamos szárnymetszet hossza.

 

Az elemi szárny nyomásközéppontjának és közepes aerodinamikai húrjának meghatározása

A számítási eljárás alapja, hogy a repülőgépmodellt egyes jól elkülöníthető felületekre osztjuk fel. Az egyes felületeknek meghatározzuk a semleges pontját, és a felület nagyságát. Ezen két adat ismeretében egy viszonyítási vonaltól (tengelytől) kiszámoljuk a felület nyomatékát. A nyomatékokat összegezzük, és a kapott adatokkal a véges szárny elmélet megkövetelte korrekciókat elvégezzük. Így kapjuk meg a gép semleges pontját. Ennek ismeretében különféle stabilitási mértékekhez tartozó súlyponthelyzetek is meghatározhatóak.

 

Az eljárás alapja a szárnyfelület semleges pontjának és közepes aerodinamikai húrjának meghatározása.

Az elemi szárny (felület) semleges pontjának meghatározása grafikus módon az alábbi ábra szerinti módon történik.

1.ábra.

 

Ahol li a szárnymélység belül, la a szárnymélység kívül Sp a semleges pont helye, KAH a közepes aerodinamikai húr hossza. Mint látható a semleges pont szerkesztéssel való meghatározása elemi szárnyon igen egyszerű feladat. Az eredmény pontosságát nagymértékbe befolyásolja a méret amiben a rajzot készítjük, valamint a szerkesztés pontossága.

 

Számítási példa

A számítás folyamatát a legegyszerűbben egy példán keresztül lehet megérteni. Alkalmazzuk a műveletsort a sokak által ismert AND NOW típusú repülőgépmodellre. Rajzoljuk meg a repülőgépmodell felülnézeti képét.

 

  Először egy viszonyítási vonalat kell megválasztanunk, ami derékszögű a törzs középvonalára. A viszonyítási vonal legyen célszerűen a szárny belépőéle.

 

A szárny

2. ábra.

 

Vegyük fel a méreteket. A szárny két részre osztható. A téglalap alakú szárnytőre, és a trapéz alakú szárnyvégre. A szárny méreteibe természetesen beletartoznak a csűrőlapok is. A szárny hátsó részén a törzs mellett a csűrőlapok nem érik el a törzs vonalát. Ezt a kivágást a számítások során elhanyagoljuk, úgy vesszük, mintha a szárny itt is anyagfolytonos lenne (bevonalkázott terület)

Húrhossz a tőben: l1=260 mm

Húrhossz a belső szárnyrész végén: l2=260 mm

Húrhossz a külső szárnyrész végén: l3=215 mm

Belső szárnyrész fél-fesztávja: b1=273 mm

Külső szárnyrész fél-fesztávja: b2=77 mm

Teljes szárny fél-fesztávja: b=350 mm

 

Határozzuk meg a belső szárnyrész felületét és semleges pontjának a helyét.

3. ábra

 

Egyszerű feladatunk van, mivel a belső szárnyrész téglalap alakú, tehát az ¼-ed húrhossz vonala párhuzamos a belépőéllel és derékszögű a törzs tengelyére. Az Sp1 pont pedig a szárnyrész felénél van.

 

Az Sp1 pont távolsága a viszonyítási vonaltól: x1= 260/4 = 65 mm

A szárnyrész felülete: F1=l1*b1=260*273=70980 mm2

 

Határozzuk meg a külső szárnyrész felületét és semleges pontjának a helyét.

4.ábra

Itt már nehezebb dolgunk van, mivel a külső szárnyrész trapéz alakú. A szárnyrészre alkalmazzuk az 1. ábrán látható szerkesztési módszert. A szárrész tövében és végén mérjük fel az ¼ húrhosszakat és az így kapott pontokat kössük össze. Ezt követően a szárnyrész tövében előre mérjük fel a szárnyrész végének húrhosszát (215 mm) a szárnyrész végében pedig mérjük fel a tő húrhosszát hátrafelé (260mm) az így kapott pontokat is kössük össze. A két vonal metszéspontja adja a szárnyrész semleges pontját. (Sp2). Ezen pont távolságát mérjük meg a viszonyítási vonaltól. A szárnyrész felületét a geometriából ismert, trapézokra alkalmazható, felületszámítási képlet segítségével határozzuk meg.

 

Az Sp2 pont távolsága a viszonyítási vonaltól: x2=78,9 mm

A külső szárnyrész felülete: F2=((l2+l3)/2)*b2=(260+215)/2)*77=18287,5 mm2

 

A két szárnyrész adatait összegezzük:

 

Félszárny teljes felülete : F=F1+F2=70980 + 18287,5 = 89267.5 mm2

Semleges pont helye: Sp=((F1*x1)+(f2*x2))/F = ((70980*65)+(18287,5*78,9))/89267.5=67,847 mm

Közepes szárnymélység lm=((l1+l2)*F1)+((l2+l3)*F2) / (2 * F) =((260+260)*70980)+((260+215)*18287,5) / (2*89267)= 255,39 mm

Oldalviszony L= (2*b)/lm = (2*350)/255,39= 2,74

 

A vízszintes csillapító

5.ábra

A vízszintes csillapító számításait egyszerűsítendő, a csillapító belépőélének levágását elhanyagoljuk, és úgy tekintjük mintha a felület téglalap alakú lenne (bevonalkázott terület)

 

A vízszintes csillapító állandó húrhossza: lcs=140 mm

A vízszintes csillapító fél fesztávja: bcs=130 mm

 

A felület semleges pontjának és nagyságának meghatározása itt is igen egyszerű, mivel téglalap alakú felülettel van dolgunk.

A csillapító semleges pontjának távolsága a viszonyítási vonaltól xcs= Spcs = 360 mm

Vízszintes csillapító felének felület Fcs=lcs * bcs = 140 * 130 = 18200 mm2

Vízszintes csillapító közepes húrhossza : lmcs = Lcs = 140 mm

Oldalviszony: Lcs= (2*bcs)/lmcs = (2*130) / 140 = 1,8571

 

A vízszintes csillapító erőkarja a szárny semleges pontja és a csillapító semleges pontja közötti távolság. Mindkét semleges pontot a viszonyítási vonalhoz képest határoztuk meg így egy egyszerú kivonással ezt az értéket is megkapjuk

 

Csillapító erőkarja Rcs= Spcs –Sp = 360- 67,847 = 292,153 mm

 

Képletek behelyettesítése

 

Az adatfelvételekkel, és az előzetes számításokkal végeztünk. A kapott eredményeket ellenőrizzük le mégegyszer, majd nekikezdhetünk a stabilitási számításoknak.

 

1.) A szárny okozta leáramlás hatása. δε/δα= 4/(L+2) = 4/(2,74+2) = 0,84388

 

2.) A szárny felhajtóerő növekedése: CAα = (2* π *L) /(L+2)=(2 * π * 2,74) / (2,74+2) = 3,6319

 

3.) Vízszintes csillapító volumen : Vcs= (Fcs * Rcs) / ( F* lm) = (18200 * 292,153) / (89267,5 * 255,39) = 0,23323

 

4.) Vízszintes csillapító bólintó nyomatékának növekedése

      CMαcs= (-0,9 * Vcs * Lcs * π) /(1+ √(1+(Lcs:2)2) = (-0,9*0,23323*1,8571*π)/(1+√(1+(1,8571:2)2))=-0,517889

 

5.) A semleges pont relatív helyzetének mérőszáma : γN= (0,25- CMαcs) /( CAα * (δε/δα)) = (0,25-(-0,517889))/(3,6319*0,84388)=0,2505439

 

6.) A semleges pont helye a közepes szárnymélységre vonatkoztatva lm* γN=255,39*0,2505439=63,986 mm

 

A kapott adatok értelmezése:

Először szerkesztéssel határozzuk meg a gép semleges pontját, és a lehetséges súlypont helyzeteket

 

Rajzoljuk fel a szárny semleges pontját(SPsz), (belépő éltől 67,847 mm). A közepes szárnymélység (lm) ¼-ed részét mérjük fel a szárny semleges pontja elé (lm/4=63,847 mm), majd az így kapott ponttól hátrafelé mérjük fel a közepes szárnymélységet (lm=255,39). Ezzel gyakorlatilag kiszerkesztettük az eredetivel aerodinamikailag egyenértékű téglalap szárnyat.

 

6.ábra

 

Az egyenértékű szárny belépőélétől mérjük fel lm* γN értékét (63,986 mm) és megkapjuk a teljes gép semleges pontjának a helyét (SPg). Ez előtt a semleges pont előtt a közepes szárnymélység 8…10 %-ával  (vagy kisebb értékkel) kell elhelyezkednie a modell súlypontjának (CG). Ezt is rajzoljuk fel az ábrára. A kapott két

pont távolságát mérjük le a valós szárny belépőélétől:

 

7.ábra

 

A gép semleges pontjának távolsága a belépőéltől: Xspg = 67,9 mm

A 10%-hoz tartozó (szélső) súlyponthelyzet a belépőéltől: XCG10%= 42,4 mm

 

Ugyanezen adatokat egyszerűbben és pontosabban is meghatározhatjuk számításos eljárással:

Viszonyítási vonalnak most vegyük fel a valós szárny belépőélét, ha a szárny nyilazott akkor a szárny-törzs csatlakozás pontjában a törzs vonalára merőleges egyenest. Ez lesz a „0” vonal.

 

A gép semleges pontjának helye a „0” vonaltól (valós szárny belépőélétől): Xspg= (Sp-(lm/4))+ lm* γN   = (67,847-(255,39/4))+63,986 = 67,9855 mm

A gép 10%-hoz tartozó szélső súlyponthelyzete a „0” vonaltól (valós szárny belépőélétől): XCG10%= Xspg-(lm*0,1)=67,9855-(255,39*0,1)= 42,4465 mm

 

A kapott eredmények összegzése.

A számítások révén kapott adathalmaz gyakorlati hasznosításához (pl.: reptetés előtti beállítások elvégzése) érdemes az eredményeket egységes táblázatba foglalni. Ezt a táblázatot mellékelhetjük a repülőgépmodell dokumentációjához, és a további fejlesztések, beállítások során a gyakorlatban kapott adatokkal kiegészíthetjük. Így repülőgépmodellünk aerodinamikai tulajdonságait jól leíró adattárra tehetünk szert.

 

Megnevezés:

AND NOW

 

Jelleg

Slowflyer

 

 

Szárnyfelület

17,853 dm2

Vízszintes csillapító felülete

3,64 dm2

Teljes hordfelület

21,49 dm2

Repkész tömeg:

266 gramm

Felületi terhelés

12,37 g/dm2

Gép semleges pontja a szárny belépőéltől:

67,98 mm

10% lm –hez tartozó, szélső, súlyponthelyzet a belépőéltől:

42,44 mm

Stabilitási adatok:

Stabilitás mértéke %

Súlypont a belépőéltől:

0

67,98 mm

2

62,87 mm

4

57,76 mm

6

52,65 mm

8

47,54 mm

10

42,44 mm

 

Az And Now eredeti leírásában a súlyponthelyzetet a belépőéltől 65 mm-re adta meg a tervező. Ez 1,16%-os relatív stabilitási értéknek felel meg. A gép tervezője egy fordulékony beállítást javasol ezzel az értékkel. A stabilitási adatokból megállapítható, hogy a berepítésnél nyugodtan beállíthatunk akár 50-55 mm súlyponttávolságot is a belépőéltől, és ezzel egy nagyon stabil, nyugodt tulajdonságokat mutató gépet fogunk kapni. Majd ahogy kiismerjük a gép repülési jellemzőit, illetőleg elvégeztük a pontos trimmelés, hátrább vihetjük a sülypontot egészen 65…67 mm-ig ahol kihasználhatjuk az „idegesebb” jellemzők adta könnyű műrepülhetőséget.

 

 

♣ SRY MODELL ♣ 2005 ♣ Powered by MS WORD ♣ IMSI Turbo CAD ♣

♣ 2005. július 26. ♣