(unikodo) ('c) (cx) (c`) (^c)

Glosaro


aktus                              akto
alapelv                            principo
alapokmány                         statuto
alapvetõ                           baza, principa, fundamenta, kardinala
alkalmazási terület                respektiva# kampo, uzokampo
állást keresni                     serĉi laborlokon
általános hatály                   ĝenerala valido
általános rendelkezések            ĝeneralaj dispozicioj
ártatlanság vélelme                supozo de senkulpeco
azonos munkafeltételek illetik meg rajtas je egalaj laborkondiĉoj
bejelentés
benyújtott kereset                 prezentita rikvesto#peto
bíróság, törvényszék               tribunalo, kortumo, juĝejo
Biztonsági Tanács                  Konsilio de Sekureco de OUN#UN
buncselekmény                      krimago#krimo#kontraŭleĝaĵo
büntetõügy                         punafero
bunügy                             krima/kriminala afero
emberi lény                        homa estaĵo
Európai Bíróság                    Eŭropa Kortumo
egyezmény                          interkonsento
Bizottság                          Komitato
cikk                               artikolo?
döntéshozatal                      decidkreado#decidopreno
döntéshozatali eljárás             decidanta procedo, decidokrea proceduro
döntéshozó                         decidofaranta, decidanto
elismeri a jogosultságot           agnoski la rajton
elõzetes döntést hoz               faras antaŭan decidon#
emberi méltóság                    homa digneco
érintett személy                   koncernita homo
esetjog
eszközrendszer                     rimedaro
Európai Bizottság                  Eŭropa Komitato#Komisio
Europa Tanács                      Eŭropa Konsilio
Európai Központi Bank              Eŭropa Centra Banko
feladatai gyakorlása során         dum la praktikado de siaj taskoj
felek                              partneroj
fellépés                           demarŝo#
felmerül                           prezentiĝi
feltartható fejlôdés               subtenebla# evoluo
fenntart                           reteni
fenntart  (muködtet)               prizorgi, vivteni reteni signifus visszatart)
fizetett szabadság                 pagita ferio
fizetett szülési szabadság         pagita naskoferio
fizetett gyermeknevelési szabadság pagita gepatra #edukoferio
foglalkoztatáspolitika             politiko pri dungado, dungopolitiko
fogyasztóvédelem                   protekto de la konsumantoj
fogyatékossággal élõ személyek     personoj kun malkapabloj#/handikapoj
fõtanácsos                         ĉefkonsilisto, ĉefkonsilanto
gazdálkodás                        mastrumado
gazdasági kizsákmányolás           ekonomia ekspluatado
genetikai tulajdonság              genetika eco
gyanúsított személy                suspektato
hatály                             valido
határozat                          rezolucio
hatáskör                           agosfero
hatáskörök gyakorlása              #praktikado de agosferoj
hatékonyság                        efikeco
hatósági                           oficiala, registara, (városi) municipa#urba, komunuma, magistrata
hatóságok tevékenysége             ago de la respondeculoj#registaro
hátrányosan érintõ                 malfavore influanta#
helyhatósági választás             municipa#/urba voĉdonado/baloto
hozzájárul a politikához           li kontribuas al la politiko
igazságszolgáltatás                justeco#apliko de la justico#
igazságügy                         justico
illetékes                          kompetenta, koncern(at)a
indokolatlan elbocsátás            nepravigebla# maldungo
integráció                         integriĝo
intézkedés                         aranĝo#dispono#
intézmény                          institucio
irányadó                           direktodona, kompetenta, aŭtoritata
irányadó eljárások                 direktodonaj proceduroj
iránymutatások                     direktigoj, direktivoj
jogalkotás                         leĝodono, legislacio, leĝofaro
jogállamiság elveire
jogi eset                          jura akto#kazo
jogorvoslat                        jurisdikcia# riparo#
jogvédelem                         jurprotektado (dependas pri tio, ke ni defendas la juron, tiam jurprotektado, sed se ni donas juran protektadon por iu?)
jóléthez való jog                  rajto je bonstato
kapcsolattartás
katonai szolgálat                  armea servado, soldatservo
képviseleti demokrácia             reprezenta demokratio
követelmény                        ??
kérdéses                           traktata, koncern(at)a
kereset                            peto, rikvesto
kibocsátás (pénzé)                 emisio
kinevez                            nomumi
kinyilvánít                        deklari
kitelepítés, kiutasítás, kiadatás  forigo, elpelo, ekstradicio
kivizsgál                          esplori, ekzameni,priserĉi,( vizsgálóbíró) enketi pri io
kizárólag                          ekskluzive
klauzula                           klaŭzo
koherencia                         koher(ec)o
konzultáció                        konsultado
kormány                            registaro, kabineto
környezet minõségének javítása     plibonigo de la kvalito de la ekologio#
kötelezettséget vállal             sin devontigi, transpreni respondecon
követelmény
közvetlen                          senpera, rekta
különbözõség                       diverseco
közösségi elv                      komunuma principo
külügyminiszter                    ministro pri eksteraj aferoj
lelkiismereti és vallásszabadság   libereco de konscienco kaj religio
letelepedés szabadságát            libera ekloĝo
létesítõ okirat                    registro ?
megalázó bánásmód                  sendigniga traktado
megbízás                           komisio#, mandato, tasko
megbizatás megújítható             mandato renovigebla
megelõzõ egészségügyi ellátás      antaŭvida sanzorgo
megosztott hatáskört ruház rá      transigi repartigitan# agosferon
méltányos kártalanítás             justa kompenso
méltoság                           dign(ec)o
menedékjog                         rajto je rifuĝo
Miniszterek Tanácsa                Konsilantaro de Ministroj
minõsített többség                 kvalifikita plimulto
munkahelyi baleset                 labor(loka )akcidento
munkaközvetítõi szolgáltatás       allokiga#laborperanta servo
nemzeti hatóság                    nacia instanco
nyilvántartás (vki személyére vonatkozó)  sia dosiero ?
oktatás, szakképzés, továbbképzés  edukado, faka trejnado,kontinua# trejnado
ombudsman                          mediaciisto (#mediatoro?)
önálló jogi személyiség            samstata/aŭtonoma jura persono
összeütközésbe kerül vvel          konfliktas kun iu
preambulum                         preamblo, antaŭkonsideroj
rabszolgaság és szolgaság          sklaveco kaj servuteco
ráruházott hatáskör                donacita# kompetenco
sérthetetlen
szabad véleménnyilvánítás          libera esprimado
szakosodott törvényszék            specialiĝinta#faka tribunalo
szakszervezetet alapít             fondi laborsindikaton
számvevõszék                       financkontrolejo
szek#szuális irányultság           seksa orientiĝo
szellemi tulajdon                  intelekta proprietaĵo
személyes adatok                   propraj/individuaj donitaĵoj
személyi sérthetelenség            persona integreco (netuŝebleco?)
szociális biztonsági ellátás       socia asekuro#
szolgáltatást nyújt                proponi/provizi servo(j)n
szubsidiaritás elve                principo de konvena aŭtonomeco###
tagállam                           membroŝtato
tanköteles kor                     aĝo de deviga lernado ##
társadalmi kirekesztés             socia forpelo
testi és szellemi sérthetetlenség  korpa kaj mensa integreco
tisztes megélhetés                 deca ekzisto
továbbképzés                       plulernado
tömegtájékoztatás sokszínûsége     plurismo de la amaskomunikiloj
törvényalkotás                     leĝofaro, leĝislacio
törvény elõtti egyenlõség          egaleco antaŭ la leĝo
tulajdont birtokol                 posedi propraĵojn#posedaĵon#
védelmi politika                   defenda politiko
veszteség                          perdo/malgajno/malprofito
 
 

# = necerteco aŭ problemo