Fejléc

Delphi, pascal forráskódok, rutinok.
Példák, feladatmegoldások láncolt listára, rekord típusú tömbre,
buborék és beszúrásos rendezésre


Lekerekített sarkú komponens készítése
Használata: Oval(Memo1); , Oval(Edit1); stb....

 
procedure Oval(Control: TWinControl);
var
 R: TRect;
 Rgn: HRGN;
begin
 with Control do
 begin
  R := ClientRect;
  rgn := CreateRoundRectRgn(R.Left, R.Top, R.Right, R.Bottom, 20, 20);
  Perform(EM_GETRECT, 0, lParam(@r));
  InflateRect(r, - 5, - 5);
  Perform(EM_SETRECTNP, 0, lParam(@r));
  SetWindowRgn(Handle, rgn, True);
  Invalidate;
 end;
end;

Képernyöfelbontás beállítása SetRes(1024,768), SetRes(1280, 1024)...
Csak szabványosat fogad el

 
procedure SetRes(XRes, YRes: DWord);
var lpDevMode : TDeviceMode;
begin
 EnumDisplaySettings(nil, 0, lpDevMode);
 lpDevMode.dmFields:=DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
 lpDevMode.dmPelsWidth:=XRes;
 lpDevMode.dmPelsHeight:=YRes;
 ChangeDisplaySettings(lpDevMode, 0);
end;
procedure GetRes;
begin
Szeles:= GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
Magas:= GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
end;

Hangerö lekérdezése és beállítása (Wave)
Értékük 0 és 65535 között lehet

 
	
begin
 WaveOutGetDevCaps(WAVE_MAPPER, @WaveCaps, SizeOf(WaveCaps));
 if (WaveCaps.dwSupport and WAVECAPS_VOLUME) = WAVECAPS_VOLUME then begin
  WaveOutGetVolume(WAVE_MAPPER, @Volume);
  VolumeLeft := LoWord(Volume);
  VolumeRight := HiWord(Volume);
 end
 else
  ShowMessage('Nem lehet a hangeröt lekérdezni !');
end;

procedure SetVolume;
begin
 WaveOutGetDevCaps(WAVE_MAPPER, @WaveCaps, SizeOf(WaveCaps));
 if (WaveCaps.dwSupport and WAVECAPS_VOLUME) = WAVECAPS_VOLUME then begin
  Volume := VolumeLeft or (VolumeRight shl 16);
  WaveOutSetVolume(WAVE_MAPPER, Volume);
 end
 else
  ShowMessage('Nem lehet a hangeröt beállítani !');
end;

Rekurzív file keresés - alkönyvtárakban is keres

 
procedure FindFiles(FilesList: TStringList; StartDir, FileMask: string);
var
 SR: TSearchRec;
 DirList: TStringList;
 IsFound: Boolean;
 i: integer;
begin
 if StartDir[length(StartDir)] <> '\' then
  StartDir := StartDir + '\';
 IsFound := FindFirst(StartDir+FileMask, faAnyFile-faDirectory, SR) = 0;
 while IsFound do begin
  FilesList.Add(StartDir + SR.Name);
  IsFound := FindNext(SR) = 0;
 end;
 FindClose(SR);
 DirList := TStringList.Create;
 IsFound := FindFirst(StartDir+'*.*', faAnyFile, SR) = 0;
 while IsFound do begin
  if ((SR.Attr and faDirectory) <> 0) and
     (SR.Name[1] <> '.') then
   DirList.Add(StartDir + SR.Name);
  IsFound := FindNext(SR) = 0;
 end;
 FindClose(SR);
 for i := 0 to DirList.Count - 1 do
  FindFiles(FilesList, DirList[i], FileMask);
 DirList.Free;
end;

Használata

 
procedure TForm1.Keres(Sender: TObject);
var
 FileList: TStringList;
begin
 FileList := TStringList.Create;
 FindFiles(FileList, 'c:\Mp3\', '*.Mp3');
.....
end; 

Írjon fájlkezelö programot a következö probléma megoldására:
Kérje be a felhasználótól '*' végjelig név, hallgatói átlag, lakhatási támogatás adatokat.
Számoljon ösztöndíjat mindegyes hallgatónak
a következök figyelembevételével:
0 <= átlag < 2.0 nem jár ösztöndíj
2.0 <= átlag < 3.1 10 000 Ft
3.1 <= átlag < 4.0 15 000 Ft
4.1 <= átlag <= 5.0 25 000 Ft
Írja ki a név, átlag, ösztöndíj, lakhatási támogatás és összesen (ösztöndíj+lakhatási)
adatokat egy szöveges állományba, melynek legyen 'hallgato.txt' a neve.
Majd olvassa vissza az adatokat, és írassa ki táblázatos formában.
Végezetül számolja ki, hogy átlagosan mennyi támogatást
(összesen, azaz ösztöndíj és lakhatási) kap egy hallgató.

 
program hallgato;
type hallgato = record
   nev : string[50];
   atlag : real;
   tamogatas : integer;
   osztondij :integer;
   teljes : integer;
   end;
var
 bevitel: hallgato;
 seged : string;
 hiba : integer;
 adatfile : Textfile;
 adatfilenev: string;
 hallgatoszam : integer;
 osszestamogatas : integer;
begin
 hallgatoszam := 0;
 osszestamogatas := 0;
 adatfilenev:='c:\hallgato.txt';
 {$I-}
 Assign(adatfile, adatfilenev);
 ReWrite(adatfile);
 repeat
  hiba := 1;
  WriteLn;
  Write('Név: ');
  ReadLn(bevitel.nev);
  if bevitel.nev= '*' then Break;
  while (hiba <> 0) or (bevitel.atlag > 5 ) do
  begin
   Write('Átlag: ');
   ReadLn(seged);
   Val(seged, bevitel.atlag, hiba);
  end;
  hiba := 1;
  while hiba <> 0 do
  begin
   Write('Lakhatási támogatás: ');
   ReadLn(seged);
   Val(seged, bevitel.tamogatas, hiba);
  end;
  hiba:=round(bevitel.atlag * 10);
  case hiba of
   0..20 : bevitel.osztondij := 0;
   21..30 : bevitel.osztondij := 10000;
   31..40 : bevitel.osztondij := 15000;
   41..50 : bevitel.osztondij := 25000;
   end;
  bevitel.teljes := bevitel.tamogatas + bevitel.osztondij;
  WriteLn(adatfile, bevitel.nev, #13, bevitel.atlag:1:1, #13, bevitel.tamogatas, #13, bevitel.osztondij, #13, bevitel.teljes);
 until bevitel.nev='*';
 Close(adatfile);
 Reset(adatfile);
 WriteLn;
 Write('Név                ');
 Write('Átlag ');
 Write('Támogatás ');
 Write('Ösztöndíj  ');
 WriteLn('Öszesen  ');
 WriteLn('----------------------------------------------------------------------');
 while not eof(adatfile) do
 begin
  Readln(adatfile, bevitel.nev);
  Readln(adatfile, bevitel.atlag);
  Readln(adatfile, bevitel.tamogatas);
  Readln(adatfile, bevitel.osztondij);
  Readln(adatfile, bevitel.teljes);
  osszestamogatas := osszestamogatas + bevitel.teljes;
  WriteLn;
  inc(hallgatoszam);
  while Length(bevitel.nev) < 30 do bevitel.nev := bevitel.nev + ' ';
  Write(bevitel.nev:30,bevitel.atlag:10:1,bevitel.tamogatas:10,bevitel.osztondij:10,bevitel.teljes:10);
 end;
 Close(adatfile);
 {$I+}
 WriteLn;
 WriteLn;
 Writeln('Átlagos támogatás: ', osszestamogatas / hallgatoszam:10:0, ' / fö');
end.

 
Program adomany;

uses crt;

type rekord = record
    nev: string[50];
    datum: string[11];
    osszeg: integer;
   end;

var
    tomb: array[1..100] of rekord;
    elemszam: integer;
    i, j: integer;
    tmp, temp: rekord;
    s, dels: string;
    van: boolean;
    c: char;

procedure NevetRendez;
begin
 for i := 2 to elemszam - 1 do
 begin
  if (tomb[i].nev < tomb[i - 1].nev) and (tomb[i].osszeg = tomb[i - 1].osszeg) then
  begin
   tmp := tomb[i];
   j := i;
   repeat
    Dec(j);
    tomb[j + 1]:=tomb[j];
   until (j = 1) or (tomb[j - 1].nev <= tmp.nev);
   tomb[j]:=tmp;
  end;
 end;
end;

procedure Kiir;
var f : textfile;
begin
 Assign(f, 'C:\megoldasok\adomany\kimenet.txt');
 ReWrite(f);
 for i := 1 to elemszam - 1 do
 begin
  WriteLn(f, tomb[i].nev);
  WriteLn(f, tomb[i].datum);
  WriteLn(f, tomb[i].osszeg);
 end;
 Close(f);
end;

procedure Beolvas;
var f : textfile;
begin
 elemszam := 1;
 Assign(f, 'C:\megoldasok\adomany\bemenet.txt');
 Reset(f);
  ReadLn(f, tomb[elemszam].nev);
  ReadLn(f, tomb[elemszam].datum);
  ReadLn(f, tomb[elemszam].osszeg);
  Inc(elemszam);
 //Beolvasás közben rendezzük a tömböt
 while not eof(f) do
 begin
  ReadLn(f, tomb[elemszam].nev);
  ReadLn(f, tomb[elemszam].datum);
  ReadLn(f, tomb[elemszam].osszeg);
  for i := 2 to elemszam do
  begin
   if tomb[i].osszeg > tomb[i - 1].osszeg then
   begin
    tmp := tomb[i];
    j := i;
    repeat
     Dec(j);
     tomb[j + 1]:=tomb[j];
    until (j = 1) or (tomb[j - 1].osszeg >= tmp.osszeg);
    tomb[j]:=tmp;
   end;
  end;
 Inc(elemszam);
 end;
 Close(f);
 //Azonos befizetésűeket is rendezzük név szerint
 NevetRendez;
end;

procedure UjAdomanyozo;
begin
 Inc(elemszam);
 Write('Adományozó neve:   ');
 ReadLn(temp.nev);
 Write('Adomonyozás ideje:  ');
 ReadLn(temp.datum);
 Write('Adományozás összege: ');
 ReadLn(temp.osszeg);
 //Megkeressk az elem helyét
 for i := elemszam - 1 downto 1 do
 begin
  if temp.osszeg >= tomb[i].osszeg then j := i;
 end;

 for i := elemszam - 1 downto j + 1 do
 begin
  tomb[i] := tomb[i - 1];
 end;
 tomb[j] := temp;
 NevetRendez;
 WriteLn;
 for i := 1 to elemszam - 1 do
 begin
  WriteLn(tomb[i].nev);
  WriteLn(tomb[i].datum);
  WriteLn(tomb[i].osszeg);
 end;
 WriteLn;
 ReadLn;
end;

procedure AdomanyozoTorlese;
begin
 s := '';
 dels := '';
 ClrScr;
 for i := 1 to elemszam - 1 do
 begin
  WriteLn(tomb[i].nev);
  WriteLn(tomb[i].datum);
  WriteLn(tomb[i].osszeg);
 end;
 WriteLn;
 j := 0;
 Write('Írja be a törölni kivánt nevet: ');
 ReadLn(s);
 for i := 1 to elemszam do
 begin
  if tomb[i].nev = s then
  begin
   j := j + 1;
   van:= True;
  end;
 end;
 if van = False then
 begin
  WriteLn('Nincs ilyen név !');
  ReadLn;
 end;
 if j > 1 then
 begin
  WriteLn('Több név is van');
  for i := 1 to elemszam do
  begin
   if tomb[i].nev = s then
   begin
    WriteLn(tomb[i].nev);
    WriteLn(tomb[i].datum);
   end;
  end;
  WriteLn;
  Write('Adja meg a születési dátumát a törölni kivánt személynek: ');
  ReadLn(dels);
  for i := 1 to elemszam do
  begin
   if (tomb[i].nev = s) and (tomb[i].datum = dels) then j := i;
  end;
  for i := j to elemszam do
  begin
   tomb[i] := tomb[i + 1];
  end;
  Dec(elemszam);
  WriteLn;
  for i := 1 to elemszam - 1 do
  begin
   WriteLn(tomb[i].nev);
   WriteLn(tomb[i].datum);
   WriteLn(tomb[i].osszeg);
  end;
  WriteLn;
  ReadLn;
  Exit;
 end;
 if van then
 begin
  for i := 1 to elemszam do
  begin
   if tomb[i].nev = s then j := i;
  end;
  for i := j to elemszam do
  begin
   tomb[i] := tomb[i + 1];
  end;
  Dec(elemszam);
 end;
 for i := 1 to elemszam - 1 do
 begin
  WriteLn(tomb[i].nev);
  WriteLn(tomb[i].datum);
  WriteLn(tomb[i].osszeg);
 end;
 WriteLn;
 ReadLn;
end;

begin
 Beolvas;
 repeat
  ClrScr;
  WriteLn('U - Új adományozó hozzáadása');
  WriteLn('T - Adományozó törlése');
  WriteLn('X - Kilépés a programból');
  c:= ReadKey;
  c:=UpCase(c);
  case c of
   'U': UjAdomanyozo;
   'T': AdomanyozoTorlese;
  end;
 until UpCase(c)= 'X';
 Kiir;
end.

 
Program utalas;

type rekord = record
    datum : string[16];
    osszeg : real;
    egyenleg: real;
    end;

var f: textfile;
  i, j, n, min, max: integer;
  s: string;
  c: char;
  temp: rekord;
  tomb: array[1..1000] of rekord;

begin
 //Beolvasás
 //A rendezés miatt a dátumot és az idöt összefüzzük
 //A számolás miatt az összeget elöjellel látjuk el

 Assign(f, 'c:\bemenet.txt');
 Reset(f);
 ReadLn(f, n);
 for i:= 1 to n do
 begin
  ReadLn(f, tomb[i].datum);
  ReadLn(f, s);
  tomb[i].datum:=tomb[i].datum+s;
  ReadLn(f, c);
  ReadLn(f, tomb[i].osszeg);
  if c = 'K' then tomb[i].osszeg := 0 - tomb[i].osszeg;
 end;
 Close(f);

 //Rendezés

 for i := 3 downto 1 do
 begin
  for j := 1 to i do
  begin
   if tomb[j].datum > tomb[j+1].datum then
   begin
    temp := tomb[j];
    tomb[j] := tomb[j+1];
    tomb[j+1] := temp;
   end;
  end;
 end;

 //Egyenleg számítás

 tomb[1].egyenleg := tomb[1].osszeg;
 for i := 2 to n do
 begin
  tomb[i].egyenleg := tomb[i-1].egyenleg + tomb[i].osszeg;
 end;

 //Minimumkiválasztás

 min := 1;
 for i := 1 to n do
 begin
  if tomb[i].egyenleg < tomb[min].egyenleg then min:= i;
 end;

 //Maximumkiválasztás

 max := 1;
 for i := 1 to n do
 begin
  if tomb[max].egyenleg < tomb[i].egyenleg then max:= i;
 end;

 //Értékek kiírása

 WriteLn('Minimum öszeg : ',tomb[min].egyenleg:10:2,' EUR');
 WriteLn('Maximum összeg: ',tomb[max].egyenleg:10:2, ' EUR');
 WriteLn('Záró egyenleg : ',tomb[n].egyenleg:10:2,' EUR');
 WriteLn;

 //Kirás file-ba és képernyöre
 //Szétszedjük a dátumot
 //A K-t és B-t az elöjel alapján megállapítjuk
 //Abszolut értéket írunk ki

 Assign(f, 'C:\kimenet.txt');
 ReWrite(f);
 WriteLn(f, n);
 for i := 1 to n do
 begin
  WriteLn(Copy(tomb[i].datum,1,11));
  WriteLn(Copy(tomb[i].datum,12,16));
  if tomb[i].osszeg < 0 then WriteLn('K') else WriteLn('B');
  WriteLn(Abs(tomb[i].osszeg):4:2);

  WriteLn(f, Copy(tomb[i].datum,1,11));
  WriteLn(f, Copy(tomb[i].datum,12,16));
  if tomb[i].osszeg < 0 then WriteLn(f, 'K') else WriteLn(f, 'B');
  WriteLn(f, Abs(tomb[i].osszeg):4:2);
 end;
 Close(f);

end.

 
Program penztar;

uses crt;

type PElem = ^Elem;

Elem = record
     nev : string[50];
     penztar : byte;
     kov : PElem;
    end;

var f : TextFile;
  uj, akt, elso, utolso : PElem;
  c : char;

//Beolvassa az adott file-böl az adatokat

procedure Beolvas;
begin
 Assign(f, 'C:\megoldasok\lancoltlista_penztar\bemenet.txt');
 Reset(f);
 while not eof(f) do
 begin
  new(uj);
  ReadLn(f,uj^.nev);
  ReadLn(f,uj^.penztar);
  if elso = nil then elso := uj else utolso^.kov := uj;
  utolso := uj;
 end;
 Close(f);
end;

//Képernyöre írja a láncolt lista elemeit

procedure Kiir;
begin
 akt := elso;
 if akt = nil then Exit;
 WriteLn;
 WriteLn('V rakoz˘k:');
 while akt <> nil do
 begin
  WriteLn(akt^.nev);
  WriteLn(akt^.penztar);
  akt := akt^.kov;
 end;
 WriteLn;
 WriteLn('Folytatáshoz nyomjon Entert !');
 ReadLn;
end;

//File-ba írja a láncolt lista elemeit

procedure FileKiir;
begin
 akt := elso;
 if akt = nil then Exit;
 Assign(f, 'C:\megoldasok\lancoltlista_penztar\kimenet.txt');
 ReWrite(f);
 akt := elso;
 while akt <> nil do
 begin
  WriteLn(f, akt^.nev);
  WriteLn(f, akt^.penztar);
  akt := akt^.kov;
 end;
 Close(f);
end;

//Megkeresi a legkisebb pénztár számot és visszaadja

function MinSorszam : integer;
begin
 akt := elso;
 if akt = nil then Exit;
 MinSorszam := akt^.penztar;
 while akt <> nil do
 begin
  if MinSorszam > akt^.penztar then MinSorszam := akt^.penztar;
  akt := akt^.kov;
 end;
end;

//Megkeresi a legnagyobb pénztár számot és visszaadja

function MaxSorszam : integer;
begin
 akt := elso;
 if akt = nil then Exit;
 MaxSorszam := akt^.penztar;
 while akt <> nil do
 begin
  if MaxSorszam < akt^.penztar then MaxSorszam := akt^.penztar;
  akt := akt^.kov;
 end;
end;

//Bekeri az adatokat és utolsónak hozzáfűzi a listához

procedure UjKliens;
begin
 new(uj);
 Write('Új kliens neve: ');
 ReadLn(uj^.nev);
 Write('Pénztár sorszám: ');
 ReadLn(uj^.penztar);
 if elso = nil then elso := uj else utolso^.kov := uj;
 utolso := uj;
 Kiir;
end;

procedure Kiszolgalas;
var r : integer;
  van : boolean;
begin
 van := False;
 akt := elso;
 if akt = nil then
 begin
  WriteLn('Nincsenek várakozók !');
  WriteLn;
  WriteLn('Folytatáshoz nyomjon Entert !');
  ReadLn;
  Exit;
 end;
 repeat //Olyan véletlenszámot generál ami a pénztárak számának megfelel
  r := 0;
  Randomize;
  while r < MinSorszam do
   r := Random(MaxSorszam) + 1;
  akt := elso;
  while akt <> nil do
  begin
   if akt^.penztar = r then
   begin
    van := True; //Kiirja a megfelelö kliens nevét
    WriteLn('Pénztárhoz szólítva: ');
    WriteLn(akt^.nev);
    WriteLn(akt^.penztar);
    Break;
   end;
   akt := akt^.kov;
  end;
 until van;
 akt := elso;
 if akt^.kov = nil then
 begin
  WriteLn;
  WriteLn('Folytatáshoz nyomjon Entert !');
  ReadLn;
 end;
 akt := elso; //Törli a listából
 while akt^.penztar <> r do akt := akt^.kov;
 if akt = elso then elso := elso^.kov else
 begin
  akt := elso;
  while (akt^.kov^.penztar <> r ) do
  akt := akt^.kov;
  akt^.kov := akt^.kov^.kov;
  if akt^.kov = nil then utolso := akt;
 end;
 Kiir;
end;

procedure Felszabadit;
begin
 akt := elso;
 while akt <> nil do
 begin
  elso := akt^.kov;
  Dispose(akt);
  akt := elso;
 end;
end;

begin
 Beolvas;
 repeat
  ClrScr;
  WriteLn('U - Új kliens érkezett');
  WriteLn('K - Kliens kiszolgálása');
  WriteLn('X - Kilépés a programból');
  c:= ReadKey;
  c:=UpCase(c);
  case c of
   'U': UjKliens;
   'K': Kiszolgalas;
  end;
 until UpCase(c)= 'X';
 FileKiir;
 Felszabadit;
end.

program Adomanyozas;

type rekord = record
    nev : string[50];
    szdatum, adomdatum : string[11];
    osszeg : real;
   end;

var
 tomb : array[1..300] of rekord;
 tmptomb : array[1..300] of rekord;
 tmp : rekord;
 i, n, tmpelemszam, elemszam : integer;

procedure Kiir;
var f : textfile;
begin
 Assign(f, 'D:\Pascal\kimenet.txt');
 ReWrite(f);
 WriteLn(f, elemszam);
 for i := 1 to elemszam do
 begin
  WriteLn(f, tomb[i].nev);
  WriteLn(f, tomb[i].szdatum);
  WriteLn(f, tomb[i].adomdatum);
  WriteLn(f, tomb[i].osszeg:2:2);
 end;
 Close(f);
end;

procedure Beolvas;
var f : textfile;
begin
 Assign(f, 'D:\Pascal\bemenet.txt');
 Reset(f);
 ReadLn(f, elemszam);
 for i := 1 to elemszam do
 begin
  ReadLn(f, tomb[i].nev);
  ReadLn(f, tomb[i].szdatum);
  ReadLn(f, tomb[i].adomdatum);
  ReadLn(f, tomb[i].osszeg);
 end;
 Close(f);
end;

procedure Keres;
begin
 tmpelemszam := elemszam;
 for i := 1 to tmpelemszam - 1 do
 begin
  for n := i + 1 to tmpelemszam do
  begin
   if ((tomb[i].nev = tomb[n].nev) and (tomb[i].szdatum = tomb[n].szdatum)) then
   begin
    tomb[i].osszeg := tomb[i].osszeg + tomb[n].osszeg;
    tomb[i].adomdatum := tomb[n].adomdatum;
    Dec(elemszam);
    tomb[n].nev := '';
   end;
  end;
 end;
 n := 1;
 for i := 1 to 300 do
 begin
  if tomb[i].nev <> '' then
  begin
   tmptomb[n] := tomb[i];
   Inc(n);
  end;
 end;
 tomb := tmptomb;
end;

procedure MaxSort(tol, ig : integer);
begin
 n := tol;
 for i := tol to ig do
 if tomb[i].osszeg > tomb[n].osszeg then n := i;
 tmp := tomb[tol];
 tomb[tol] := tomb[n];
 tomb[n] := tmp;
 Inc(tol);
 if (ig - tol) > 0 then MaxSort(tol, ig);
end;

begin
 Beolvas;
 Keres;
 MaxSort(1, 3);
 Kiir;
 ReadLn;
end.

A feltöltések folyamatosak lesznek, ahogy az idöm engedi.......


Mgr.Végh László: Delphi jegyzet 1.  


Mgr.Végh László: Delphi jegyzet 2.  


Mgr.Végh László: Delphi jegyzet 1 feladatmegoldások.  


Mgr.Végh László: Delphi jegyzet 2 feladatmegoldások.  


Dr. Szabó László: Delphi 2.0-ról röviden.  


Turbó Pascal 6.0 magyar nyelvü helppel  


Copyright © 2013 Simkó Lajos - Minden jog fenntartva. Módosítva: 2015. április