Egri Szurkolói Oldal
Következik
Tabella
Gólszerzők
Lapok
Statisztika
Regisztrált tagok: 543
Aktiválatlan tagok: 0
Legújabb tag: Hopp

Látogatók ma: 119
Látogatók tegnap:0
Összes látogató: 1169371

Utolsó 24 órában: 
Névnap
Friss hírek
Agria Ultras

AU a Facebookon
Egyebek
A nap vicce

Közelmúlt büszkeségei
Jámbor János
Vancsa Miklós
Harmati Péter
Illyés Dániel
Vígh Ferenc
Vitányi László
Sütő Szilárd
Kugler Gyula
ÖREGriek

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÖREGriek EGER SE Támogatói Baráti Kör
Az ÖREGriek EGER SE Támogatói Baráti Kör (rövidítve ÖETBK) a Baráti Kört létrehozó tagok elhatározása alapján az alábbiak szerint állapítja meg működési szabályzatát:
I.
Általános Rendelkezések
Az ÖREGriek az EGER SE baráti támogatói köre, mely tagjainak tevékenységét koordinálja, illetőleg fogja össze. 
1./ A Kör neve:
ÖREGriek EGER SE Támogatói Baráti Kör (továbbiakban Kör)
2./ A Kör székhelye:
3300 Eger, Újsor utca 67. B épület 1.
II.
A Kör céljai, feladatai
1./ Az Eger SE, illetőleg a mindenkori egri labdarúgás tradíciójának ápolása, jó hírnevének öregbítése.
2./ Az EGER SE és a Kör népszerűsítése.
3./ A Kör tagjainak és pártoló tagságának szervezése, a tagok és pártoló tagok nyilvántartása.
4./ Az EGER SE erkölcsi, illetőleg lehetőségekhez mért anyagi támogatása.
5./ A kulturált szurkolás elősegítése, a fiatalabb korosztály szurkolásba történő bevonása, idegenbeli mérkőzésekre történő utazás támogatása.
6./ A Baráti Kör tagjainak, a szurkolóknak és az EGER SE érdekeinek egyeztetése, érdekérvényesítés. 
7./ A Baráti Kör összekötő szerepének kialakítása az EGER SE és a szurkolók között.
8./ A Kör támogató tagságának, közösségi életének megszervezése, az egyesülettel közös programok, találkozók szervezése. 
III.
A Baráti Kör tagjai
1./ A Baráti Kör tagja lehet minden magánszemély. A Kör tagjai közé belépni szándékozó személy felvételéről egy tag ajánlása mellett a tagok döntenek többségi szavazással, amennyiben a belépni szándékozó az ÖREGriek EGER SE Támogatói Baráti Kör Működési és Etikai Szabályzatát is elfogadva azt aláírja.
2./ A Kör pártoló tagja lehet minden magánszemély, aki a Körnek nem tagja, továbbá bármely jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amennyiben bármilyen módon hozzájárulnak a Kör céljai eléréséhez.
3./ A tagság megszűnhet a tag halálával, a tag kilépésével, a tag kizárásával.
4./ A tag kizárható különösen abban az esetben, amennyiben írásbeli felszólítás ellenére a tagdíjat huzamosabb ideig (legalább fél évig) nem fizeti meg, vagy az etikai szabályokat ismételten, vagy súlyosan megszegi. A tag kizárásáról a Kör elnöke dönt, figyelembe véve a Kör Elnökségének a véleményét is.
5./ A tag a kilépését a Kör Elnökségének köteles bejelenteni, aki a kilépő tagot törli a nyilvántartásból.
IV.
A Baráti Kör tagjainak jogai és kötelezettségei
1./ A Kör tagja tagsági díjat fizet. A Működési Szabályzat a tagdíjak minimális összegét rögzíti, amelynek megváltoztatásáról a későbbiek során az Elnökség dönthet.
A kör tagjainak tagdíja 500 Ft/hó.
A Kör tagjai, pártoló tagjai, valamint támogatói a megállapított minimális tagdíjnál magasabb összeget is felajánlhatnak és az összeg nagyságától függően a Kör bronz, ezüst, vagy aranyfokozatú támogatóivá válnak. A felajánlás azonban többlet jogosultsággal nem jár.
- Bronz fokozatú támogató havi 2.500 Ft/hó-ig,
- Ezüst fokozatú támogatás havi 10.000 Ft/hó-ig,
- Arany fokozatú támogatás 10.000 Ft/ hó fölött.
2./ A tag köteles a tagdíjat határidőben (havonta tárgyhó 20-ig, negyedéves fizetés esetén január, április, július, október 20-áig) a Kör bankszámlájára befizetni. Ha ennek a kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére indokolatlanul nem tesz eleget, úgy a tagok sorából kizárható. 
3./ A tag köteles az etikai szabályzatban foglaltakat maradéktalanul megtartani. A szabályok megszegése esetén - a szabályszegés súlyától függően - írásbeli figyelmeztetésben részesíthető, ismételt, vagy súlyos szabályszegés esetén pedig a tagok sorából ki is zárható. 
4./ A tag részt vehet a Kör tevékenységében és valamennyi rendezvényén. A tag a Kör képviseleti szerveibe jelöltet ajánlhat, választhat és választható. A tagsági gyűlést össze kell hívni, ha annak összehívását a nyilvántartásba vett tagok legalább 50%-a írásban kéri az ok és a cél megjelölésével.
5./ A tag a Kör Elnöksége részére írásban javasolhatja valamely napirendi pontnak a felvételét, írásban a Tagsági gyűlés megtartása előtt legalább 15 nappal, illetőleg idő hiányában a gyűlésen is. A napirendi pont felvételéről az elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. 
6./ A tag felvételével jogosultságot szerez a Kör által szervezett összes engedményre, akcióra, támogatásra.
7./ A tag jogosult és köteles a jelen szabályzatban rögzített célok érdekében tevékenykedni.
V.
A Kör szervezeti felépítése
A tagsági gyűlés
1./ A Kör legfőbb döntést hozó szerve a tagok összességét alkotó tagsági gyűlés. A tagsági gyűlést legalább negyedévente egyszer az Elnök hívja össze, továbbá abban az esetben, ha a döntés kiemelt fontossága megítélése szerint a tagsági gyűlésnek az összehívását indokolja. A tagsági gyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a nyilvántartásba vett tagok legalább 50%-a írásban kéri az ok és a cél pontos megjelölésével.
2./ A tagsági gyűlés akkor határozatképes, ha azon a nyilvántartott tagok legalább fele megjelenik. Amennyiben egy adott időre összehívott tagsági gyűlés nem határozatképes, az ugyanilyen pontokban összehívott új tagsági gyűlés akkor is határozatképes, ha azon a tagság fele sem jelenik meg. Az új időpontra vonatkozó esetleges határnap az eredeti közgyűlési meghívóban már előre meghatározható.
3./ A tagsági gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- A Körbe belépni kívánó új tagok felvételéről történő döntés,
- A Kör szabályzatának és etikai szabályainak elfogadása és módosítása,
- Az Elnökség évi beszámolójának elfogadása,
- A Kör saját feloszlatásának kimondása,
- A Kör elnökségi tagjainak, Elnökének esetleges megbízott ügyintézőjének megválasztása és visszahívása,
- A Kör elnökségének és elnökének beszámoltatása,
- Döntés minden olyan kérdésben, amelyet a Kör által meghatározott célok elérése érdekében a tagok szükségesnek tartanak (az ESE anyagi/tárgyi támogatása, játékosok jutalmazása, idegenbeli mérkőzésekre történő utazás, közös programok, stb.), amennyiben az 10.000 Ft-ot meghaladó kiadással jár.
4./ A tagsági gyűlés a jelen lévő tagok egyszerű (50%+ 1 fő) szótöbbségével határoz, kivéve az alább felsorolt, 2/3-os többségi szavazattal történő döntést:
- A Kör szabályzatának és etikai szabályainak módosítása,
- A Kör feloszlatásának kimondása,
- A Kör Elnökségi tagjainak, illetőleg Elnökének megválasztása, és azok visszahívása, az elnökség bővítése.
5./ Az Elnökség tagjait és elnökét, megbízott ügyintézőjét, a taggyűlés 3 évi időtartamra választja azzal, hogy a tag ezen tisztségekre újraválasztható.
6./ A tagsági gyűlést a Kör Elnöke hívja össze. Az összehívás postai, telefax, e-mail útján, vagy telefonon is történhet. A tag meghívásának megtörténtét, illetve annak szabályos voltát vita esetén annak kell bizonyítania, aki azt állítja, hogy a meghívás szabályos volt.
7./ A tagsági gyűlésre történő meghívásnak a gyűlést megelőzően 8 nappal kell megtörténnie, a napirend rövid közlésével. A tagsági gyűlés nem hozhat olyan taggal szemben határozatot, akinek nem volt szabályszerű a meghívása. Ha a tagsági gyűlés nem volt szabályos, a tagok gyűlésének ezen a napon hozott határozatai érvénytelenek és új tagsági gyűlést kell összehívni.
8./ Az összehívott tagsági gyűlés minden kérdésben kézfeltartással, nyílt szavazással dönt, döntésének jegyzőkönyvbe foglalását, annak rövid, lényegre törő indokolását minden tag kérheti.
9./ A Kör Elnöke egyben a tagsági gyűlés levezető elnöke is lesz, kivéve, ha a napirend külön levezető-elnök kijelölését indokolja. Ebben a kérdésben és annak személyéről a taggyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. Ugyancsak egyszerű szótöbbséggel dönt a jegyzőkönyvvezető személyéről is, valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő két személyt is ilyen módon választja.
10.6 Minden tagsági gyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, illetőleg a levezető elnök aláír és amelyet 2 jelenlévő tag aláírásával hitelesít.
Az Elnökség
1./ A Kör operatív szerve az Elnökség, amely dönthet minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe.
2./ Az Elnökség a tagsági gyűlés közötti időben felel a Kör működéséért, azt vezeti és irányítja, és tevékenykedik a Kör céljainak megvalósítása érdekében.
3./ Az Elnökség tagjait és elnökét, megbízott ügyintézőjét, a Kör küldötteit a tagsági gyűlés nyílt szavazással 2/3-os szótöbbséggel választja, illetőleg hívja vissza.
Az elnökség a megalakuláskor hozott döntés értelmében 9 tagú.
Tiszteletbeli Elnök: Várkonyi Ferenc
4./ Az Elnökség taglétszámát az Elnök indítványára a tagsági gyűlés – 2/3-os szótöbbséggel – felemelheti azzal, hogy az új elnökségi tagok megválasztását a tagsági gyűlésnek indítványozni köteles.
5./ Az Elnökség munkája során igyekszik konszenzusra jutni, amennyiben ez végleg nem lehetséges, úgy döntéseit egyszerű (50 %-ot meghaladó) szótöbbséggel hozza. A döntéseket rövid úton - távbeszélő, e-mail, stb. -  útján is meg lehet hozni azzal, hogy arról feljegyzést kell készíteni.  Az Elnökség minden tagjának egy szavazata van. Esetleges szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A 10.000 Ft kötelezettségvállalást meghaladó kiadásokról kizárólag a tagsági gyűlés dönthet. 
6./ Az Elnökség a Kör céljainak elérése érdekében jár el, a Kört képviseli, tagjai tárgyalásokat folytathatnak, de kötelezettséget - a fenti összeghatárig - kizárólag a Kör Elnöke hozzájárulásával vállalhatnak.
7./ Az Elnökség feladata a Kör éves munkatervének meghatározása. Ennek érdekében üléseit évente legalább két ízben (az aktuális tagsági gyűléssel egy napon, azt közvetlenül megelőzően)  tartja. 
A Kör Elnöke
1./ A Kör Elnöke ellátja a Kör általános vezetését és képviseletét. Felelős a Kör törvényes és működési szabályzatban előírt tevékenységéért. A Kör elnöke a Kör választott tisztségviselője, aki ezen tisztségét társadalmi munkában látja el. Szervezi és irányítja a Kör Elnökségének tevékenységét, képviseli a Kört más szerv előtt. Mindazon jogok illetik és kötelezettségek terhelik, amelyek nem tartoznak az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. Az elnökségi ülések közötti tevékenységéről köteles az elnökséget a legközelebbi ülésen tájékoztatni. 
2./ A Kör Elnöke kapcsolatot tart fent a Kör, az Egyesület, valamint egyéb külső szervezetek között. 
3./ Az Elnök egyedi felhatalmazásokat adhat a Kör nevében konkrét feladatok ellátására az Elnökség egyes tagjai részére.
4./ Mindazon szerződéseket, amelyek a Kört jogosítják vagy kötelezik, a Kör Elnöke írja alá, a 10.000 Ft-ot meghaladó kötelezettségvállalás esetén a tagsági gyűlés felhatalmazása alapján. 
5./ Az Elnök felelős a Kör gazdálkodásáért és köteles az éves beszámolót elkészíteni.
6.6 Az Elnök feladata, hogy ellenőrizze a Kör vagyonának gondos, takarékos felhasználását, gyarapítását, megóvását. Részt vállal a Kör gazdasági ügyeinek vitelében.
VI.
A Kör vagyona
1./ A Kör szabadon gazdálkodik saját vagyonával, annak felhasználásáról évente beszámolót készít.
2./ A Kör működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődik össze:
- a tagok által befizetett tagdíj,
- magán és jogi személyek támogatásai,
- rendezvények bevételei,
- különböző pénzalapokból pályázat útján elnyert támogatások,
- egyéb bevételek.
A Kör tartozásaiért kizárólag a saját vagyonával felel. A Kör tagjai – az esedékes tagdíj befizetésén túl – a Kör tartozásaiért nem felelnek.
VII.
A Kör megszűnése
1./ A Kör megszűnik, ha a tagsági gyűlés azt feloszlatja.
VIII.
Záró Rendelkezések
Ezen működési szabályzat a Kör tagsági gyűlése döntése értelmében, a Kör tiszteletbeli elnökének, Elnökének és elnökségi tagjainak aláírásával, az aláírás napján lép hatályba három évi időtartamra.
ETIKAI KÓDEX 

Ma már általánosan elfogadott igazság, hogy a mérkőzések nézői maguk is szereplői a játéknak. Magatartásukkal hozzájárulnak a mérkőzés jó vagy rossz légköréhez, rendjéhez és – ezeken keresztül – színvonalához is. Az ÖREGriek EGER SE Támogatói Baráti Kör – az MLSZ által meghatározott – alábbi etikai szabályok betartását várja el tagjaitól:
1. A mérkőzések hozzásegítése ahhoz, hogy azok – az eredménytől függetlenül is – mindenki számára szórakoztató sportesemények legyenek.A mérkőzések hangulata nemcsak a játék színvonalától vagy az eredménytől, hanem a nézőtér légkörétől is függ.Igyekezzünk ezt a légkört mindannyiunk számára kellemessé, oldottá tenni.
2. A kedvenc csapat sikerének sportszerű támogatása.A néző, szurkoló sokat tehet csapatának sikeréért. A sportszerű bíztatás, éneklés stb. pozitív hatással van a teljesítményre. Ez a pozitív hatás segíthet az átmeneti visszaesések áthidalásában is.
3. Felelősség a csapatért.Érdemes szem előtt tartani, hogy minden egyesület felelős szurkolóinak viselkedéséért, tekintet nélkül a mérkőzés színhelyére (hazai vagy vendég). Kár lenne, ha a kedvenc csapat éppen híveinek magatartása miatt szenvedne büntetést.
4. Felelősség a játékosokért.Annak a játékosnak van a legtöbb segítségre szüksége, akinek aznap a szokottnál rosszabbul megy a játék.Szidalmazás helyett a türelem és a bíztatás hozzásegítheti, hogy elmozduljon a mélypontról.
5. A játékszabályok ismerete.Azok a nézők, akik a szabályokat ismerik, jobban tudják értékelni a mérkőzést, elbírálni csapatuk és az ellenfél teljesítményét, és jobban megértik a játékvezetői ítéleteket.
6. Az ellenfél tiszteletben tartása.Ellenfél nélkül nincs mérkőzés. Alapelv, hogy az ellenfél nem „ellenség”. A hozzáértő néző az ellenfél jó teljesítményét is megtapsolja.
7. Minden játékos, sportvezető, játékvezető és néző emberi jogainak elismerése, nemzetiségüktől, etnikai és vallási hovatartozásuktól függetlenül.E tekintetben a „zéró tolerancia” ma már általánosan elfogadott etikai elv.
8. A játékvezető és segítői iránti tisztelet, az ítéletek elfogadása.Játékvezető nélkül épp úgy nincs mérkőzés, mint ellenfél nélkül. Ne feledjük: a játékvezetők működése, objektivitása és ítéleteinek helyessége szigorú kritériumok szerinti ellenőrzés alatt áll.
9. Méltó magatartás a nemzeti himnuszok elhangzásakor.A külföldi vendég himnusza épp oly nemzeti ereklye, mint a sajátunk. Legyünk tekintettel a vendégek érzelmeire.
10. A sporttelep rendjének, épségének és tisztaságának megőrzése.A nézők sokat tehetnek azért, hogy a stadionok kellemes színhelyei legyenek a mérkőzésnek, és a következő alkalmakkor is érdemes legyen e sporttelepeket felkeresni.A baráti kör tagjai a sportrendezvényeken túl minden, a kör célja érdekében kifejtett tevékenysége során, így különösen a sportvezetőkkel, játékosokkal, játékvezetőkkel, szurkolótársaikkal szemben a másik tisztelete, elfogadása a problémák konszenzusos megoldására törekvése mellett kell, hogy eljárjanak.
Üzenőfal

Max karakter
Név

Üzenet
Hangulatjelek Félkövér

666  36902
11.16 16:42
A válogatott meccse miatt egy meccset pénteken a tőbbit szombaton rendezik.

ese 
11.16 15:19
nem vasárnap van a forduló, hanem szombaton?

Matyo 
11.13 12:35
A nyilatkozóknak kel játszani minden mérkőzésen győztes a csapat.

matyo 
10.18 12:30
Ha az edzők is fociznának,eredményesebb lenne a csapat.

Cs.P. 
09.04 08:47
Nem csoda Csabi, annyira "hasonszőrűek". :?

További üzenetek

Partnerek
Kattints a logóra!

Hozzászólások
11.28 11:18 - Tiszlavicz Luca, technikai és marketing vezető
Sok sikert az életed új szakaszára

11.27 08:32 - Aki nem látta, bánhatja!
Eddig úgy cseréltük az edzőket, mint más az als...

11.26 19:17 - Aki nem látta, bánhatja!
Hajrá Eger!

11.21 08:29 - Harmati Péter
Gyerünk Peti, hajrá Eger

11.20 09:28 - Harmati Péter
Harmati úrnál, mindig akadtak jó játékosok. Mos...

Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Közösség
Table 'egrifc.fusion_new_users' doesn't exist