EMBERISMERET ÉS ETIKA

Ajánlott irodalmak:


1.) Erkölcstani vázlatok - Tankönyvpótló jegyzet az általános iskolák felső tagozatosai, a középiskolák tanárai és 1-4. osztályos tanulói számára;
        IKVA Kiadó, Budapest, 1994.
2.) Emberismeret és etika - Tankönyv a gimnáziumok 11. évfolyama számára (Szerző: Bóna Gézáné Maksay Mária),
        Okker Oktatási, Kiadó és Kereskedelmi Kft., Budapest, 2003.
3.) "Legyetek jók, ha tudtok!" - Magyarázatokkal bőví­tett etika szöveggyűjtemény (Szerző: N. Horváth Margit), Pedellus Tankönyvkiadó, 2003.
4.) Érettségi mintafeladatok és megoldások - Emberismeret és etika (Szerk.: Falus Katalin - Jakab György) Független Pedagógiai Intézet, 2005.
5.) Igazgyöngyök - etika tankönyv (Szerző: Betlehem Márta), Dinasztia Tankönyvkiadó, 2006.
6.) Dörömböczi János: Erkölcsi alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
7.) Hársing László: Bevezetés az etikába, Bí­bor Kiadó, Miskolc, 1999.
8.) Irányzatok az etika történetében - Szemelvénygyűjtemény, Szerk.: Hársing László, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.
9.) Kortárs etika (Szerk.: Fekete László) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004.
10.) Hársing László: Etika kislexikon Bí­bor Kiadó, Miskolc, 2007.
11.) Homor Tivadar: Az etikatanítás gyakorlata, Tantárgy-pedagógiai műhelytanulmányok, Krónika Nova Kiadó, 2003.
12.) Hársing László: Az európai etikai gondolkodás, Bí­bor Kiadó, Miskolc, 2001.
13.) Falus Katalin - Jakab György: Erkölcs és jog, (Tankönyv 13-18 éves diákoknak) Független Pedagógiai Intézet, 2000.
Letölthető jegyzetek, dokumentumok:

1.) Erkölcsi esettanulmányok
2.) Etika jegyzet

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ:
    40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről
        1.) Emberismeret és etika vizsgakövetelmény
        2.) Emberismeret és etika vizsgaleírás, általános szabályok
        3.) Munkanapló táblázat

!!! Projekttémák !!!
Útmutató a projektkészítéshez; a projektmunka értékelése

A fájlok megnyitásához Acrobat Reader szükséges!!!
 Óravázlatok

Emberismeret és etika óra
Emberismeret és etika fakultáció
 1. Az etika tárgya és története
 2. Az ember a világban
 3. Az ember test-lelki felépítése
 4. A személyiség jellemzői
 5. Az emberi kapcsolatok
 6. A boldogság értelmezése
 7. Az értékek
 8. Választási és döntési szabadság
 9. Az erkölcs
 10. A jó és a rossz
 11. Az erény és a bűn
 12. Barátság, szerelem
 13. Szexualitás
 14. Házasság – válás
 15. Magzatvédelem erkölcsi vonatkozásai
 16. Szülő – gyermek kapcsolat
 17. Énkép, önismeret, önértékelés
 18. Társadalmi identitás
 19. Példaképek
 20. Az előítélet erkölcsi problémái 1. – fogyatékosság
 21. Az előítélet erkölcsi problémái 2. - szegénység
 22. Betegség, ápolás és a halál erkölcstana
 23. Vallások
 24. A kereszténység
 25. A természetvédelem etikája
 26. Globális felelősség kérdései
 27. Az emberiség jövőjének etikája
 28. A tudomány etikája
 29. Médiaetika
 1. Az emberi természet, az emberfogalom értelmezése
 2. Az ember erkölcsisége – a bűn és bűnhődés
 3. Az etika megalapozása
 4. Platón, Arisztotelész, Spinoza és Kant munkássága
 5. Az ember testi és lelki felépítése
 6. A választás, döntés, felelősség
 7. Előítélet és tolerancia
 8. Az erkölcsi cselekedet – a jó és rossz
 9. Az erkölcsi cselekedet – a bűn és az erény
 10. Önismeret, énkép, önértékelés
 11. A boldogság
 12. A barátság és a szerelem
 13. A házasság és a válás
 14. A szülő és gyermek kapcsolata
 15. Erkölcs és jog
 16. A szegénység
 17. Vallás és erkölcs
 18. Az eutanázia
 19. Az erkölcs és jog, illetve az erkölcs és politika
 20. A természetvédelem etikája
 21. A halál kérdésének etikája
 22. Magzatvédelem etikájaRÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

– Kompetenciák és témakörök –

TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint
1. Az emberi természet

Tegyen különbséget a biológia, a történelem, a pszi­cho­lógia és az etika emberfogalma között.

Értelmezze a „gondolkodó lény”, „társas lény”, „alkotó ember” kifejezéseket.
2. Az erkölcsi lény Ismertesse az erkölcsi szemé­lyiség kialakulásának folya­ma­tát az egyén szocializációja során, a példa- és szabály­kö­ve­tés­től a tudatos meggyőződésen alapuló lelkiismereti döntésig.
3. Az erkölcsi cselekedet

Értelmezze ezeket a fogal­ma­kat: szokáserkölcs, te­kin­télyelv, lelkiismereti szabadság, kon­szenzus.

Értelmezze a következő el­len­tétpárokat a cselekedet erkölcsi megítélése szempontjából: eszköz - cél, szándék - követ­kez­mény, magánérdek - közjó. 

Értelmezze a tetteinkért, illetve a másokért viselt fe­lelősség fogalmát.

4. Az etika megalapozása

Értelmezze ezeket a fogalmakat: meggyőződés, hit, kétely, nyitottság, türelem, előítélet.

Magyarázza meg, miként egyeztethető össze az er­kölcsi ítélet egyetemesség-igénye a lehetséges jó élet­formák sokféle­ségével.
5. Az erények és a jellem

Mutassa be az európai civilizá­cióban legál­ta­lá­no­sab­ban elfo­gadott alapértékeket.

Ismertesse a velünk született adottságok, a kö­rül­mé­nyek, a helyes önismeret, az önfe­gye­lem és az ön­ne­velés szerepét a jellem fejlődésében.

Értékelje az őszinteség erkölcsi jelentőségét.
6. Társas kapcsolatok

Mutassa be a versengés, illetve a kölcsönös segítség jelen­tő­sé­gét a természetben és a társa­da­lom­ban.

Értelmezze a szülő-gyermek kap­csolat jellegzetes er­kölcsi prob­lémáit.

Értelmezze az ösztönök, az ér­zel­mek és az erkölcsi tuda­tosság szerepét a nemi párkap­cso­latban.

Keressen példákat a házasélet erkölcsi konflik­tusaira.

Értelmezze az összefüggést az alábbi fogalmak kö­zött: barát/ellenfél, szeretet/gyűlölet, béke/harc, kö­vet­kezetesség/megbocsátás.
7. Erkölcs és társadalom

Tegyen különbséget erkölcs és jog, illetve erkölcsi és politikai közösség között. Foglaljon állást az emberi alapjogok és kötelességek természetéről folyó vitá­ban.

Érveljen a szólás szabadsága, illetve korlátozása mel­lett és ellen, pl. a gyűlöletkeltő beszéd, a nyilvános rá­galmazás, a hazug reklám, a szeméremsértő ábrá­zo­lás esetében.

Keressen példát az egyéni lelki­ismeret, a család és a társa­dalom/állam illetékessége közötti lehetséges konf­­liktusokra (pl. családon belüli erőszak).

Értelmezze gazdasági szemlélet és etika viszonyát.

Ismertesse a hazaszeretet erkölcsi megítélése körüli vi­tában kialakult főbb álláspontokat és érveket.

Jellemezze a más közösségekkel, illetve a társadalmi kisebbségekkel kapcsolatos etikus magatartás főbb vo­ná­sait, a többség-kisebbség konfliktusok termé­sze­tét.
8. Vallás és erkölcs

Értelmezze az ember megkülönböztetett léthelyzetét és felelősségét az Ó- és Újszövetség alapján.

Értelmezze a szeretet jelentőségét a zsidó-keresztény hagyományban, és ennek hatását az európai erkölcsi gondolkodásra.

Értelmezze a személyes gondviselésbe vetett hit sze­repét az individuális etika kibontakozásában.
9. Korunk erkölcsi kihívásai

Ismertessen néhány, a tudományos-technológiai ha­la­dással kapcsolatos erkölcsi problémát (gén­tech­no­lógia, atomenergia, eutanázia, abortusz stb.).

Mutassa meg, miként vezet a technológia fejlődése és a globalizáció az emberi felelősség megváltozott dimenzióinak felismeréséhez.

Ismertesse, milyen tényezők hatására vált a női és fér­­fi szerepek kérdése közéleti témává korunkban. Mutassa be a pazarló gazdálkodás néhány kör­nye­ze­ti, társadalmi, és kulturális következményét.

Ismertesse, milyen etikai dilemmákat vet fel az em­ber-állat viszony, értelmezze ezeket az állattartás és az állatok hasznosításának különféle területein.