15/1972. (VIII. 5.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a gyógyító-megelőző ellátásra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

6/1982. (V. 6.) IpM rendelet

a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről

8/1982. (VII. 13.) EüM rendelet

a külföldön munkát vállalók egészségi alkalmassági vizsgálatáról, és egészségügyi ellátásáról

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet

a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról

6/1984. (III. 27.) IpM rendelet

a villamos berendezések biztonságát ellenőrző szerv kijelöléséről és hatásköréről

8/1984. (VII. 1.) IpM rendelet

egyes villamossági termékek ellenőrzéséről és minősítéséről

16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet

az ittasság munkahelyi ellenőrzése véralkohol vizsgálattal

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet

az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

6/1996. (II. 21.) IKM rendelet

a hegesztők minősítéséről

26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet

az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

a gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

47/1999. (X. 6.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

48/1999. (X. 6.) EüM rendelet

az Egészségügyi Minisztérium szakmai felügyelete alatt működő, orvostechnikai eszközök megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének szabályairól

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

58/1999. (XI. 26.) EüM rendelet

a nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet

egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

15/2000. (V. 26.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szerveknél

21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet

a fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

51/2000. (VII. 14) FVM-GM-KöViM rendelet

az építőipari kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának részletes szakmai szabályairól és az építési naplóról

4/2001. (II. 23.) GM rendelet

a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről

5/2001. (I. 16.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet

a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

12/2001. (V. 4.) KöM-EüM együttes rendelet

 a vegyi anyagok kockázatának becsléséről és a kockázat csökkentéséről

18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet

a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről

30/2001. (X. 3.) EüM rendelet

a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről

31/2001. (X. 3.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről

108/2001. (XII. 23.) FVM-GM együttes rendelet

a felvonók biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet

az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

8/2002. (II. 16.) GM rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet

a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendelet

az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről

8/2003.(II.19.) GKM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

16/2003. (IV. 18.) BM rendelet

az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet

az Országos Képzési Jegyzékről

58/2003. (IX. 23.) GKM rendelet

a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal felügyelete alatt álló Műszaki Biztonsági Felügyelőség szervezetéről, székhelyéről és illetékességi területéről

69/2003. (XII. 16.) ESzCsM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosításáról

80/2003. (XII. 23.) ESzCsM rendelet

 a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet módosításáról

6/2004. (I. 30.) GKM rendelet

a légi járművek és légi jármű berendezések karbantartásának személyi jogosítási és képzési követelményeiről

13/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az egyéni védőeszközök megfelelőségét vizsgáló, tanúsító, ellenőrző szervezetek kijelölésének részletes szabályairól és az Európai Bizottságnak, illetőleg az Európai Unió tagállamainak való bejelentéséről, valamint a kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet

a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről

63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet

a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról

122/2004. (X. 15.) GKM rendelet

a villamosmű biztonsági övezetéről

22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

27/2005. (XII. 27.) FMM rendelet

az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi munkabiztonsági, munkaügyi felügyelőségei székhelyéről és illetékességi területéről

 

 

Tűzvédelem

 

27/1996. (X. 30.) BM rendelet

a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

28/1996. (XI. 26.) BM rendelet

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

34/1996. (XII. 29.) BM rendelet

a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések

35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

8/1997. (II. 12.) BM rendelet

Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér hivatásos tűzoltóságának működéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről

12/1997. (II. 26.) BM rendelet

az erdők tűz elleni védelméről

13/1997. (II. 26.) BM rendelet

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

32/1997. (V. 9.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról és munkakörökről

36/1997. (VI. 4.) BM rendelet

a tűzvédelmi szakértői és igazságügyi szakértői tevékenység szabályairól

37/1997. (VI. 11.) BM rendelet

a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről és szabályairól

28/2000. (X. 11.) EüM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés egészségügyi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

31/2001. (XII. 28.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

2/2002. (I. 23.) BM rendelet

 a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról

32/2002. (XII. 12.) BM rendelet

 a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak képesítési követelményeiről és képzési rendszeréről

1/2003. (I. 9.) BM rendelet

a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól

2/2003. (I. 14.) BM rendelet

a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

15/2004. (V. 21.) BM rendelet

a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról

 

 

2006. január 1-jétől az Interneten minden hatályos jogszabály megtalálható, hozzáférhető. Az alábbi link segítséget nyújt a kereséshez. Természetesen még sok egyéb hely létezik.

http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso