TEMATIKUS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

MUNKAVÉDELEM

 

Törvények

1988. évi I. törvény

a közúti közlekedésről

1993. évi XLVIII. törvény

a bányászatról

1993. évi XCIII. törvény

a munkavédelemről

1996. évi LXXV. törvény

a munkaügyi ellenőrzésről

1997. évi LXXXIII. törvény

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1999. évi XLII. törvény

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény

a kémiai biztonságról

2004. évi XXIV. törvény

a lőfegyverekről és lőszerekről

2007. évi LXXXVI. törvény

a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény

a földgázellátásról

2008. évi XLVI. törvény

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2009. évi LXXVI. törvény

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi XXXVII. törvény

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2009. évi CXXXIII. törvény

a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről

Magyarország Alaptörvénye

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi LXXX. törvény

a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről 1.melléklet (pdf)

2012. évi I. törvény

a Munka Törvénykönyvéről

2012. évi II. törvény

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

2012. évi C. törvény

a Büntető Törvénykönyvről

2015. évi LXXXIV. törvény

a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

Kormányrendeletek

89/1995. (VII. 14.) Korm. rend.

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

217/1997. (XII. 1.) Korm. rend.

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII.20.) Korm. rend.

az országos településrendezési és építési követelményekről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend.

térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

203/1998. (XII. 19.) Korm. rend.

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

215/2004. (VII. 13.) Korm. rend.

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rend.

a fegyverekről és lőszerekről

343/2006. (XII. 23.) Korm. rend.

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

273/2007. (X. 19.) Korm. rend.

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet

a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

224/2008. (IX. 9.) Korm. rend.

a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

55/2009. (III. 13.) Korm. rend.

a vásárokról és a piacokról

76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet

a területrendezési hatósági eljárásokról

191/2009. (IX. 15.) Korm. rend.

az építőipari kivitelezési tevékenységről

203/2009. (IX. 18.) Korm. rend.

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

315/2009. (XII. 28.) Korm. rend.

a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól

354/2009. (XII. 30.) Korm. rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

167/2010. (V. 11.) Korm. rend.

az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerről

23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

219/2011. (X. 20.) Korm. rend.

a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

273/2011. (XII. 20.) Korm. rend.

a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról

326/2011. (XII. 28.) Korm. rend.

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

373/2011. (XII. 31.) Korm. rend.

a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről

63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

374/2012. (XII. 18.) Korm. rend.

egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet

a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

246/2013. (VII. 2.) Korm. rend.

a kozmetikai termékekről

315/2013. (VIII. 28.) Korm. rend.

a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rend.

a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról
319/2014. (XII. 13.) Korm. rend. a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalról
320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról
14/2015. (II. 10.) korm. rend. a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
487/2015. (XII. 30.) Korm. rend. az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről
489/2015. (XII. 30.) Korm. rend. a lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről
177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
178/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről
30/2018. (II. 28.) Korm. rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének és tevékenysége felülvizsgálatának szabályairól

Miniszteri rendeletek

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet

a keszonmunkákról

6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rend.

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

22/1991. (XI. 15.) NM rendelet

a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról

13/1992. (VI. 26.) NM rend.

a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

27/1995. (VII.25.) NM rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet

a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2/1998. (I.16.) MüM rendelet

a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet

a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet

az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998.(VI.24.) NM rendelet

a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet

a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet

a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet

a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről.

78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet

a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről

6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet

az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről

16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet

a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet

a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet

az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet

a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről

26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a hajós és tengerész szolgálati könyvről

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet

a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet

a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

83/2003. (VII.16.) FVM rendelet

a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól

41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

76/2004. (VIII. 19.) ESZCSM rend.

az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes szabályokról

22/2005. (VI. 14.) HM-EüM együttes rendelet

az állami célú légi közlekedésben folytatott szakszolgálati tevékenység repülőegészségi feltételeiről

22/2005. (VI.24.) EüM rendelet

a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

12/2006. (III. 23.) EüM rendelet

az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

7/2007. (I. 22.) GKM rendelet

a mutatványos berendezések biztonságosságáról

51/2007. (V. 17.) GKM rendelet

a gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag ellátó berendezései beszerelésének, karbantartásának, javításának, a belső égésű motorral üzemelő munkagép gázüzeműre történő utólagos átalakításának műszaki-biztonsági követelményeiről

16/2008. (VIII. 30) NFGM rend.

a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

40/2009. (VIII. 31.) KHEM rend.

a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról

54/2009. (X. 9.) KHEM rendelet

a bányászat területén munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátására jogosult személyek szakképesítési követelményeiről

57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról

5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet

az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

14/2010. (IV. 28.) SZMM rend.

a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet

a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységről

13/2011. (X. 20.) HM rendelet

a honvédelmi ágazatban bekövetkezett baleseti veszélyt jelentő rendellenességek és a balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról

19/2011. (V. 10.) NFM rend.

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet

a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról

31/2011. (X. 24.) KIM rendelet

a területi számjelrendszerről

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet

a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

38/2011. (X. 5.) NGM rendelet

a gyermekjátékok biztonságáról

42/2011. (VIII. 11.) NFM rend.

az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről

77/2011. (XII. 21.) NFM rendelet

a víziközlekedési balesetek és a víziközlekedési események vizsgálatának részletes szabályairól

70/2011. (XII. 30.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet

a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet

a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

55/2012. (IX. 17.) NFM rendelet

a nukleáris létesítményben foglalkoztatott munkavállalók speciális szakmai képzéséről, továbbképzéséről és az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenységek folytatására jogosultak köréről

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet

a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről

11/2013. (III. 21.) NGM rendelet

a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról

11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet

a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól

23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

51/2013. (VII. 15.) EMMI rend.

az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

48/2013. (VIII. 21.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek tekintetében a dohányzás, a dohányzóhelyek kijelölésének és a dohánytermékek forgalmazásának részletes szabályairól

51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet

a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról

53/2013. (IX. 11.) BM rendelet

a belügyminiszter ágazatába tartozó kéményseprő szakma mestervizsga követelményeiről

61/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról

62/2013. (X. 17.) NFM rendelet

a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról

1/2014. (I. 10.) BM rendelet

a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi és egészségfejlesztési feladatainak ellátásáról, valamint a védőoltás elrendelésének rendjéről

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet

a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról

27/2014. (IV. 30.) NFM rendelet

a polgári légiközlekedési személyzet egészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint az egészségi alkalmasság megállapítását végző szervek kijelölésének és tevékenységének szabályairól

63/2014. (XII. 15.) BM rendelet

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, a büntetés-végrehajtási szervezetnél működő, fogvatartottakat érintő foglalkozás-egészségügyi feladatokról, valamint a fogvatartottak büntetés-végrehajtási jogviszony keretében történő munkáltatásának munkaügyi ellenőrzéséről

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet

a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról

67/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

a tengeri hajók hajózásra alkalmasságának a Tengerészeti Munkaügyi Egyezményen alapuló feltételeiről

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
16/2016. (V. 12.) BM rendelet a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról
23/2016. (VII. 7.) NGM rendelet a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamossági termékek forgalmazásáról, biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről
24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről
28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
33/2016. (XI. 29.) EMMI rendelet a fizikai tényezők (elektromágneses terek) hatásának kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
26/2017. (VII. 5.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat belföldi alkalmazásáról
40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről
4/2018. (II. 28.) NGM rendelet az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról
21/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak nem munkaköri kötelezettségük keretében kitett személyek egészsége védelmének szabályairól
8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról

Biztonsági szabályzatok

15/1989. (X.8.) MÉM rendelet

az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

17/1993. (VII. 1.) KHVM rend.

az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról (Mellékletek: Vasútüzem, Vasútépítés-fenntartás, Gépjárműjavítás, Hajózási munkák BSZ.)

30/1995. (VII.25.) IKM rendelet

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról

31/1995. (VII.25.) IKM rendelet

a Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet

a Színházművészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

47/1999. (VIII.4.) GM rendelet

az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rend.

a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

4/2001. (IX. 26.) SzCsM-EüM együttes rendelet

a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

16/2001. (III.3.) FVM rendelet

a Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet

az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet

a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról

143/2004. (XIl.22.) GKM rend.

a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

24/2005. (III. 23.) FVM rendelet

a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról

45/2006. (VI.15.) FVM rendelet

a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról

24/2007. (VII.3.) KvVM rendelet

a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról

2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet

a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról

13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet

a Mélyfúrási Biztonsági Szabályzatról

8/2010. (VIII. 6.) NFM rendelet

a propán-bután töltő- és tároló üzemek Biztonsági Szabályzatáról

43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet

a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról

9/2013. (III. 22.) NFM rendelet

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet

egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet

a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

20/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyós propán-butángáz tartályok biztonsági követelményeiről és a Cseppfolyós Propán-butángáz Tartályok Biztonsági Szabályólzatáról

21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet

a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatár