SRY MODELLEZŐ KÖNYVTÁR


A Magyar Aero-Szövetség kiállítással egybekötött VIII. modellrepülőgépversenyének feltételei.

 

   1. A verseny és kiállítás célja a nagyközönség érdeklődését az aviatika iránt minél szélesebb körben felkelteni s főleg az ifjúság szeretetét és érzékét fejleszteni, a régi versenyzőknek újításaik kipróbálására, rekordok esetleges javítására, kezdőknek új modelljeik bemutatására alkalmat adni.

   2. Nevezési feltételek. A versenyre csak a következő modellek s csak a következő csoportokban nevezhetők:

        I.  Siklórepülőgép-modellek.

        II. Aeroplán- vagy hydroplánmodellek, melyeknél a hajtóerő a gumi torziója tekintet nélkül arra, hogy áttételezett-e vagy sem.

        III. Aeroplán- vagy hydroplánmodellek, melyeket sűrített levegő, óramű, benzin stb-vel hajtott mótor mozgat.

Mindhárom csoportban csak 0,6-tól 3 m terjedtségű (szárnyvégtől szárnyvégig mérve) gépek vehetnek részt.

   3. A kiállítás. A verseny 1923. június 25-27-ig a versenyző modellek, valamint nagy repülőgépek kicsinyített másai, aviatikai játékszerek, dísztárgyak, fényképek, rajzok stb. kiállítása előzi meg.

  A versenyen csak azon gépek vehetnek részt, amelyek kiállításra bocsájtatnak s ott megfelelő osztályozáson esnek át.

  A modellek és kiállítási tárgyak a kiállításra június 24-én d.u. 5 óráig szállítandók be. A kiállítás színhelyét később fogjuk kijelölni.

  4. A verseny helye és napja. Siklórepülőgép-modellek versenyének színhelye az Erzsébet királyné-úti ügetőversenypálya. Gumi és mótoros aeroplán-modellek versenyének színhelye a Kisvárosi volt gyakorló-tér (Üllői-út mellett a vámépülettel szemben, 50., 40. és 42-es villamossal lehet megközelíteni); hydroplán-modelleké: a Városligeti tavon (Csónakház).

  A verseny napja: hydroplán- és sikló-modellek számára 1923. június 28. d. e. 8, illetve 9 óra; aeroplán-modellek részére: 1923. június 29. d. e. fél 8 óra.

  Jobb áttekintés végett a kiállítás- és verseny-naptár az alábbiakban adjuk:

1923. Június 24. d. u. 5 óráig: a kiállítási tárgyak beszállítása.

          Június 24-27-ig d. e. 9-től d. u. 6-ig kiállítás

          Június 27. d. u. 7-ig a kiállított tárgyak elszállítása.

          Június 28-án d. e. 8 órakor hydroplán-verseny a városligeti tavon (csónakház). Utána reggel 9 órakkor siklórepülőgépek versenye az ügetőverseny-pályán.

          Június 29-én d. e. fél 8 órakor (kedvezőtlen idő esetén július 2-án) aeroplán-modellek versenye Kisrákoson.

  5. Nevezés. A versenyre bárki nevezhet. A versenyen csak oly repülőgépek vehetnek részt, melyek szabályszerűen nevezve vannak. A nevezés határidőpontja 1923. június 23. d. u. 6 óra.

  Nevezési díj 20 korona. Nevezni csak az e célra nyomtatott nevezési űrlapon lehet.

  A nevezés a Magyar Aero-Szövetség titkárságához (Budapest, IX., Lónyay-utca 36. II. udvar fdsz. 8.) itézendő. Nevezni szándékozók nevezési űrlapért s esetleges egyéb felvilágosításért szintén oda fordulhatnak. (Hivatalos óra: 16-18-ig.) Minden egyes gépet külön űrlapon kell nevezni.

  A nevezésben feltüntetendő az illető foglalkozása (tanulóknál az intézet neve és az osztály, melyet támogat), továbbá az űrlap szerint a gép leírása.

  6. Általános versenyszabályok. A gépeknek a verseny helyszínére való szállításáról a nevezők tartoznak gondoskodni. Sérülésekért és törésekért a verseny alkalmával a Szövetség semminemű felelősséget nem vállal.

  Az aeroplán-modellek indítására a pálya kezdetén egy 5 m hosszú és 1 m széles indítóasztal szolgál. Az asztalon megjelölt indítási vonalra állított gépet a versenyző az indító (aki egyszersmind időmérő is) „mehet” felhívására egy percen belül tartozik indítani. A felhívást az indító ezenkívül két ízben ismételheti meg. Ha a versenyző kivánja, gépét az asztal indításvonalának meghosszabbításából földstarttal indíthatja.

  Szántalp vagy keréknélküli is siklógépek az indítási vonalból kézistarttal indíthatók. Hydroplán-modellek a zsűri által kijelölt vonalból vizi starttal ugyanúgy indítandók, mint  a földstarttal indítottak. Repülés időtartama attól az időponttól, midőn a modell a földet (vizet) elhagyja, addig számít, míg újra földet (vizet) nem ér. A berepült távolságot a zsűri olyképen állapítja meg, hogy az indítási pont és a földre (vízre) érkezés helye közötti egyenes távolságot méri le.

  Az első csoportba tartozó gépek 4 másodperc, a II. és III. csoportba tartozó gépeknél 2 mp-en aluli repülések nem vehetők figyelembe.

  A gépek indítása a sorsolási számok sorrendjében történik. A versenyző köteles gépét indításra szóló felszólítás után legfeljebb 10 perc mulva indításra készen az indító vonalhoz állítani.

  A repülés az első start után a 7. pontban alább megjelölt feltételek mellett két ízben megismételhető.

  Elbírálásnál a legjobb eredmény számíttatik be.

  Egyenlő eredmények elbírálásánál a sértetlen gép előnyben részesül.

  7. Különleges versenyszabályok. A versenyzők mindaddig, amíg a starthoz  nem szólíttatnak, kötelesek a versenyzőgépek számára kijelölt helyen gépeik mellett tartózkodni.

  I. Siklórepülőgép-modellek. Ezeknél a start öt ízbeni megismétlését engedélyezheti a zsűri.

  II. Gumival hajtott modellek. Ezeknél a modelleknél a zsűri a start két ízbeni megismétlését csak akkor engedi meg, ha az újbóli indítás az előző indítástól számított 15 percen belül történik.

  III. Mótoros modellek. A lég, benzin, stb. mótoros gépeknél a start két ízbeni megismétlését csak akkor engedi meg, ha az újbóli indítás az előző indítástól számított 15 percen belül történik.

  8. Elbírálás. I. Siklócsoportba tartozó modellek elbírálásánál a legkisebb sülyedési sebesség dönt. Sülyedési sebességen az indulási és leszállási pont közötti magasságkülönbség és a repülési időtartam viszonyát értjük.

 

Sűlyedési sebesség = (niveau veszteség m-ben) / (repülési idő sec-ban)

 

A II. gumis és a III. mótoros csoportba tartozó modellek teljesítménye a repülés időtartama után bíráltatik el. Ezenfelül azonban a berepült távolság is szerepet játszik. A legnagyobb berepült távolság mindkét csoportban egy külön díjjal díjaztatik. Egyenlő időbeli teljesítmény esetén a nagyobb távolságot elért gép részesül előnyben. A magasságot a repüléseknél nem vesszük tekintetbe. Egyenlő teljesítmények mellett, különben még kedvezőbb elbírálásban azok részesülnek, kik maguk készítették és szerkesztették gépüket.

  9. Díjazás. A díjak: pénzdíjak, esetleg tiszteletdíjak és emlékérmek, melyeket a Magyar Aero-Szövetség, valamint a hatóságok és magánosok adnak. Az egyes díjak odaítélése a zsűri hatáskörébe tartozik. Az időtartam és távolsági repülések díjazásakor a futószerkezet nélküli gépek (úgynevezett botrepülők) teljesítményének 2/3-a vétetik számításba.

  A díjak felosztása:

  I, Csoportbeli, vagyis siklórepülőgép-modellek: 2 díj kb. 3000 korona.

  II. Csoportbeli, vagyis gumimótoros modellek: 4 időtartam és 1 távolsági díj, összesen kb. 10.000. K.

  Az első díj elnyerésének feltétele legalább 12 mp. Időtartam. A többi díjak legalább 8 mp. Időtartam teljesítmény után adatnak ki.

  Ezenfelül időtartam és távolság rekorddíj ; előbbihez  20 1/5 mp., utóbbihoz 111,7 m minimális teljesítmény szükséges.

  III. csoportbeli, vagyis mótoros modellek.

  3  időtartam és 1 távolsági díj összesen 12.000.K.

Feltétel: 1 díjnál 30 m, a többi díjaknál 15 mp. Minimális repülési idő.

   Ezenfelül időtartam és távolsági rekorddíj; előbbihez 58 mp., utóbbihoz 200 méter minimális teljesítmény szükséges.

  Kiállítási díjak: A Magyar Légiforgalmi r.-t. alapítóinak konstrukció-díja, Magyar Aero-szövetség konstrukciódíja, két-három szépségdíj, oklevelek, érmek, tiszteletdíjak.

Budapest, 1923. január hó.

bethlenfalvi Pál Andor.

id. Krisztinkovics Béla.

Előző rész

Következő rész

Vissza a tartalomjegyzékhez

 

♣ Archiválta SRY 2007 augusztus 21. ♣ CANON LiDE system ♣ Microsoft Word ♣ SRY MODELL 2007