Rólunk

Bemutatkozás

Fenntartónk:

Nyíregyházi Tankerületi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b

: Gaszperné Román Margit
: tankerületi igazgató
OM azonosító: 202803

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 84. § (7) alapján jött létre a tankerület által felterjesztett átszervezést követően. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27. Egy székhelyintézményt, egy megyei tagintézményt és 13 járási tagintézményt, valamint 3 telephelyet foglal magában. Főigazgatója Dr. Gavallér Andrea, aki egy általános és egy szakmai főigazgató-helyettessel, illetve a 13 tagintézmény vezetőiből álló igazgatótanáccsal megerősítve látja el vezetői feladatait. A szakszolgálati ellátási rendszer struktúráját és munkájának tartalmi szabályozását a 15/2013. ( II. 26. ) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről határozza meg.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai szakszolgálat segíti. Tagintézményünk alapfeladata: megyei szakértői bizottsági diagnosztikus feladatok ellátása a Szatmár-Beregi térség mátészalkai, csengeri, fehérgyarmati, vásárosnaményi és nyírbátori járások 108 településén.

Feladatunk elsősorban a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása. Bizottságunk javaslatot tesz a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra; és vizsgálja a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét.

Csapatunk

Bunya Beatrix Otilia
tagintézmény-vezető, pedagógiai szakpszichológus (óvoda- és iskolapszichológus)
 
Filep-Kovács Csilla 
tanácsadó szakpszichológus (Gyed-en van)
 
Orosz Edit
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, óvodapedagógus, közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga
 
Rabóczki Miklósné
pszichopedagógiai szakirányú gyógypedagógus
 
Szalainé Nagy Mónika
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár, pedagógia szakos tanár, közoktatási vezető pedagógus szakvizsga
 
Bencs-Heim Szilvia
szakszolgálati titkár
 
Dr. Komáromi Margit
gyermekgyógyász szakorvos
Dr. Varga Tamás
ifjúság és gyermekpszichiáter szakorvos
 
Óraadóink:
 
Borbásné Szabó Erika
oligofrénpedagógia – logopédia szakos gyógypedagógiai tanár – közoktatási vezető pedagógus szakvizsga
 
Baloghné Piros Zsuzsanna
oligofrénpedagógia – logopédia szakos tanár, inkluzív nevelés okleveles tanár, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, pedagógus szakvizsga, közoktatási vezető, pedagógus szakvizsga
 
Nyíri Andrea
pszichológus

Intézményi feladatok

A megyei szakértői bizottság diagnosztikai feladatai:

 • a 3 évesnél fiatalabb gyermekek teljes körű pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, továbbá szükség szerint orvosi vizsgálata,
 • kiegészítő vizsgálat végzése, a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása, a beilleszkedési, a tanulási, a magatartási nehézség megállapítása vagy kizárása, a szakértői vélemény elkészítése és kiadása,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók esetében a felülvizsgálatok elvégzése,
 • jogszabályban meghatározott esetben a sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló családja részére a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolások kiadása,
 • jogszabályban meghatározott esetben javaslattétel a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek ápoló-gondozó otthoni ellátására, a 3 évnél idősebb gyermekek bölcsődei ellátására, fogyatékos fiatalok lakóotthoni ellátásra.

Akiket ellátunk:

 • 3 évesnél fiatalabb gyermekek: komplex pedagóiai-gyógypedagógiai és pszichológiai vizsgálat szülői, orvosi, bölcsődei, fejlesztői kérésre
 • óvodások, iskolások (3 éves kor fölött): amennyiben a tankerületi szakértői bizottság a gyermek vizsgálata alapján valószínűsíti a sajátos nevelési igényt, továbbítja a vizsgálati kérést bizottságunkhoz (megyei szakértői bizottság)
 • a már gondozásunkban álló, különleges gondozásra jogosult gyermekek/tanulók, akiknek felülvizsgálatát az intézmény vagy pedig a szülő kéri

A szakértői vizsgálatot kérheti:

 • hivatal
 • hatóság
 • szülő/gondviselő
 • a szülő/gondviselő egyetértésével:
  • a nevelési-oktatási intézmény
  • a gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, gyermekotthon, területi gyermekvédelmi szakszolgálat
  • a fogyatékosok ápoló, gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok nappali intézménye

A vizsgálat elindítása és menete:

Ha a fent megjelölt intézmények megítélése szerint a gyermek/tanuló szakértői vizsgálata szükséges, az indok közlésével javasolja a szülőnek a szakértői vizsgálaton való megjelenést és részvételt. A szülő egyetértése esetén óvodai/iskolai nevelésben, oktatásban részesülő gyermek esetén a nevelési-oktatási intézmény gondoskodik arról, hogy a vizsgálati kérelem 10 napon belül kiállításra kerüljön.

A szülő egyetértése esetén a szakértői vélemény készítésére irányuló, szülő által aláírt kérelmet az óvoda/iskola megküldi az illetékes szakértői bizottságnak. Szülői egyetértés hiányában a vizsgálatot kezdeményező intézmény a Járási Hivatalban eljárás megindítását kéri.

A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről a szülőt postai  úton értesíti. A szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított 15 napon belül, a vizsgálat időpontja előtt legalább 10 nappal megküldjük a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját - első vizsgálat esetében - a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított 30 napon belüli időpontra kitűzzük.

A szakértői vizsgálat megkezdéséhez a szülői felügyeletet gyakorló mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. A vizsgálaton megjelent szülő a távollévő szülő képviseletére jogosult, erről a jelenlévő szülőnek nyilatkoznia kell. A szakértői vizsgálat során a szülő köteles közreműködni a vizsgálaton - annak zavarása nélkül - jogosult mindvégig jelen lenni.

A szakértői bizottság a lefolytatott vizsgálatok alapján készíti el a szakértői véleményét. A szakértői bizottság tagjai a gyermek, tanuló különleges gondozásba vételére, fogyatékosságára, a fejlesztést igénylő területekre vonatkozó megállapításokat közösen alakítják ki.

A szakértői bizottság tájékoztatja a szülőt azokról a lehetőségekről, amelyek alapján sajátos nevelési igényű gyermeke a korai fejlesztésben és gondozásban, az óvodai nevelésben, a fejlesztő nevelésben részt vehet, tankötelezettségének eleget tehet. A köznevelési intézményt a szülő választja ki a szakértői bizottság által javasolt intézmények közül. Ha a szülő által választott óvoda/iskola nem azonos a kötelező felvételt biztosító óvodával, iskolával, és az óvoda/iskola a gyermeket/tanulót nem veszi fel, a szakértői bizottság a szakértői véleményében a gyermek/tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti, kötelező felvételt biztosító óvodát/iskolát határozza meg az óvodai/iskolai nevelés, oktatás ellátására.

A sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók részére a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő nevelés igénybevételével összefüggő utazási költség megtérítéséhez szükséges igazolást az Intézmény szakértői bizottságként eljáró, sajátos nevelési igény megállapítására jogosult székhelyintézménye vagy tagintézménye központilag kiadott nyomtatványon állítja ki. Az igénybevételt az ellátást nyújtó köznevelési intézmény vezetője vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező megbízottja igazolja.

A szakértői bizottság a szakértői véleményében tesz javaslatot a különleges bánásmódot igénylő gyermek/tanuló ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

A szakértői véleményt a bizottság - a vizsgálat lezárását követő 21 napon belül - kézbesíti a szülőnek. A szülőnek - a kézhezvételétől számítva - 15 nap áll rendelkezésre a szakértői vélemény felülvizsgálatának kezdeményezésére.

A gyermek/tanuló ellátására a szakértői véleményben foglaltak szerint akkor kerülhet sor, ha az abban foglaltakkal a kiskorú tanuló esetén a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló egyetért. Amennyiben a szakértői véleményben foglaltakkal a szülő, a tanuló nem ért egyet, a szakértői bizottság köteles erről a tényről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalt tájékoztatni.

Ha a szülő nem élt a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, a szakértői véleményt a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása esetén a kijelölt nevelési-oktatási intézménynek, illetve a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak megküldi.

Ha a sajátos nevelési igényű tanuló iskolát kíván változtatni, szándékáról a tanuló szülőjének írásban tájékoztatnia kell a szakértői bizottságot. A szakértői bizottság, amennyiben az az iskola, amelybe a tanuló az átvételét, felvételét kéri, az adott sajátos nevelési igényre tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a bejelentést tizenöt napon belül írásban tudomásul veszi, és szakértői véleményének az iskola kijelölésére és az iskolába történő beiratkozásra vonatkozó rendelkezéseit módosítja.

A szülő a felülvizsgálati eljárást bármikor kezdeményezheti. A szakértői bizottság a szülő kérelmére akkor köteles lefolytatni a felülvizsgálati eljárást, ha a hivatalból történő felülvizsgálat óta több mint 6 hónap telt el, és a soron következő, hivatalból történő felülvizsgálat időpontjáig több mint hat hónap van hátra.

 

Az intézmény az alaptevékenységét és működését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC törvény  és a 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet szerint folytatja.

Ellátási körünkbe tartozó járások

CSENGER: Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Komlódtótfalu, Szamosangyalos, Szamosbecs, Pátyod, Porcsalma, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura

FEHÉRGYARMAT: Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Rozsály, Sonkád, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Tisztaberek, Tivadar, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán

MÁTÉSZALKA: Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, Jármi, Kántorjánosi, Kocsord, Rápolt, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyírparasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj

NYÍRBÁTOR: Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem

VÁSÁROSNAMÉNY: Vásárosnamény, Vásárosnamény-Vitka