ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

CÍMOLDAL       BEMUTATKOZÁS       ŰRLAPOK      RENDEZVÉNYEINK       KÖRLEVELEK      KIADVÁNYAINK
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
          PÁLYÁZATOK          RÓLUNK ÍRTÁK          LINKEK          ELÉRHETŐSÉGEINK

Utolsó módosítás: 2023.12.31.

SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI

TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

 
Az 1990-ben alapított
és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegyzett Társaságunk a magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakemberek társa­dalmi egyesülése. Tagjaink a magyar rendvédelem-történet, illetve azzal rokon fegyveres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglal­koz­nak. Tagságunk döntően a rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűj­temények mun­katársai, felső­oktatási intézmények oktatói köréből kerül ki. Vannak közöttünk olyanok is, akiknek a foglalkozása ugyan nem kapcsolódik a rend­védelem jelenéhez, vagy múltjához, azonban érdek­lőd­nek a témakör iránt, illetve valamilyen formában művelik azt pld. gyűjtők. Mintegy negyven fő rendelkezik tudományos, illetve oktatói fokozattal, melynek skálája az akadémiai tagságtól a doktor univ., illetve a professzortól a tanársegéd fokozatig terjed. Többségük napjaink magyar tudo­mányos életének és felsőoktatásunknak elismert szakembere.

Álláspontunk szerint a rendvédelem nem diszciplínát, hanem tevékenységet jelöl, amelynek elméleti alapjait számos tudományterület eredményei alkotják. A rendvédelem-történetét gyűjtőfogalomnak tekintjük, amelybe tértől és időtől függetlenül beletartozik az egyetemes történelem során megvalósult valamennyi rendvédelmi modell. A különböző korok rendvédelmi modelljei és azok változásai alkotják a rendvédelem-történetet.

Célunk, hogy a szakterület művelésével, az írásos források és tárgyi emlékek feldolgozásával hozzájáruljunk a magyar és az egyetemes történelem gyarapításához, rendvédelem-történeti múltunk feltárása, a tapasztalatok hasznosítása által pedig a rendvédelem fejlesztéséhez. Egyesületünk úgy véli, hogy nemzeti rendvédelem-történeti tradíciónk – elsősorban a XIX. és XX. századi hagyományaink – közkinccsé tételével a tapasztalatok megismer­tetésé­vel elősegítheti a magyar rendvédelem fejlesztését, a személyi állomány identitástudatát, ezen keresztül pedig az etikai viszonyok fejlődé­sét, valamint a lakosság rendvédelmi testületekről kialakított elképzelésének a kedvezőbbé tételét. Tudományos társaságunk szakosztályai szellemi alkotóműhely jelleggel tevékenykednek.

Két periodikát adunk ki a Rendvédelem-történeti Hírlevelet (Nuntiotones Historiae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1785-3257. amely a szakterület tudományos művelésének operatív eseményeiről nyújt tájékoztatást és a Rendvédelem-történeti Füzeteket (Acta Historae Preasidii Ordinis) HU-ISSN 1216-6774. amely a szakterület művelése során keletkezett kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányokat közöl a tudományos publikálással szemben támasztott követelményeknek megfelelően. Nemzeti rendvédelmünk történelmét „A magyar rendvédelem története” című – két kiadást megélt – könyvben foglaltuk össze.

Könyvsorozataink:

I. „A magyar rendvédelem-történet öröksége” HU-ISSN 2062-8447. Mottó: Omnia quae disco, non aufert fur neque latro = Amit tudok attól sem tolvaj sem rabló nem foszthat meg. A sorozat célja, hogy az abban megjelenő monográfia, vagy kismonográfia jellegű kötetek nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy részét mutassák be a tudományos alkotásokkal szemben támasztott elvárásoknak megfelelően.

- Parádi József Suba János Vedó Attila: A magyar román határ és őrzése 1867-1918. Budapest, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 2011  138 p. HU-ISBN 978 963 08 1708 0 , második kiadás 2014 149 p. HU-ISBN 978 963 89 8285 8.

- Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség. Az első magyar polgári, központosított, közbiztonsági őrtestület 1881-1945. Budapest, 2012, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság. 281 p. HU-ISBN 978 963 08 4794 0.

 

II. „A magyar rendvédelem-történet hagyatéka” HU-ISSN 2064-4728. Mottó: Veritas nunquam perit (Seneca) = Az igazság soha nem vész el. A sorozat célja, hogy azon ma már a trrianoni határokon belül fel nem lelhető, vagy csekély példányszámban elérhető haj­dani szabályzatok, tankönyvek és hasonló kiadványok reprint jellegű megjelentetését valósítsa meg, amely nem zárja ki a megértést elősegítő tanulmányok kíséretében megvalósuló publikálást.

- Boda József Parádi József Regényi Kund Miklós (szerk.): 1872 Felderítő-szolgálati utasítás. Anleitung zum Kund­schafts­dienste. Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudo­má­nyos Társaság. 441 p. HU-ISBN 978 963 89 8284 1.

 

III. „Segédtudományok a magyar rendvédelem-történet szolgálatában” HU-ISSN 2064-5333. Mottó: Veritas est viaticum vitae certissimum = Az igazság az életben a legbiztosabb útravaló. A sorozat célja, hogy a történelem segédtudományainak nemzeti rend­védelem-történetünk érdekében megvalósított művelési eredményeit mutassa be.

- Som Krisztián: A magyar úti okmányok 1848-2012. Budapest, 2014, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szemere Bertalan Magyar Rend­védelem-történeti Tudományos Társaság. 337 p. HU-ISBN 978 963 89 8283 4.

Vala­mennyi kiadványunkat a rendvédelem, vagy a rendvédelem-történet jeles elhunyt művelőinek, illetve szervezetek emlékének ajánl­juk.

Tudományos társaságunk évente egy–két alkalommal nemzeti rendvédelem-történetünk témakörében tudományos konferenciát, a szakosztályok pedig átlag két évente szimpozionokat szerveznek.

„Történelemmel a biztonságért”

ElérhetőségEInk

Postai cím:   H-1037 Budapest, Haránt u. 12.

Telefon:                        (+36/06-1) 325-1673

Telefax:                         (+36/06-1) 325-1647

Mobiltelefon:            (+36/06-30) 479-5654

Email:                                 szbmrtt@gmail.hu

 

Honlapunk látogatói 2014.05.13-a óta:

Flag Counter