ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

CÍMOLDAL       BEMUTATKOZÁS       ŰRLAPOK      RENDEZVÉNYEINK       KÖRLEVELEK      KIADVÁNYAINK
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK          PÁLYÁZATOK          RÓLUNK ÍRTÁK          LINKEK          ELÉRHETŐSÉGEINK


Publikációs jegyzékek

Azoknak a kutatóknak a – döntően rendvédelem-történeti tartalmú, illetve e témakörhöz illeszkedő alkotásaikat magába foglaló – publikációs jegyzékei kerülhetnek fel a honlapra, akik a tudományos művekkel szemben támasztott elvárásoknak megfelelő, legalább:
- 1 kötet monográfiát, illetve úgynevezett kismonográfia jelegű kiadványt, amellyel egyenér
­tékűnek tekint­jük a rend­véde­lem-törté­neti tarta­lommal megvédett tudományos fokozatszerző alkotásokat;
- mintegy 30 szakmai lektorálásban részesült tanulmányt publikáltak.

A honlapon szerepeltetett publikációs jegyzékek közé a szerzők kérésére, illetve beleegyezésével – szerkesztés nyomán – kerül­hetnek fel az alko­tások listái.

A publikációs jegyzékek részének tekintjük a tudományos fokozatszerző eljárásban, illetve az oktatói fokozatszerző habili­tációk, továbbá az országos tudományos versenyek keretében regisztrált kéziratokat is.

Az úgynevezett citációs index – azaz a publikációs jegyzékben foglalt alkotásokra más tudományos művekben megva­lósított hivat­kozások jegy­zéke – nem képezi ugyan feltétlenül a publikációs jegyzék elválaszthatatlan részét, azonban a citációs indexet is feltűntetjük, ha azt a hivat­kozott művek szerzője a szerkesztőségünk számára biztosítja.

A publikációs jegyzékek tartalma nem terjed ki a szerzők teljes munkásságára. Nem fog­lalja ma­gába a szer­kesz­­se­ket, szö­veg­gondo­zásokat és válogatásokat, e-learning tananyagokat, az ismeretterjesztő műveket, az előszavakat, a beszédeket, a recenziókat, vala­mint az előadá­sokat és a kiadatlan tanulmányokat, az interjúkat, a lexikonok szócikkeit, a lectori salutemeket stb.

A szerzők által a szerkesztőség számára eljuttatott publikációs jegyzékek tartalmi valódiságát nem vizsgáljuk, azonban a tudo­mányos társa­ságunk gondozásával megjelent kiadványokban publikált alkotások tekintetében, kontrolláljuk a hozzánk eljuttatott jegyzékeket. A rend­védelem-történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 periodikában publikált közlési feltételekben rögzített bibliográfiai leírástól eltérő tartalmú bibliográfiai tételt általában nem közlünk.

A kutatási múltjuk időtartamából fakadóan még csupán mérsékelt számú publikációval rendelkező, azon fiatal kutatótársaink számára is teret kívánunk nyitni honlapunk ezen rovatában, akik nemzeti rendvédelmünk történelmében ígéretes munkássággal rendelkeznek.

Dr. Bencsik Péter publikációs jegyzéke;

Dr. Boda József publikációs jegyzéke;

Dr. Csapó Csaba publikációs jegyzéke;

Dr. Hegedűs Ernő publikációs jegyzéke;

Kovács Tamás publikációs jegyzéke;

Dr. Kovács Zoltán András publikációs jegyzéke;

Dr. Lőrincz József publikációs jegyzéke;

Dr. Mezey Barna publikációs jegyzéke;

Dr. Parádi József publikációs jegyzéke;

Dr. Perényi Roland publikációs jegyzéke;

Dr. Suba János publikációs jegyzéke;

Dr. Szakály Sándor publikációs jegyzéke;

azon sorozatok jegyzéke, amelyekben a publikációs listákon szereplő műveket kiadták, illetve azokra hivatkozó alkotások megjelentek.

Történelemmel a biztonságért