ÜDVÖZÖLJÜK A

Szemere Bertalan

Magyar Rendvédelem-történeti

Tudományos Társaság

HIVATALOS OLDALÁN

„Cum historia pro securitate”                              „Történelemmel a biztonságért”

CÍMOLDAL       BEMUTATKOZÁS       ŰRLAPOK      RENDEZVÉNYEINK       KÖRLEVELEK      KIADVÁNYAINK
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
          PÁLYÁZATOK          RÓLUNK ÍRTÁK          LINKEK          ELÉRHETŐSÉGEINK

 

Bemutatkozik a
SZEMERE BERTALAN MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG

 
Bemutatkozás
Elnökség
Szakértőség
Stratégia
Koncepció
Mecénás
- 
Új tagok
Sz. M. Sz.

A rendvédelem fogalmát e bemutatkozás keretében tüzetesen ugyan nem kívánjuk definiálni, a lényeg azonban néhány mondatban is össze­fog­lal­ható. A rendvédelemhez tartozónak tekintjük valamennyi állami és önkormányzati, a rendfenntartásra specializálódott fegy­veres szerve­zetet. E testületek struktúráját, díszlokációját, feladataikat, működésüket, jogi meghatározottságukat, felszereltségüket, személyi állo­mányuk kép­zési, szociális, gazdasági és erkölcsi helyzetét is a fogalom részének tartjuk. A fogalomkör integráns részének tekintjük továbbá ezen testü­letek veze­tését, irányítását, szolgálati metodikáját, az együttműködést, továbbá a szimbólumrendszereiket. A rendvédelem-történetét gyűjtőfo­galomnak tekint­jük, amelybe – tértől és időtől függetlenül – beletartozik az egyetemes történelem során megvalósult valamennyi rendvédelmi modell. A különböző korok rendvédelmi modelljei és azok változásai alkotják a rendvédelem-történetet.

A rendvédelem fogalma a Tudományos Társaság elnökétől származik. Melyet szervezetünk szisztematikusan használt. Így vált közismertté a magyar közéletben. A rendszerváltás után keletkezett és a magyar rendvédelem egyes szakterületeit szabályozó valamennyi – összességében több száz – jogszabály tartalmazza a rendvédelem kifejezést. A törvényhozásban is polgárjogot nyert a rendvédelem fogalom.

Az 1990-ben alapított és 1991-ben a Fővárosi Bíróság által bejegyzett Társaságunk a magyar rendvédelem története iránt érdeklődő szakemberek társa­dalmi egyesülése. Tagjaink a magyar rendvédelem-történet, illetve azzal rokon fegyveres testületek történeti kutatásával és oktatásával foglal­koznak. Tagságunk döntően a rendvédelmi testületek személyi állománya, közgyűjtemények munkatársai, felsőoktatási intézmények oktatói köréből kerül ki. Vannak közöttünk olyanok is akiknek a foglalkozása ugyan nem kapcsolódik a rendvédelem jelenéhez, vagy múltjához, azonban érdeklődnek a témakör iránt, illetve valamilyen formában művelik azt pld. gyűjtők. Mintegy negyven rendelkezik tudományos, illetve oktatói fokozattal, melynek skálája az akadémiai tagságtól a doktor univ., illetve a professzortól a tanársegéd fokozatig terjed. Többségük napjaink magyar tudományos életének és felsőoktatásunknak elismert szakembere. Célunk, hogy a szakterület művelésével, az írásos források és tárgyi emlékek feldolgozásával hozzájáruljunk a magyar és az egyetemes történelem gyarapításához, rendvédelem-történeti múltunk feltárásához és hasznosításához. Egyesületünk úgy véli, hogy nemzeti rendvédelem-történeti tradíciónk – elsősorban a XIX. és XX. századi hagyományaink – közkinccsé tételével elősegítheti a magyar rendvédelem fejlesztését, a személyi állomány identitástudatát, ezen keresztül pedig az etikai viszonyok fejlődését, valamint a lakosságnak a rendvédelmi testületekről kialakított elképzelésének a kedvezőbbé tételét.

Szervezetünk nem nyereségorientált, tagdíjakból, adományokból és kutatómunkák gyümölcseiből tartjuk fenn magunkat.

A tudományos társaságunk több szakosztályból áll, a szakosztályok nem adminisztratív szervezeti egységek, tudományos alkotóműhely jelleggel működ­nek, differenciált aktivitással A szakosztályokon kívül regionális csoportjaink is működnek.

A társaság vezető testülete az elnökség. A tisztségviselőket ötévente választjuk. Rendszeresen összehívjuk a közgyűlést, és az elnökségi ülést.

Tagjaink sorába kérheti felvételét minden természetes személy, aki nem áll gyámság alatt és nem büntetett előéletű. Akik elküldik a belépési nyilatkozat űrlapot értelemszerűen kitöltve Társaságunk címére, azok felvétele ügyében az elnökség dönt. A tagság tevékenysége Tudományos Társa­sá­gunkban teljes egészében önkéntes, csupán a tagdíj fizetése kötelező. Az új tagokat írásban értesítjük ki, tagkártyájukat és tagsági jelvényüket pedig minden év őszén – az éves konferenciánk rendezvényéhez kapcsolódóan – ünnepélyes keretek között kapják meg.

Társaságunk kiadványokat is megjelentet.

A Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta Historea Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 az egyetlen magyar nyelvű tudományos periodika, amely a rendvédelem-történet kutatóinak tudományos igényű feldolgozásait közli. A periodikában olyan lektorált tanulmányok jelennek meg, amelyek a tudo­mányos közlés igényeinek megfelelnek. A periodika évente egy-két alkalommal jelent meg. Az 1990. évi alapítása óta 2010-ig nemzeti rendvé­delem-történetünk körében 311 tanulmány jelent meg a periodikában.

Egyesületi életünk és a rendvédelem története művelésének eseményeiről az 1995-től évente általában két alkalommal megjelenő Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historea Preasidii Ordinis) HU ISSN 1785-3257 tudósít.

Tudományos társaságunk dolgozta fel első ízben és publikálta 1994-ben nemzeti rendvédelmünk 1100 éves történetét A magyar rendvédelem története című – azóta két kiadást megélt – könyv formájában, ezzel megszüntette a magyar rendvédelem e fehér foltját. E kiadvánnyal behoztuk a rend­vé­delem szakmatörténeti feldolgozása terén a II. világháború után keletkezett lemaradásunkat a nyugati országokhoz képest, ahol hasonló művek már az ötvenes, illetve a hatvanas években megjelentek.

A rendvédelem történetét komplexen feltáró alkotások mellett gondot fordítunk egy–egy részterület bemutatására szolgáló művek megjelentetésére is. Ilyen kiadványnak tartjuk a – társaságunk szellemi gondozásában készült – A Magyar Köztársaság kitüntetései című könyvet.

Társaságunk 2001-2010 között hét monográfiát publikált könyvsorozat jelleggel. 2011-ben pedig „A magyar rendvédelem-történet öröksége” (HU-ISSN 2062-8447) című könyvsorozat kiadásába kezdtünk, melynek első köteteként „A magyar-román határ őrzése 1867-1918.” (HU-ISBN 978-963-08-1708-0) című művet publikáltuk. Tudományos társaságunk tagsága természetesen jóval gazdagabb publikálást valósított meg. Tagságunk – jórészt tudományos társaságunk szellemi mentorálásával – mintegy 50 monográfia, illetve kismonográfia jellegű kötetet publikált az ezredfordulón.

Társaságunk tudományos fórumsorozatot is létrehozott.

Évente egy-két alkalommal tartunk konferenciát, ahol kutatásaink eredményeit vitatjuk meg. Konferenciáink nemzeti rendvédelem-történetünk egy-egy kronológiai, illetve szakterületi témaköreit dolgozzák fel. A rendvédelem-történeti konferenciasorozat rendezvényei a szakterület magyar és külföldi művelői által látogatott események. A kutatók itt ismertetik kutatásaik eredményeit.

A szakosztályok váltakozó sűrűséggel átlagosan kétévente tartanak tudományos szimpóziumokat, kerekasztal beszélgetéseket.

Egyesületünk tagjainak munkáit és a hozzánk fordulók alkotásait szakértői kollektíva körében műhelyvitákon véleményezzük.

Fokozatosan gyarapodnak a regionális rendvédelem-történeti konferenciáink, amelyeken egy-egy térség rendvédelem-történeti tapasztalatait vitatjuk meg.

Társaságunk részt vesz a tudományos közéleti tevékenységben.

Tagjainkat rendszeresen felkérik témaorientált tanulmányok szaklektorálására, illetve tudományos fokozatszerzések bírálóbizottságaiban történő feladatvállalásra, akik a rendvédelem-történeti témakörben tudományos fokozatot elértek szinte valamennyien tudományos társaságunk segítségét élvezték.

A magyar rendvédelmi szervek több ízben kikérték társaságunk szakvéleményét a hagyományok felújítására vonatkozó kérdésekben.

Szakmai segítséget nyújtunk a rendvédelem-történeti tartalmú gyűjtemények és kiállítások létrehozásához és működtetéséhez.

A lexikonok rendvédelem-történeti tartalmú szócikkeit társaságunk tagjai készítik.

A Társaság oktató munkája:

Egyesületünk tagjai részt vettek a rendvédelmi testületek személyi állományának történeti képzésében, a tananyag elkészítésében.

A Tudományos Társaságunk által oktatott hallgatók számos esetben a rendvédelem témakörében készítették el diplomamunkájukat. A legtöbb rendvédelem-történeti diplomamunka a Rendőrtiszti Főiskolán készült. 1990. és 2000. között mintegy 100 rendvédelem-történeti témájú dolgozatot védtek meg a hallgatók. Az Országos tudományos Diákköri konferenciákon minden esetben indultak rendvédelem-történeti témájú tudományos diák­köri dolgozatok, közülük több alkotás országos szintű elismerésben is részesült. A Magyar Tudományos Akadémia Pro Scientia aranyérmében 1990. és 2000. között két rendvédelem-történeti tartalmú tudományos diákköri pályamű részesült. A rendvédelem-történeti témájú tudományos diákkörök legsikeresebb témavezetője, dr. Parádi József mestertanári kitüntetésben részesült 2003-ban.

A magyar felsőoktatás több tudományegyetemén, állam- és jogtudományi, illetve bölcsészettudományi karokon, valamint főiskolákon oktatják – részben társaságunk tagjainak közreműködésével – az egyesületünk által készített tananyag alapján, a magyar rendvédelem történetét közvetítő tárgyakat.

Kialakítottuk együttműködési tevékenységünket.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a hasonló területeket művelő hazai és külföldi tudományos társaságokkal illetve magyar rendvédelmi szervekkel.

Társaságunk nemzetközi kapcsolatai bővülnek. Szakmai kapcsolat alakult ki a bécsi és az Osztrák Kriminál-múzeummal. 1994-ben – a korábbi évek szakmai kapcsolatát továbbfejlesztve – társaságunk belépett a Német Rendőrtörténeti Társaságba, melynek tagjai közül többen kérték felvételüket egyesületünk soraiba. Kölcsönösen részt veszünk egymás tudományos rendezvényein. Megállapodás született az Egyesült Államokban bejegyzett – azonban valamennyi lakott kontinensre kiterjedő hatáskörrel működő – Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség (MKCSBK) vezetésével az együtt­működésről. Eredetileg az emigrációba kényszerült magyar csendőrök szervezete – a néhai csendőrök létszámának fogyásával – átlényegült a tagság ifjabb generációja érdeklődéséből fakadóan a testület történetének a feltárásával és az eredmények közkinccsétételével foglalkozó szervezetté. Tudományos társaságunk egyik eredményének tartjuk, hogy útmutatásainkkal és segítségünkkel jött létre az MKCSBK honlapja, amely egyedülálló a maga nemében. Még a jelenleg regnálló magyar rendvédelmi testületek sem rendelkeznek a történetüket oly alaposan és részletesen bemutató hon­lappal, mint a volt Magyar Királyi Csendőrség. Álláspontunk szerint e honlap kultúrmissziót tölt be abban az értelemben, hogy a magyarországi párt­állam időszakában megsemmisített testülettörténeti szakirodalom maradványait hozzáférhetővé teszi, ezáltal pedig elősegíti a magyar rend­vé­delem-történeti tapasztalatok közkinccsétételét. Rendszeres munkakapcsolat alakult ki a Francia Nemzeti Csendőrség Történeti Szolgálatával, a Francia Csendőrség-történeti Alapítvánnyal. Társaságaink céljai a rendvédelem történet feltárását és publikálását illetően az együttműködőkkel megegyez­nek. 2003-ban alapítottuk – a nyugat-európai testvérszervezeteinkkel közösen – az Európai Rendvédelem-történeti Szövetséget.

Társaságunk kitüntetései:

A rendvédelem-történet kimagasló művelői és önzetlen támogatói elismerése céljából, több mint egy évtized alatt – a tapasztalatok figye­lem­be­vé­telével – formálódott a Tudományos Társaságunk kompetenciájába tartozó elismerési rendszer.

Tudományos Társaságunk várja mindazok jelentkezését tagságunk soraiba, a rendvédelmi testületek tagjai, a hivatásosok és a közalkalmazottak kö­ré­ből, a téma iránt érdeklődők, a tárgyi emlékeket gyűjtők, a hivatástörténet kutatók közül, akik be szeretnének kapcsolódni nemzeti rendvédelmünk történetét feltáró és azt közkinccsé tevő folyamatba. Nem csak az aktív kutatók, hanem a téma iránt érdeklődők jelentkezését is fogadjuk.

Köszönjük, hogy türelmesen végigolvasta tájékoztatónkat. Reméljük sikerült meggyőzni Önt arról is, hogy személyi jövedelemadója 1%-ának ked­vez­mé­nye­zett­jeként „Rendelkezési Nyilatkozat”-ában egyesületünket jelölje meg. Tudományos Társaságunk adószáma: 19662305-1-43. Ado­­nyok átutalhatók Tudományos Társaságunk bankszámlájára:

- számlavezető bank neve: UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT
- a bank SWIFT kódja: BACXHUHB
- forintszámlaszám: 10918001 — 00000022 — 69100002  

- forintszámlaszám IBAN kódja: HU — 51 — 10918001 — 00000022 — 69100002
- devizaszámlaszám: 10918001 — 00000022 — 69100026
 

„Történelemmel a biztonságért”