Üdvözlet
Felhasználónév:

Jelszó:


Adatok megjegyzése

[ ]
[ ]
[ ]
Alapszabály
ALAPSZABÁLY


Az Egyesület neve, rövidítése, székhelye, célja

1./ Az Egyesület neve: Vas megyei Lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesülete
Rövidítése: Vasi L. É. E
Székhelye: 9625 Bő, Széchenyi u. 70.
Működési cím: 9700 Szombathely, Bem J.u. 9/B


2./ Az Egyesület célja:
a./ Az Egyesület tagjai érdekeinek képviselete, egymás megismerésének elősegítése.

b./ A lisztérzékeny gyermekek, családtagjaik és környezetük ( óvoda, iskola, munkahely)
oktatásának, nevelésének előmozdítása a zökkenőmentes társadalmi beilleszkedés az
egyéni érvényesülés elősegítése érdekében .

c./ A gyermekek önálló, felnőtt életre való felkészítése, pályaválasztási gondok esetén
tanácsadás.

d./ A Magyarországon működő országos és vidéki egyesületekkel való kapcsolatfelvétel, a
széleskörű tájékozottság és tájékoztatás kialakításának céljából.

e./ A lisztérzékenységgel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése, továbbképző elő-
adások (orvosok, dietetikusok, egyéb egészségügyi szakdolgozók részvételével) szer-
vezése.

f./ Újonnan felismert lisztérzékeny gyermekek és családtagjaik pártfogása, a kezdeti
nehézségeken való átsegítése.

g./ Kapcsolatok kiépítése a diétás- és egyéb élelmiszereket előállító és forgalmazó
vállalatok között ( új gluténmentes termékek ismertetése, termékek összetételének megismerése, összetétel megváltoztatásának közlése, stb. ) .

h./ Az Egyesületben tevékenykedő lisztérzékeny gyermekek közös kirándulásainak, tá-
borozásainak megszervezése, rászorulók anyagi támogatása).

i./ Az Egyesület az 1997. évi CLVI. Törvény 26§ c./1 pontjában írott egészségmegőrzés,
betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitiációs tevékenységet végez, mint
közhasznú tevékenységet.
Ezen közhasznú szolgáltatásból az Egyesület tagjain kívül bárki részesülhet.

j./ Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a h./ pontban írott közhasznú tevékeny-
ség céljainak megvalósítása érdekében végezhet, de csak oly módon, hogy ezen köz-
hasznú tevékenységet a vállalkozási tevékenység nem veszélyezteti.

- 2 -
k./ Az Egyesület az esetlegesen általa végzett vállalkozási tevékenységből származó ered-
ményt nem osztja fel, azt jelen Alapszabályban írott tevékenységre fordítja

l./ Az Egyesület pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt és ezáltal közvetlen
politikai tevékenységet sem folytat.

II.

Az Egyesület tagjai, jogai, kötelezettségük
1./ Egyesületi tagok lehetnek:
a./ Rendes tagok
b./ Pártoló tagok
c./ Tiszteletbeli tagok

2./ a. Az Egyesület rendes tagja lehet:
- Minden magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen
részt vesz az Egyesület céljainak megvalósításában.

b. A rendes tag jogai:
- Részt vehet az Egyesület tevékenységében és az Egyesület által szervezett rendezvé-
nyeken.
- Szavazati joggal rendelkezik - részt vehet az Egyesület döntéseinek kialakításában, ha
kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és határozatban kisebbségi
véleményként való megjelenítésre.
- Választhat és válaszható.
- Véleményt nyilváníthat és javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben.
- Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egyesület
szolgáltatásait.
- Az Egyesület jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését
kérheti a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróságtól.


- 3 -


c. A rendes tag kötelezettségei:
- Tevékenységével segítse elő az Alapszabályban megfogalmazott Egyesületi célok
megvalósítását.
- Az Egyesület Alapszabályának betartása a Közgyűlés, valamint az Elnökség határoza-
tainak végrehajtása.
- Az Egyesület tagsági díjának rendszeres fizetése, az egyesületi vagyon megóvása.


3./ a. Az Egyesület pártoló tagja lehet:
- Minden magyar állampolgár és jogi személy, aki belépési nyilatkozatban vállalja az
Egyesület céljainak erkölcsi és anyagi támogatását.

b. A pártoló tag ( jogi személy esetén az általa felhatalmazott képviselő ) jogai:
- Részt vehet az Egyesület tevékenységében és az Egyesület által szervezett rendezvé-
nyeken.
- Javaslatot, észrevételt tehet az Egyesület működésével kapcsolatban, kifejtheti véle-
ményét (személyi kérdések kivételével) az egyesület döntéseinek kialakításakor.
- Szavazati joggal rendelkezik a pártoló tagsági díj megállapításában.
- Részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egye-
sület szolgáltatásait ( jogi személy esetén külön szerződés alapján).

c. A pártoló tag (jogi személy esetén az általa felhatalmazott képviselő) kötelezettségei:
- Az Egyesület céljainak anyagi és erkölcsi támogatása.
- Az Egyesület alapszabályának betartása
- Az Egyesület pártoló tagsági díjának rendszeres fizetése.4./ a. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává az a magánszemély választható, aki az Alapszabály-
ban az egyesületi célok megvalósítását, tevékenységét jelentős mértékben elősegítette,
vagy ehhez hathatós segítséget nyújtott.

b. A tiszteletbeli tag jogai:
- Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
- Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.

c. A tiszteletbeli tag kötelezettsége:
- Az Egyesület Alapszabályának betartása.

- 4 -III.Tagfelvétel, tagság megszüntetése, szüneteltetése

1./ Tagfelvétel:
- Az Egyesületbe való belépés önkéntes.
- A rendes tagság és a pártoló tagság a tagfelvétellel - az Egyesületbe belépni kívánó írás-
beli nyilatkozata alapján az Elnökség nyilatkozatával keletkezik.
- A tiszteletbeli tagságról az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés dönt.

2./ Tagság megszűnése:
- Az Egyesületből való önkéntes kilépéssel.
- A tagsági díj fizetésének 10 napnál hosszabb ideje elmulasztásával, (pártoló tagság
megszűnik még a vállalt anyagi támogatás fizetésének - tagsági díj kivételével - 90 nap-
nál hosszabb idejű elmulasztása esetén is )
- Elhalálozás esetén törléssel.
- Fegyelmi büntetésként kizárással.

3./ Tagság szüneteltetése:
- Ha az Egyesület rendes tagja az egyesületi tevékenységség gyakorlásában tartósan aka-
dályozva van, a rendes tagsági viszonya szüneteltethető. Erről írásos kérelme alapján
az Egyesület ügyintéző szerve - az Elnökség - határozatban dönt.
IV.Az Egyesület szervezeti rendje

1./ Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a rendes tagok összessége.
a./ Az Egyesület üléseit a tagnyilvántartás alapján kiadott meghívóval, vagy a helyi lap-
ban közzétett hirdetéssel negyedévente, de legalább félévente egyszer hívja össze.
A meghívó a napirendi pontokat tartalmazza.
b./ A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a rendes tagok egyharmada - az ok és cél
megjelölésével - kívánja, illetve a bíróság elrendeli.
c./ Az Egyesület Közgyűlése nyilvános, azon bárki részt vehet.
- 5 -d. / A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagok kétharmada jelen van. A hatá-
rozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 8-10 napon belül történő másodszori
összehívása során az eredeti napirendben felvett kérdésekben függetlenül a megjelen-
tek számától határozatképes.


2./ A Közgyülés kizárólagos hatáskörében tartozik:
a./ Az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása.
b./ Az Egyesület évi költségvetésének meghatározása.
c./ Az egyesületi vezetés évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása.
d./ Az Egyesület megalakításának, feloszlatásának, más egyesülettel vagy társadalmi
szervezettel történő egyesülésének kimondása.
e./ Az Egyesület éves programjának elfogadása.
f./ A tagsági díjak (rendes tag, pártoló tag) legkisebb összegének meghatározása.
g./ Az Egyesület vezető személyeinek megválasztása.
h./ Rendes és pártoló tagok felvételéről történő döntés, tiszteletbeli tagok megválasztá-
sa.
i./ Az Egyesületi tagságokkal kapcsolatban felmerülő kifogások elbírálása.
j./ Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket hatáskörébe von.


3./ A Közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Kétharma-
dos többség szükséges az Egyesület megalakításának, feloszlatásának, más egyesülettel
vagy társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondására.
a./ A Közgyűlés határozatairól az Elnökség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás-
tartalmazza a Közgyűlés döntéseit, annak időpontját, hatályát, a szavazási arányt a döntést támogatók és ellenzők számarányát, az ellenzők nevét is.
b./ A Közgyűlés határozatait a név szerint érintettekkel írásban közli és a többieknek is
tudomására hozza.
c./ A Közgyűlés határozatait, amennyiben az érintettek köre nem nevesíthető, úgy a
helyi napilapban hirdetés útján kell közzétenni.
d./ Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba az Egyesület elnökével történő előzetes egyeztetés alapján bárki betekint-
het és belőle saját költségére másolatot készíthet.
e./ Az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe veheti a Közgyűlésben hozott határoza-
tokban foglaltak szerint.


4./ Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség.


5./ Az Elnökség:
- Létszámát a Közgyűlés határozza meg (minimálisan 5 fő - az elnök, a titkár és 3 fő tag).


- 6 -

6./ Az Elnökséget a Közgyűlés 4 évenként újraválasztja. A két választás közötti időben
megüresedett helyeket - kivéve az elnököt és a titkárt - kooptálással kell betölteni.
Az Elnökség elnökét és titkárát megüresedés esetén pótválasztással kell betölteni.


7./ Az Elnökség hatásköre:
- Az Egyesület tevékenységének irányítása.
- A Közgyűlés összehívása.
- Az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése.
- Különböző bizottságok tisztviselőjének és tagjainak megbízása, illetve a megbízások
visszavonása (kivéve az Ellenőrző Bizottságot, amelyet a közgyűlés választ meg).
- Tagfelvétel.
- Vizsgálatot kezdeményezhet az Egyesület alapszabályának megsértésével kapcsolatban.
- Döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatás-
körébe.


8./ Az Elnökség elnöke:
- Vezeti, szervezi és irányítja az Elnökség munkáját, az Egyesület gazdálkodását.
- Képviseli az Egyesületet.
- Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint.
- Utalványozási jogot gyakorol.
- Dönt a Közgyűlés vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.


9./ Az Elnökség titkára:
- Irányítja az Egyesület ügyvitelét, vezeti az Egyesület nyilvántartásait.
- Az elnök távollétében, vagy akadályoztatása esetén - megbízás alapján - teljes jogkör-
rel és felelősséggel ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat.


10./ Az Elnökség tagjai:
- Rendszeresen és tevékenyen részt vesznek az Egyesület céljainak, feladatainak meg-
határozásában, megvalósításában, az Elnökség munkájában.
- Jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kisérni, azokkal
kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Elnökség elé terjeszteni.
- Felelős az Elnökség határozatainak végrehajtásáért, kivéve, ha ellenvéleményét kinyil-
vánította és fenntartotta, valamint a határozatban kisebbségi véleményként megjelení-
tette.


- 7 -
11./ Az Ellenörző Bizottság - a Közgyűlésnek van alárendelve.
Az Ellenörző Bizottság létszámát (minimálisan 3 fő - bizottság elnöke és két tag) a
Közgyűlés határozza meg, és választja meg.
Az Ellenörző Bizottságnak nem lehet tagja az Elnökség elnöke, titkára, tagjai.
Az Ellenörző Bizottság észrevételeiről, javaslatairól köteles írásban tájékoztatni az
Elnökséget.


12./ Az Ellenörző Bizottság hatásköre:
- Folyamatosan ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását.
- Gazdálkodási fegyelem, az Alapszabály megsértése esetén vizsgálatot kezdeményez-
het.
- Munkája végzése során az Egyesület tagjai, pártoló tagjai közül bárkitől felvilágosítást
kérhet, az Egyesület irataiba betekinthet, az Elnökség ülésein állandó meghívottként
és más bizottságok ülésein részt vehet.


13./ Bizottságok:
Az Egyesület egyes feladatainak elvégzésére ( pl. propaganda, termékbeszerző stb.)
az Elnökség bizottságokat hozhat létre.
Feladat és hatáskörüket az Elnökség írja elő.


14./ Az Egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére az 1997. évi CLVI.
törvény összeférhetetlenségi előírásai az irányadóak, különös tekintettel a 8. §-ban
írottakra .
V.


Az Egyesület gazdálkodása és forrásai.

1./ Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a Közgyűlés hagy jóvá.

2./ Az Egyesület a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja.


- 8 -3./ Az Egyesület tartozásáért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal a tarto-
zásért nem felelnek.

4./ Az Egyesület bevételi forrásai:

- Tagsági díj
- rendes tagság 1000 Ft 1 évre
- pártoló tagság 500 Ft 1 évre
Fizetési határidő február 15.
- Rendezvény és egyéb bevételek
- Magánszemélyek anyagi támogatása
- Jogi személyek anyagi támogatása
- Állami és társadalmi szervektől származó juttatások

5./ Az Egyesület megszűnése esetén a vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. A vagyon a hitelezők kielégítése után csak a Vas megyei lisztérzékenyek javára fordítható.

VI.Vegyes rendelkezések.

1./ Az Egyesület működése feletti törvényi felügyeletet a közhasznú működés tekintetében
a reá irányadó szabályok szerint a Vas megyei Bíróság látja el.

2./ A Bíróság indítványozhatja a közhasznú jogállás törlését, ha az Egyesület működése és
vagyonfelhasználása az 1997. évi CLVI.tv., a jelen Alapszabály, vagy ennek alapján
készült belső szabályzatban foglalt rendelkezésnek nem felelnek meg.

3./ Az Egyesület megszűnik, ha:
- felszámolását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,
- más egyesülettel egyesül,
- a bíróság feloszlatja a Magyar Köztársaság érdekét, gazdasági rendjét, ill. a tagok ér-
dekeit sértő vagy veszélyeztető működés miatt.


- 9 -- a bíróság megállapítja a megszűnést, ha tagjai száma tartósan 10 fő alatt van, vagy az
Egyesület 1 évnél hosszabb ideje nem fejti ki működését
- az Egyesület működését, az Elnökség feladatait, az Alapszabályban részletesen nem
szabályzott kérdéseket az Szervezeti Működési Szabályzatban kell megha-
tározni, amely nem állhat ellentétben az Alapszabállyal.

Az Egyesület működésében az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a P.T. az egye-
sülési jognál szóló 1989. évi II. tv. a közhasznú szervezetről szóló 1997. évi CLVII. törvény
és más a tevékenységre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.Záradék !

Jelen Alapszabályt az egyesület alakuló közgyűlése 1999. január 23.-án elfogadta, rendelkezései a bírósági nyilvántartásba vételtől lépnek hatályba.


BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott - rendes, pártoló * - tagként be kívánok lépni a

Vas megyei Lisztérzékeny Érdekvédelmi Egyesületébe .

Nyilatkozom, hogy az Egyesület Alapszabályában foglaltakat elismerem, azokkal egyetértek, a benne foglalt feladatokat vállalom.


Név: ......................................................................................................................

(leánykori név): ....................................................................................................

Szül. hely, idő: .....................................................................................................

Lakcím: .................................................................................................................


Kiskoru esetén a törvényes képviselő
Neve: .....................................................................................................................

Lakcíme: ................................................................................................................


* A megfelelőt kérjük húzza alá !


Dátum: ......................................................................
.......................................................
aláírás


NYILATKOZAT
Alulírott nem kívánok a Vas megyei Lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesületének tagja

lenni, de kérem, hogy

..............................................................................................................................................névre

..............................................................................................................................................címre

számomra az Egyesület összejövetelének időpontjáról és helyéről értesítést küldjenek.
.................................................
aláírás
Szombathely, 1999. január 23.