2012-12-21

Keresés

A tartalomhoz

Az egyiptomi piramis jövendölései 2

Jövendölések

Az egyiptomi piramis jövendölései 2


A Nagy Csarnok kőpadlójának a végződése , mielőtt az alacsony folyosóban folytatódnék , a Davidson könyvében nagy foknak nevezett ki , merőleges emelkedést teszi meg , mintha az emberiség a tág levegőjű Nagy Csarnok elhagyásakor még egy utolsót rugaszkodnék a fejlődés felé . Ez a fejlődés azonban a nagy fok két végszámáról ítélve , csupán az " Utolsó Idők " műszaki fejlődését jelentheti , mert , két adat 1844. Január 25. és 1909. augusztus 2.

Az első dátum a vasút születésével esik egybe , a második pedig a repülőgépével . A nagy fok egyébként a szent papiruszban a készülés kezdete . A Korszak Beteljesedése és minden dolgok helyreállítása, vagyis , a műszaki civilizáció utolsó nekirugaszkodását jelképezi , mielőtt eljön a vég.

A nagy fok után a Nagy Csarnok egyszerre alacsony folyosóvá szűkül 3, 88 méter hosszú , de már egy méterrel alacsonyabb , úgy - hogy mondhatni csak négykézláb lehet benne közlekedni . E ezt az úgynevezett előszoba két részre osztja . ebben , mintegy rövid lélegzetvételre felegyenesedhet az ember az alacsony folyosó görnyedtségéből . Ez az Architekturális ensemble rendkívüli jelentőséggel bír az ős egyiptomiak szimbolizmusában , mert a " Kháosz Előszoba . " a neve is azt jelképezi , hogy az utolsó időkben az emberiség felfelé haladása megsemmisülés felé.

Az alacsony folyosó kezdeti dátuma : 1914. 4. -5. Tehát az Apokalipszisben is megjósolt első világháború kronológiailag pontos dátuma , illetőleg a Németországnak küldött angol utimátum lejárati ideje . a második dátum : 1918. november 10-22. A háború vége , azaz fegyverszüneti idő . Egy harmadik dátum is van a kettő közelében : 1918. január 18. Ami a Szovjetunió megalapításának kezdete . Az alacsony folyosó első szakaszának 1914 és 1918 közé eső mélységét a Halottak Könyve az " Első Megpróbáltatásnak nevezi " Utána következik az Előszoba , másképpen : " Szünet a Kháoszban . " amelyben már egy kissé felegyenesedhet az ember . Ennek kezdeti évszáma 1918. végső pedig 1928azaz a gazdasági krízis kezdete / világ krízis / Az előszoba másik szimbolikus neve : " Hármas Fátyol Terme " amely azt jelenti , hogy az adeptusoknak , mielőtt a halál és a végső beteljesülés lépne , a tisztánlátást akadályozó három fátylat , a gőg , a testiség és a félelem fátylát maga előtt fel kell lebbentenie .

Az alacsony Folyosó második szakaszában ismét csak meggörnyedt háttal , négykézláb lehet bejutni . Ennek a szimbolikus neve : Végső Megaláztatás Folyosója . Jóval hosszabb , mint az első szakasz , a másodikat a Második Megpróbáltatás termének nevezik . Kezdeti évszám 1928. végződése pedig 1936 szeptember 15. A Spanyol polgárháború kitörésének a napja , ami tulajdonképpen , a második világháború előjátékának tekinthető , hiszen spanyolországi , majd az abesszin háború egybefolyt a nagy háborúval .
Jegyezzük meg itt , hogy az alacsony folyosó talaja innen kezdve már a vérre emlékeztető vörös gránittal van fedve , nem fehér mészkővel , mint a többi folyosó .

A második megpróbáltatás alacsony folyosója azonban már szintén egybefolyik a Király Termével , ahol minden vészes következmény , a vörös gránit felavatási szarkofágnak , az aurának a méretein teljesedik be . A szimbolikus koporsó négy szöglete már csak négy évszámot mutat : A második világháború kitörését és befejezését 1939. november 27 -ét és 1945. március 3-4. A következő adat 1946. február 18. Azaz az első dátum a háború befejezése után , amikor a győztes nagyhatalmak végre összeülnek a békéről tárgyalni , de eredmény nélkül . Az utolsó dátum 1953 . augusztus 20. Az első kataklizma beteljesedésének és az első isteni korszak kezdésének időpontja . A Király Termének szimbolikus nevei a Halottak Könyvében : a népek megítéltetésének és megtisztulásának a terme . A Nagy Kelet Terme . A Titok és Nyitott Sír Kamrája , A Halál és a Sír Urának Valóságos Jelentése , és a Halált Elönti a Fény .

Amint a jelképes elnevezésből kitűnik a Király Terme , ahonnan nincs tovább út , az emberiség megítélését és megtisztulását jelképezi . A Halál Urának jelenlétére és a Nyitott Sírra való többszöri célzás semmi jót nem rejt magában a jövőre nézve . Modern nyelven szólva : Ez az atomkamra , melynek kritikus kiterjedései az 1936-1953 évek közötti periódus .

A Király Termének bejárati dátuma 1936. azonban a papirusz szerint Theokratizmus lassú eljövetelét is jelzi egyben . Más szóval : az újabb nagy rostálás után megmaradó emberiség tisztultabb társadalmi formában , magasabb életszemlélettel bír majd . Van még egy utolsó évszám a földalatti kamra metszésvonalain : 1992 . Ez azonban az úgynevezett" Boldog Évezred " eljövetele előtti bibliai világító létre utal és már nem tartozik a közelebbi évtizedek próféciái közé .
Az elmondottakból ismertettem a piramisi jóslatokat , amelyeket a profétikus irodalom a legfontosabbak közé sorol és amelynek , az elmondottak szerint , elég komor képeket festenek a jövőről , meg kell azonban jegyeznünk - annak feltételezésével , hogy elfogadjuk a próféciákat - hogy minden profétikus dátum elasztikus .
Magasabb értelemben , nem kiszámítható dátumokból kell következtetni az eseményekre , hanem éppen ellenkezőleg , az egyének és nemzetek erkölcsi előrehaladásának , vagy bukásának fokáról következtethetünk a dátumokra ! A földi ember fejlődni akarásának tehát ki tolhatja , bukása viszont közelebb hozhatja még az isteni predesztinációval megállapított kataklizmai dátumokat is .

Most az atomkorszak hajnalán is az emberiség kezébe tétetett le a saját sorsa , az , hogy a pusztulás és az erkölcsi züllés útját választja - e , mely a halál útja és így a próféták menetrendje szerint hozza rá elkerülhetetlen végzetet , vagy megbékél önmagával , akkor az atomkorszak áldásait kapják jutalmul .
E sötét apokaliptikus jóslatok után , melyek már bekövetkezett háborúkat és a még eljövendő természeti csapásokat hirdetik az emberiségnek az atlantiszi Nagy Piramisi által .

Nézzük mit is ír erről a Bibliában Jónás jövendölései 3 rész első verse . Jónás , mint a Biblia mondja , bement a romlott Ninive városába , az Úr parancsára meghirdette lakóinak , hogy még negyven nap és Ninive elpusztul . Ninive lakói azonban hittek Istenben és nagy erővel az Úrhoz kiáltottak , aki látván cselekedeteiket , megbánná a rosszat , melyet rájuk küldendő vala és elhárította felőlük veszélyt . Így is fellehet fogni a proféciát . Igaz viszont az is , hogy Ninive mégsem kerülte el a sorsát, mert az már az ember természetében van , hogy míg veszély fenyegeti , addig minden jót ígér , de a veszély elmúltával hamar elfeledkezik fogadkozásairól .

Ünnepeljünk szüntelenül a nyitott sír rejtélyét , mondja a Halottak Könyvének utolsó papirusz lapja . Várjuk Osiris -Ra - nak , a halál urának , a Testet Öltött Fénynek a visszatérését , hogy fénye megszabadítsa a halált .

Te , Aki ódafent vagy az Égben , adj testet Fiadnak , hogy eljöjjön és megítéljen mindeneket ! Elvégeztetett !
Íme ez volt elmondva röviden a piramis jövendölések lényege , hiszen maga az angol Davidson is húsz vaskos kötetet írt erről a tárgyról . Nem lenne azonban teljes az előadásom , ha az itt elmondottakat meg próbálnám összeegyeztetni és alátámasztani az idevonatkozó Ó és Újszövetség passzusokkal .

Két héttel ezelőtt B. L. barátom történelmi előadásában ihletett módon mutatott rá , az emberiség sorsát jövőjét kormányzó két nagy karmatikus törvényre , az egyfolyamatú , de kétfázisú történelmi eseményekre és a hipolaritás törvényére .

Ez a törvény csodálatosan ráillik az úgynevezett " Világ Végére " is, illetve a korszak végét lezáró nagy isteni ítéletre .

A hipolaritás annyiban , hogy az ítélet az isteni és sátáni pólus végső összeütközése váltja ki . Ami az egyfolyamatú és kétfázisú nagy történelmi eseményeket illeti , az különösen , különösképpen jellemzi a világítéletet és minden egyéb bibliai jövendölését .
A két fázisnak megfelel minden Ó - szövetségi priféciánál az előképes , azaz az Apokaliptikus értelemben vett megfejtés . Más szóval : az emberiség észre nem tér , akkor az előképes értelemben vett jóslat ismétlődik meg az utolsó időkben és a második fázisban még nagyobbat csattan a hatás, a
" KÁRMA " ostora . Krisztusnak is a földi megjelenése kétfázisú . Az első szakaszban , mint Áldozati Bárány és Megváltó szállt le a földre . A második fázisban , vagyis az "Utolsó Idők " végén , a végítélet szigorú bírájaként jelenik meg , hogy ítéljen eleven és holtak felett .
Kevesen tudják , hogy maga a Végítélet is kétfázisú lesz , vagyis , hogy a bibliai próféciák szerint két különböző ítélet , vagy elő kataklizma az emberiség fejlődését gátló gonoszság megsemmisítésre , a másik pedig a bibliai " Tűz ítélet " vagy Nagy Kataklizma , amely azonban évezredünk utolsó évtizedeiben csak esedékes .

Lássuk most a bibliai felállítás alapján , hogy mikorra tehető az " Utolsó idők " kezdete és hol találunk az Újszövetségben pontos utalást az Utolsó időkben lejátszódó kataklizmára .

Az Utolsó idők kezdetének titkos kulcsa a Jelentések Könyvében van elrejtve , abban a részben , ahol az Apokalipszis négy lovasa a vég idején először kilovagol . De nem is mondjuk azt , hogy el van rejtve , mert világosan ott áll az évszám , ha képletesen van is kifejezve : És mikor a második pecsétet felnyitotta , halottam amint a második élőlény így szót : Jöjj! Erre kijött egy másik , a vörös ló és hatalom adatott a rajta ülőnek arra , hogy a békét elvegye a földről és hogy az emberek egymást gyilkolják . És ennek egy kard adatott . János jelenések könyve VI . rész4 . vers .
Mikor volt az emberiség létezése folyamán olyan állapotban , olyan esetben , a technikai civilizációnak és a haditechnikának olyan magas fokán, hogy a béke az egész földön megszűnjék a háború pedig világszerte kiterjedjen ? Pontosabban , mikor volt a Föld történelmének legelső világháborúja ? Az 1914- 1918esztendejében !

Az eddigi háborúk Asszír, Egyiptom , Babilónia , Görög , Perzsa Római középkori , ezek egyike sem illik ide , mert csak a Föld egy részére tevődtek ki . Ami érthető is , mert arra , hogy a háború az egész földre kiterjedjen , a közlekedési viszonyoknak , a haditechnikának olyan magas fokára kellett emelkedni , ami csak az 1914 - ben kirobbant első világháború idején következett be . A vég idejének a kezdete csakis az 1914- es év lehetett , ami összevág Dánielnek : Egy idő , két idő , fél idő - ről való jóslatával is , míg a piramis jóslatában az első megpróbáltatás termének felel meg . Dániel. XII. 7 . Közbevetőleg említem meg csupán , hogy az Apokalipszis vízióiban János apostol a Bibliai legnagyobb clairvojantja , az utolsó idők háborúinak minden hadieszközét leírta pontosan . A Jelenések Könyve 9 . rész 1-2 versében , egy repülőgép és egy légitámadás pontos leírását kapjuk , a 17-19- ben pedig a tankét és az ágyúét , melyben oroszlánhoz hasonló kék és sárga páncélzatú " Óriás Vas Lovak . " -at ír le .
Joel prófétának az Utolsó Idők Háborúi " - it leíró egyik csata jelenetében egyébként is félreismerhetetlenül megkapjuk a tank képét sőt, a felhasználásának módját is . Alakjuk olyan mint a lovaké. Rohannak a hegyek tetején , mintha harci szekerek robognának , hangjuk a tarlót emésztő tűz sistergése . Úgy száguldoznak , mint a lovasok . Bajnokokként másszák meg a kőfalakat . Mindegyik a maga útján halad . Nem bontják meg a soraikat , egymást nem szólongatják , mindegyik a maga ösvényén robog . Neki rohannak a fegyvernek és seb nem esik rajtuk . Betörnek a városokba , futkároznak a falakon , felmásznak a házakra , benyomják az ablakokat . Reszket előttük a Föld és megdördül az Ég is . Joel prof. 2 rész 1-11.
Most pedig nézzük meg a kétfázisú világítéletre vonatkozó bibliai idézetet : Az Apokalipszis lovasának az Utolsó idők háborúit jelentő kilovaglása után , melynek kiterjedési ideje egybe esik A Nagy Piramis Király Terme , a Népek Megítélése terméből származó dátummal , a hatodik pecsét felnyitása után az Újszövetségben , először azon a helyen , hatalmas földrengés leírását olvashatjuk : Azután látám , mikor a hatodik pecsétet felnyitotta , nagy földrengés támadt . A Nap olyan fekete lett , mint egy szőrzsák , a hold pedig olyanná , mint a vér. Az Ég csillagai úgy hullottak le a földre , amint a fügefa hullajtatja le éretlen gyümölcseit amikor a vihar rázza.

Azután az Ég eltűnt , mint egy összegöngyölt papír tekercs és minden hegy , minden sziget elmozdult a helyéről És a Föld királyai , a fejedelmek a hatalmasok , minden szolga és minden szabad ember elrejtőzött a barlangokba , a hegyek és sziklák közé és így szóltak : Essetek ránk , rejtsetek el minket a Trónon Ülő orcája elől , a Bárány haragja elől , mivel az Ő haragjának a napja és ki állhatna meg ellene ? János Jel . Könyve VI. 12-17 .
Hogy ez a rész az elő kataklizmára és nem az évezredünk utolsó tizedeiben esedékes végső tűzítéletre vonatkozniuk , arra több jel mutat . Ebben a részben még csak a Bárány haragja elől rejtőznek el barlangokban és a földalatti fedezékekben , de nincs már szó Krisztus , a Báránynak megjelenéséről . És e helyen a szigetek még csak elmozdulnak a helyeikről , míg a Jelentések Könyvének legvégén , ahol az Antikrisztus megjelenése , Isten két tanújának a működése , a palesztin népek csatája , s az akkor bekövetkező világítélet nagy kataklizmája van leírva . A próféta azt mondja , hogy : Minden sziget eltűnt , a hegyeket nem lehet látni többé , mert olyan nagy földrengés támadt , amilyen még nem volt mióta csak ember él a földön .

A kétfázisú világpusztítás képe egyébként a történelem előtti időkben is pontosan követhető . Ősrégi mayáknál a maya felíratok szerint , a Csendes Óceán- i hatalmas birodalmat , Mu-t az anyaországot is a kataklizma érte és csak a második alkalommal süllyedt az óceán fenekére . Ugyan ezt állapította meg az ezoterikus kutatás Atlantiszról is , amely első ízben 13 000 éve rázkódott meg , hogy azután hullámsírba merüljön .
A mai emberiség is elérkezett az Alkotóval szembeni ellentétnek / bűnnek /abba az állapotába , amelynek rövid időn belül ki kell váltania - elkerülhetetlenül - az isteni reflexet .

Egy napon , talán nem is sokára , a nagy önműködő törvény automatikusan életbe lép a Föld . mely már annyiszor megremegett , újra remegni fog . Régi kontinensek süllyednek víz alá és új szárazföldek merülnek fel a mélyből .

George Babarin , a " La Secret de la Grand Piramide " című munkájában , a Holnap Térképe című fejezetben a következőket írja 1936 és 1956 között kell lejátszódnia a nagy világ megrázkódtatásoknak . Amíg azonban egyes országok kisebb- nagyobb pusztulással megússzák , mások teljesen eltűnnek a Föld színéről . Így Franciaország tengerparti részei lesüllyednek , Németország és a Balkán félsziget is tenger alá merül . Japán is eltűnik a hullámok alatt. Amerikát és Angliát is ugyancsak súlyosan érinti a kataklizma .
Szellemi értelemben azok a nemzetek maradnak meg csak , melyeknek úgynevezett kollektív kármájuk kevésbé terhelt . Minden szellemi közlemény és prófécia vizíónárius jóslata megegyezik abban , hogy a különálló kataklizmák súlyossága az emberiség erkölcsi magatartástól függ. Ezeket mondja George Babarin az előbb említett könyvében .

Megerősítésül hozzátesszük , hogy az ezoterikus tanok szerint az emberiség nagy részét felváltva pusztítja el tűz és a víz . Lemuriát és a Mut a nagy vulkánok tüze , Atlantiszt az özönvíz pusztította el . Úgy látszik , hogy semmi tisztátalan nem kerülheti el a pusztulást . Hiszen már Péter apostol is megmondta : Az utolsó időkben gúnyolódók támadnak , akik a saját érzéki vágyakat követik és így szólnak : Hol van az Ő megígért visszajövetele ? Mert attól függ , hogy az atyák pihenni tértek , minden azonmód maradt a világ megteremtése óta .

Ezrek szándékosan hagyják figyelmen kívül azt, hogy az Ég és a Föld ahogyan egyszer léteztek , a vízből és a víz által vették létüket az Isten szavára . A mostani Ég és Föld ugyanazon szó által kíméltetett meg, a tűz számára tartva fenn , az ítéletnek , az istentelen emberek pusztításának napjára . Az Úr napja pedig úgy jő el , mint éjjel a tolvaj , mikor az egek ragyogva elmúlnak , az emberek pedig megégve felbomlanak és a rajtalevő dolgok is mind megégnek . Péter ap. II. lev. III. rész.
Az atomtudósok saját bevallása szerint , akik maguk aggódnak a legjobban , amint azt Dr. Gray és Oppenheim tudósok , atomfizikusok , bevallották , mert az atom titkával való pepecselés közben fékezhetetlen elemi erőket szabadítottak fel a " Bűvös Palackból " - ból . Tehát az atomtudósok szerint nem is szükséges háború ahhoz , hogy az emberiség magára rogyassza a világot . Egy túlságosan jól sikerült láncreakció , mondta Errick Permi atomfizikus , - a nagy négyek egyike - és mielőtt észbe kapnánk már nem igen maradna ember a földön, aki a jól sikerült kísérlethez tapsoljon. Tehát az atomerő most már a hihetetlen, az anyanyelvű emberhez is kézzelfogható közelségbe hozza a néhány év előtti, még fantazmagóriának tartott " Világítélet" - et .

Talán korszakunkra vonatkozik az, amit Jeremiás könyvének 21. részében, a 6-ik versben olvashatunk: Ezt mondja az Úr: Íme, Én elétek tárom az élet útját és a halál útját! Ki tudja, hogy nem ez az emberi ellenőrzés alól egy napon véletlenül kisikló elemi erő idézi-e majd elő a világ harmadrészének a pusztulását az elő kataklizma idején.

Bárhol nyitjuk fel az Ó-szövetség könyvét. Mindenütt az Utolsó idők rémképei nyomasztanak. Jeremiás így kiált fel: Rettegés és nincsen béke! Háborog a szívem, nem hallgatok, mert hallom a kürt szavát, a harci riadót! Vészre jeleznek az egész Föld hirtelen pusztulnak el hajlékaim, hirtelen pusztulnak el sátraim. Meddig látok még hadizászlót, meddig hallom még a kürt szavát? A földre tekintek és Íme az puszta és üres! Az egekre nézek és nincs valóság bennük. Nézem a hegyeket és ingadoznak, a halmok is mind megrendülnek! Körülnézek és nincs lám ember, az Ég madarai is mind eltávoztak! Körültekintek és íme a bőségesen termő Föld pusztává lett és minden város romokban hever az Úr haragjának tüze előtt! Mert így szól az Úr: Pusztasággá lesz az egész Föld, de világpusztulást még nem hozok rá. Gyászba borul a Föld, elhomályosodik odafent az Ég is, mert szólottam, és el nem térek attól / Jeremiás 30. 23-24./

De most még odakint jajveszékelnek az előőrsök, a béke követei keservesen sírnak. Elhagyottak az utak, nincs aki ösvényen járna. Megszegték a szövetséget, a városokat tekintetbe sem vették és nem törődtek a benne lakó emberekkel. Gyászban bágyadozik a Föld, szégyenében hervadozik Libanon. Sáron olyan lett, mint a sivatag. Lombtalan Básán és Kármel hegye. De most felkelek, így szól az Úr, most felemelkedem és szalma lesz az amit csépeltek, polyva lesz az amit szültök. Dühödök, tűz lesz, de titeket emészt meg! Olyanok lesznek a népek, mint tűzvész után a hamu, mint a levágott tövesek, melyeket elhamvaszt a parász / Ézsiás 33. 1-2./

Erről a korszakról mondja az egyiptomi Halottak Könyvének utolsó papirusz lapja. Ünnepeljük szüntelenül a Nyitott Sir Rejtélyét! Várjuk Osiris Ra-nak , a Halál Urának, a testet öltött Fény-nek visszatérését, hogy fénye megsemmisítse a Halált.

Te , Ki odafent vagy az Égen, adj testet Fiadnak, hogy eljöjjön és megítéljen mindenekkel!

Elvégeztetett !

Most pedig mondjuk János apostollal: Hálát adunk Neked Uram, Aki vagy és Aki voltál, hogy hatalmadat kézbevetted. A népek dühöngtek és eljött a Te haragodnak a napja, a halottak ideje, hogy elvegyék az ítéletet! És jutalmat nyerjen a Te szolgáid, a próféták, a szentek. És azok akik félik a Te nevedet!
/ JELENÉSEK KÖNYVE 11. 18./


Forrás: http://new.atudashatalom.hu/e107_plugins/content/content.php?cat.59

Friss hírek | Tudomány | Történelem | Jövendölések | Fotók-Videók | Hasznos oldalak | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe