Híres gelenceiek: Bodor György


Bodor György életrajza

(Kézdivásárhely, 1904. ápr. 24. - Bp., 1976. szept. 8.):

 Ügyvéd, a Magyar Radikális Párt főtitkára. Jogot végzett a budapesti tudományegyetemen, bírói és ügyvédi vizsgája letétele (1932) után Budapestenen ügyvédi irodát nyitott. Tagja, majd rövid ideig főtitkára volt a Bartha Miklós Társaságnak, tagja és időszakosan főtitkára a Bajcsy-Zsilinszky Endre vezette Magyar Radikális Pártnak. 1939-ben a Belvárosi Színház gazdasági igazgatója. 1940-től vállalati jogász. 1945-ben a Nemzeti Paraszt Párt egyik szervezője és részt vett az 1941-ben Bácskába telepített bukovinai székelyek Baranya és Tolna vármegyébben való letelepítésében. Külpolitikai érdekek veszélyeztetése miatt letartóztatták (1962) és három és fél évi börtönre ítélték; közkegyelemmel szabadult (1963).
  Főként történelmi, kisebbség-politikai, néprajzi tanulmányait, cikkeit 1945-től 1948-ig az Ethnographia, a Szabad Szó, utóbb a Honismeret, a Művészet és a kecskeméti Forrás közölte.

                           Kereső.hu * az online lexikon (címszó: Bodor György)


Bodor György művei

-Kossuth a magyar igazságért. Válogatta és magyarázattal ellátta Bodor György. Nemzeti Könyvtár. VI: év, Budapest, 1944.

-Az önálló Erdély, 1945. aug. 25. Hadtörténeti Intézet Levéltára, a Hadügyminisztérium Béke-elõkészítõ Bizottsága iratai (a továbbiakban: HIL Hm BéB) A/XIV/14., 7. doboz, 362-366. 1945

-Egy falutörvény a 19. század elejéről. Etnográfia, 1968

-A rendtartó székely falu (Dr Imreh István tanulmányáról). Honismereti Híradó, Budapest, 1974.

-Székely honfoglalás 1945-ben. I.-II. rész. Forrás, 1975/3. 4.

-A honismereti munka kezdete a dunántúli székelyek körében. Honismeret, 1975/5–6. sz.

-Egy krónikás adat helyesbítése. Magyar Nyelv, 1976. szeptember.

-Heraldikai képletek- a társadaloszervezés folyamatábrái? Művészet, 1978/6.

-Emlékezések a jobbágyéletre. Forrás, 1979/1.

-Az 1562 előtti székely nemzetségi szervezetről. Történelmi szemle, 1983/2

-A székely nemzetségi szervezet. Pallas-Akadémia Kiadó, Csíkszereda, 2002  

         

 

További publikációk Bodor György munkásságával kapcsolatban:

Életrajz:
Benkő Péter: A magyar népi mozgalom almanachja. Budapest, 1996, Deák.

A bukovinai székelyek 1945-ös telepítése:
Albert Gábor: Emelt fővel. Magyarország felfedezése sorozat. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1983
Csupor Tibor: Mikor Csíkból elindultam – A bukovinai székelyek élettörténete.Magyarország felfedezése sorozat. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1987
Balassa Iván: Székely Múzeum, Bonyhád, Tolna megye, 1947-1950. ACTA -1996
A Székely Nemzeti Múzeum, a Csíki Székely Múzeum és az Erdővidéki Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy - Csíkszereda, 1996


Az 1962-es per
Bartók Béla, G.: „Mustármag”. Szabó Dezső eszméinek hatása Zsigmond Gyula és társainak szellemi ellenállásában. Hitel, 2001. november, 43–57. o.

Standeisky Éva: Üldözött értelmiségiek a kora Kádár-korszakban Zsigmond Gyula, Püski Sándor és társaik pere (Esettanulmány) Évkönyv X. – 2002, Budapest, 1956-os Intézet, 169–190.o.

Születésének 100 éves évfordulója:
Incze László: Emlékezet: Hazatérés a szülőföldre. Háromszék, Sepsiszentgyörgy, 2004. április 25. 
Halász Péter: Egy izzó lelkű magyar ember. Honismeret, 2004/2


 

Könyvismertető

Bodor György tudományos működése

Székelyek a középkorban

( A székely nemzetségi szervezet  című könyv  kéziratának ismertetője.)

Bodor György különféle kérdésekről írt kisebb cikkeken, s a FORRÁS 1975. évi 3., és 4. számában megjelent Székely honfoglalás 1945-ben című emlékezéseken kívül történelmi kérdések alapos tudományos vizsgálatával is foglalkozott. E téren legjelentősebb és legterjedelmesebb műve az 1960-as évek elején eredetileg Székelyek a középkorban címet kapta és 260 gépelt oldal terjedelmű volt. Egy évtizeddel később történt átdolgozása során a 187 oldalra rövidült mű A székely nemzetségi szervezet címet kapta.

Az első rész az 1562 előtti intézményeket ismerteti, vázolva a székelység szervezetének területbeosztását. Megállapítja, hogy a magyarságtudat mellett volt székelységtudat is, és több okirat beszél Székelyországról. (Regnum siculorum). E regnum változatlan határok közt fennállt a tizenharmadik században történt kialakulásától 1848-ig és hét székre tagozódott, amelyekben kisebb igazgatási egységek is voltak.

A tisztségekről szóló második, és tisztségbetöltésről szóló harmadik fejezet, a király kinevezte székely ispán tisztségének ismertetése után, rámutat arra, hogy a székelyek önkormányzati tisztségeinek rendszere kettős volt. Más-más látta el a polgári és katonai vezetést. Az újabb változat kiemeli, hogy a Bernáld-féle periratból megállapítható, hogy a szék főtisztjének segítőtársai saját igazgatási kerületeikben bíráskodtak is, mint ún. dézsmásbíráskodók (judices decimales). A szék hadnagya, bár főfeladata a hadvezetés volt, szintén tagja volt a bíróságnak. Katonai szempontból százak voltak az olyan egységek, amelyek létszáma a kései időkben huszonkilenc és százhatvanhét közt mozgott. A korábbi változat a lófőtársaknak, mint a bíró segítőtársainak szerepét emeli ki, s a királybíró tisztségének megjelenésére is utal. A hadnagyság és bíróság tisztségét a hat nem és az ágak rendjében meghatározott birtokokhoz kapcsolódóan viselték. A birtokot, amelyhez a tisztségviselési jog és katonai kötelezettség kapcsolódott, lófőségnek nevezték, s a lófőségek birtokosai az ágak tagjai voltak, ők voltak az “ág népe”. Előfordult az is, hogy többen töltöttek be egy közösen rájuk szállt tisztséget. A köznépet község, falunépe, gyalogszékelyek névvel említik.

A negyedik fejezet, a főtisztségekről szólva, rámutat arra, hogy a rangsor szerint főtisztséget viselő lófőség részesedése a közösből kiosztott nyílföldből nagyobb volt, mint a közönséges lófőség birtokosáé. A rendi fejlődésről szóló ötödik fejezet hangsúlyozza, hogy a főtiszti lófőség csak ágon belüli rangelsőbbséget jelentett, de nem külön rendi helyzetet. Az eredeti kétrendűség jogilag 1562-ig fennmaradt, de katonailag már a tizenötödik században hármas tagozódás fejlődött ki. A falvak népe tizedekbe, százakba, a lovasok ágszázakba tömörültek. A hatodik fejezetben a lófőségekkel foglalkozva az okiratok és családnevek elemzése alapján arra a becslésre jut, hogy  az északi székekben egy-egy ágban tíz lófőség volt, vagyis egy ilyen székben összesen 240. A déli székekben és Aranyosszékben viszont kevesebb (144, illetve 48) volt.

A hetedik fejezet a nemek, ágak, lófőségek összekevert elhelyezkedését taglalja és a térképvázlaton bemutatott marosszéki adatok mutatják, hogy a nemek és ágak népe a széken belül többfelé települ. Még a fiúszékekbe is mindegyik ágból települtek. A három északi székben (Udvarhely, Maros és Csík), következtetése szerint, áganként összesen 30 lófőség lehetett.

A különbségek a székek szervezetében című VIII. fejezet az okirat alapos elemzésével kimutatja, hogy amíg az északi székekben 6 nemnek 24 ága volt azonos számú lófőséggel, addig a déli székekben nem volt egyenlő a lófőségek száma és az északiaktól eltérő nevű ágakat sohasem a nemekkel együtt említik. Ennek okát Bodor György abban látja, hogy a három széket egy-egy nem alapította s így széken belül nem volt szükség arra, hogy nemet is említsenek. A lófőségek itt is 24 ágba sorolódtak, szerinte.

A kilencedik fejezetben, a földközösségről szólva, megállapítja, hogy az a többi magyar földközösségtől abban különbözött, hogy nem terhelték feudális terhek, földjáradékok, lassúbb volt a gazdasági fejlődés és a közösség hosszabb ideig megmaradt a székelyek között. A belsőséget üléshelynek nevezték s ezt a külső határból, azaz nyílföldből való részesedés jogával örökölték. A részesedés sorolása rovásos nyílvesszők kihúzásával történt. A nyilazást a különféle minőségű földekre külön foganatosították. Aki a faluba telepedett, annak a falu népe előtt levett süveggel kellett befogadását kérnie. Az erdőirtással szerzett szántót nem kellett nyilazásra bocsátani, mert öröktulajdon lett. A lófőnek kétszeres nyílföld járt, a főemberek 4 nyilat kaptak, mert többet kellett az “ország szükségében” szolgálniok, költeniök. Előbb a lófők kezdtek kiválni a közösségből. 1562 után már a falu népénél is kialakult az egyéni földtulajdon. További következtetés szerint egy-egy északi székben 24 főtiszti lófőség 96 nyilat, 216 közönség 432 nyilat, 1200 szabadszékely üléshely 1200 nyilat kapott, vagyis legutóbbiak, akik szám szerint a székelység 83,3 %-a voltak, 69,5 %-ban részesedtek a nyílföldekből. Volt azonban osztatlanul közös birtok is, mint a falu rétje és erdeje, ám az erdei kaszálót csak arányszám szerint használhatták.

A faluról szóló tizedik fejezet megállapítja, hogy a falu a gyalogrend szervezete volt, s a kettős tisztség elve itt is érvényesült, lévén falusbíró és tizedes. A bíróról tudjuk, évente választották. A falu feladata a földközösség, a gazdálkodási rend, a bírósági ítéletek végrehajtása, híd-, útkarbantartás, tanorokkert (árok, kapu) fenntartás volt, s még  falutörvényeket is alkottak.

A tizenegyedik fejezet a tízekről szól. Sok székely falu több részből állt. A tízek vagyonközösségeinek nyoma még itt-ott megvolt a két világháború között. Számos idevonatkozó adat mellett összeállította Bodor György itt a csíki elpusztult és beolvadt faluk, valamint a tízesek ismert neveit.

A tizenkettedik fejezet  a faluk számát és elhelyezkedését vizsgálja. Abból indul ki, hogy a három északi székben 10–10 24-es lófőcsoportot alakítottak a lófőségek és a falu népének is szabályosan kellett elhelyezkednie. A tízek, a lustrumokból kitűnőleg, százakba tömörültek. Feltételezi Bodor György azt is, hogy ezer nevű egység is lehetett. Az ágszázak három nem összesen tizenkét lovastízéből álltak s így székenként kettő ágszáz volt. Arra következtet, hogy a huszonnégy lófő igazgatta területen 12 falunak kellett lennie. E feltevést a régi összeírások adataival ellenőrzi. Megállapítja, hogy Csíkban és a déli székekben tömörebb volt a település, mint Udvarhely és Marosszék területén. A településkori lélekszámot 20–25000 főre becsüli.

A székgyűlésről szóló 13. fejezet megállapítja, hogy az eredeti egyenlőségi eszme ellen a 15. században indul a főemberek támadása.

A második rész “A három nemzetség szervezete” – gyűjtőcím alatt 9 fejezetből áll. Ezek közül az első a 14. és 15. századi okiratban előforduló Siculi trium generum elnevezést értelmezi. Elveti a rendi értelmezést és a nemzetiségit fogadja el hivatkozással a három-rendűség kései kifejlődésére s a vizsgált elnevezés korai előfordulási idejére. Arra következtet, hogy a székelység 3 nemzetségből állt a területi szervezet létrejötte előtt.

A tisztségviselő sorrend című fejezet foglalkozik azzal az általában ismert 4 oklevéllel, amely e sorrendet közli. Elemzi, hogy ezek között milyen eltérések, milyen leírási hibák vannak. Ezután megállapítja a helyes sorrendet, s azt is, hogy ismeretlen okból 1491 előtt a Meggyes nem és az Ábrán nem két-két ága helyet cserélt. Ezután a nemek sorrendjével foglalkozik az említett okiratokból kiindulva, s arra a megállapításra jut, hogy az 1557-i okirat mutatta szabályosság a legjellegzetesebb. Kiderül a vizsgálatból, hogy a nemekből két rész sohasem lehetett egyidőben tisztségben.

A nemzetségek szabályai címen közölt fejezet megállapítja, hogy a nemzetségek fenti következtetése alapján felállított sorrendje is teljes szabályosságot mutat.

A nemzetségek ágai című fejezetben foglalkozik azzal, hogy megtalálja, mely ágak tartoztak egykor össze az egyes nemzetségek keretében. A 24. feltételezés összes lehetséges változatainak kutatása során vizsgálat tárgyává tette s itt példákkal, ábrákkal mutatja be, hogy mely ágak szabályai jelentkeznek azonos módon. Így világlik ki az, hogy az Őrlőcz és Meggyes nemek Bod és Kürt, Szovát és Dudor, Seprőd és Gyáros, Eczken és Meggyes ága, az Adorján és Ábrán nemek Telegd és Karácson, Poson és Nagy, Vácmán és Gyerő, Vaja és Új ága, a Jenő és Halom nemeknek, Zomoru és György, Új és Péter, Boroszló és Halond, Balási és Náznán ága tartozik össze az északi székelyeknél egy-egy nemzetségbe. A három nemzetség hat nemmé oszlásakor váltak ketté a nemzetségek ágai.

Az ősi rangsor vizsgálatára térve, annak a véleményének ad kifejezést, hogy az ötletszerű elhelyezkedés a felállításban elképzelhetetlen, mert ennek a való életben rangsorral kellett kapcsolatban lennie. Elsőnek az előbbi vizsgálatokból következőleg az Adorján–Ábrán nemzetségnek (közép), másodiknak az Őrlőcz–Meggyesnek (jobb szárny), harmadiknak a Jenő–Halomnak (bal szárny) kellett lennie. Rangsor az ágak között is volt, és ezért tükörképszerűen helyezkedtek el. Ez annak is megadja a magyarázatát, hogy miért volt a két szélső nemzetségbelieknek egyforma, a középsőnél más sorrendjük.

A második rész utolsó fejezetének címe a régebbi változatban Az ősi törzsszervezet átalakulása a letelepedéskor volt, az új fogalmazásban pedig A hat nem kifejlődése a három nemzetségből. A tartalom azonban lényegében hasonló. Megállapítja, hogy az egyenletesen kevert települési módból következik, hogy mai helyzetére a székelység máshonnan érkezett. Az ágakat a településkor azonos létszámúvá tették. Feltételezte, hogy az egységek kettőződése a bírói és katonai tisztségviselők kettéválasztásával fejlődött. Így lett a három nemzetségből hat nem és változott a tisztségviselés módja. A három nemzetség lehetett a település előtti szervezet.

A nem és ágnevekkel foglalkozó fejezet utal arra, hogy voltak próbálkozások a nem és ágnevek megfejtésére. Egy részük keresztény személynévből eredőnek látszik, másrészük törökös jellegűnek. Egyeseknél meg lehet állapítani, hogy a kettéosztáskor melyik volt a régebbi egység neve.

A mű harmadik, a letelepülésről szóló része az új változatban hat, a régiben öt fejezetre oszlik. A különbség onnan adódik, hogy a régi változatnak volt negyedik, A legrégibb idők című hat fejezetes része, amelyből az új szövegezésben csak egy fejezetbe tömöríthető anyaga maradt.

A harmadik rész első fejezete a székely csoportok földrajzi eredetű elnevezéseivel foglalkozik. Végig veszi az idevonatkozólag ismert okiratokat és megállapítja, hogy az északi telepítésből kimaradt csoportokat nevezték sepsi, kézdi és orbai székelyeknek. Az északiakat eleinte mind telegdieknek nevezték.

A következő fejezet a három déli szék nevével foglalkozva elfogadja azt a mások részéről is kifejtett álláspontot, amely a jelenlegi Szászsebes és Szászkézd körüli letelepültséget valószínűsíti. Bodor György szerint Orbó névadója a Tövis feletti Orbó, s nem a Szerdahely közelében levő volt. (Előbbit, amely Alsó-, Közép- és Felsőorbóból állt, Nagyenyedhez kapcsolták.) Minthogy a háromszéki területen csak a három régi nemzetség volt meg, véleménye szerint ezért nem volt szükség a nemek említésére.

Kézdiszékbe, mint balszárnyra a Jenő nemzetségbeliek, Sepsibe, mint jobbszárnyra az Őrlőcz nemzetségbeliek, Orbaiba a kettő közé a vezető nemzetségbeliek települtek. Mindezek az északi település után visszamaradt csoportok voltak, kisebb volt létszámuk és nem volt hat nemre való megoszlás. Rokon (besenyő, korozmin) néptöredékeket is osztottak be hozzájuk. A aranyosiak is eredetileg kézdiek voltak, akik a keletre településből visszamaradtak. Délen az összes ágneveket nem ismerjük, csak a Kövér fiai, Odvor, Besenyő, Koromza és Zöld ág neve bukkant fel.

A kisebb székek megalakulásának időpontját tárgyaló fejezet 13. századi okleveleinek világánál követi a székelyeknek e területekre való települését. A háromszéki területre 1224-ben települtek, akkor, amikor régi szálláshelyüket a szászok átvehették. A hetedik székely szék Aranyos, 1252 és 1272 közt került a kézdiek lemaradt részének birtokába.

A Székelyföld a székely település előtt című fejezet az új változatban a helynévadás szokásainak vizsgálatával kezdődik. Megállapítja, hogy a d végű kicsinyítő képzős elnevezések az északi székekben igen gyakoriak, s ez a 12. századig való letelepülésre mutat. Délen csak Nyújtód tartozik ebbe a csoportba. Számos személynév is szerepel a helynevek közt. Ez összhangban van az eddigi következtetésekkel. Északon idegen helynév alig van, délen több a szláv név, bár gyér lakosság lehetett, amelytől ezek erednek. Délen a székelyek odatelepülése előtt már kialakult a királyi várrendszer. A székek megalakulása után a beékelt vármegyei kerületből csak 1365 után olvadt be Csíkba a vele határos Lázárfalva és 1562 után Kézdi-székbe Várhegy.

Az új változat legrégibb időkről szóló fejezete röviden foglalkozik a rovásírással, amely a türk írások családjába tartozik. A székelység régi időkben is magyarnyelvűségét hangsúlyozza, mert a nyelvváltoztatás feltételei hiányoztak, bár szervezetileg a székelyek török jellegűek voltak. A magyar törzsi szervezetet céltudatosan felszámoló királyi hatalom az Erdély középső részén élő székelyeknél megtorpant. Így a nyelvi egység ellenére is megmaradt a székelyek eltérő jogrendszere.

Csak a régebbi változat fejezetei foglalkoznak külön a magyar és bolgár kapcsolatokkal. Bodor György elveti mind a többi magyarokkal, mind a bolgárokkal kapcsolatos székely honfoglalás gondolatát. Valószínűnek azt tartja, hogy legkésőbb az avar időkben jöttek. A krónikáink a székelyekről című fejezet igen alaposan elemzi Anonymus és Kézai, valamint a Képes Krónika közléseit, amelyek Keletre vonult hunokról, a hunok és székelyek kapcsolatáról, a székelyeknek a magyar honfoglalásban való s ez utáni településéről szólnak. Külön fejezetet szentel Kézai településtörténeti szövegének, s ennek során az ebben említett Blakokkal részletesen foglalkozik. Megállapítja, hogy ezek törökös kultúrájúak voltak, s maradványai a székelyek közé olvadtak. Röviden megemlékezik a székelyeknek a magyar honfoglalásban való részvételéről is, mondván, hogy a fennmaradt vonatkozó krónikás hagyomány elfogadható. A hagyományokkal kapcsolatos fejezet a Csigla kérdést érinti azzal, hogy a Mezőség táján ilyen nevű határrészek vannak, amit figyelembe kell venni Kézai tudósításának értelmezésében, amelyben utal arra, hogy a székelyek a hun birodalom bukása után a Csiglamezőn találtak menedéket. Még néhány részlet elemzése után, a Csaba-mondát is érintve, arra a megállapításra jut, hogy a 13. században a székelyek még emlékeztek egy eltávozott, de visszavárt azonos érdekű népre, de ezek visszatéréséről lemondottak. Az avar, vagy hun kapcsolatok lehetőségét vizsgálva zárul a régebbi szöveg. Arra utaló adatokat említ, amelyekből valószínűsíthető, hogy a hunokkal való sodródást lehetségesnek tartja. (Az ismertetett első változatban 260. második és végleges változatban 187 gépelt oldalas tanulmány egyes kérdéseihez további kisebb tanulmányok is kapcsolódnak.)

 

(1990)

                                                                                 Bodor Ferenc

(Megjelent: Városkapu , Bodor Ferenc válogatott írásai, 2001. Budapest)

Bodor György, a magánember

 

  Származását illetően a Bodor család az Agház vagy Ákos törzsből való, mely egyike a legrégibb székely törzseknek.

   A Bodor család lécfalvi ágának címere: Hármashalmon felemelkedő oroszlán, mely jobbjában görbe kardot s annak hegyén öt ágú koronát tart.


 Bodor György nagyapja lécfalváról Gelencére költözött, amikor feleségül vette a gelencei  Kádár Potenciát. Így vált Bodor György számára Gelence szülőföldé, ahol gyermekkora nyarait töltötte. Szüleivel Kézdivásárhelyen laktak, ahol édesapja, Bodor Ferenc (sz. 1869) királyi közjegyző volt.


Kádár Potencia a gelencei ház előtt gyermekeivel, unokáival.

Felső sorban balra: Bodor Ferenc, az ölében Bodor György, 1905.

A kézdivásárhelyi elemiben berendezett katonakorházban, 1914-15

Az első sorban, jobbról a harmadik Bodor Ferencné


          
 
A kézdivásárhelyi Gimnázium VI. osztálya, 1920

Balra az első az ülő sorban Bodor György              A kézdivásárhelyi Jókai kör tagjai, 1920
Az asztal mellett balról  Bodor GyörgyA kézdivásárhelyi Jókai kör tagjainak aláírásai a fotó hátlapján, 1920


Völgységi telepesek között,

  az első sorban világos öltönyben Bodor György,  Bonyhád, 1945


Bodor György családja, Budapest, 1955

Bodor Ferenc,  Bodor Györgyné Vita Gabriella,  Bodor Katalin, Bodor György

          (1941-1994)                            (1912 - )                        (1946 -)        (1904-1976)
Nagyenyed, az első haború utáni út Erdélybe, 1958

Bodor György, Bodor Györgyné, Bodor Katalin


                   A küngösi ház Magyarországon 1938-1964

Ahol Bodor György újra otthonra lelt.


   Bodor György síremléke Gelencén, a szaladári temetőben található. 

Az elkerített sírhelyen nyugszik még felesége, szül. Vita Gabriella,  fia, Bodor Ferenc és  nagyanyja Bodor Ferencné is.

   


Mellszobra, Petrovits István  alkotása Gelence központjában van felállítva.

         

          A szoboravatás képei, 2004

Bodor György nevét viseli  a helyi „Bodor György Közművelődési Egyesület”.

 

Születésének 100 éves évfordulóján jelent meg az alábbi írás róla:

Egy "izzó lelkű magyar" ember  *1

                                                      (Megjelent: 2004/2 HONISMERET)
 

  A száz esztendeje született dr. Bodor Györgynek ezt a rendkívül találó jellemzését, amit emléke előtt tisztelgő írásom címéül választottam, sorsunk különös, de jellemző fintoraként egy rendőrségi kihallgatás jegyzőkönyve, vagy talán besúgói jelentés őrizte meg az utókornak.

Természetesen nem a pribékek tisztelték meg így, hanem az ugyancsak megfigyelés alatt álló Medzihradszky Gusztáv, egykori pénzügyminisztériumi tisztviselő jellemezte ilyen találóan. Legalábbis rá hivatkozik a szorgos informátor *2 , beszámolván annak a négyöt magyarnak az összehajolásáról, akik – szó szerint Szabó Dezső szellemében – felelősséget éreztek minden magyarért. Zsigmond Gyuláról, Püski Sándorról, és Bodor Györgyről van szó, akiket azután 1962. márciusában őrizetbe vettek és “a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésre való szövetkezés bűntettének” vádjával perbe fogtak, majd elítéltek.
Természetesen nem a néhány, Bajcsy  Zsilinszky és Szabó Dezső radikális magyar szellemiségére emlékező értelmiségi szerdánként találkozásai veszélyeztették az orosz szuronyokra támaszkodó Kádárkormány hatalmát, hanem valamennyi magyarul érző és gondolkodó ember.
Elítélésükkel az volt a cél, hogy a nemzeti ellenállásnak még a szándékát is megfélemlítsék, egyszersmind enyhítsék saját szorongásukat. Ennek a szorongásnak a mértékét és jellegét jól mutatja, amikor az egyik kihallgató tiszt azt mondta Püskinek, utalva a Kodály 61. születésnapjára endezett népdalest nagyszámú közönségére, hogy aki ennyi embert össze tud gyűjteni, az nagyon veszélyes.*3 A népi írók megfélemlítésére, vagyis a nemzet immunrendszerének
felszámolására törekvő, minden idegen érdeket kiszolgáló kommunista hatalom magukhoz az írókhoz nem mert nyíltan hozzányúlni, azokon vert végig tehát, akinél nem számított nemzetközi tiltakozásra.
Ez a “veszélyes ember”, dr. Bodor György, formailag a háromszéki Kézdivásárhelyen született 1904ben, de valójában mindig a vele szomszédos Gelencét tartotta otthonának, családja fészkének, s oda is tért meg halála után. Édesapja, dr. Bodor Ferenc (1869–1929) királyi közjegyző, édesanyja Gidófalvy Irma (1869–1944) volt. Nem mindennapi eset, hogy az egykori Kézdiszék, Háromszék zömmel katolikus, Szentföldnek nevezett része, ilyen kiváló református embert adott a székely és a magyar nemzetnek. Bodor György az elemi iskolát Kézdivásárhelyen, a középiskolát Kolozsváron és Debrecenben, a jogi egyetemet és a doktorátust Budapesten végezte és szerezte meg. Kenyerét ügyvédként, majd a Rimamurányi Részvénytársaság jogtanácsosaként kereste, de már fiatalon részt kért a megtiprott nemzet újjáépítéséből, s részt vett a magyar szellemi és a politikai életben.
Azok közé az emberek közé tartozott, akik soha nem nyugodtak bele Szent István országának szétdarabolásába. Mindig azok között a politikai erők között találjuk, amelyek a nemzeti radikalizmust képviselték, mégpedig magyar módra, vagyis nem a gerillák aknavetős, golyószórós módján, hanem a szellemi erők határozott összefogásával, a nemzet öntudatának erősítésével, lehetőségeinek tudatos kihasználásával. Ezért kapcsolódott már fiatalon BajcsyZsilinszky Endre Nemzeti Radikális Pártjához, amelynek 1934ben főtitkára lett. Ezért vállalta 1936 és 1939 között az Erdélyből elűzöttekkel hasonlóan gondolkozó, Bartha Miklós nevét viselő Társaság ügyvezető elnökségét, és minden bizonnyal ezért maradt a két párt 1936. évi egyesülése után 1945ig a Független Kisgazdapártban. A tekintetüket mindig a nagy célokra függesztő, a napi politika rafinériáit kevésbé ismerő emberek jóhiszeműségével került aztán –sok hasonló elszántságú társával együtt – a Nemzeti Parasztpártba, s próbálta ott, amíg a pártot láncon tartó kommunisták politikai érdekei megengedték, szolgálni nemzetét.
Ez a szolgálat számára akkor a Bácskából menekülő székelyek “összeterelését” és együttes, egy térségben történő letelepítését jelentette. Ennek érdekében fejtette ki nem mindennapi szervezőképességét, mozgósította kapcsolatrendszerét, főként pedig azt a megszolgált bizalmat, amit az oly sokszor csalódott székelység belé vetett. A maga elé tűzött cél első részét, a

székely menekültek szervezett, körültekintő letelepítését, otthonhoz juttatását sikerült megvalósítania.

Ám a székely szellemiség és identitás újjáépítését, Völgység és Bonyhád székely szellemi központtá szervezését már nem tudta. Kétségbeesett versenyt futott az idővel, de a “fordulat évének” becézett kommunista hatalomátvétel keresztülhúzta terveit, megsemmisítette eredményeit. Hogy aztán igaz volte az akkori hatalomnak a román (!) érdekekre való hivatkozása – ami már önmagában is szégyenletes –, vagy a magyarság önszerveződésének hazai ellenségei végeztették el Ortutay Gyulával, az akkori kulturális miniszterrel, a hóhérmunkát, talán soha sem fogjuk megtudni.
Miután elfogyott körülötte a levegő, s mérhetetlenül beszűkültek a népéért tenni akaró értelmiségi ember cselekvési lehetőségei, továbbra is arra törekedett, hogy az összezsugorodott mozgásteret tőle telhetően kihasználja. Az 1950es években fordította le Werbőczi teljes Hármaskönyvét, rendkívül alapos, több száz oldalas munkában állította össze a saját és felesége családfáját, továbbá elkészítette önéletrajzát. Soha nem ült tétlenül, mindig talált magának értelmes elfoglaltságot.
Ezzel a “veszélyes emberrel” az 1970es évek elején találkoztam először, mégpedig egy másik “veszélyes” ember, Domokos Pál Péter közvetítésével. Akkoriban foglalkoztam az 1945ben Tolnába, Baranyába került bukovinai székelyek történelmével, műveltségével, sorsával, majd egyre többet a velük sodródó, végülis Szárászra, Mekényesre, Egyházaskozárra került moldvai csángómagyarokkal. Természetes, hogy hamarosan találkoztam dr. Bodor György nevével, aki az 1940es évek második felében a székely letelepítést szervezte, s aki utólag is büszkén hangoztatta, hogy ő a székelyeknek nem kinevezett, hanem választott kormánybiztosa volt. Domokos Pál Péter mutatott, vagy ajánlott be Bodor Györgynek, akivel hamarosan olyan jó barátságba kerültem, amennyire azt a jelentős korkülönbség lehetővé tette. Könnyen ment
ez a barátkozás, hiszen magam is a szétszóratástól általa megmentett, immár völgységi székelyek hagyományos műveltségének megmentésén, identitásuk újraélesztésén fáradoztam, s többször megfordultam “szülőfalujában”, a Szent László freskójáról híres Gelencén is.

Az 1970e évek közepén jelentek meg két folytatásban az akkoriban igen progresszív kecskeméti Forrás folyóirat hasábjain A székely honfoglalás 1945ben című visszaemlékezésének részletei. A Bukovinából érkezett, Bácskából menekült, s szinte az egész Dunántúlon szétszóródott székelyek összefogásának és egy tömbben való letelepítésének történetét 1947-48ban írta meg, a még friss élmények, és az akkori politikai szemlélet alapján. A bukovinaiak új megtelepedését bemutató írása, kiváltotta a hazai német nemzetiség néhány tagjának rosszallását.

Ők ugyanis tudatlanságukban, vagy elfogultságukban, abban a hiedelemben éltek, hogy a poznani szerződés értelmében kitelepített németeknek azért kellett elhagyniuk a szülőföldjüket, hogy a bukovinai székelyeket legyen hová telepíteni. Ez az egyébként szóra sem érdemes vélekedés akkor elég nagy publicitást kapott, s Bodor Györgyöt elkeserítette, hogy még mindig milyen nagy a tájékozatlanság ebben a kérdésben. Fölajánlottam számára, hogy a
Honismeretben fejtse ki a véleményét, de ő elegáns módon nem a rosszhiszemű támadókkal vitázott, hanem rendkívül fontos adatokat közölt arról az akkor szinte kilátástalan, de rendkívül tiszteletreméltó erőfeszítésről, amit elszánt és elkötelezett társaival együtt az 1940es évek második felében folytatott a Bonyhád környékére telepedett székelyek szellemi erőinek megszervezése és összefogása érdekében.*4
Ugyanis a székelyek letelepítésével szinte egy időben megkezdődött gazdasági életük megszervezése. Bodor György megalapította a Völgységi Telepesek Központi Szövetkezetét, amely megpróbálta anyagilag talpra állítani a székelyeket. De legalább ilyen fontosnak tartotta a székelyek művelődési szintjének emelését is, hiszen ez a hányatott sorsú népcsoport 1764 óta idegenek közt, elmaradottságban, 1920ig az OsztrákMagyar Monarchia peremén, 1920tól pedig még a magyar iskolákat is megtiltó Romániában élt, identitása, de gazdasági tudása is szinte kizárólag a szájhagyományon alapult. Ezért Bodor tevékenységének másik célja az iskolarendszer és a közgyűjteményi háttér kialakítása volt. Ennek érekében önálló Székely Szabadművelődési Kerületet hoztak létre. Tevelen Körösi Csoma Sándor Székely Tanintézetet alapítottak 12 székely pedagógussal. Majd 1947ben Németh Kálmánnal, a bukovinai Józseffalva legendás plébánosával Bonyhádra hívták Herepei Jánost, a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum egykori igazgatóját, s megteremtették a bonyhádi Székely Múzeum működéséhez szükséges minimális feltételeket. Emellett egy székely táj és népkutató intézmény létrehozásátis tervezték.
Bodor elgondolásának lényegét Balassa Iván a következőképpen összegezte. “Megalakította azt a gazdasági szövetkezetet, mely az anyagi élet alapját képezte. Ezután következett az iskola, amelyhez azért próbált minél több székely pedagógust megnyerni, hogy a szülőföldhöz való tartozást elősegítse. Az iskolán kívüli művelődési formát is rendkívül fontosnak tartotta, és ezért hozta létre a »Székely Szabadművelődési Kerületet«. Ez és az iskola igazában
csak úgy működhetett, ha múzeum és kutatóintézet segíti azt.” *5 Lenyűgöző ez az átgondoltság és ez a célszerűség. Túlzás nélkül mondhatom, hogy ha akkor, a világháborús pusztítás romjain, ezzel a felelősséggel és körültekintéssel szervezik meg Magyarországot, most nem kellene azon gondolkodnunk, hogyan kapaszkodunk “vissza” Európa intézményeibe.
A “fordulat éve” után uralomra kerültek azonban még azt sem tudták elviselni, hogy ez a program a 33 völgységi székely település népének boldogulására megvalósuljon. A bonyhádi Székely Múzeumot “Magyarország külpolitikai érdekei”re való hivatkozással megszűntették, s ugyanerre a sorsra jutott Bodor György többi kezdeményezése is. Ő maga 1950. július 5én, egy magánlevélben így ír erről: “Nyugodt lelkiismerettel mondom, (…) nem láttam előre a későbbi fejleményeket. A székelyek homogén letelepítését sem a hatóságok támogatásával, inkább annak ellenére hajtottam végre. Ez volt a helyzet a földmíves szövetkezeti hálózat és a Völgységi Múzeum megszervezésénél és a teveli iskola megnyitásánál is. Szent meggyőződésem volt akkor, hogy néhányunk akaratereje a múzeum fejlődését is biztosítani fogja.
Másképp történt. 1948 tavaszán ismertem fel a fejlődés irányát, a jelentkező új erők jelentőségét, súlyát. Levontam a felismerés konzekvenciáit elsősorban szövetkezeti téren. És nem lepett meg, ami azután szükségszerűen folytatódott a szabadművelődéssel, Tevellel, és most utolsónak a múzeummal.” *6
Ahogyan szűkült az országban a magyarság élettere, úgy szűkültek Bodor György – és a hozzá hasonlók – lehetőségei is. Az 1930as években – Szabó Dezső szellemiségében, BajcsyZsilinszky adjutánsaként – még a “minden magyarért” való felk elősség vezette, 1945 után a Bukovinából hazatért székely töredék mentésén fáradozott, aztán ahogy ez a lehetőség is megsemmisült, a nemzetért való szolgálat nála is egyre inkább pótcselekvésekben nyilvánult meg. BajcsyZsilinszky egykori köréhez tartozó barátaival, az ország állapotán és jövőjén vitatkozva, lehetőség szerinti szellemi műhelyt teremtve, kávéházak szerdai meg keddi asztaltársaságaiban tették ki magukat a politikai ügynökök és az egymást is figyelők és följelentők kényekedvének. Nem rajtuk múlott, hogy mikor lett elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jogukat sértette meg. Püski Sándor meg is kérdezte “ávós” kihallgatójától, hogy miért éppen most tartóztatták le őket, mire azt a választ kapta: most váltak veszélyessé.*7
Aztán amikor 1962. júniusában a budapesti Fővárosi Bíróság dr. Bimbó István vezette tanácsa társaival együtt Bodor Györgyöt is elítélte három és fél évre, még tovább szűkült a ketrec. Igaz, hogy a börtöncellában Szabó Dezső eszmeiségéről és szellemi hatásáról beszélt még a ráállított besúgónak is,*8 és különböző tanulmányokat írt, illetve fordított németből fogvatartói megrendelésére. De ahogy Németh László laboratóriummá változtatta az ugyanazoktól számára is kimért gályapadot, úgy Bodor György is talált nagyobb feladatokra adatott szellemének és tehetségének méltó elfoglaltságot. Ekkor készültek a székely falutörvényekről, heraldikai képletekről, s a székely nemzetségi szervezetről szóló írásai, amelyek különböző folyóiratokban jelentek
meg és megpróbálta újra írni Az európai föderáció,ésAz első lépés című elkobzott tanulmányait, valamint családtörténeti munkáját is. 1967ben fejezte be, de 1976ban bekövetkezett haláláig csiszolgatta nagyszabású történelmi munkáját, amely A székely nemzetségi szervezet címmel 2003ban jelent meg Csíkszeredán.
Ez a könyv három nagy fejezetből áll. Az 1562 előtti intézmények rekonstruálása című a székelyek területi megoszlásával, a székely tisztségekkel, a földközösséggel, társadalmi tagolódásukkal foglalkozik. A második A három nemzetség szervezetével, a tisztségviselőkkel, a nemzetségek, a nemek, az ágak rangsorával, szabályaival, neveivel. Aharmadik A letelepüléssel, azon belül a székek kialakulásával, valamint a székely megtelepülés előtti Székelyföldről. Ez a mű a székely nép fiának áldozati ajándéka a kényszerűségből elhagyott szülőföld és népe megtartó múltja, mondákba vesző szellemisége előtt. Mennyiségét tekintve is hatalmas munka van benne, de bizonyára nem született volna meg, ha szerzője az országépítésben hasznosíthatta volna tudását és energiáit. Egy nagy, nemzeti fejedelem oldalán, vagy egy célszerűen berendezett és nemzeti célokat szolgáló államban Bodor György minden bizonnyal megtalált volna a helyét, hogy végzettségének és ismeretinek megfelelő területen dolgozhasson. Olyan időkben azonban, amikor – mint Bodor életében – idegenek, majd dilettánsok, végül helytartóként iderakottak vezetik – méginkább véreztetik – az országot, ott ügyvédeknek és történészeknek nemzetszervezőkké, íróknak és könyvkiadóknak politikussá, jogtanácsosoknak történészekké kell válniuk. Amikor történészeink, tisztelet a néhány kivételnek, le sem merték írni azt aszót, hogy székely, vagy azt, hogy hun (különösen nem így, egyszuszra), akkor dr. Bodor György, a politikai elitéltetéséből “közkegyelemmel” szabadult vállalati jogász, gondos és aprólékos munkával összegyűjtötte a székely nemzetségi szervezetre vonatkozó ismereteket. Persze hogy nem alkotott, nem alkothatott olyan művet, mint ha megfelelő történészi szakképzettséggel rendelkezett volna. Ezt ő maga tudta a legjobban, amikor Bevezetőjében a következőket írta: “Munkám egyik részével kapcsolatban sem tartok igényt csalhatatlanságra. Mindössze annyit remélek, hogy az új módszerrel talán sikerült néhány, eddig vitás kérdést új szempontból megvilágítanom.”
De hogy mennyire nem volt haszontalan foglalatosság az, amit félreszorítottsága idejére, a legjobb értelemben vett pótcselekvésként talált magának Bodor György, azt mutatják a kéziratá   kapcsolatos komoly, történészi vélemények. Györffy György kiadásra javasolta és “gondolatébresztő
mű”nek nevezte az A székely nemzetségi szervezet kéziratát, “feltétlenül közlésre ajánlotta” Makkai László és László Gyula is. Demény Lajos pedig, a könyvhöz készült előszavában – kritikáját is megfogalmazva – azt írja: “… van könyvének több olyan része is, amelyekben az eddigi eredmények alapos számbavételén túl gondolatébresztő következtetéseit rögzítette.”
Bodor Györgynek nem adatott meg, hogy olyan sokáig éljen, mint Brassai Sámuel, mert akkor megérhette volna könyve megjelenését. Bizonyára nagy megnyugvás és elégtétel lett volna számára, s különösen az töltötte volna el megelégedéssel, hogy az szeretett Székelyföldjének egyik rangos kiadójánál látott napvilágot. Bodor György haláláig küzdött, de mindenképpen dolgozott a magyarság, a székelység összetartásáért, értékeink összegyűjtéséért, felmutatásáért.
A budakeszi szanatóriumban, ahol halála előtt rövid ideig feküdt, többször meglátogattam őt, beszámoltam neki erdélyi, moldvai tapasztalataimról, amik bizony nem voltak valami reménykeltők. Felesége négyszemközt többször is megkért, “rendeljek” tőle írásokat a Honismeret számára, még ha nem is közöljük. Hadd érezze Gyuri bátyám az értelmes munka örömét, azt, hogy még számítanak rá. De már kedvetlen volt, a magyarság és a maga sorsát egyaránt reménytelennek érezte. Még a völgységi székelyektől érkező apró hírekben lelte a legtöbb örömét.
Mert a Tolna, Baranya és BácsKiskun megyében élő székelyek és csángók sohasem feledkeztek meg róla. Minden szem fölcsillant Bodor György nevére, minden szem megkönnyezte halálhírét. Az istensegítsi születésű Gáspár Simon Antal egyebek között ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle a 14 ezer bukovinai székely nevében. “…szomorú sorsunkban jöttél segítségünkre, s könnyeinket letörölve hajlékot adtál a bujdosóknak. A jóisten áldjon és jutalmazzon meg jóságodért. Nem volt könnyű véghezvinned, amit elkezdtél, de Te vállaltál minden nehézséget. Sok támadás ért, de a testvéri érzés nem engedte, hogy félbe hagyd munkádat. A sok akadály ellenére megvalósítottad segítő szándékod. Ezért áldjuk emlékedet, s hálával gondolnak Rád még az unokáink is.”

 

*1 Itt köszönöm meg dr. Bodor György özvegyének és leányának írásom elkészítéséhez nyújtott segítségét.

*2 Feljegyzés. Történelmi Hivatal, V–147275/325. Idézi: G. Bartók Béla: “Mustármag”. Hitel 2001. 11.old.
*3 Lappangó nemzeti energiák. Bánó Attila beszélgetése Püski Sándorral. Hitel 1995. 6. 87. old..

*4 Bodor György: A honismereti munka kezdetei a dunántúli székelyek körében. Honismeret 1975. 5–6. 90–95. old.

*5 Balassa Iván: Székely Múzeum, Bonyhád, Tolna megye, 1947–1950. Adalékok a Székely Nemzeti Múzeum második világháború utáni történetéhez. ASzékely Nemzeti Múzeum Évkönyve. Sepsiszentgyörgy, 1996..
*6 Ugyanott.
*7 G. Bartók Béla:i.m.
*8 Fogdaügynöki jelentés Bodor Györgyről. TH V–147275/1, Idézi G. Bartók Béla:i.m..

                                                                                 Halász Péter