Kondíciós lista

1. MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. hitelezési termékei

1. Új Magyarország mikrohitel
1.1.1. Beruházási mikrohitel

Szerződő fél

devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó amely

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás

éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és

amelynek hitelintézettel szemben az elmúlt 1 hónapban nem állt fenn – forgóeszközhitel kivételével – hiteltartozása.

Termék min. mértéke

500 eFt -

Termék és max. mértéke     

10 millió Ft

Termék ügyleti kamata

 évi 6,5% - jegybanki alapkamat %

A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik:

Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb
----------------------------------------------------------
360 * 100

Futamidő

1 – 10 év

Önerő

min. 20%

A tőketörlesztés türelmi ideje

max. 24 hónap

Biztosíték

a Társaság által  a Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át

 

1.1.2. Forgóeszköz - finanszírozási mikrohitel

Szerződő fél

devizabelföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó amely

a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozás

éves nettó árbevétele legfeljebb 200 millió Ft és

amelynek hitelintézettel szemben az elmúlt 1 hónapban nem állt fenn hiteltartozása;

Termék min. mértéke

500 eFt -

Termék és max. mértéke     

6 millió Ft

Termék  ügyleti kamata

 évi 6,5% - jegybanki alapkamat %

A kamat kiszámítása - az éves kamatláb alkalmazásával - napi kamatszámítással 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik:

 

Tőke * futamidő naptári napokban * kamatláb
---------------------------------------------------------
360 * 100

Futamidő

max. 1  év,

A tőketörlesztés türelmi ideje

max. 2 hónap 

Biztosíték

a Társaság által  a Fedezetértékelési Szabályzat alapján megállapított hitelbiztosítéki értéknek el kell érnie a hitel tőkeösszegének és a teljes futamidőre számított ügyleti kamatnak a  100%-át

 

2.  Fel nem számított díjak

A MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. az Új Magyarország mikrohitelek esetében az alábbi díjakat nem számítja fel:

·  hiteligénylési díj,

·  tranzakciós díj:

·  hitelfedezet vizsgálati díj

·  rendelkezésre tartási jutalék,

·  szerződéskötési díj,

·  folyósítási jutalék,

·  kezelési költség.

·  szerződésmódosítási díj

3. Egyéb költségek

A MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy az Új Magyarország mikrohitelek esetében az Ügyfelet terhelik az alábbi költségek:

3.1. Késedelmes illetve nem fizetés esetén jelentkező díjak:

·  Késedelmi kamat lejárt tőketartozás késedelmes teljesítése esetén:  ügyleti kamat  + évi 25%, azaz évi 31,5%,

·  A meg nem fizetett ügyleti kamat utáni késedelmi kamat: évi 25%.

·  Fizetési felszólítás díja.: 10.000,- Ft/db

·  További fizetési felszólítás díja: 10.000,- Ft / db

3.2. Hitelképesség vizsgálati díj:

A hitelképesség vizsgálati díj a Társaság által az Ügyfél hitelképességének megállapítása érdekében lefolytatott eljárásának az ellenértéke, amely a vizsgálat eredményétől függetlenül fizetendő: 50.000,- Ft. A kérelem benyújtásakor megfizetendő díj 25.000,- Ft, a fennmaradó összeg megfizetésétől a MiFiN Zrt. eltekint, azt csak abban az esetben kell megfizetni, ha a futamidő alatt az Ügyfél szerződésmódosítást, illetve a szerződés megszüntetését kezdeményezi.

Az Üzletszabályzatnak megfelelően az Ügyfelet terhelik a szerződéskötéssel kapcsolatos hatósági, közjegyzői és ügyvédi költségek.
Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a közjegyzői díjat csak ingó jelzálog alapításakor kell fizetni, továbbá ingatlan fedezet esetén a földhivatali eljárás illetéke jelenleg 12.000,- Ft ingatlanonként, az ügyvédi költség kb. bruttó 10.000,- Ft.

3.3. Végrehajtási - és behajtási eljárással kapcsolatos költségek

A felmerülés arányában kerülnek felszámításra.

3.4  A Támogatásból kizárt felhasználások

(a) A mikrohitel az alábbi célokra nem használható fel:

(I) a visszaigényelhető általános forgalmi adó finanszírozására;
(II)hitelintézettel szemben fennálló kötelezettség, illetve az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel finanszírozására; illetve
(III)Beruházási hitel esetén a szokásos működési költségek fedezésére.

(b)Az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendelet alapján a Program keretében nem részesíthetők támogatásban az alábbi vállalkozások, illetve nem nyújthatók az alábbi célú támogatások:

(I) a 104/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások;
(II) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások;
(III) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásában vagy forgalmazásában tevékenykedő vállalkozások, amennyiben
-a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
-a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ;
(IV) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatások;
(V) az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás;
(VI) a 1407/2002/EK rendelet értelmében a szénágazatban tevékenységet folytató vállalkozások;
(VII) a kereskedelmi fuvarozás terén működő vállalkozások tekintetében teherszállító járművek megvásárlására; illetve
(VIII) a nehéz helyzetben lévő vállalkozások [8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont].

(c) Nem részesíthető a Program keretében támogatásban olyan jogalany, aki/amely az adott, illetve az azt megelőző két pénzügyi év során a Bizottság 1998/2006/EK rendeletében meghatározott összeghatár felett részesült, illetve részesülne de minimis támogatásban.

A hitelhez jutás folyamata
az Új Magyarország Mikrohitel Programban

1. Érdeklődés: a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. ügyfélszolgálati irodájában dolgozó termékmenedzsereink, illetve partnereink nyújtanak felvilágosítást a hiteltermékeinkről, illetve segítséget a hiteligényléshez szükséges nyomtatványok kitöltésében.

2. A hiteligénylés benyújtása: a Nyomtatványok menüpont alatt letölthető dokumentumokat kitöltve az illetékes ügynökünk vagy a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. termékmenedzsere részére kell benyújtani. A dokumentumok teljeskörű benyújtása esetén tekinthető a hiteligénylés benyújtottnak.

3. A hiteligénylés bírálata: a MiFiN Zrt. irodájában történik, eredményéről a termékmenedzser tájékoztatja az ügyfelet/ügynököt írásban vagy telefonon.

4. Szerződéskötés
A szerződés 5 példányban kerül aláírásra

5. Jelzálogjog bejegyzés
Az aláírt és ügyvéd által ellenjegyzett szerződést az ügyvéd benyújtja az illetékes földhivatalhoz. A földhivatali bejegyzésről a MiFiN Zrt. tájékozódik.

6. Biztosítás engedményezés
Az ügyfél a fedezetként felajánlott biztosítékra megkötött biztosítás MiFiN Zrt-re való engedményezése érdekében eljár az illetékes biztosítójánál. Az engedményezésről kapott dokumentumot az ügyfél eljuttatja a MiFiN Zrt. irodájába vagy az illetékes ügynöknek.

7. Felhatalmazó levél záradékoltatása
Az ügyfél a MiFiN Zrt. által - a szerződés aláírásakor - az ügyfél rendelkezésére bocsátott felhatalmazó levelet benyújtja záradékolásra a számlavezető bankjának. A záradékolt felhatalmazó levelet az ügyfél eljuttatja a MiFiN Zrt. irodájába vagy az illetékes ügynöknek.

8. Folyósítás
A fent felsorolt feltételek teljesítése, azaz a széljegyes tulajdoni lap, biztosítás engedményezés, illetve záradékolt felhatalmazó levél megléte esetén kerül sor a hitelösszeg folyósítására az ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

9. Elszámolás
A hitelösszeg felhasználását követően az ügyfél elszámol a hitelösszeggel a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. felé.  A számlákat postai úton vagy személyesen kell eljuttatni az illetékes ügynöknek vagy a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt. ügyfélszolgálati irodájába.

10. Törlesztés
Az ügyfél a szerződésben foglalt ütemezés szerint, a termékmenedzser által minden hónap 20-a után megküldött kamatértesítő alapján teljesíti fizetési kötelezettségét.

11. Egyéb kötelezettség
Az ügyfél a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítékként felajánlott dologra biztosítást köt és az engedményezi a MiFiN Mikrofinanszírozó Zrt részére. Az ügyfélnek a teljes futamidő alatt meg kell küldenie a biztosítási díj befizetéséről szóló igazolást (csekk vagy bankszámlakivonat).