Véletlen

Dolgozatom címe más is lehetne, ami legalább annyira helytállóságot mutatna a megtörtént eseménnyel kapcsolatban, mint a kiválasztott.
Mire gondolok?

Nem másra, mint arra, hogy adófizető állampolgárként mire is hasznosítják befizetett adóforintjainkat. De lehetne a gondolatkör vezérfonala, hogy “Isten malmai lassan őrülnek”, hát még a bennünket szolgáló közhivataloké. És így tovább…
Lássuk, mi is késztetett fogalmazványom közzétételére. Az események az alábbiak szerint sorjáztak eleddig:
2007. február 9-én sajnálatos körülmények között ‘totálkáros’ lett egy személyautó. A biztosító annak rendje-módja szerint szakértette a káreseményt, majd 21-én megszületett a verdikt. Ahogy ilyenkor lenni szokott, a károsult igyekezett minél gyorsabban bejelenteni az eseményt az ügyfélszolgálati irodán. A forgalomból kivonás megtörténte február 22-ére datálódott. Az ügyintéző a károsultnak kinyilatkoztatta, hogy semmi további teendője nincs - még az adóhatóságnál sem -, halad az ügyintézés a maga útján.
2007. március 5-én hősünk értesítést kapott a Béklés Város Polgármesteri Hivatalától, mely szerint kedvenc gépjárműve után erre az évre adótartozása keletkezett, amelyet március 19-ig kell kiegyenlítenie. Ugyanebben a levélben kapott egy másik csekket is, amely 8 Ft késedelmi kamat megfizetését irányozza elő számára. Az érdekességhez tartozik, hogy az elszámoláson feltüntették, hogy semmilyen tartozása nincs. Első pillanatban hősünk rossz tréfának tekintette az egészet, a későbbiekben - a szöveg figyelmes elolvasása után - rájött, hogy ennek fele sem tréfa, a hatóság komolyan gondolja, amit közölt. Erőt vett magán és felkereste a hivatalt, ahol tájékoztatta az ügyintézőt a tényleges helyzetről. Az ügyintéző nagyon udvariasan elnézést kért a késedelmi kamat kiszámlázása miatt, és hősünk szeme láttára megsemmisítette az erről szóló csekket. Ezután készségesen utánanézett a totálkáros autó részarányos adóösszegének és erről kiállított egy csekket (az eredetileg kiküldöttet elvette az adóalanytól). Adósunk ezt az összeget március 7-én befizette. Részéről letudottnak vélte a kötelezettség teljesítését.
A meglepetés valójában csak ezután érte. Történt ugyanis, hogy a postás tértivevényes levelet hozott számára március 19-én kb. 12,30-kor - a levelet március 14-én adták postára a bélyegző dátuma szerint -. A tértivevény aláírása a feleségére várt, mert hősünk a munkahelyén tartózkodott. Ezen a napon otthon ebédelve olvashatta el a levél tartalmát, amely a következő:
“Határozat
….név, (adószám) Békés …. szám alatti adóalany tulajdonát képező …. rendszámú személyszállító gépjárműve után a 2007. évi gépjárműadót 13.000 Ft-ban állapítom meg.
Az adót két egyenlő részletben, 2007. március 19-ig, illetve szeptember 17-ig fizetheti meg késedelmi pótlék mentesen a 11998707-04606811-00070072 gépjárműadó számlára.
Határozatom ellenannak kézhezvételétől számított 15 napon belül hivatalomnál előterjesztendő, de a Dál-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalhoz címzett fellebbezéssel lehet élni, amelyet az ügyben keletkezett elsőfokú iratokkal együtt a fellebbezési határidő leteltét követő 8 napon belül annak elbírálása céljából a Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Békés Megyei Kirendeltségéhez továbbítok. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, melyet a 11906405-04606811-10000702 számú számlára kell megfizetni. Fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.”
Ugye, kedves olvasó, Te érted a határozat szövegét. Megjegyzem, hogy nekem többször kellett nekifutnom, hogy eme magasságot elérjem. Tudtam eddig is, hogy a hivatal ‘bikkfa-nyelve’ nem nekem és nekünk, állampolgároknak való, hanem azzal saját magukat szórakoztatják, nyelvtörő játékként (a mi adóforintjainkból).
A fogalmazvány címében jelzett véletlenek. Az idézett határozat keletkezésének dátuma 2007. február 22., a postára adásé március 14. Ugyancsak a véletlen számlájára írható, hogy az ügyfélszolgálati iroda a határozat keletkezésének napján vonta ki a forgalomból a gépjárművet (és tájékoztatta az ügyfelet, hogy nincs további teendője). A város adóhatóságának ügyintézője március 7-én egyszer már kiszámította az időarányos adómértéket, amelyet az adóalany még azon a napon be is fizetett (nehogy késedelmi kamatot kelljen fizetnie). Ebben az esetben hősünk nem tudta mire vélni a február 22-i határozat postára adását március 14-én. A véletlenek számát szaporítja, hogy március 7-től 14-ig nem érkezett meg a változásról szóló információ a hivatalon belül egyik ügyintézőtől a másikhoz. Vagy ez talán nem is véletlen?
Anomáliák a határozattal kapcsolatban:
- a határozat tartalma teljesíthetetlen;
- fellebezhet a határozattal szemben, de fizesse meg ezért az illetéket;
- hiányzik a fellebbezés halasztó hatályának közlése;
- a határozat megszületése és postára adása, valamint az adóalanyhoz eljuttatása kivánni valót hagy maga után.
Lehet, hogy adóforintjainkat hasznosabbra kellene fordítani, mint a feleslegesen 252 Ft-ért kipostázott határozat. Ezen lehet javítani, csak egy kicsit precízebben kellene ellátni a köz feladatait.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.