Egyéni védőeszközök adatbázisa

 

 

Szakma meghatározás

Szakma meghatározás 2010

EVE juttatási rend

Mi számít EVE-nek és mi a munkaruha

Nyissuk meg a Szakma meghatározás fájlt és az alábbi adatbázis segítségével, töltsük ki a dokumentumot. Fontos, hogy az ezt megelőzően elvégzett kockázatbecslésünk értékelését figyelembe vegyük! A megnyitott védőeszköz-adatokat tartalmazó dokumentációnak másoljuk vágólapra azt a sorát, melyre szükségünk van, és illesszük (másoljuk) be az új foglalkozást meghatározó anyagba.

A -1-es jelzésű dokumentumok a régi meghatározásokat tartalmazzák. A -2 és -3 stb. végű fájlokban a védőeszközök képe is megtekinthető, konkrét típusok, márkák felsorolásával. Erre azért volt szükség, hogy kereskedelemben kapható, beszerezhető eszközöket jelenítsünk meg, és ne csak általánosságot közöljünk. Ha azonban nem kíván előtérbe helyezni egy-egy pontosan márka, típus szerint meghatározott eszközt, akkor az erre vonatkozó azonosító adatokat törölheti.


1.

Fejvédő eszközök-1

Fejvédő eszközök-2

Fejvédő eszközok-3

Fejvédő eszközök-4


2.

Arcvédő eszközök-1

Arcvédő eszközök-2

Szem- és arcvédelem-3

Szem- és arcvédelem-4


3.

Szemvédő eszközök-1

Szemvédő eszközök-2


4.

Légzésvédő eszközök-1

Légzésvédő eszközök-2

Légzsévédő-eszközök-3

Légzésvédő-eszközök-4

Légzésvédő-eszközök-5


5.

Hallásvédő eszközök-1

Hallásvédő eszközök-2

Hallásvédő eszközök-3

Hallásvédő eszközök-4


6.

Védőruhák-1

Védőruhák-2

védőruhák-3

Védőruhák-4,

Védőruhák-5,

Védőruhák-6


7.

Egész testet/szervezetet védő ruhák-1

Egész testet/szervezetet védő ruhák-2

Védőruhák-6,

Védőruhák-7.

Méhész védőruhák


8.

Kézvédő eszközök-1

Kézvédő eszközök-2

Kézvédő eszközök-3

Kézvédő eszközök-4,

Kézvédő eszközök-5, 

Kézvédő eszközök-6


9.

Lábvédő eszközök-1

Lábvédő eszközök-2

Lábvédő eszközök-3


0.

Egyéb (pl. leesés ellen) védő eszközök-1

Egyéb (pl. leesés ellen) védő eszközök-2

Alpintechnika + leesés elleni védelem

Elsősegélynyújtás eszközei

Sugárvédelmi eszközök

 

Rendelkező táblák, piktogramok


Használati utasítás egyéni védőeszközökhöz 

Az egyéni védőeszközöket, mint minden, kereskedelmi forgalomba kerülő terméket használati utasítással kell ellátni. Különösen fontos ez kérdés az egészségünket védő eszközök esetében, amikor a helyes kiválasztás és a megfelelő használat biztosítja együtt egészségünk megóvását.

 Ez a tájékoztató azért készült, hogy felhívja a figyelmet a használati utasítás szükségességére, és segítsen egyes egyéni védőeszközök használati utasítását tartalmi szempontból is ellenőrizni.

 Magyarországon a használati utasításokra vonatkozó előírások azonosak az Európai Unió többi országaiban érvényes előírásokkal. A követelményeket egyfelől általános érvényű jogszabályok, másfelől az adott egyéni védőeszközre vonatkozó szabvány(ok) fogalmazzák meg.

 A munkahelyeken a dolgozó tájékoztatását, használati utasítással való ellátását a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről, írja elő: 4. § (6). Ehhez természetesen az egyéni védőeszközhöz mellékelt gyártói tájékoztató szükséges.

 Éppúgy szükség van a használati utasításra a munkavédelmi boltokban, barkácsboltokban és a szaküzletekben. Ebben az esetben iránymutató a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet, a használati- kezelési útmutatóról és a minőség tanúsításáról:

 „1. § A rendelet hatálya a fogyasztási cikkeket (a továbbiakban: termék) termelő, importáló és forgalmazó jogi személyekre és magánszemélyekre terjed ki.

2. § (1) A vásárlókat a termékjellegétől és tulajdonságaitól függően, írásban, magyar nyelven és közérthetően tájékoztatni kell a termék használatának, kezelésének módjáról (használati-kezelési útmutató) és minőségi jellemzőiről (minőségtanúsítás). (A továbbiakban együtt: vásárlási tájékoztató.)

(2) A használati-kezelési útmutató a termék rendeltetésszerű használatához, működtetéséhez, kezeléséhez, eltarthatóságához, felhasználhatóságához szükséges feltételeket és ismereteket tartalmazza. Szöveges használati-kezelési útmutató helyett jelek, jelképek is alkalmazhatók. A textilipari termékek kezelési jelképeinek alkalmazását a kijelölt minőségellenőrző intézet engedélyezi.

(3) A minőségtanúsítás a terméknek a vásárló számára lényeges tulajdonságait, főbb minőségi, műszaki és egyéb jellemzőit, minőségi osztályát tartalmazza.

(4) A vásárlási tájékoztatón belföldi termék esetén a gyártót, importtermék esetén az importálót fel kell tüntetni.

(5) Nem hozható forgalomba az a termék, amelyet az előírt, illetve szükséges vásárlási tájékoztatóval nem láttak el.

(.. )

4. § (1) A vásárlási tájékoztatóról belföldi termék esetén a termelő, importtermék esetén az importáló a forgalmazóval együttműködve köteles gondoskodni.

(2) A jogszabály alkalmazásában importáló a belföldi megbízó, saját számlára történő import esetén a külkereskedelmi tevékenységre jogosult gazdálkodó szervezet.

(3) Az új termék forgalomba hozatalát megelőző kötelező előzetes minőségvizsgálat során a kijelölt minőségellenőrző intézet a vásárlási tájékoztatót is vizsgálja.

(4) A rendeletben foglaltak megtartását az ipari tevékenység körében az ipari minőségellenőrző intézetek, a belkereskedelmi tevékenység körében a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek ellenőrzik."

 Fentiekből kitűnik, hogy a termékek magyar nyelvű használati utasítással való ellátása vagy a gyártó, vagy az importáló feladata. Másfelől a használati utasításnak részletesen tartalmaznia kell minden, a termék minőségére, tulajdonságaira és használatára vonatkozó információkat, ami az egyéni védőeszközök esetében széleskörű információt jelent.

 Az egyéni védőeszközök használati utasításában közölt információk pontosan előírt szerkezetűek és tartalmúak. Ezeket a követelményeket az adott egyéni védőeszközre vonatkozó harmonizált (európai) szabványban találjuk meg.

 Álljon itt példaként az MSZ EN 149:2002 szabvány: Légzésvédő eszközök, szűrőfélálarcok részecskék ellen – Követelmények, vizsgálat, jelzés követelményei:

 10. pont: A gyártó által magadott szükséges információk

 10.1. Az információkat csatolni kell a legkisebb csomagolási egységhez.

10.2. Az információkat legalább a célország hivatalos nyelvén kell biztosítani.

10.3. A gyártó által csatolt információknak tartalmazni kell minden olyan ismeretet, amely szükséges a képzett és vizsgáztatott személyeknek a következő témákban:

- Alkalmazási területek, korlátozások;

- Bármilyen színjelzések jelentése;

- Használat előtti ellenőrzés;

- Felvétel, beállítások;

- Használat;

- Karbantartás (pl. tisztítás, fertőtlenítés), ha alkalmazható;

- Tárolás;

- A jelzések, piktogramok jelentése.

10.4 Az információnak egyértelműnek és érthetőnek kell lennie. Ha segít, illusztrációk, alkatrész számok és egyéb jelzések megadása lehetséges.

10.5 Figyelmeztetések megadása szükséges, ha problémák léphetnek fel, mint:

- A részecskeszűrő maszk illeszkedése (használat előtti ellenőrzés);

- A megfelelő illeszkedés valószínűleg nem érhető el, ha arcszőr van az arctömítés alatt;

 - Levegőminőség (szennyező anyagok, oxigén tartalom);

- Használat robbanásveszélyes környezetben.

 10.6 Tartalmaznia kell olyan információt, hogy mikor kell a részecskeszűrő félálarcot kicserélni.

 Új terméket kézbe véve, a rendeltetéséről és a védelmi képességéről – a terméken lévő szabványos jelzéseken túl – a használati utasításból kaphatunk részletesebb információt.

 Néhány gyakorlati javaslat a használati utasítás tanulmányozásához:

  1. Ellenőrizze, hogy a termék azonos-e a használati utasításban szereplő termékkel.

  2. Ellenőrizze, hogy a terméken (egyéni védőeszközön) feltüntetett gyártó / minősíttető vagy annak meghatalmazottja azonos-e a használati utasításban megjelölt vállalattal.

  3. Ellenőrizze, hogy a terméken szereplő szabványszám azonos-e azzal az Európai Szabvánnyal, amire a használati utasítás hivatkozik.

  4. Ellenőrizze, hogy a használati utasítás tartalmazza-e az egyéni védőeszköz rendeltetését és védelmi képességét.

  5. Ellenőrizze, hogy a használati utasítás tartalmazza-e a viselésre (esetleg a viselés időtartamára), karbantartásra és a szükséges cserére vonatkozó ismereteket.

 Ne sajnálja a fáradságot a használati utasítások tanulmányozására. Minden információ fontos a biztonságos használat érdekében. Kétség vagy kérdés esetén érdeklődjön a gyártónál vagy annak meghatalmazott képviselőjénél (forgalmazójánál). Csak akkor kezdje használni vagy használtatni a kiválasztott egyéni védőeszközt, ha tökéletesen meggyőződött annak alkalmasságáról és biztos benne, hogy képes(ek) azt helyesen használni.