Orbó völgye (Töki völgy)

 A Lóna patakhoz hasonlóan szintén Szamosjenő belterületéről indul az Orbó-patak völgyében
(az ún. töki-vögyben) kanyargó több mint húsz kilométer hosszú út, amely rengeteg érdekes
látnivalót rejt, amíg a Bábolnai csata emlékműve környékén el nem éri a vízválasztót.

 A völgy öt középkori magyar templomából az első
Lozsárdon található, és ma ortodox román
templomként funkcionál. Az eredetileg gótikus stílusú templom a reformáció idején a
reformátusok, majd az unitáriusok használatában volt. A templomot ortodoxok valószínűleg az
1770-es években vehették át, amikor Kővár környéki román ortodox nemesek költöztek a
faluba, akik beházasodva a magyar elrománosították az akkor már román többségű település
magyar nemességét. A templomot napjainkra az ortodox előírások alapján átformáltak, a bejárat
felett található latin nyelvű feliratot, egy féltetővel ’ügyesen’ olvashatatlanná tették. Annak
ellenére, hogy az ortodox átvételnek köszönhetően hívei számosak, a templom műszaki állapota
kritikus, ha elkészül a falu központjában épülő új ortodox templom, valószínűleg hamar rommá
válik.  

 Az
esztényi református templom 1234 körül épülhetett, gótikus stílusban a XV. században
átépítették, ezután is sokszor újítják. 1928-ben Debreczeni László a középkori szentélyt
elbontatta, a szentélyt a hajóval összekötő diadalívet befalaztatta (ennek nyoma kívülről jól
látható), így a mai templom az egykori templom hajója csupán. Igen szép a szintén befalazott
déli kapu gótikus timpanonja. A szép faragott kő szószék Kidei Sipos Dávid stílusában készült,
de lényegesebben későbbi (1802).
 Esztényben, a templom mellett található az a református parókia, amelynek lelkésze ellátja az
alsó és felsőtöki gyülekezetek szolgálatát is, így gyakorlati tudnivalók ügyében (pl. hol keressük
a templomok kulcsait) érdemes itt tudakozódni.    

 A töki völgy legjelentősebb települése és közigazgatási központja
Magyarszarvaskend, Még
ma is a falu lakosságának csaknem egyharmada magyar, vegyesen református és katolikus
vallásúak. Mivel a községtől délnyugatra fekvő egykori kendi várból mára nem sok maradt, a
falu legfontosabb látnivalója a katolikus plébániatemplom.
 Noha a Dobokai-dombvidéken több katolikus templom és kápolna is található (például Kidén,
Désaknán, Magyarköblösön), ezek közül műemléki szempontból minden valószínűség szerint a
magyarszarvaskendi Nagyboldogasszony-templom a legértékesebb.
 A templom eredete középkori. Az eredetileg román stílusú templomhoz a XV. században
nagyobb, gótikus hajót építenek. A reformáció idején reformátussá vált gyülekezetet a XVII
század háborúi megtizedelték, a templom is rossz állapotba kerül. 1725-ben Apor Lázár és
felesége Kapy Krisztina katolizál, plébániát alapít a faluban és a „romos állapotú” református
templomot rendbe hozatja, katolikus templommá szentelteti. Ebből az évből való a templom
nagyharangja is.
 Hogy a katolikus átvételkor a templom valóban milyen állapotban volt, azt jelentős régészeti
feltárás nélkül nem tudjuk megállapítani. Felmerül az a lehetőség, hogy a romos állapottal való
érvelés a könnyebb katolikus átvételt szolgálta. Az bizonyos, hogy eredeti középkori templom
hajóját szinte teljesen újjáépítik barokk stílusban, de a szentély, a sekrestye és torony nagy
valószínűség szerint részben középkori. A torony nyugati oldalán a falba falazott gótikus mérmű
valószínű másodlagos beépítés az egykori templomhajóból. A templom alatt kripta van. A
barokk oltár és az oltárkép jelentős értéket képvisel.
 A kislétszámú plébánia sokszor alapítása óta sokszor maradt helyben lakó plébános nélkül,
sokszor ferences szerzetesekkel töltötték be. Jelenleg már mintegy három évtizede nincs
helyben lakó plébánosa a néhány tucatnyira csökkent helybéli katolikusságnak, a szamosújvári
örmény katolikus plébános végzi a hívek lelkigondozását.

 Az
Alsótökön 1480-ban épült református templom könnyen megtalálható helyen az út mellett
fekszik. Az egyszerű középkori templomban néhány gótikus töredék figyelhető meg. A kő
szószék szintén Kidei Sipos Dávid stílusában készült utánzat, 1777-ből.

 Az Orbó-patak völgyének legészakabbra fekvő
kora-középkori települése
Felsőtök. A falu feletti
dombon található XIII századi eredetű, de a XIV
században gótikus stílusban átépített, középkori
faragványokban gazdag református temploma értékes
műemlék. A megmaradt gótikus kapukon és ablakokon
túl érdekes faragványokat is találunk a templomban.
A szentély gótikus boltozatának záróköve valószínűleg
a glóriás Szűz Máriát ábrázolja, a bordákat mind a négy
sorokban emberábrázolású gyámkövek tartják.
                                                  Megdöbbentő, de a lemeszelt középkori
                                            faragványok feltárása máig nem történt meg, több közülük
                                            napjainkban is le van meszelve.    
 
                                                   A falu felett magasodik a csaknem 700 méter magas
                                           
Bábolna-hegy, melynek lapos tetején táboroztak 1437-38-ban
                                           a Budai Nagy Antal által vezetett felkelő parasztseregek. A
                                           hegytetőn kiállítótornyot és emlékművet találunk. Szép a
                                           panoráma.   

 


Dobokai -
dombvidék