godubai.hu
Utazási szerződés
Nyomtatható verzió

FIESTA TRAVEL
UTAZÁSI SZERZŐDÉS


mely létrejött egyfelől a Fiesta Travel Utazási Iroda Kft. (továbbiakban Fiesta Travel), mint utazásszervező, másfelől a megrendelő (továbbiakban Utas) részéről:

Utas neve:......................................................

Címe:..............................................................

1. A Fiesta Travel által szervezett utazásokra a Polgári törvénykönyv 415-416.§-ai, valamint az utazási és az utazást közvetítő szerződésről szóló 214/1996.(XII.23.) Korm. Rendelet rendelkezései, illetve a jelen szerződésben foglaltak az irányadók.

2. Az utazásra történő jelentkezéssel egyidejűleg az Utas és a Fiesta Travel -1069.Bp. Váci út 1-3., cégbejegyzési szám: 01-09-703689, adószám: 12793031-2-42, engedélyszám:U-000197/2002 - között utazási szerződés jön létre. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díjat a Fiesta Travel által kiadott programfüzet és annak érvényben lévő mellékletei, továbbá az iroda által kiadott úti okmányok tartalmazzák. Ezek az utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

3. A Fiesta Travel által kiajánlott részvételi díjból jelentkezéskor 40% előleget kell fizetni, az indulást megelőző 30. napig a részvételi díj hátralékát pedig auto-matikusan ki kell egyenlíteni. A jelentkezéssel egy időben 1,000.-Ft/fő foglalási díj fizetendő.

4. Belföldi vagy külföldi árváltozás , fuvardíj, repülőjáratok díja, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a Fiesta Travel a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtt 12 nappal felemelheti. Ha az emelés meghaladja az adott szolgáltatás árának 10%-at, az utas az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül elállhat és számára a részvételi díj teljes egészében visszajár. Az elállási szándékot személyesen vagy írásban kell jelezni.

5. Ha az utas utazása során a programban nem szereplő szolgáltatásokat vesz igénybe vagy szálláshelyének magasabb kategóriára történő módosítása mellett dönt, ennek ellenértékét vagy a különbözetet köteles a helyszínen a szolgáltató által meghatározott összegben és pénznemben megtéríteni.

6. Az utas köteles az utazáshoz szükséges mindenkori útlevél-, vám-, és deviza-szabályok betartására. Abban az esetben, ha fenti okok elmulasztása miatt az utast az utazásból kizárják, az ebből eredő károk és költségek teljes egészében az utast terhelik.

7. A Fiesta Travel az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám megkezdése előtti 15. napig a befizetett részvételi díj teljes visszatérítése mellett a megkötött utazási szerződést felbonthatja.

8. A Fiesta Travel utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgári jogi felelősségi szabályok (Ptk.399§) alkalmazása során a sztrájk, háborús és politikai konfliktus, közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, külföldi hivatalos szervek által bevezetett intézkedések, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozások és menetrendi változások a Ptk.399§ (1) bekezdésében tartozó olyan lehetet-lenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel. Ezek ismeretében a Fiesta Travel a szerződés teljesítésétől elállhat. Abban az esetben, ha a Fiesta Travel a szerződéstől eláll, az utast a következő lehetőségek illetik meg:
   a, A befizetett teljes részvételi díj visszatérítésére tart igényt.
   b, A szolgáltatásokat a megrendeltekkel azonos értékűekre cseréli, az árkü-lönbözet egyeztetésével.

9. Az utas részéről történő 35 napon belüli időpont vagy szálláshely módosítás lemondásnak minősül, és a 11. pontban meghatározott lemondási feltételek az irányadóak.

10. Ha az utas az indulást megelőző 35. napon belül az utazásról lemond, úgy az alábbi összegű költségek megfizetésére kötelezhető:
   35-21. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30%-a.
   20-11. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a.
   10-7. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a.
   6. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 100%-a.
Lemondási határidőn kívüli módosítás vagy lemondás esetén egyszeri, 5,000.-Ft-os költséget számol fel a Fiesta Travel foglalásonként.

11. A Fiesta Travel a QBE Atlasz Biztosító Rt.-vel kötött szerződés szerint, kötelezően, a részvételi díjon felül 1,5%-os útlemondási díjat számít. Amennyiben az utas a saját körében felmerült okból illetve utazás-képtelensége miatt nem tud részt venni az utazáson, úgy az utas köteles az Atlasz Biztosító Rt. felé azonnal, de legkésőbb a lemondástól számított 2 munkanapon belül – az utazásképtelenséget igazoló jegyzőkönyvvel, stb. - a kárigényt beje-lenteni. Az útlemondás bejelentésével egyidejűleg a Fiesta Travel által visszatartott összeget az utas az Atlasz Biztosító Rt.-től, 20% önrész visszatartása mellett visszakapja.

12. A Fiesta Travel a szerződésben vállalt szolgáltatásokért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő útján ke-resztül értékesíti, de mentesül a felelősség alól, ha bizonyítható, hogy úgy járt el, ahogyan ez ad adott esetben tőle elvárható volt. A Fiesta Travel nem vállal felelősséget olyan szolgáltatások elmara-dásáért, melynek ellenértéke nem a Fiesta Travel vagy annak közvetítő irodáiban, az utazást megelőzően kerültek befizetésre (pl. fakultatív kirándulások, nyaralóhelyeken befizetett szolgáltatások).

13. Repülőgépes utazásokon résztvevők a légitársaságok által kötelezően előírt feltételeket is ezen szerződés aláírásával magukra nézve kötelezően fogadják el. A menetrend változásából eredő szolgáltatások elmaradásáért a Fiesta Travel csak a légitársaság által nyújtott kártérítés erejéig vállal felelősséget.

14. Az utas utazása során felmerült, jegyzőkönyv felvételével igazolt kifogásait köteles a hazaérkezéstől számított 15 napon belül írásban a Fiesta Travelnek bejelenteni. A Fiesta Travel a panasz kivizsgálásának eredményéről 30 napon belül írásbeli tájékoztatást köteles adni. A Fiesta Travel csak az elmaradó szolgáltatások, vagy részszolgáltatások részvételi díjának visszatérítésére kötelezhető.

15. A Fiesta Travel nem kötelezhető a részvételi díj utólagos csökkentésére, amennyiben az utas az előzetesen befizetett szolgáltatást saját elhatározásából vagy saját érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.

16. A Fiesta Travel fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli módosításra, valamint a programok az eredetivel megegyező értékűre történő felcserélésére. Alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás esetén a Fiesta Travel köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani.

17. A katalógusban meghirdetett részvételi díjak nem tartalmazzák az utazási biztosítás díját, mely a részvételi díjon felül kötelezően fizetendő. Irodánk az Atlasz Biztosító Rt. Classic típusú betegség-, baleset-, poggyász-biztosítását (BBP) alkalmazza, melynek díja 440.-Ft/fő/nap. A biztosítási díj megfizetésével az utas a Biztosító által megszabott feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

18. A felek az esetleg felmerülő valamennyi vitás kérdésben megegyezésre törekednek. Megegyezés hiánya esetén a felek elfogadják a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Dátum:.....................................................

Ügyintéző:................................................

Utas:.........................................................


© 2005 Fiesta Travel
Minden jog fenntartva