Ninahakuddu | Sumér Mitológia | Anunnakik a Sumér Mitológiában | A Sumérokról | Mezopotámia Történelme | A kereszt mint jelkép | Mazdaizmus | A színek mint jelkép
Útravaló:

 

Az oldalon használt javascriptet Krupa György készítette. A Clearbox JS2 letölthető innen:

 

Sumér | Sumér Mitológia | Anunnaki | Sumér nyelv | Zikkuratu | Terasztemplom | Toronytemplom | vörös-fekete-fehér | Sumér városállam

Történelem - A Sumérokról Ninahakuddu

Természeti környezet:

Dél-Mezopotámia folyóvízi feltöltéssel létrejött alföld. Az Eufrátesz szelíd folyóként ér az alföldre, a Tigris vadabb folyamként. Az alföldön szétterülnek, szerteágazó medreket és fattyúágakat hozva létre. Torkolatvidékük mocsaras terület. Északi részén szubtrópusi sztyepp, délen trópusi-sivatagi zónába nyúlik. A folyók mentén datolyapálma ligetek zöldellnek.

Éghajlata:

Szubtrópusi, sivatagi és sztyeppe éghajlat jellemzi tehát, évi csapadékmennyisége kedvezőtlen: 100-160 milliméter, Észak-nyugaton évi 500-600 milliméter, Észak-keleten évi 800 milliméter. Dél-Mezopotámia áprilistól novemberig teljesen száraz volt. Délen a tél volt az esős évszak. A tavaszi, kora nyári szél észak felől, nyáron a nyugati sivatagok felől fújt, ez a "simál" illetve "számum". Hőmérséklete nyáron 50-60 fok, a levegőnek magas a páratartalma, télen 10 fok körül volt, gyakori szél- és homokviharokkal. Átlagos hőmérséklete: 25 fok körül lehetett.

Erre a vidékre érkeztek meg a sumérok, (4000-5000-6000 vagy több ezer évvel ezelőtt?) hogy - jelenlegi ismereteink szerint - létrehozzák a világ egyik legkorábbi civilizációját.
Mítoszaikból, költeményeikből annyit tudunk, hogy hajón érkeztek a Perzsa-öblön át Mezopotámia déli síkságára, hegyes területről, ahol kevés volt a termőföld, és édesvizet Enki fakasztott a szigetlakók számára. A sumér írásban a hegy, az ország és a föld jele ugyanaz. Még építészetük korai szakaszában is fellelhető az ősi örökség: a fatechnikát alkalmazták az agyagépítésre is, innen jutottak el az agyagépítészet (tégla) csúcsaira. A tudás forrását a tengerbe helyezték. Apzu/Apszu = tenger+tudni. Hatalmas tisztelettel adóztak a tengernek, nagy tanítójuk U-anna (ismertebb görögös név változata Oannész) a tengerből érkezett hozzájuk! A halfarkú, emberfejű lény kultúrhérosz volt.
A sumérok nem voltak rokonságban az ott élő sémi népekkel (akkádok, héber törzsek, aramiták). Az a fejlődési fok, amit a sumérok felmutatnak a legkorábbi időkben ezen a tájon, előzmények nélküli Mezopotámiában; ez bizonyítja, hogy több fejlődési fokon (politikai, társadalmi, gazdasági) átestek már valahol az őshazájukban. A sumérok közelebbről soha nem határozták meg honnan jöttek, ami különösen azért érdekes, mert a hagyománymentés és emlékállítás egész kultúrájukat áthatotta. Mítoszaikban él a legendás Dilmun vagy Tilmun (akkád nevén) szigete, de egyébként csak a tenger felé intettek, ha az őshaza került szóba.
Ha Dilmun jelentését vizsgáljuk: dil jelentése: Egy, Egyetlen, Egyedülálló, Kivételes, Páratlan. A mu, mun, mú, mur szavak számtalan jelentést hordoznak: bezárt, körülzárt, elzárt, lezárt, bebörtönzött, só, darál, őröl, szép, név, nő, asszony, eskü, sikoly, kiáltás, egyenes. Hogy Dilmunnak van-e köze Muhoz eldönthetetlen. Egy biztos, Bahreinnel való beazonosítása merő képtelenség. Hisz a sumérok hajós nép voltak, számukra nem a távoli, elérhetetlen hely volt az a kis sziget.
Ősi, mély félelem élt bennük a természeti katasztrófáktól. A természet könyörtelensége és mostohasága komor érzésvilágot alakított ki bennük. A természet szépségébe való gyönyörködés csak mint valami távoli emlék élt tudatukban, hiszen új lakóhelyük Dél-Mezopotámiában sivár és kietlen volt az elveszett paradicsomhoz képest. Tehát időben és térben egyaránt elmosódott a sumér származás.
Íme két mítosz, mely a boldog időkről szól:

ENKI és NINHURSÁG

Ti, akik a fénylő városon osztoztok:
Tilmun országa volt a szűzi föld;
ti, akik a fénylő Sumeren osztoztok:
Tilmun országa volt a szűzi föld!
Tilmun országa fénylő, Tilmun országa szűzi,
Tilmun országa szűzi, Tilmun országa fénylő:
az Egyetlenek Tilmunban együtt hálnak.
A föld, hol Enki az asszonyával hált,
szűzi az a föld, ragyogó az a föld;
az Egyetlenek Tilmunban együtt hálnak:
a föld, hol Enki Ninszikilával hált,
szűzi az a föld, ragyogó az a föld.
Tilmunban holló nem károg,
fácán fácánhangon nem kiált,
oroszlán nem gyilkol,
farkas bárányt nem ragadoz,
kutya a kecskék terelését nem ismeri,
ha az özvegy a csírázó malátát elteríti,
az ég madarai malátáját nem csipkedik
galamb feje nem csügged le,
fájó szemű nem monda: "Szemem fáj!"
fájó fejű nem mondja: "Fejem fáj!"
anyóka ott nem mondja: "Öreg vagyok!"
nincs szűz, kinek vére folynék,
sodró víz a városban nem folyik,
ember nem mondja: "Csatornamedret ássunk!"
őrség a határon nem jár őrjáratot,
a kikiáltó vészről nem kiált,
a város szélén jajszót nem kiált.
Azokban a napokban
Ninszikila az atyjához, Erikihez, így beszél:
"A várost berendezted,
a várost berendezted ügyes műveiddel;
Tilmunt berendezted,
a várost berendezted ügyes műveiddel;
Tilmun városát berendezted,
a várost berendezted ügyes műveiddel;
ám édes vizet, csatornában, nem kapott;
Tilmun városát berendezted,
a várost berendezted ügyes műveiddel:
ám édes vizet, csatornában, nem kapott,
nincs termő földje, nincs barázdája ...
Enki atya a leányának, Ninszikilának,
így adja vissza a szót:
"Midőn a Nap az égre hág, ...
Nanna őriző házából,
a föld vizét felköpő torkon át
a földből édes víz tör fel neked:
nagy medencébe onnan ömöljék a víz,
városod a bőség vizét onnan igya,
Tilmun a bőség vizét onnan igya,
sós vizű kútjaid édes vizű kutakká váljanak,
(termőföldjeiden a barázdák kalászt neveljenek,)
városod az Ország rakpartjának tárháza legyen,
Tilmun az Ország rakpartjának tárháza legyen! ...
(Komoróczy)

Egy másik, jóval későbbi mítosz az előbbinek gyökeresen ellentmondva éppen Mezopotámiába helyezi a boldog paradicsomi létüket:

"Azokban a napokban nem volt kígyó, nem volt skorpió,
nem volt hiéna,
Nem volt oroszlán, nem volt vadkutya, sem farkas,
Nem volt félelem, sem rémület,
Az embernek nem volt ellenlábasa.
Azokban a napokban Shubur (Kelet) földje, a bőség helye,
az igazságos végzéseké,
Dallamos nyelvű Sumér (Dél), a "fejedelemség rendeleteinek" nagy országa,
(Ki)Uri (Észak), az ország, melynek megvan mindene, ami szükséges,
Martu (Nyugat) országa, biztonságban nyugovó,
Az egész világegyetem, a nép egyetértésben,
Enlilnek egy nyelven mondott dicséretet."
(Kramer)

Ezekből az ellentmondó költeményekből is kitűnik, hogy generációk sora után a sumérok eredetük földrajzi helyét elfelejtették, hagyományaikban azonban megmaradt egy boldogabb kor emléke. Dilmun/Tilmun Országáról nehéz eldönteni, hogy sziget volt-e vagy sem. Mégis többen azon a véleményen vannak, hogy sziget volt. Dilmun leírása a bibliai Paradicsom elképzelés alapját szolgáltatta.
A második vers már tisztán akkád átirata a régebbi, aranykorról szóló sumér eredetű szöveg akkád másolatának.
A tényekhez hozzátartozik, hogy az akkádok már a kezdetektől arra törekedtek, hogy a sumér kultúrát egybemossák az akkáddal, különösen igaz ez az irodalmi alkotásokra, ahol a sumér mítoszokat előszeretettel dolgozták át akkád változatra, sumér és akkád nyelven rögzítették táblákra. Az akkádok a sumérok isteneit tisztelték, csak akkád nevükön. A legjobb példa erre talán az Enúma Elis, mely akkád alkotás, Marduk főistenné válását meséli el, de az eredeti sumér kozmogóniai bevezetőt beleszerkesztették. Céljuk az volt vele, hogy a korábbi mítoszok általánosan ismert, elterjedt hagyományát, a közismert mítoszok átszerkesztésével Marduk főhatalmát igazolva hagyományt teremtsen. Ennek a reformnak a teológiai kidolgozásának eredménye az Enúma elis. Így lett a Gilgamesből is egységes akkád mítosz, noha a legendát több sumér epikus költemény tartotta fenn.
További jó példa egy régi sumér mítosz akkád szövegbe dolgozására "A tamariszkusz és a datolyapálma vetélkedése" című költemény, melynek kozmogóniai bevezető szakasza jellegzetesen sumér eredetű, de az istenek neve akkád nyelven van:
"Az idők elején, a szent napokban
folyókat ástak az emberek.
Országaik istenei,
Anu, Enlil, Éa
kimérték a sorsokat.
Tanácsba gyűltek Enlil és az istenek,
Közöttük ült Samas is.
Istár, az isteni úrnő, a nagy,
úgyszintén köztük trónolt.
A királyság, az Országok fölötti,
nem volt még emberé -
istenek osztoztak meg az uralmon.
Földieknek király-urává
az istenek Gilgamest tették...."(Rákos Sándor fordítása)
Az akkádok és utódaik sokáig megőrizték a sumér nyelvet és még azután is használták hivatalos nyelvként, hogy holt nyelvvé vált. Valaminek a sumér eredete mindig meggyőző erővel bírt a feketefejűek (akkádok) népére. Mintha sznob áhítattal közelítettek volna a sumér kultúrához. Ne feledjük az akkádok Sumért "Nemesföld"-nek (Kenger) nevezték, míg a sumérok nemes egyszerűséggel "Országnak" (Kalam) hívták hazájukat. Mindenesetre később ez a csodálat nem akadályozta őket abban, hogy elfoglalják Sumért.

Az Ország népe mikor megérkezett az új hazába, az Eufrátesz torkolatvidékére, mocsaras, vizenyős területet talált, tengeröbölszerű benyílókkal a szárazföldre, így történhetett, hogy a sumér városok közül nem egy úgy emlékezett meg magáról, mint tengeri kikötő. (Geológiai feltételezés, hogy mintegy 6000 éve a deltavidék kis szilárdságú földrétege beroskadt a Perzsa-öböl vízébe, ugyanakkor hosszú kilométereken át tengeröböl-szerű benyílók keletkeztek.) Lecsapolták a mocsarakat és élhető körülményeket teremtettek, megalapították első városukat Eridut az Újhold-öböl mentén. (Eridu ma 100 km-re van a tengertől, mert a folyók hordaléka feltöltötte a deltát.) A város nevének egyik lehetséges jelentése: (töltéssel) "Körülkerített Szent Hely" (menedék). Másik lehetséges neve, azt a legendát támasztja alá, mely szerint Eridu a sumérok, sőt a Föld első városa. Amennyiben iri, eri, uru = város du = nemz, szül, létrehoz, Eridu jelentése lehet "szülőváros". Mesterségesen kialakított dombra épült város volt, körbefogva csatornával, védőgáttal. A város ősiségét az archeológiai ásatások is alátámasztották. Eridu után további városállamokat alapítottak. (Városállamokról részletesen lásd a lapon lejjebb.) Például Urt, alig 15 km-re Eridutól. Eridu falait Agadei Sarrukin leromboltatta (i.e.2300 körül), ezzel megszűnt politikai önállósága, a vezető szerepet Ur vette át. (Urban született a zsidóknál és araboknál egyaránt ősatyaként tisztelt Ábrahám. Innen költözött a család Háránba. Háránból hívta el az Úr Kánaán földjére. De ez már egy másik történet.)

A sumérok alkatilag középmagas, masszív felépítésű, rövid, kerek koponyájú, nagy, egyenes orrú, fehér bőrű, nagyszemű emberek voltak. Szemük színe gyakran világos (kék, szürke stb.). Jellegzetes alkatuk, kopaszra borotvált fejük világosan megkülönböztette őket a sémi népektől, akik hosszú hajuk és göndör szakálluk miatt magukat "feketefejűeknek" nevezik. Ez a jelző gyakran segít annak eldöntésében, hogy egy sumér nyelvű szöveg akkád átirat-e vagy sem.
Lehetséges, hogy a sumérok isteneik tiszteletére borotválták a fejüket. A sumérok jellegzetes viselete volt az ún. kaunakész, mely halpikkelyszerűen vízszintes sávokba rendeződő báránybőrből készült szoknya volt, térdig, esetleg lábszárközépig ért.

A legarchaikusabb sumér alkotásokat lehetetlen összekeverni más népek alkotásaival. Példaként íme néhány:

Embereket ábrázoló művészeti alkotásokat könnyű besorolni sumér korszakra illetve akkád hódítások utáni időszakra. Kopasz, nagyszemű férfiakat, hosszú hajú nőket kaunakészben ábrázoló domborművek idegen befolyástól mentes sumér alkotások.

A táblát Lagasban találták, rajta archaikus írásjelekkel. A király építőanyagot tartalmazó kosarat tart a fején, az alsó sávban egy poharat tart a kezében. A felső sávban előtte felesége, Lidda mellette négy fiúk, nevük a ruhájukra vésve.


Szakállas férfiak hosszabb szoknyaszerű öltözetben, vagy éppen ágyékkötő jellegű rövid bőrszoknyában már akkád hódítások utáni ábrázolásmód. Az akkád sztéléken a győztesek (a király), mindig szakállasak, hosszú hajjal, míg a legyőzött, elhurcolt ellenség mindig szakáll nélküli. A szakáll a felsőbbrendűséget, az erőt fejezte ki.

Narám-Szín Sarrukin unokája, i.e. 2350 körül. A rózsaszín homokkőből készült sztélén a király szarvas koronát és szakállt visel, öltözéke (talán bőr) ágyékkötő. A szarvas korona is az akkád hódítások után jelenik meg a képzőművészetben.

Akkád pecséthenger, melyen összefoglaló jelleggel jól látszik a művészi ábrázolásban bekövetkezett változás. A kaunakész jellegű szoknya már hosszú, bokáig érő.


Az új-sumér korban, a sumér reneszánsz ideje alatt újra visszatért a király szakáll nélküli ábrázolása, de ruhája már tóga-szerű.

Egy sumér istennő sumér ábrázolása. Előtte az áldozatot bemutató pap mezítelen:


Egy sumér istennő akkád ábrázolása. Kezében kettős kígyóval díszített jelvény, fején szarvaskorona:


A suméroknak köszönhetjük az első írásrendszert, a kocsikereket (tömör korongból készültek, melyekkel a tengely is együtt forgott), a sört, a kör 360 fokra osztását, a szögszámítást, a naptárt, az idő hónap és nap beosztását, az első mértékeket, a civilizált világban ők vetették meg a csillagászat alapjait, és később magas fokra fejlesztették, ismerték és használták a helyi érték fogalmát, a matematikat, algebrát, a varázslás és mágia alapelveit.

A sumérok állattenyésztéssel, a csatornák mentén földműveléssel foglalkoztak.
Termeltek:
fügét, almát, gránátalmát, hagymát, fokhagymát, salátát, kaport, répát, uborkát, sáfrányt, izsópot, koriandert, köményt, cikóriát, búzát (tönkölyt), árpát, árpából készült a sörkészítéshez használt maláta, borsót, lencsét, kölest, babot, tököt, szezámot, lent.
Természetesen nagyon fontos szerepe volt az élelmezésben a halászatnak.
A nádat hajókészítésre (nádkötegekből építették), mindennapi tárgyak készítéséhez, építkezésre használták, valamint fontos szerepe volt a kereskedelemben.

Általánosan szezámolajat használtak melyet préselésből nyertek, és cédrusolajuk is volt, de az jóval drágábban (importcikk). Szertartásokon használták leginkább. Testüket is olajjal ápolták. Az olajfa nem élt meg a környéken.

Tartottak:
juhot, kecskét, sertést, szavasmarhát, kulánt, (ez egy szamárfaj, a házi szamárnál kisebb, gracilisebb, olyan mint egy helyes kiscsikó). Nehéz elképzelni, hogy nem ismerték és nem használták a tevét, de kifejezetten az említésével nem találkoztam szövegekben. A kétpúpú tevét elsősorban teherszállításra használták, az egypúpú teve tej és hústermelő háziállat, de teherhordásra is használják.

Dél-Mezopotámia fontos kultúrnövénye volt a datolyapálma és a tamariszkusz cserje.

A tamariszkusz (tamariskafélék) a száraz, homokos, köves vagy szikes területeken honos cserje, vékony vesszőkkel, szórtan álló, apró pikkelyszerű levelekkel. Gyors növekedésűek, egyes fajaik idővel görbe törzsű fácskák lehetnek. Virágaik füzér vagy fürtvirágzatban fejlődnek. A fának nincs gyümölcse, termése. Hajtásai botról sarjadnak.
Tamariszkuszból készítették:
földművelő szerszámokat, ekét,
cséplőeszközt a gabonához,
tányért, serleget, tálat,
ládát, kosarat,
vetélőt (a takácsok használták)
ráolvasó papi ruhák díszét,
épületdíszeket,
vesszőjét szenteltvíz hintésére használták,
füstölőkben égették,
teknőt vájtak belőle.

A datolya táplálék, édesség, és erjesztett ital alapanyaga volt számukra. Megszárítva datolyalisztet őröltek belőle, felhasználták a sörkészítésben, magját tüzelőolajnak használták.
Datolyapálmából készítettek továbbá:
ostort
gyeplőt,
jármot
istrángot
takarót fontak belőle (különféle üléseket és az ökröket takarták le vele)
poharat (ebből fogyasztották Nanna holdisten áldozati italát.

A sumérok életének kulcsszavai: ékírás, városállam, városfal, agyagtégla, agyagépítészet, csatorna, pecséthenger, terasztemplom, zikkuratu (toronytemplom), kör, kocsi, kocsikerék, varázslás, mágia, sorstáblák, tükörkép, kettősség, "me", naptár, csillagászat, kaunakész, doleritkő, (diorit) iskola - "tábla háza,", sör, vörös-fekete-fehér, Eufrátesz, isteneik: Enki, Anu, Enlil, Inanna, Ninhurszag, Dumuzi, Nanna, Utu, Ningal, Ningurszu/Ninurtu, Nerigal, Ereskigal. Szent helyeik: Ésarra, Apszu/Apzu, Dilmun vagy Tilmun, Arullu avagy Kurnugéa.

vissza a lap tetejére

A továbbiakban a sumér élet következő jellegzetes területeit mutatom be:
Sumér gondolkodásmód
Sumér írás és nyelv
Sumér-magyar nyelvrokonság?
A pecséthenger
Sumér Irodalom
Sumér Tudomány
Sumér Naptárrendszer
Sumér Építészet
A Sumér Városállam
Csatornázás
Sumér Kereskedelem
A Sumér Királylista

Gondolkodásmód:
Mágikus gondolkodásmód jellemezte őket. Megvoltak a sorsteremtő és sorskioldó igék, amit ha helyesen alkalmaztak, az ember megszabadulhatott a mindenkire rávetett sors kötelékéből és szabaddá válhatott, ő uralta a sorsot, és nem a sors uralta őt.
Ezeket a felszabadító formulákat, általában a sorstól való szabadulást varázslókra, szakemberekre bízták, bár a közember is rengeteg varázsmondókát ismert. Ismerték az ima hatalmát is, imádkoztak az istenekhez jobb sorsért.
A név kimondása teremtőerejű, mágikus. Ami nincs megnevezve, az nem is létezik. A szó tehát teremtőerővel bírt, amennyiben a megfelelő meghatározást/formulát használták. A szóval teremteni és pusztítani lehet, egyáltalán nem képletesen, hanem valósan, az anyagban.
Abszolút hittek a sorsban, az előre kijelölt útban, a végzetben, de hittek abban is, hogy ez nem megváltoztathatatlan. A sokat emlegetett sorstáblák rovott kövek voltak, amit a mellkasukon hordtak, körülbelül oly módon mint a zsidó főpapok díszruhájukon a mellpajzsot. Hogy milyen alkalmakkor viselték csak sejthetjük. Időnként életsorsukért, végzetükért egy-egy isten elé járultak, talán akkor készítették a sorstáblát, mikor megkapták az egy-egy időszakra vonatkozó útmutatást a papok által és így azt jelentette, hogy eleget tett kötelezettségének, hogy istene ismeri nevét, meghatározta a sorsát, és ő ennek az akaratnak behódolt, istene által kijelölt sorsát éli.
A sumérok szerint minden földi, világi dolog az égi mintát követi, az igazit, így a földön minden csak másolat vagy tükörkép, mindennek meg volt az ellenpólusa az égben. Vallották a világ egységességét és körforgását.
Nagyon jellemző gondolkodásukra - vagy tudásukra?, döntse el mindenki maga -, hogy a fej és a rabszolga szavuk ugyanaz volt. (šag), míg az "isten" (dingir, digir) szavuk jelentése: döntéshozó. Gyakorlatilag a világ mozgatója.
Gondolkodásuk elvonatkoztatott, absztrak jellege megjelent művészetükben és szóalkotásukban is.
Hitük szerint (is) az isten (Enki) (más mítoszban a hét anunnaki, későbbi akkád változatban Marduk) teremtette az embert, hogy dolgozzon az istenek helyett és szolgálja őket.
A halál utáni életben a bibliai értelemben vett Paradicsom gondolata idegen volt tőlük, csak az Alvilág (Arallu/Arullu vagy Kurnugéa) létezett az ember számára élete után.
Mindenkinek megvolt a maga személyes védőistene (lamasszu vagy másképp sédu), egyfajta őrangyala, akinek neve is volt.
Jogi és vallási szempontból egyaránt ismerték a bűn fogalmát.

vissza


Írás-nyelv:
Nyelvük egyetlen ma ismert nyelvhez sem hasonlít. A jelenleg ismert legrégebbi írásrendszer az ékírás, amit egészen Kr.u.74-75-ig használtak a Közel-Keleten.
ékírás:

A sumérok legrégebbi írásrendszerét a mai napig nem sikerült teljesen megfejteni. Az egészen korai sumér nyelvű szövegekben olyan nagy a megfejtetlen jelek száma, hogy a szövegeket alig lehet biztonsággal értelmezni, értelmezése ma még megoldhatatlan.
Írásrendszerük elvont jelrendszer. Szó- és szótaghangsorral jelölt, néhány magánhangzóval kiegészítve. A jeleknek több olvasata is lehetséges volt, ezért az olvasás megkönnyítésére elterjedt a determinatívumok használata, mellyel a fogalomra utaltak. Kezdetben több ezer jel volt, majd lecsökkent a számuk mintegy félszázra. Az istennevek elé mindig csillag kerül. Az absztrakció igen előnyösnek bizonyult, ugyanis alkalmas volt más nyelvek (akkád) megörökítésére is. Az akkádokon kívül az ékírást használták: az elámiak, az amarrúk, a hettiták, hurrik, az óperzsák (saját jelrendszerrel).
ékírásos agyagtábla töredék:

Az ékírást hegyes pálcával nyomkodták bele a még puha agyagtáblába, majd kiégették a táblát. A hosszabb szövegek nem fértek el egy táblán, ezt úgy oldották meg, hogy a táblákat leporellószerűen összefűzték:

A korábbi írások oszlopokba rendezettek, és az oszlopokat jobbról balra olvasták. Mint pl. a Keselyű- sztélén, vagy ezen a pecséthengeren:

A későbbi sumér szövegek olvasásiránya balról jobbra van, a királyi feliratok vonalakra voltak beosztva (gyakorlatilag a sorok aláhúzottak), a vonalakat belenyomták a felületbe.

Az akkád hódítások idejére (i.e. 2500-tól) már több fejlődési szakaszon átesett az írásuk. Ennek az új írásnak a megfejtésében nagy segítségre voltak a kétnyelvű, akkád-sumér nyelvű táblák. Az agyagtáblákból a mai napig több százezer még lefordításra vár. Érdekességként említem meg, hogy a világ legkorábbi ismert ábécéje, a 22 hangos föníciai ábécé egy Szíriából előkerült agyagtáblán maradt fenn.
A sumér írás megfejtése a XIX. század első felére esik, G.F. Grotefend és H. Rawlinson nevéhez fűződik. Az írás megfejtésén még más kutatók is sokat dolgoztak, E. Burnout, C. Lassen, J. Opert. Minden kihalt nyelv esetében fenn kell tartani a "tévedés jogát", azt, hogy rosszul dekódolták a jelet.
Iskolákat (Édubba = tábla háza) tartottak fenn, ahol tanították az írást. Az iskolalátogatás ha nem is volt kötelező, de minden gyerek számára nyitva állt. Az írás-olvasás tanítást, a tudomány ismeretét és a műveltséget nagyon fontosnak tartották. A tudás sorolta az egyént az emberi lények közé, és emelte ki az állatvilágból.
A felsőfokú képzés színhelye a Bölcsesség háza (bét-mummi) volt.
Ma úgy mondjuk sok irányú felsőfokú képzés folyt: voltak földmérőik, építészeik, matematikusok, csillagászok, "vízügyi mérnökök", ki kellett számítani a csatornák keresztmetszetét, vízhozamát, áteresztőképességét, meg kellett határozni útjukat, ki kellett tűzni a helyüket, irányukat stb. voltak jogászok, írnokok, tanárok, fordítók, lexográfusok, papok.
Nyilván ezek a mai értelemben vett szakmák hellyel-közzel egybemosódtak.
Az építkezésekhez kapcsolhatóan még számtalan sok szakma létezett, a téglavetők, a szegecsöntők, kőművesek, díszítőmunkások vagy szobrászok, művészek, burkolók.
Ékszerkészítők, cipő-sarukészítők, ruhakészítők, fonók, szövők, cserzővargák, (nyersbőr cserzők), tímárok, takácsok, fegyver és eszközkészítő kovácsok, kocsikészítők, hajóépítők, sörkészítők, mészárosok, zenészek-énekesek, kereskedők, halászok, pékek, molnárok, földművesek, kertészek, állattenyésztők, hajósok, katonák, a pecséthengereket, lámpatesteket is el kellett készíteni valakinek. Ismerték az üveget és meg is munkálták. Elképzelhető, milyen szorgalmas munka folyt a városokban nap-mint nap. Egy jól szervezett városi társadalomban nem önellátó családi gazdaságok működtek.

vissza


Sumér-Magyar nyelvrokonság?
A sumér nyelvről sok kutató állítja, hogy absztrakt nyelv. Ez valóban így van, nagyon hamar kitűnik, ha elkezdünk fele foglalkozni. A másik jellemzője, hogy szimbolikus nyelv, és úgy gondolom, a szimbolikussága adja az elvont jellegét. Jellemző a sumér nyelvre, hogy egy képbe helyezi el valaminek a lényegi megragadását, a kép szorosan kapcsolható ahhoz amit leakarunk írni vele, és a szó ezt a képet írja le, nem magát a jelöltet. Pl.:
ní-su-ub = összetevője: félelem + magába szív + lesújtott, kimerült, megsemmisít = gyáva
an-bir = délidő (égbolt + forróság)
ensi = rejtélyes, titokzatos (háttér) + kitölt = álomfejtő
lú-bar-ra = személy + külső + nemre utalás = külföldi, idegen
kù-du = nemesfém + kiold, kibont = váltságdíj (kivált a rabszolgaságból)
zú-gub = fogak + tesz = ebéd
giš-dù-a = erdő + építeni/egyenesen/függőlegesen + alanyeset = faanyag

Néhány érdekes szót összegyűjtöttem ami hasonló valamelyik magyar szavunkhoz, néhány elgondolkodtató hasonlóságot. Van ami ugyanazt jelenti körülbelül, és akad olyan szó ami egészen mást jelent, van közte olyan szó, amiről úgy tűnik, mintha a asszociációs úton jutottunk volna a használatához. Nem túl gyakoriak a magyar szavakhoz hasonló szavak, de annyira nem is ritkák. Nehezíti az azonosítást, hogy számtalan hasonuláson átmehetett már a szavak többsége. Végül is a legrégibb szövegemlékeinket is csak akkor értjük meg igazán, ha kisilabizáljuk és átírjuk a mai nyelvünkre. Itt pedig több ezer év nyelvi nyomait és változásait kell fürkészni.

Sumér szó: Jelentése: Jelentése a magyarban:
nu nem régi szövegemlékinkben még egy az egyben "nu"-nak írják, később fejlődött a ma használatos "nem" szóvá
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"ősi örökség a finnugor korból: vogul ne-, osztják, zürjén nem-, votják no. Ezek az alakok csak névmásokkal együtt fejeznek ki tagadást ezekben a nyelvekben, hasonlóan a magyar se- előtaghoz." Vizsgálja meg mindenki józan esze szerint a két lehetőséget.

saman iga, járom, póráz, füzér, kötél szellemi vezető
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Nemzetközi szócsalád a tunguz 'samán' nyomán; ez a 'sa' ('tud') származéka, tehát 'tudó ember'; az orosz közvetítette az európai nyelvekbe."

émeš nyár Emese?
Az utónévkönyv szerint anyácskát jelent, de semmilyen levezetés nem támasztja alá.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

-

arad, urdu
urudu
uru
szolga, rabszolga
réz
város
A wikipedia szerint Arad város neve: a magyar ur főnévből származik, melyhez a d helynévképző járult.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

-

ugar mező, (köz)legelő A mai magyar nyelvben megműveletlen földet jelent, vagyis kb. ugyanazt mint a sumérban.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Szláv eredetű szó: bolgár, szerb-horvát ugar, szlovák uhor ('ugar, parlag'). Ezek a szavak a szláv ugoreti ('leég') igével kapcsolatosak, eredetileg tehát az égetéssel nyert vagy égetés útján trágyázott (szántó)földet jelentették."(Jujj!! Vannak ám kivételek, mikor nem olyan nehéz eldönteni, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás!)

akar bőrpáncélzat, bőrvértezet
A sumér katonák szögekkel kivert bőrköpenyt, vastagra cserzett bőrpajzsot és sikakot hordtak.
szándékozik, akar
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

Etimológiailag az ugor nyelvekben a hasonló hangzású szavak (angvar) 'tekint', 'pillant' értelmű. Tehát sehogy sem egyezik így sem, úgy sem a magyar akarat szó értelmével, de ennek ellenére valószínűsitik ugor eredét. Ezen az alapon tarthatnák sumér eredetűnek is.

zar, zur folyik, zuhog, ömlik, sugárban ömlik, kilövell, önt, megfordul, forgat, pörög, megcsapol, mikor elzárunk, kizárunk, bezárunk, kb. valóban forgatunk (kulcsot, csapot) vagy megszüntetjük az ömlést, folyást.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

A 'zár' szavunk etimológiailag is eredeti magyar szó.

tar elpusztít, lerombol, elválaszt, különválaszt, hajat vágni, eldönt, elhatároz kopasz, illetve a letarol, tarol, azt jelenti lerombol, mindent visz.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

Ócsuvasznak tartják, ahol a 'taz' szó kopaszt jelent. Szerintem a sumér szó eredetibbnek tűnik, mert nem csak a tar, mint kopasz szavunkat magyarázza meg, hanem a származékát (tarol) is.

dél, dílim kanál Ebben az esetben mintha asszociációs úton jutottunk volna az 'ebédidő', azaz 'dél' kifejezéséhez.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

(dél)"Ótörök eredetű szavunk, a csuvasból vagy egy hozzá közel álló nyelvből, amelyben a más török nyelvek 's' hangjának 'l' felel meg. A csuvasból ugyanis ma már nem lehet kimutatni a dél megfelelőit, csak a kun, kirgiz és ujgur 'tüs' alakokat."???

a-a, ab-ba apa, idősebb, ős, előd apa, atya
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"A szó ap- töve lehet ugor kori örökség (pl. vogul 'apa'), de lehet gyermeknyelvi eredetű is a magyar nyelv külön életéből, mivel sok más nyelvben volt vagy van hasonló hangalakú szó 'apa' jelentésben: török, mongol 'aba', arám 'abba'."

ama anya anya, mama
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Ősi szavunk az uráli korszakból, a rokonnyelvi megfelelők azonban többnyire különféle nőrokonokat jelentenek (lásd ángy)." mama: "szinte minden nyelvben hasonló hangzású"

ugula
gu-la
gu-ul
vezér, elöljáró
nagy
megnagyobbít, nagyít, nagynak lenni
gyula
a magyar törzsek katonai vezetője
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Ótörök eredetű: besenyő 'Yula' (törzsnév), baskír 'Yulaman' (törzsnév). Ez a törzsnév a törökségben általános 'jula' ('fáklya') köznév megfelelője lehet, és feltehetőleg a kazárban lett méltóságnévvé; így vette át a magyar."

garaš beszerző, ellátó, raktáros magyarul nem a garast használjuk a 'beszerző' kifejezésre, de valaha pénz volt, (tehát "beszerző") és családnevekben a mai napig fennmaradt.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Sok nyelven használatos volt, vándorszó a középkori latin denarius grossus ('vastag dénár') szókapcsolat második tagjából; a 13. században felbukkant új pénz súlyosabb volt, mint az addig használt dénár, s így jóval nagyobb értékű; később aprópénz lett. Neve franciául gros, olaszul grosso, németül Groschen, csehül groš lett; mivel nálunk a cseh groš terjedt el a legkorábban (az Anjou-korban), valószínűleg a nevét is ebből a nyelvből vettük át, a szóeleji mássalhangzó-torlódást ejtéskönnyítő hanggal oldva (goros), majd a magánhangzók nyíltabbá váltak."

ḫa-za tartani, megragad, fog, megtart, megőriz Úgy gondolom, magyarul is tényleg ez van a 'haza' szó jelentése mögött. Nem jelentése, csak szinonímája a 'szülőföld'.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

Etimológiailag is magyar szó, nem más, idegen nyelvből magyarosodott.

kišib
szótöve:
kéš
kéz, ököl
megragad, megfog, megköt
kéz
Mindenféle magánhangzó és egyéb hasonulásokon keresztül mehetett a mai kéz szavunk.
Annyira hasonlít a sumér szótőhöz, mint a finn 'kasi' 'kade', a lapp 'gietta'', a vogul 'ket' vagy a cseremisz 'kit' szóhoz.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"A magyar szó 'kez-' töve az eredeti, 'kéz' alakja a korábbi véghangzó lekopásakor nyúlt meg." Ez akár a kišib szóra is igaz lehet.

dul, dal
du-ul-du-ul-e
védelem, menedék, oltalom, elrejt, eldug, eltakar, repülni
duplikálva: du-ul-du-ul-e = (védelem+ékesség) = dúdol?
Ez a szó láthatjuk, a sumérban látszólag egészen mást jelent, de a sumér nyelv elvont jellegéből adódóan nem tudhatjuk, hogy vajon nem-e az éneklés, dalolás cselekvését jelentette. A dal és az ének mágikus cselekvés (volt), bajelhárító szerepe volt, -ahogy még ma is gyakran az, a rossz gondolatok távoltartására használjuk, ha valamire nem akarunk még gondolni sem-, van egy erősen elvont de pszichológiailag jól nyomonkövethető cselekvési értéke.
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"A dal korai megjelenése ellenére elvonás lehet ('dalol'-ból)." Magyar az eredete.

manu hamu hamu
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"A szócsalád 'ham-' töve finnugor eredetű: vogul 'hulem' (hamu), osztják 'kájem' (nyárfahamu), mordvin 'kulu' (hamu). Nyelvünkbe egy finnugor 'kulma' alak juthatott, amelyből az l eltűnt; a tőbeli u-v váltakozás egy igen korai v-féle képzővel magyarázható." Szerintem a sumér rokonítás nem hangozna ilyen fogcsikorgatóan erőltetetten.

ur-sag hős, harcos
a szó összetevői: fiatal férfi + első, elöl
Nem zárhatjuk ki, hogy régen a harcos, hős és az uraság vagy éppen a nemes, egymás szinonímája volt. (hisz a király vagy uralkodó vezette a népet csatába és mindig ő volt a hős harcos)
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

(uraság) "Ennek az alakváltozásából jött létre az ország szavunk" (A halotti beszédben már!: uruszág - ország. (nemes?))

ká, ka kapu kapu
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Ótörök eredetű szó: türk, ujgur, csagatáj 'kapug', oszmán-török 'kapi', kun 'kabak' ezek a 'kap-' (bezár) igető származékai."

gúr, gur, kur, gir karika, kör, forgat, forog, őröl, körkörös jellegű folyamatos mozgás gurít, gurul, és származéka a guriga
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

(gurít) "Hangutánzó szavak, a gördülő tárgy keltette hangot érzékeltetik, akárcsak a velük kapcsolatba állítható gördül, gördít, görget és származékai" Nem idegen eredetű szó.

kiri
kára, kár
kert, gyümölcsökert
(be)kerít
kert
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"A kerül, kerít igék ker- tövének származéka, tehát tkp. 'bekerített dolog'. A szócsalád ker- töve ősi finnugor örökség: vogul 'ker-' (körüljár), osztják 'keri' (megfordul), finn 'kierä', észt 'keer' (tekergőző), észt 'keerima' (forog), lapp 'gierre' (teker)."

nu-kù nincs pénz nincs, nem (ez hogy került a mai szlengbe??!)
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

-És végül néhány sumér szó, ami a nemzetközi szókincsbe is bekerült részben a sémi törzsek közvetítésével, részben a Biblián keresztül:

Sumér szó: Jelentése: Jelentése a magyarban:
santana, šandana, šandan füves ember, gyógyító, kertész, valamint egy cím, illetve rang: helytartó sátán
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Nemzetközi szó, a latin Satan, illetve görög Szatanasz nyomán; forrása a héber 'szátán' (tkp. ellenfél, ellenség) a 'szátan' (üldöz) igéből" (Talán mikor ezeket a szócikkeket először rögzítették, még nem ismerték vagy fejtették meg a sumér nyelvet?)

eden, edin síkság, alföld, mező, legelő, rét Éden, Paradicsom
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"A héber 'Gan Éden' (gyönyörűség kertje) kifejezésből, latin közvetítéssel lett nemzetközi szóvá." Csak az a kérdés, hogy került a héber nyelvbe. A 'Gan Eden' sumérül azt jelenti: sík hely!

saḫar por, föld, homok, iszap vöröses-barna zúzalék Szahara (sivatag)
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

-

banda
bànda
támogatás, támogat
fiatal, életerős, erőteljes, heves, indulatos, szenvedélyes, tüzes, büszke
csapat, csoport, bandérium = egy földesúr zászlaja alatt felvonuló katonai csapat
Az etimológiai szótár
ezt írja a magyar szó eredetéről:

"Nemzetközi szó a középkori latinból 'banda' (katonai csapat) jelentéssel, a 'bandum' (katonai zászló, hadi jelvény) nyomán; ez a longobárd 'bando' (hadi jelvény) szóra megy vissza."

vissza


Pecséthenger:
Jellegzetes sumér eszköz. Az írás megjelenésével párhuzamosan jelentek meg Dél-Mezopotámiában. (Később természetesen a környező népek is átvették és használták.) A puha agyagba nyomták, végiggördítették, reliefszerű képet adott.

Az ékírásos agyagtáblák alján a szerződő felek és a tanúk aláírására szolgált, lenyomata helyettesítette az aláírást. A pecséthengerek egyedileg vésett, 2-3 cm hosszú, 1-2 cm átmérőjű/hosszú hengeralakú vagy táblácska formájú eszközök voltak. Általában kőből, égetett agyagból, csontból, fából ritkábban üvegből vagy fémből készültek. Gyakori díszítőmutívumai az istenábrázolás, a vadászjelenetek, kultikus jelenetek, állatábrázolások. Általában fonálra fűzve, nyakban hordták.
Az egyik korai pecséthenger lenyomata gyakorlatilag ugyanazt ábrázolja, mint az egyiptomi Narmer-paletta. A sumér pecsétlenyomat:

... és az egyiptomi Narmer király palettája:

vissza


Sumér Irodalom:

Sumér szövegek akkád nyelvű átiratánál nem szabad megfeledkezni arról, hogy amikor Kr. e. 1300 körül az óbaliloni korban kanonizálták a sumér szövegeket, még egyszer átvizsgálták, és minden olyan elemet kiiktattak belőlük, amely a megváltozott sémi gondolkodásmódnak már nem felelt meg.
A sumér alkotások nagy része vers, de előfordul próza is. Viszonylag sok tisztán sumér nyelvű alkotás maradt fenn, de az igazán régi szövegek többnyire lefordítatlanok, így eredeti, (főleg nem korai szakaszból) sumér korból származó szöveggel rendkívül ritkán találkozhat az olvasó.
Az irodalmi alkotások egy része akkád átiratként maradt fenn. Gyakran előfordul, hogy amit sumér versnek gondolnak az olvasók, az egy akkád átirat vagy egészen késői akkád alkotás, esetleg újbabiloni, vagy asszír mű. Az akkádok (sőt később az utódaik is) oly nagyon vágytak mindig hasonlítani a sumérokra, hogy nagy igyekezetükben majdnem sikerült elmosni a határt sumér és akkád kultúra között. Különösen igaz ez az irodalmi alkotásokra. Másolták és bővítették a sumér alkotásokat, így mindig naprakész, egyidejű volt a több ezer évnyi irodalmi anyag.
Az akkádok (később utódaik korokon átívelve egészen Babilonig) elévülhetetlen érdeme, hogy a sumér kultúrát mindenestől saját értékrendszerükbe illesztették, így lett egyszerre ellenálló minden más változással szemben, független de egyszersmind hagyománymentő és ennek a beállítódásnak köszönhetően hatalmas mennyiségű sumér eredetű ismeretanyagot mentettek meg a feledéstől. Csak a nippuri templom 50 000 agyagtáblás könyvtárat hagyományozott az utókorra, melyet időrend szerint katalogizáltak is.
A megmaradt művek gyakran kétnyelvűek, sumér és akkád nyelven írták őket. Nem ritka, hogy már az akkádok is egészen régi és megrongálódott szövegeket másoltak, hogy ne enyésszen el az utókor számára, erről az írnokok bejegyzéseit olvashatjuk a szövegben pl. "eredeti kitörve". A Gilgames című eposz utalásából sejthetjük, hogy a legrégebbi sumér írást ők sem tudták elolvasni.

A sumér irodalomban kedvelték a hasonlatot, a metafórát, az ismétlést. (Az alábbi idézetek is mind akkád nyelvű szövegekből fordítottak).
"Félelmet lobogtat a négy szél, a rettegés úgy terjed, mint a tűz: hol itt, hol ott falvainkba harap." (Ráolvasások, varázsmondókák)
"Istár..Hogy is vihetett rá a lélek, szörnyűséget miért is akartam, hogyan szavazhattam igennel, mikor az ítéletet hoztuk? ....döglött halporontyonként összeütődnek most a tengerárban (az emberek)." (Gilgames, a Vízözön elbeszélése)

A műveket nem ritkán zenei kísérettel adták elő.
Zeneeszközeik voltak: dobok, sípok, lant, hárfa.

Az alkotások gyakran liturgiához vagy valamilyen kultuszhoz kapcsolódtak. A műveknek címük nem volt, azonosításuk az első sorral történt. A sumér irodalmi alkotások több csoportba oszthatók. Fel lehet osztani őket:
eposzok,
mítoszok és
istenutazások csoportra.
A mítoszok az istenekről és istennőkről szólnak, az eposzok szinte kizárólag Uruk város legendás királyairól, Gilgamesről, Enmerkarról, Lugalbandáról (legalábbis amit eddig megtaláltak és lefordítottak).
A mítoszok főleg Enkiről, Ninurtáról (Angin dimma), Dumuziról, Mardukról (Marduk isten házassága), Istárról (Istár pokolra szállása), Ninhurszágról maradtak fenn.

A sumér irodalmi alkotásokban a legfigyelemreméltóbb az ami hiányzik. Ez pedig a teremtésmítoszok. Mindössze kozmogóniai utalásokat lehet róla olvasni különféle irodalmi alkotásokban. Mint pl. az Enúma Elis kozmogóniai bevezetőjében, mely akkád nyelvű és viszonylag kései akkád alkotás! A költemény Marduk főistenné válását mondja el.
Az istenutazások egyes istenek más istennél tett látogatását mesélik el. (Nanna utazása Nippurba, Enki utazása Nippurba)
Legnagyobb számú irodalmi alkotások a himnuszok, istenhimnuszok és királyhimnuszok. (Inanna felemelkedése, Inanna himnusza, Gudea templomépítési himnusza) Fontosak a siratóhimnuszok is. (Dumuzi siratása)
A fennmaradt írásos emlékekben a gazdasági számadások, feljegyzések rendkívül gyakoriak. A csatornákról, leírásukról, adataikról adatbázisnyi írásos emlék maradt fenn. Fontos részét képezi az örökségnek a történeti szövegek, a tudományos szövegek, lexikális listák, egy-egy király életének történeti feldolgozása. Diplomácia levelezést folytattak rendszeresen a környező uralkodókkal, illetve Egyiptommal is rendszer diplomáciai kapcsolatot tartottak fenn.
És még egyszer ide írom, hogy ne feledjük:
Az egészen korai sumér nyelvű szövegekben olyan nagy a megfejtetlen jelek száma, hogy a szövegeket alig lehet biztonsággal értelmezni, értelmezése ma még megoldhatatlan.

vissza


Sumér Tudomány:

Leginkább az algebra, a geometria és a csillagászat tudományában tűntek ki. A kör 360°-ra való felosztását úgy végezték el, hogy a fokbeosztás egységéül a felkelő nap átmérője szolgált, és ezt 180x tudták az égitest nappali pályájára rámérni, plussz hozzáadták az elképzelt éjszakai pályát. Kiszámították, hogy az ekliptikát (a teljes kört) 25920 év alatt járja körbe a Nap (A Nagy Év). A legrégibb csillagkép elnevezések a suméroktól ered. A hét napjainak megnevezése szintén sumér eredetű.

A szabálytalan idomú területek kiterjedését háromszögekre bontva határozták meg. Ismerték és alkalmazták a ma már Thálész- és Pitagórász tételként ismert tételeket. A pi-t 3 1/8-nak határozták meg. Szorzó, hatványozó- és gyökvonótáblákat használtak, ismerték és használták a kamatszámítást, a számjegyek helyiérték szerinti jelölését, a szögszámításokat, az időszámítást, a naptárt. Nem zárható ki, hogy ismerték a napfolttevékenységet és hatásait (vagy nem jártak messze a felismerésétől). Mindezt az egzakt tudásanyagot a gyakorlatban használták, hatással volt műszaki ténykedéseikre, az építészetre, a csatornázásra, földmérésre.

A 60-as számrendszert használták, később a 10-es és 60-as számrendszer keverékét. A hatvanas számrendszer nyomait a jelen időszámításában, az idővel végzett műveletekben és a szögszámításában is megtalálhatjuk. (60 másodperc 1 perc, 60 perc 1 óra.)
Nyelvtanokat, szótárakat, könyvtári katalógusokat készítettek. A Gilgames alapján következtethetünk arra, hogy a Vízözön előtti kor emlékeit tudatosan gyűjtötték (ásatások), és a templomokban helyezték el! Ez a tevékenység később áthagyományozódott (a múlt emlékeinek felkutatása) az akkádokra, később Babilonra, majd az Újbabiloni korszakra is. Nyomait megtalálták pl. Assur-ban-apli palotájában is, ahol múzeumot rendeztek be a Babilonban folytatott ásatások anyagából. Ebből sejthetjük, hogy a múlt kutatása, vallásos, történeti és művészeti emlékeinek összegyűjtése évezredeken át folyamatos és tudatos volt Mezopotámia vidékén. (Szintén a Gilgamesből tudjuk, hogy az uruki ásatásokon a sumér korban találtak számukra is ismeretlen írásokat.)

Egy pici csillagászat:
Az ekliptika: A Nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton.
Precesszió: A Föld forgástengelyének egy kúppalást mentén történő lassú elmozdulása. A kúp csúcsa a Föld tömegközéppontja, tengelye pedig az ekliptika tengelye. A Föld tengelye az ekliptika tengelye körül kúpos mozgást végez. A két tengely nyílásszöge 23,5 °, a precesszió időtartama kb. 26 ezer év, iránya az óramutató járásával megegyező, azaz retrográd.
A tavaszpont eltolódása az ekliptikán a Napnak és a Holdnak a Földre gyakorolt gravitációs hatása következtében jön létre. A Föld forgástengelye mintegy 25920 (26000) év alatt egy kúpfelületet jár be, a kúp tengelye az ekliptikai pólusra mutat. A tavaszpont látszólagos helye átlag 2160 évente más-más csillagképre esik, az óramutató járásával megegyező irányba. Átlag 72 évente egy fokot tolódik el a tavaszpont (1 fok~72 év). A sokat emlegetett 3600 év, amit kis évnek vagy 1 szárnak is neveznek, pontosan ötvenszerese a 72-nek, mint alapegységnek. (A 3600 ezen kívül pl.a 60 négyzetszáma is.)

Ha a sumérok egyik legpreferáltabb számát, megkockáztatom, hogy szent számát, a 3600 évet mint precessziós időszakot veszem, akkor az ekliptikán ez 50 fokos elmozdulást jelent a tavaszponthoz képest. Ez az 50 fok az ekliptikán lemérve a Bika csillagkép 20°-ra esik. Ekkor az égbolt közepe (ekliptikai pólus) a Vízöntő csillagképre mutat. (Kos 0 foktól számolva természetesen.)

Ha csillagászatilag nézzük a hatvanat, mint fontos egységet a sumér kultúrában, akkor a tavaszponttól a 60 fok az Ikrek csillagképre esik, míg az égbolt legmagasabb pontja, vagyis a közepe még mindig a Vízöntő csillagképre mutat. Ugyanakkor, az óramutató járásával ellentétesen lemért 60 fok (gyakorlatilag a retrográd kép tükörképe), szintén a Vízöntő csillagképre esik. A sumérok kozmikus hármassága (Anu, Enki és Enlil számaik: 60, 50, 40) a Vízöntő csillagképre mutat.
A sumérok az égboltnak ezt a területét tengernek nevezték! (a Vízöntő csillagkép és környéke) Ab-zu = tenger + tudni! A tudás forrását a tengerbe helyezték!

A Vízöntő csillagkép legkönnyebben az égi egyenlítőn található háromszög alakú csillagcsoportról ismerhető fel, melynek legfényesebb csillaga a Sadalmelek. Az égi egyenlítő áthalad az ebben a csillagképben található Sadalmeleken. A Sadalmelek csupán harmadrendű csillag, tőlünk 1100 fényévnyire van, a Napnál 6000-szer fényesebb. Színképe, felszíni hőmérséklete a Napéhoz hasonló, de átmérője nyolcvanszor nagyobb, mint a Napé. Az égen úgy lehet megkeresni a Vízöntő csillagképet, hogy először felkutatjuk legjellegzetesebb, négy csillagból álló részletét. E csillagok úgy helyezkednek el, mint egy felülnézetből látott tetraédernek (háromszög alapú gúlának) a csúcsai. A Vízöntő legfényesebb csillagainak nevében megtalálható a "szerencse" szó, arabul "sadal", az elnevezés sumér örökség, sumérül a szerencse (+jóindulat, kegyelem): sag, šag, sig, sa, ša.

A sumér "sar", "šar" szó jelentése: kezdet, belépés;
a szintén sumér "šár", "sár" jelentése: teljesség, minden, világ, horizont, gömb.

vissza


Sumér Naptárrendszer:

Az időszámítás alapja három égitest mozgása: a Föld tengelyforgása (ez adja a napok számát) a Hold keringése a Föld körül (hónap) és a Föld keringése a Nap körül (év). Mivel ez a három mozgás csak igen közvetett kapcsolatban van egymással, ezért időtartamuk is független egymástól. Ha alapegységül a Föld tengelyforgásának idejét vesszük, és ezt vesszük egy napnak, sem a hónap sem az év nem határozható meg racionális számmal kifejezhető napokkal, sem az évet alkotó holdhónapok száma sem racionális szám. Ezek az időegységek tehát nem többszörösei egymásnak, és összemérhetetlen mennyiségek is. Így tehát minden naptári rendszer csak megközelítő pontosságú. Az, hogy milyen módszert alkalmazunk a matematikailag összemérhetetlen időegységek egyeztetésére, hogy a természetes en adott alapegység, a nap mellett viszonylag milyen jelentőséget tulajdonítunk a holdhónapnak, illetve a napévnek - ezek a tények határozzák meg egy-egy naptári rendszer jellegét.
A naptáralkotóknak a holdhónap napokra való átszámítása jelentette a legkisebb nehézséget. Kiindulva a holdhónapok 28 nap, 12 óra 44 perces átlagából, váltakozva 29 és 30 napos hónapokat kaptak. A havi 44 perces többlet egy évben kb. 9 órát tett ki, ez 8 év alatt 3 napra növekedett. Így egyes hónapoknak bizonyos években való egy napos meghosszabbításával elérték a gyakorlati szempontból kielégítő pontosságot.
Nagyobb nehézséget jelentett a napév és a holdhónap egyeztetésének feladata. Egy napév igen durva megközelítéssel 12 holdhónapnak felel meg, de ez csak hozzávetőleges értékű, a hiba ugyanis évente 11 napot ér el. Az eltérés okozta nehézségeket meg lehet oldani úgy, hogy bizonyos években a 12 holdhónaphoz egy 13.-at (szökőhónapot) iktatunk be, és íly módon a hold járását hozzáigazítjuk a napévhez. Így jött létre a luniszoláris naptári rendszer. (A másik két módszer: szoláris: lemond a holfázisok figyelembevételéről és a nap járása alapján határozza meg az időegységet. Végül lehetséges a nap járásától teljesen függetlenül csak holdévekkel számolni. Eredménye a tisztán lunáris naptári rendszer.)

A sumér naptári rendszer luniszoláris jellegű volt. Ezen a naptári rendszeren alapult a zsidó (a zsinagógai naptár ma is luniszoláris) és görög naptár, a Ceasar reformja előtti római naptár, és ilyen volt a kínai naptár is.

A holdhónapok és a napév egyeztetéséhez szükséges szökőhónapok beiktatása - intercalatio - kezdetben a mindenkori gyakorlati szükségletnek megfelelően történt. Alkalmilag maga a király rendelte el egy-egy szökőhónap beiktatását. Természetesen a papok számításai és tanácsa alapján. Legtöbbször csillagászati jelenségek alapján döntöttek az év meghosszabbításáról.

A mezopotámiai naptár szerint a tavaszi napfordulónak (március 21.) az év első hónapjára, az őszinek az év hetedik hónapjára kellett esnie. Mikor a tavaszpont már a második hónapra esett volna, akkor elrendelték a 13. szökőhónap beiktatását. Idővel az alkalmi kiigazításokat felváltotta egy olyan rendszer, amikor az évek ciklusán belül meghatározott sorrendben követték egymást a 12 hónapos rendes, és a 13 hónapos szökőévek. Először 8 éves ciklust használtak, később a babiloni korban már 19 éves ciklussal számoltak, melyben 12 rendes és 7 szökőévet (13 hónapos év) helyeztek el. A 13. hónapot általában a tavaszpontot megelőző hónap után helyezték el, kivéve a 19. évet, (a ciklus utolsó évét) mikor az őszpontot tartalmazó hónap után illesztették be. Ez a rendszer az iszlám hódításokig (i.sz.VII.század) állt fenn.

Az Új Évet (akítu) a tavaszi napéjegyenlőség idején ünnepelték. Ez a tény a körrel együtt még jobban kihangsúlyozza a Kos csillagkép 0. fokát, mint kiindulópontot az időben és a térben egyaránt.

A hónapoknak különböző neve volt, az egyes dinasztiák alatt, különféle városokban más-más elnevezéssel illették őket, előfordul, hogy egy hónap neve egy másik városban egy másik hónapot jelölt.
A sumér reneszánsz alatt a nippuri kalendáriumban a következő hónapnevek voltak:
1. hónap - Bára-zá-gar
2. hónap - Gud-si-su
3. hónap Sig-ga
4. hónap - Šu-numun
5. hónap - Ne-izi-gar
6. hónap - Kíg-Inanna (A betakarítás(Inanna, mint termékenység istennő) feladata
7. hónap - Du-kù
8. hónap - Apin-dug-a (szántás hónapja)
9. hónap - Gan-gan-é
10. hónap - Ab-ba-é
11. hónap - Zíz-a
12. hónap - Še-sag-ku (Lagasban 11. Urban 1. hónap, Ummában 1.hónap, Drehemben 12. Su-sin előtt, Su-sin után az 1. hónap)

A holdhónap 15. napjának Sabbatu volt a neve. A holdhónap utolsó napjának neve Bubbulu.

Az órákra való osztás a sumér számolási módszerre nyúlik vissza. Ők a tízes számrendszer mellett a nagyobb egységek jelölésére a hatvanas számrendszert alkalmazták. A napot, csakúgy mint a kört, 360 részre osztották. A napot és az éjszakát egyaránt 6-6 órára osztották, így kettős órákkal számoltak. Ez a módszer nagyjából megfelelt az akkori legpontosabb időmérő eszközöknek, a napóráknak. Ismerték és használták a homokórát is.

Sumér óra sematikusan, a napkelte pillanata:

vissza


Sumér Építészet:

A sumér építészet jellemzői: (Mesterséges) Magaslat tetejére épít, ovális fallal veszi körül, az építmények napon szárított, vagy égetett agyagtéglából épült falait pilaszterek (falisávok) tagolják. A függőlegesen tagolt falfelületeket a fekete-fehér-vörös színek kontrasztjával ékesítik. Geometrikus mintákkal díszít. Az épületegyüttesek négyzetes alaprajzú udvar körül helyezkednek el.

Kezdetben a kor szinte mindenben utánzott valamit és valami korábbinak a látszatát akarta fenntartani: többek között a későbbiekben megszűnt tektonikus (=logikusan felépített szerkezeti rendszer, mely az építészeti elemek erőfelvételére/terhelésére és levezetésére szolgáltak) felépítési rendszert és a maradandó anyagból, kőből való megépítés illúzióját.

Fatörzsekből készült fal utánzata téglából, terrakotta szegekkel diszítve:

Erről a termékeny síkságról hiányzott a fa, a kő és az ércek. Az építkezéshez csak a folyó hordalékából származó agyag állt rendelkezésre, ebből készítették a napon szárított téglát. Érhető, hogy ez a kevésbé tartós anyag mára tönkrement, és a városok helyén ma már csak alaktalan halmok, tellek láthatóak.
Dél-Mezopotámián keresztül haladtak a karavánutak, a kereskedőutak, tengeri kikötőik voltak melyek vásárhelyeket hívtak életre. Az utak mint érrendszer fogták egybe az Országot. Mindez segített kialakítani a városias műveltséget, és egységesítő hatást gyakorolt a peremkerületek felé is, hozzájárult a civilizációs műveltség elterjedéséhez.

A kultúrált társadalom, a városi élet, a civilizációs eredmények hozzájárult, hogy szellemileg függetlenedtek a környezettől és ez együttjárt az elvonatkoztatott gondolkodási készség fejlődésével. A kereskedelemmel való foglalkozás, a szervezett élet természetes következménye lett a racionális észjárás kifejlődése.

Mndezt az építészetük is kifejezte. A lenyűgöző méretek mellett az épületrészek és terek ésszerű elrendezésűek, egymáshoz logikus módon kapcsolódnak. A racionalizmus eredményeképp egyfajta funkcionalizmus rendezte az épületbeosztást, egységesítette a formavilágot.
A városkapunál, - de a városon belül - volt a város szíve, a piac, a találkozóhely, olyan központi hely, mint a görögöknek az agóra. Így a városba érkező kereskedők és különféle népség nem kellett, hogy a város utcáin áthaladjon a lakók nyugalmát zavarva.
Így csökkentették a belső forgalmat, mely a kereskedők nélkül is viszonylag nagy volt, hisz a templomkerületekbe rendszeresen érkeztek zarándokok, hívők más városokból.

Építettek gátakat, zsilipeket, gabonasilókat, raktárakat, templomokat, kikötőket, rakodópartokat, rezidenciákat, magánépületeket.

Mezopotámiában a világi építészet sem elégedett meg a szükségletekkel, mert ezt is nem egyszer monumentalitás jellemezte, a lakóházépítészet igen fejlett volt. A lakóházak központi udvart foglaltak magukba. Külső lépcsősor vezetett fel a lapos tetőre. A házak gyakran több szintesek voltak, ilyenkor külső lépcsősoron, függőfolyón lehetett feljutnia a felsőbb szintekre, a szobák a folyosóra nyíltak, illetve az udvarra, egymástól elkülönülve. A terek általában sík lefedésűek voltak, a helyiségek általában téglalap alakúak, melyre fagerendás síkmennyezet borult, és mivel az épületek teteje is tartózkodási helyül szolgált, járható lapostetőket készítettek. Meglehetősen gyakori volt a lakóházakban a fürdő. Vízvezetéket használtak.
Kezdetben csak a csatornákat és vízvezetékeket boltozták, később az épületek felépítményeiben is szerepet kapott.

A városfallal körbevett városok összefüggő keretet adtak a városnak, benne az épületek jellegzetes városi épületek voltak, a velük járó igényességgel. A lakóházak magánkézben voltak.
Az uralkodó palotája nem a város szívében helyezkedett el, hanem szinte függelékként a várostest mellé épült, elszigetelve. (Természetesen azért a városfalon belül.)

Az épületek zöme sokterű rendszer volt, és térelemének nagyságrendi vagy elhelyezkedésbeli kiemelésében és a többinek az alárendelésében nyilvánult meg. Egész építészetüket jellemzi a vertikálitás, a felfelé törekvés. Az épületek belsejében a függőleges tengely körül bontakozott ki egy központos térrendszer.

Az aszfaltot (bitumen) szigetelőanyagnak, kötőanyagnak, illetve útépítésnél használták. A bitument vagy szurkot a kőolaj bányászatból nyerték. Főleg az Eufrátesz mentén, és északon, Kurdisztánban bányászták.

A vizes talaj ellen az épületeket vagy teraszra, vagy kettős falakra alapozták és pedig mélyen. Az alapfalakat kisuval (egy külső falgyűrű) vették körbe. Később használták a boltozást.
Az épületek anyaga az agyag volt.

A terasztemplomokat is udvarhoz kapcsolták, melyet lakóházak és raktárak egészítettek ki. Valószínűleg kolostortemplomként funcionáltak. A terasztemplomokat is oválisan körül kerítették. A legkoraibb időkben szíjtéglával falaztak.
A templomok rendkívül misztikus helyek. A helyiségeket a kapukon beáramló fény világította meg, mert ablakokat általában nem vágtak a falakba. Ha mégis vágtak réseket, abba átlyuggatott agyaglapocskákat helyeztek. A templomok belsejében mécsesek, fáklyák világítottak, füstölőket égettek.

Az ajtókat és a kapukat kávával vagy káva nélkül képezték. Az egy- és kétszárnyú, megvasalt ajtólapok forgását a küszöbkő sarkaiba vésett félkör vagy negyedkör alakú mélyedésekbe helyezett réz- vagy bronzperselyek biztosították.

A templomokhoz, a nagyobb épületekhez, palotákhoz, általában az építkezésekhez a fát a hegyvidékről szerezték be. Cédrusfát, ciprust, ébenfát, tölgyfát, puszpángot.

Minden városban magtárak és raktárak sorát építették a templomok mellé, oda gyűjtötték össze a felesleget élelmiszerből, gyapjúbúl, lenből, lencséből, babból, mindenből, amit a kereskedelemben használtak, illetve ami a papok, munkások ellátmányát képezték. Ezekben a raktárakban tartották a más vidékekről beszerzett építőanyagot, a fát, a doleritet (diorit), a nemes- és drágaköveket, mindenféle nyersanyagot, és a feldolgozott késztermékeiket is. Ilyen épületekben tartották a város irattárát is, melynek tábláin mindenről pontos elszámolást vezettek.

Nem meglepő, hogy gazdagságuk, civilizációjuk egyre kívánatosabb lett a környező népeknek.

A terasztemplomok építészetileg máshogy néztek ki, mint a zikkuratuk vagyis toronytemplomok.
A zikkuratu formailag téglalap vagy négyzet alapú, három, illetve hét lépcsőzetből, teraszos alépítményből és az ezt megkoronázó szentélyépületből állt, melyhez rámpákon vagy lépcsősoron lehetett feljutni.A zikkuratu egymásra helyezett, fokozatosan kisebbedő, rézsűsfalú teraszokból jött létre. A lépcsők közül kettő szimmetrikus elhelyezésű, jobbról-balról a teraszfalhoz simulva futott az alsó (első) teraszig, a harmadik lépcső ezekre merőlegesen két bástyaszerű tömb között a szentélyig emelkedett.
Az épületet falisávrendszer tagolta, vizesedés ellen szivárgónyílások sorát helyezték el benne.

A színszimbolikának megfelelően más-más színűek voltak a teraszok: vörös-fekete-fehér. Jelentése pontosan nem ismert. Elképzelhető, hogy a három létsíkot jelentette: a földi életet, az alvilági létet és az öröklétet, az istenek síkját. Vagy felfoghatjuk úgy is a suméroknak ezekhez a színekhez való ragaszkodásukat, mint örök mementót és tisztelgést Atlantisz emléke előtt, ahol ugyanez a színvilág jellemezte markánsan az egész szigetet, mert ilyen színű köveket lehetett bányászni a szigeten és mindent ezekkel a színekkel illetve kövekkel burkoltak - ahogy Platón a Kritiasz dialógusban leírta. A csatornákról nem is beszélve. Ez a fajta hagyománymentés nagyon is beleillik a sumérok lelkivilágába. (Atlantisz vázlatos képe Platón leírása alapján)
De érdekes és elgondolkodtató adalék a vörös-fekete-fehér színvilághoz, a Tabula Smaragdinából ismert Hermész Triszmegisztosz tanítás szerint: a Kő, amely nem más mint az Egy, vagyis az Egyetlen, a Tökéletes másik neve. A Kőnek három színe van: fekete fehér és vörös. Az alkímiai művelet nem más mint a teremtő folyamatok példája. Ha a Követ, mint ősanyagot használni akarjuk, először kezelhetővé kell tenni. Először a Bölcsek Köve segítségével két részre osztjuk, majd további folyamatokkal négy részre. A teremtés különféle szintjein egymásnak megfelelő síkok vannak. Miután a szétválasztás megtörténik, az egyik rész a föld, az leszáll, a másik a spiritus, mely felszáll, és a spiritus, ez az anyag az, mely majd felemeli a Követ. Így a szétválasztás után ünneplik a mennyegzőt. Egy az Isten, minden teremtett dolog ugyanabból, a differenciálatlan ősanyagból származik. Amikor a Harmadik végre magára talál, belső késztetésből és nagy örömmel felszállhat a földről a mennybe, részesedve az alsó és felső erőkből, ettől válva erőssé és diadalmassá az Egy világosságában és megmutathatja erejét. Amikor a Háromság ismét a minden szennyezőtől mentes Eggyé vált, az elme ellentmondások nélkül felfogja valamennyi titok misztériumát. A Szellem fénye állandóvá válik és a bizonytalanság, kétség eltávozik értelmünkből. A desztilláció és az újraegyesülés eredménye uralkodik a kevésbé szilárd anyagon, és éppen saját szubtilitása miatt áthatol és uralkodik a magánál tisztátlanabb és csak látszólag spirituális anyagokon is.
Nem csak a kő színe és a zikkuratuk színe között vonható párhuzam, de az átalakítás misztériuma is hasonlít a zikkuratukhoz tartozó temenuban elhelyezett gigunuban végbemenő titokzatos szertartásokhoz, hol a mindenkori király és egy istennő, illetve ha királynő volt az uralkodó a királynő és egy isten nászára került sor.
Ha figyelembe vesszük, hogy az első Tabula Smaragdina fordítások mind arab kéziratokról készültek, abból az időből, mikor még fennállt a Szaszanida Birodalom de már az iszlám-arab hódítások is a végükhöz közeledtek, a korban mikor még ismerték, ha már nem is gyakorolták az ősi szertartásokat, érdekes következtetésekre jutunk. Nevezetesen, hogy a sumérok ősidőktől ismerték és gyakorolták a Kő szublimálásának folyamatát, élő, alkalmazott misztérium volt. A másik érdekesség, ahogy az a vonal elvezethet minket Atlantiszhoz az a legendának tűnő ismeret, hogy Hermész Triszmegisztos nem volt más, mint egy Atlantiszról Egyiptomba menekült személy gyermeke, így az atlantiszi beavatási hagyományok ismerője és folytatója, sőt az egyetlen aki áthagyományozta az utókorra, még akkor is, ha ma ezt a misztériumot megérteni már képtelennek látszunk. De ami a legizgalmasabb, hogy mindez Sumér földi közvetítéssel maradt fenn. És ezt nem az arab kéziratok bizonyítják elsősorban, hanem az atlantiszi - a Kő - és a sumér színvilág. Hogy ezek a rejtélyek egy csoportba tartoznak, és egymással összefüggenek ezt tovább nyomatékosítja Ningirszu azon tökéletesen rejtélyes hatalma, hogy a kövek sorsának meghatározását kapta jutalmul az istenektől, sőt magának a szent kőnek, a doleritnek a tisztelete is.

A szentély falai kékszínűek voltak. A zikkuratukról bizonyossággal mondhatjuk, hogy nem sírok voltak (mint ahogy ezt némely piramisok esetében állítják, bár bizonyítani nem tudják), hanem szentély célját töltötték be, ahol az ég és a föld hatalmi erői találkozhattak és egyesülhettek.
Hagyomány szerint az égi és földi hatalmi erőinek egyesülése az Isten és a Királynő vagy az Istennő és a Király közötti nász formájában történt meg, a zikkuratu elkülönített szentélyében (termében), amely általában a temenuban (a fallal körülvett tulajdonképpeni szentélykörzet) külön épületként volt elhelyezve, ez volt az úgynevezett "gigunu".

Később a toronytemplomnak (az égi szentélyt jelképezte) megépítették egy földi templomban (terasztemplom) a tükörképét is, és ebben a kettősségben testesült meg maradéktalanul a kozmosz egységességének a hite. Sok helyen a terasztemplomot és a toronytemplomot egymás közelébe építették. A zikkuratu világmindenség jelkép volt. A későbbi korokban, valószínűleg egyiptomi mintára hajót a zikkuratu mellé is földeltek el. (Ur)

A templomnegyedekben több kapun át lehetett bejutni, melyeknek külön neve volt. A templomokban a különböző részekbe is más-más nevű kapuk nyíltak.
Az Észagilába (Babilon) 12 kapun át lehetett bejutni, igaz ezt a kort már nem tekinthetjük a sumérok korszakának, de a sumér kultúra folytatólagos volt, így feltételezhető, hogy a kapunevek áthagyományozódtak a sumér korszakból. Mindenesetre ezek a kapunevek beszédes nevűek és gyönyörűek:
Napkelte-Kapu
Bőség Kapu
A Védőszellem kapuja (Itt a hívőt megölelte a enkum/ninkum/lamasszu vagy sédu (Különböző megnevezése a pártfogóistennek, személyes óvó istenek, akinek neve is van. Mindenki maga választotta a lamasszuját, és mindenkinek volt. A mai értelemben védőangyal szerepük volt.)
A Jó Egészség Kapuja
Élet kapuja
Hajnalodás Kapuja (az újjászületésével találkozhatott az, aki nagy veszedelemből szabadult, hogy ez pontosan mit jelent, nem tudni)
Fénylő Jósjelek Kapuja
Feloldozás Kapuja (bűnök egész sorából)
Imádás Kapuja (ezen belépve imádkozott az istenhez a hívő)
Szenvedéstől Szabadulás Kapuja
A Tiszta Víz Kapuja (Itt tiszta vízbe mártott tamariszkusz vesszőből hintették meg és varázslóigét mondtak az emberre a papok)
Dús Termés Kapuja
Teljesség Kapuja (ezen át belépve Isten elé járult. Érdekes, hogy itt nem imádkoztak, sokkal inkább a csend birodalma volt ez a szentély).

A "Végső Kapukon Túl" az emberi életen túli területet, az Öröklétet, Isten Birodalmát jelentette.

A templomok központi helyén mindig megtalálható volt egy dolerit kő, a szent kövük (baitülosz). Vizet inni hajoltak föléje, illetve szertartások is zajlottak körülötte. A dolerit kő Ninurta szent köve volt, a legtöbbre becsült kőfajta, ebből készítették szobraikat is.

Az épületek tájolásában különféleképpen jártak el. Van példa arra, hogy városok utcarendszerét, a széljárásnak megfelelően jelölték ki, a palotát oldalfalival az égtájak fel fordították. Legtöbbször azonban az épületek sarkait orientálták a pólusok felé.
Nem szokatlan a kör formájú városalaprajz.

A tetőkre földet hordtak a tűz és a forróság ellen.
Az épületeket vörös, fehér és fekete színekkel tagolták. A magasra emelt talapzatok súlyos, masszív tájhatást adtak. A házak falait és a várost körülkerítő falakat is rendkívül vastagra szabták, egyrészt a hőség és a tűzvész, másrészt egy esetleges ostrom ellen. A vörös-fekete-fehér színegyüttes preferált volt a sumér kultúrában. Még cserépedényeiket is így festették.

A téglafalakat az ősidőktől kezdve burkolták. A vert falból, napon szárított téglából készült falak felületét kezdetben kúp alakú mészkőből készült "szegekkel" borították be, ezzel a módszerrel védték is a falat, de szellőzését is biztosították. A mészkőszegek helyett később terrakottaszegeket alkalmaztak, melyek fejlemezkéje négyzet-, kör-, rombusz-, rozettaformára alakították és színes mázzal vonták be. Rendkívül aprólékos munkát igényelt a kivitelezésük és diszítőelemként való felhasználásuk.

Mindezek a nyilvánvaló, szemetszúró sumér építészeti sajátosságok is azt igazolják, hogy a sumérok hegyes vidékről érkeztek a mezopotámiai alföldre, úgy ahogy mítoszaikban emlékeznek. Ugyanakkor ott van a királylista, nem feledkezhetünk meg a vízözön előtti kor királyairól, és városaikról.

A mai magyarázatok az ősi idők jellemzőire, szimbólumaira, eposzaikra, mítoszaikra, világnézetükre hihetetlenül elvont, bonyolult, itt-ott homályos magyarázattal szolgálnak, ami ha igaz, akkor egyúttal azt is jelenti, hogy a jelenkor emberi gondolkodása nem fejlődés, hanem folyamatos lepusztulása eredménye. És hiába az űrkutatás, a felsőbb matematika, a kvantumfizika, a műszaki-technológia, a tudástól ami valaha az emberiség birtokába volt egyre távolodnak, a lényegit tekintve a teljes felejtés és menekülés állapotába van. Vagy ha ez nem tetszik, el kell fogadni, hogy minden információ amit az ősök az emberiségre hagytak, irásos és nem írásos emlék, szó szerint igaz, tisztességesen átadott története az emberiségnek.

vissza


A Sumér Városállam:

Sumér legfontosabb gazdasági, politikai és jogi egysége a városállam volt.
Sumér valamennyi városa valamilyen folyó vagy főcsatorna partján épült.
Legfontosabb városállamai: Eridu, Ur, Uruk, Nibru (akkádul Nippur), Lagas, Larsza, Surripak.
Nibru volt talán legszebb közülük. A városok élén az enszi, később a lugal állt, mint helyi uralkodó.
A városoknak más-más védőistene volt, ő volt a város főistene. A városállamok önálló identitását a főistenük temploma és annak kultusza fejezte ki.
Társadalmi berendezkedésükre jellemző volt a főpapi és királyi hatalom különválasztása, később a páteszi (pátesz) személyében ez jobban összefonódott. Elsősorban védelemre és nem hódításra rendezkedtek be. Városaikat fallal kerítették körül, tornyokkal erősítették. A városfal a politikai önállóságot (is) jelképezte.
A sumér kultúra hanyatlásától, a hódítások utáni korszaktól ismerték az adósrabszolgaság formáját. A szolgák jelet viseltek testükön. (homlokukon?)

Eridu város védőistene: Enki/Éa volt, a Nagy Varázsló.
Eridu a varázslás székhelye, a hatékony ráolvasások hazája.

Mikor a királyság alászállt az égből Eriduban volt először a székhelye. Eridu mesterséges dombra épült város volt, csakúgy, mint az ősi sumér városok mindegyike. Sumér első királya Alulim, aki 28 000 évig uralkodott. Őt Alalgar követte, és 36 000 éven keresztül uralkodott. Enki szentélye minden történelmi korszakban nagy becsben állt, mindig újjáépítették. Enki templomában halmaszkos papok végezték a szertartást, cipót és halat áldozva az istennek. Zikkuratuja és két palotaépülete is volt.Eridu papjai ismerték az oldó- és kötőigéket, és rendszeresen használták rontás ellen. Rontás előmozdítására használtak viaszbábokat is. Az elátkozottság csomója volt valakin, ha úgy érezte, hogy rontás van rajta. A csomó kioldása a rosszsorstól/rontástól való megszabadulást jelentette.
Átokmondásért és átkok levételéért mentek Eriduba a zarándokok. Az eridui átok volt a legfélelmetesebb kötés.

A mágikus szertartások egyik eszköze a dob és a dobverő volt.

Enki papjai mellett Eriduban Nina istennő szentélyében (Émašgi) papnői álomfejtéssel foglalkoztak.

Eridu valami másban is fontos szerepet töltött be, hogy miben és miért az ugyancsak homályos, de rejtélyes utalás történik rá a Gilgames c. eposzban Enkidu siratásakor: "Sirassanak a hírvivők, kik Eridba futottak neveddel!"

Eriduban a 20. század első felében 18 építészeti réteget tártak fel a régészek, 18 egymásra épült szentély romjait találták meg, és ez egyedülálló a régészet történetében. Ez a 18. szentély a mai napig a világ legrégebbi ismert szentélye. Olyan templomszerkezetet sikerült rekonstruálni, melynek egyszerű alaprajza már tartalmazza mindazokat az elemeket, melyek az évezredek folyamán napjainkig nyomon követhetők. A bejárati ajtó egy hajóból nyílik, melynek végén a négyzetes alaprajzú szentélyben áll az istenség oltára. Sumér jellegzetesség azonban, hogy az áldozati asztal a templomhajóban áll.

Eridu városfalait Agedei Sarrukín (i.e.2334-i.e.2279) romboltatta le. Eridu vezető szerepét Ur vette át.

Ur védőistene: Nanna/Nannar/Szín Holdisten.
A jósjelek megfejtésének titkát Nannar tanította, ezért a legfőbb jóshely Urban volt.

A jóst "kérdező"-nek hívták.

Igazlátónak nevezték, aki a bemutatott áldozatokban keresett magyarázatot. A Titkok Helye - így nevezték azt a helyet, ahol igénybe lehetett venni a szolgálatait.

Beszélgető ember - a holtakat faggatta egy-egy ügyben.

A város fénykorában hasonló szerepet töltött be mint Babilon a jóval későbbi időkben. Egészen a Káldeus korig gondozták, kiegészítették, lakták hírneves épületeit.

Ur tengeri kikötőváros volt, az Eufrátesz torkolatánál feküdt.
A várost vörös színű mesterséges dombra telepítették, így környezetéből messze kiemelkedett.
A folyó nagy ívet vető öblébe feküdt, köréje csatornarendszert vontak.
Két kikötője is volt, egy Nyugatra, egy pedig Keletre.

A város felső harmadának közepét foglalta el a négyszög alakú formába zárt falakkal körülvett vallási, uralkodói és közigazgatási környezet, ennek két oldalán volt a két kikötő.
A lakónegyedek főleg a déli részt foglalták el, szabálytalan utcarendszerrel.

A városközpont északi részén helyezkedett el Nannar holdisten zikkuratuja. A holdisten temploma a temenu nevezetű udvarban emelkedett, melyet térüreges falazat vett körül. Temenu-nak hívták a fallal körülkerített szent kerületet, templomkerületet avagy a kultikus központot. Szentélyt, kincsesházakat, fogadóépületeket foglalt magába az egyébként nyílt térség. Területe sérthetetlen volt, fegyverrel tilos volt megközelíteni.
A zikkuratutól északra helyezkedett el Nannar földi temploma (az égi szentély (zikkuratu) tükörképe.)
A zikkuratutól keletre volt Nannar díszudvara, egyik sarkában foglalt helyet a gigunu, másik oldalán volt a törvénykezés, és gyűlésezés helye.
Az udvart is monumentális térüreges falazat vette körül, két bejárattal, két-két szemenéző kapuval, szimmetrikus térrendet jelölve ki.


A zikkuratuval szemben délen Ningal úrnő temploma emelkedett.
Díszudvar egészítette ki a templomot , mellette raktárépülettel.

Ezektől kicsit távolabb, eltérő tájolással emelkedett a királyi palotaegyüttes.

Ennek szomszédságában találták meg az ún. királysírokat, benne emberáldozatra utaló jelekkel. A királysírok tömegsír képét mutatták. Találtak olyan sírt, ahol 68 nőt és még több férfit temettek az uralkodóval egy sírba. Ez annál is meglepőbb, mert semmilyen utalás nem történik arra, hogy a király halálakor emberáldozatot hoztak volna.
Sem a sírépítészet, sem az emberáldozat nem tartozott meghatározó módon a sumér építészethez, ezért a lelet minden szempontból kivételnek számít.

Uruk védőistene: Anu és Innin
Inninnek, avagy Istárnak később Ninivében és Babilonban is hatalmas kultusza volt Mardukkal együtt.

Anu temploma a Fehértemplom több mint 12 méter magas mesterséges dombra épült. Inanna templomának fekete-fehér-vörös mészkőszögekkel diszített falai mértani mintát rajzoltak ki. Inanna mellékneve más vidékeken gyakran "Urkittu" vagyis uruki.
Az Anu-Inanna templomnegyed neve: Éanna.


Uruk városa kettős rendszerű fallal volt körülkerítve, a belső fal vastagsága meghaladta az 5 métert, a falakat mintegy 900!!?? félkör alakú bástyával erősítették meg, és mindössze két kapuval törték át. Az egyik a kikötőre nyílt. A város az Eufrátesz egy kanyarulatában helyezkedett el, területe mintegy 7,2 négyzetkilométer volt, valamivel kisebb mint Budapest XIX.kerülete, Kispest. (Mellékeltem egy térképet, hogy arányaiban láthassuk. A pirossal jelölt terület Kispest.)


A sokat emlegetett Gilgames Uruk egyik (valóban létező) királya volt, a királylista szerint 126 évig uralkodott. A róla szóló sumér legendákat, történeteket fűzték egységes egészbe a ma Gilgames eposz címen ismert alkotásban.(ie.1900-i.e.1800).

Nibru (akkádul Nippur) védőistene: Enlil és Ningirszu/Ninurta
Nibru elsősorban a tudományok központja volt, Enlil templomát Ékurnak (az Ország háza) hívták.
Nibru zikkuratujának neve: Dúranki ("Ég és Föld kapcsa").
Enlil mellett fia, Ninurta volt a város másik védőisten volt. Temploma: Éninnu. Jelentése: "Az Ötven Háza" Ninurta később a harcias hódító népek, különösen az asszírok egyik legfontosabb istensége lett. A hős harcos, az igazság és az Ország védelmezője a Hősök Kapuján át fogadta látogatóit szentélyében.
Nibru város templomkerületét "Uzumua/Uzuma"nak nevezték.

Nibrut is mesterséges dombra építették, napjainkban a sikságból 20 méter magasan emelkedik ki. Nibruban is voltak jóshelyek. Nibru területéről előkerült egy ékírásos térkép, mely a város fő építményeinek helyét jelöli, kb. i.e.2. évezredből.


Surripak védőistene: Szud, Niszaba gabonaistennő lánya,
szintén gabonaistennő. Nevének jelzője: "a levegőég úrnője". Hívták Ninlilnek is. Enlil felesége. Szentélyének neve: Émah ("A Fenséges Ház(a)")

A sumér királylista szerint A Vízözön előtti korból az öt sumér városból Surripak az utolsó, ahol az égből alászállt királyság székelt.

Surripakban az ásatások során nagy mennyiségű ősi sumér szöveget találtak, melyek egyenlőre megfejtetlenek.

Lagas védőistene: Ninurta - temploma: É-Nínnu.
Szentélyébe a Hősök Kapuján át lehetett bejutni.
A városállamhoz tartozott még egy kisebb, délre fekvő város, Nina is.

Umma városállammal sokat háborúztak.
Lagas városának területén találták meg több darabban az egyik leghíresebb sumér reliefet, a Keselyű-sztélét.

A sztélé Éannatum lagasi uralkodónak Umma város feletti győzelmét örökíti meg. A feliratban a király maga meséli el, hogy álmában megjelent Ninurta (Ningirszu) isten és győzelmet ígért neki.

(Érdekes, hogy ez a történet mennyire hasonlít Nagy Konstantinus álmára, akinek álmában a Khi-ró jel jelent meg, majd egy hangot hallott, amely győzelmet ígért neki a jel védelme alatt.)

A sztélén a lándzsájukat előreszegező katonák az ellenség ruhátlan tetemein gázolnak át, a többi töredéken a csata jelenetei látható, valamint Ningirszu isten egy sassal amely karmai között a legyőzött ellenséget gúzsbakötő hálót tartja.


Larsza védőistene: Utu (Samas akkádul) napisten.
Szentélye az Ébabba/Ébabbar ("A Ragyogás Háza") zikkuratu volt.
Uruktól keletre, mintegy 25 km-re található.

vissza


Csatornázás:

Az egyik legjellegzetesebb tevékenységük. A sumérok mezőgazdasági tevékenysége nem egyszerűen azt jelentette, hogy a folyóktól ástak néhány árkot és locsoltak, amikor kedvük tartotta. Előfordult, hogy évente háromszor is arattak. Mindez fejlett és szervezett csatornázási feladatokat igényelt ezen a forró, esőhiányos vidéken.
Csatornázó- és öntözőtevékenységük rendkívül fejlett volt. Gátakat raktak, mérnöki precizitással csatornákat ástak, mégpedig úgy, hogy később továbbfejleszthetők legyenek. Vízállás-jelző állomásokat állítottak fel, központilag szabták meg a kiosztható vízmennyiséget. Minden egyes földparcella azonos méretű zsiliprendszeren át kapta a vizet a föld nagyságához mért időn át, amit hivatalnok mért órával. A kiosztható vízmennyiséget egy központi hivatal számította ki a vízállás alapján. A töltéseken utakat építettek ki, hidak vezettek át a csatornákon és mindezeket karbantartották. A legnagyobb csatornák fenekét burkolták. A városokban nem volt ritka, hogy a templomkerülethez nyilvános fürdőmedence tartozott.

A csatornákból vízkerék, emelőgép juttatta az árkokba a vizet. A lisztet a csatornák menti malmokban őrülték meg. (Sajnos a csatornák mentén a megemelkedett talajvízszint elősegíti a szikesedést. Napjainkra a mezopotámiai alföldnek több mint a fele elszikesedett terület.)

vissza


Sumér Kereskedelem:

Fizetőeszköznek egymás között nemesfémet használtak.
A környező népekkel kereskedve elsősorban gabonával és élelmiszerrel fizettek.

Meghatározták egy árpaszem átlagos súlyát is, hogy milyen mérleggel mértek ma már nem tudjuk, de a legkisebb súlymérték a "se" volt, ami egyetlen árpaszem átlagos súlya volt. A "gin" ennek a 180-szorosa (ez picit kevesebb volt mint 1 dekagramm), a "mana" a ginnek a 60-szorosa volt, ez picit több mint ma a fél kilogramm.
Előfordult, hogy a környező népek nem akartak kereskedni a sumérokkal (gazdasági embergót vezettek be ellenük), talán azért, mert féltek a hatalmuktól és nem akarták tovább erősíteni az amúgy is erős sumérokat, talán csak irigységből, vagy megakarták őrizni elszigeteltségüket. Végül Sumér valahogy mindig rávette őket a kereskedésre. Mindenekelőtt a fát, az ércet, és a drágaköveket kellett importálniuk.
Az obszidiánt Anatóliából importálták és az örmény hegyvidékről.
A bitument vagy szurkot a kőolaj bányászatból nyerték. A szurkot szigetelésre, építkezésnél, útépítésnél használták. Főleg az Eufrátesz mentén, és északon, Kurdisztánban bányászták, onnan szállították a kereskedők délre.

vissza


A Sumér Királylista:

Ékírásos forrás, mely a sumér uralkodókat az ősidőktől az iszini dinasztia végéig (kr.e.1817) sorolja fel.
Királylistának nevezik a királyoknak azokat a felsorolásait, melyekben uralkodási éveik számát is feltüntették.
A legrégebbi ilyenfajta listát Elő-Ázsiában találták, egy négyszögletes, mintegy 20,5 cm magas kőhasáb, melyen mindazok a mitikus uralkodók fel vannak tüntetve, akik a világ teremtése és az özönvíz között uralkodtak.
Ezt a listát a WB444 jelzéssel, óbabiloni királylistaként tartják számon a kutatók.Az eredeti királylistát az oxfordi Ashmolean múzeumban őrzik (AN1923.444). A következő linken tekintheted meg:
http://www.ashmolean.org

Ugyanerről az oldalról elindulva a hasáb négy oldaláról és magáról a hasábról olvashatunk ezen a linken,
Királylist - négy oldala

valamint ősi közel-keleti terrakotta szoborkatalógusban lapozgathatunk itt:
Szoborkatalógus - Ashmolean

A sumér királylista eredeti változata feltehetően ősrégi, a megtalált lista a másolatok másolatának a másolata lehet.

A sumér királylistát valószínűleg a III. Uri dinasztia alatt (akkád dinasztia volt) (i.e. 2100 körül) egészítették ki, később még újabb uralkodókkal bővült a lista. (Különböző fordításokban az uralkodási évek száma eltérő, nem egységes.)
Nagyon valószínű, hogy a lista kibővítését a lineáris történelemszemlélet jegyébe végezték, és vele igényüket fejezték ki Mezopotámia egyesítésére, a sumér királyok egyenesági leszármazottainak tekintve magukat.

A királylista szerint a királyság egyik sumér városból a másikba vándorolt. A királyokat Vízözön előttiekre és Vízözön utániakra osztja.
A sumér királylista szerint az özönvíz előtt 8 király uralkodott, mindegyik hihetetlenül hosszú ideig. Ezek a hosszú uralkodási szakaszok még a Vízözön utáni két dinasztiánál, Uruk és Kish királyainál is megjelentek.

"Amikor a királyság az égből leszállott,
Eriduban lett a királyság.
Eriduban Alulim volt király,
28 800 évig uralkodott.
Alalgar 36 000 évig uralkodott.
Ketten királyok 64 800 évig uralkodtak.
Eridu királysága megdőlt,
a Királyság Badtibirára szállt át.
Badtibirában Enmenluanna
43 200 évig uralkodott,
Enmengalanna pedig
28 800 évig uralkodott,
Dumuzi isten pedig, a pásztor,
36 000 évig uralkodott."
(M.Hegyi Márton fordítása)

Az összes Vízözön előtti királyság felsorolása saját fordításban:

"Miután a királyság leszállt a mennyből, a királyság Eriduban volt.
Eriduban Alulim lett királlyá; 28 800 évig uralkodott.
Alalgar (Alaljar) uralkodott 36 000 évig.
A két király uralkodott 64 800 évig.
Akkor Eridu elbukott és a királyság Bad Tibirához került. (a királyságot Bad Tibira szerezte meg?)(a királyság Bad Tibirát választotta?) (Egyáltalán nem mindegy, de több módon lehet fordítani.)
Bad Tibirában Enmenluanna (En-men-lu-ana) uralkodott 43 200 évig.
Enmengalanna (En-men-gal-ana) uralkodott 28 800 évig.
Dumuzi, a pásztor uralkodott 36 000 évig.
A három király uralkodott 108 000 évig.
Majd Bad-Tibira elbukott és a királyság Larakhoz került.
Larakban En-sipa-zi-anna (En-sipad-zid-ana) uralkodott 28 800 évig.
Egy király uralkodott 28 800 évig.
Aztán Larak elbukott és a királyság Zimbirhez került.
Zimbirben Meduranki (En-men-dur-ana) lett királlyá, uralkodott 21 000 évig.
Egy király uralkodott 21 000 évig.
Akkor Zimbir elbukott és a királyság Surripakhoz került.
Surripakban Ubur-tutu (Ubura-Tutu) lett királlyá, 18 600 évig uralkodott.
Egy király uralkodott 18 600 évig.
Öt városban nyolc király, ők uralkodtak 241 200 évig.
Aztán a Vízözön átsöpört."

Az öt Vízözön előtti város, ahol a királyság székelt és a vízözön előtti királyok neve:

Eridu
1. Alulim 28 800 évig uralkodott
2. Alalgar: 36 000 év.

Bad-Tibira (Védőistenei: Inanna és Dumuzi) Bad-Tibira helye bizonytalan, valahol talán Umma mellett lehetett.
3. Enmenluanna (Ammilu'ann) 43 200 év
4. Enmengalanna 28 800 évig
5. Dumuzi 36 000 év

Larak
Helyileg nem beazonosított.
6. En-sipa-zi-anna 13 800 év

Zimbir (Sippar)
"Madárváros". Ma Sipparként említik. Valószínűtlen, hogy jól azonosították be az Eufrátesz mentén, Babilontól északra 60 km-re. A város védőistenei voltak: Utu és Istár (Anunit, mint akkád harci istennő). Egyesek szerint azonos az ótestementumban említett asszír várossal, Sefárvaimmal. (Királyok II. Könyve 17:24)
7. Meduranki 7 200 év

Surripak, Surrupak, a város Ninlilnek (Szud) volt szentelve. Nippurtól délre helyezkedett el, nagyon valószínű, hogy az Eufrátesz mentén.
8. Udar-tutu/Ubar-tutu/Ubur-tutu 36 000 évig, (más változatban 18 600 évig) a Vízözönig uralkodott.

A teljes Sumér királylista a wikipédián.

vissza


Irodalom:

Rákos Sándor - Komoróczy Géza: Agyagtáblák üzenete

Szabó György: Mitológiai kislexikon

Hajnóczi J. Gyula: Az építészet története

Magyar Nagylexikon

Varga Domokos: Ős Napkelet

Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás

Sain Márton: Matematikatörténeti ABC

Platón: Timaiosz, Kritiasz

A. Rükl: A világűr képes atlasza

Ceram: A hettiták regénye

Noblecourt: Sumér és akkád művészet

Az oldalon található képanyag legnagyobb része ugyanezen könyvekből származik.


Szerkesztette: Ninahakuddu


vissza a lap tetejére® by Ninahakuddu, 2008