tartalom

ábrák

1. fejezet

2. fejezet

3. fejezet

4. fejezet

5. fejezet

6. fejezet

7. fejezet

összegzés

irodalomjegyzék

 A völgységi nemzetiségi-etnikai csoportok együttélése
a második világháborútól napjainkig


Tartalomjegyzék

1. Bevezetés, célkitűzés                                                                               

2. Szakirodalmi áttekintés

2.1. A társadalomföldrajz és rokontudományai. A használt fogalmak tisztázása.

2.2. A Völgységi táj és a vonzáskörzet a szakirodalomban. .                                                          

2.3. A közvetlen kutatási előzmények

3. Alkalmazott módszerek

3.1. Az anyaggyűjtést nehezítő, hátráltató problémák.

3.2. Az egyes fejezetek megírásával kapcsolatos módszertani alapok és              nehézségek

4. A Völgységi népességcsere 1944-1948

4.1. Háború és népességcsere. Az etnikai térszerkezet szétrobbanása

4.2. A bukovinai székelység “nagy futása” mint migrációs jelenség

4.3. A Tolna-Baranya-Bács megyei telepítési migráció

5. Kísérlet a kollektivizálás keltette mobilitás megragadására 1948-1960

5.1. A székely telepesek mobilitása 1947-1963

5.2. A völgységi helyi társadalom és a telepes-csoportok mobilitása 1945-1960

6.Az etnikai-nemzetiségi csoportok szerveződései a Völgységben

6.1. Szervezeti cezúrák 1938-1948

6.2. Elkülönülés vagy együttélés: székely autonóm törekvések 1945-1950

6.3. Kulturális integráció, szervezeti kiteljesedés: német egyesületek, székely körök,nemzetiségi önkormányzatok a völgységi kistérségben.

6.4. A völgységi kistérség etnikai-nemzetiségi csoportjainak mai helyzete

7. A helyi társadalom etnikai tagolódása

7.1. A népességcsere hatásai a Völgység társadalmára 20. század második felében

7.2. A falvak társadalma a tőkés átalakulástól a második világháborúig

7.3. A második világháború és az azt követő ki- és betelepítések hatásai a falvak

társadalmára.

7.4. „A felülről építkező társadalom és az etnikumok”

7.4.1. Az elkülönüléstől az együttélésig

7.4.2. A falvak társadalmának tagolódása a Kádár-korszakban

7.5. A rendszerváltás

7.5.1. A szerkezetváltás gyötrelmei, új kitörési pontok

7.5.2.Vegyes házasságok, asszimiláció, modernizációs identitásvesztés

8. Összegzés

9. Köszönetnyilvánítás

10. Mellékletek

10.1. Irodalom

10.2. Egyéb források

10.3. Adatközlők névsoraindex