Irodalom
  Babits Mihály
  Kosztolányi Dezső
  Tóth Árpád
  Juhász Gyula
  Vörösmarty Mihály
  Arany János
  Janus Pannonius
  Mikszáth Kálmán
  Petőfi Sándor
  József Attila
  Katona József
  Móricz Zsigmond
  Berzsenyi Dániel
  Csokonai Vitéz Mihály
  Zrinyi Miklós
  Kölcsey Ferenc
  Madách Imre
  Ady Endre
  Radnóti Miklós
  Szabó Lőrinc
  Déri Tibor
  Örkény István
     
    Folyt. köv.
     
  Vissza
  Főoldal

 

Arany JánosArany János (1817-1882)

Arany János 1817. március 2-án született Nagyszalontán, elszegényedett köznemesi családban. Születésekor anyja, Megyei Sára és apja, Arany György már elég idős. 14 évesen segédtanítói állása van. 16 éves korában beirat-kozik a Debreceni Református Kollégiumba. Csak megszakításokkal tud itt tanulni. Később vándorszínész lesz. Vándorszínész évei alatt ismerkedik meg Shakespeare műveivel és a Bánk Bánnal. Hazatérve apját vakon találja, anyja is nagyon beteg. Letelepedik Nagyszalontán és feleségül veszi Ercsey Júliát. Másodjegyző lesz. 1842-ben Szalontára kerül Szilágyi István, akinek tanácsára Arany elkezdi a műfordításokat (legjelentősebb Shakespeare fordítása a Hamlet). 1845-ben választások ("tisztújítás") vannak. Ennek hatására kezdi írni Az elveszett alkot-mányt, amivel megnyeri a Kisfaludy Társaság pályázatát. 1846-ban újabb pályázatot írnak ki, ahol a főhősnek népi hősnek kell lennie, és a műnek is népiesnek kell lennie. A Toldival ezt a pályázatot is megnyerte. 1848-ban megírja a Toldi estéjét. Világos után állását elveszti,1850-ben Geszten lesz házitanító.1853-1860-ig Nagykőrösön tanári állást kap. 1860 őszétől Pesten él. A Először a Szépirodalmi Figyelő, majd a Koszorú című folyóiratot szerkeszti. A Kisfaludy Társaság igazgatója, az Akadémia titkára lesz. Kritikai, elméletírói tevékenységet folytat. A Magyaror-szági irodalomelmélet megtestesítője lesz. Újra belefog a Csaba-trilogiába. 1865-ben meghal Juliska lánya, rajta is elhatalmasodik a betegség. Teljesen összeömlott, tíz évig nem is írt verseket. 1876-ban lemond a főtitkárságáról. Az 1877-es boldog nyarat a Margitszigeten töltötte. Ekkor írta, nem a nyilvánosság számára az Őszikék verseit. 1879-ben befejezte a Toldi szerelmét. 1882. október 22-én halt meg Pesten.

Az epikus költő

Arany erősen lírai alkatú költő volt, mégis epikusként indult, és annak is hitte magát. A verses epikához való ra-gaszkodása korszerűtlen volt, mivel már Európa szerte regényben írták a történeteket.

Az elveszett alkotmány (1845)
Az elbeszélő költészet útjára Az elveszett alkotmány című, hét énekből álló, hexameteres vígeposszal lépett. A Kisfaludy Társaság pályázatát ugyan megnyerte vele, de Vörösmarty csak fenntartással nevezi az ő művét a leg-jobbnak. Aranyban élt a kétely, hogy az eposz korszrűsíthető-e. A történet vonalszerűsége értékét vesztette szemé-ben. Ez teszi érthetővé, hogy a műben a történet és az elbeszélés síkját váltogatja. A költő a konzervatívok és a liberálisok hazug, demagóg választási küzdelmét gúnyolja ki. Használja az irónia és az öngúny eszközét is.

Toldi (1846)
Ezzel a művel Arany már egyöntetű elismeréssel nyerte meg a pályázatot. Műfaja nagyobb elbeszélő költemény, de nevezhetjük eposz formájú idillnek is. Egységes világképű mű a Toldi. Arany - szavai szerint - Miklósban az a "pórsuhancot" ábrázolja, aki a viszonyok jármát lerázva fölfelé tör: rosszindulatú ármánykodáson, különböző aka-dályokon át eléri célját; a paraszti-jobbágyi sorból értékes tulajdonságai révén felküzdi magát a királyi vitézek közé. Miklós nemcsak eszményi népi hős, a nemzeti jellem példája, hanem a nemzeti egység megtestesítője: nemes is, jobbágy is, olyan földbirtokos arisztokrata, aki a királyi udvarban lebzselő bátyja elnyomása következtében paraszt-ként él és dolgozik. Ez a lenézett, kisemmizett fiú képes csak megmenteni az ország becsületét, ő tudja csak legyőz-ni a magyart gyalázó cseh bajnokot.

A műben fellelhető az irodalmi népiesség, akár Petőfinél.

Petőfi és Arany hasonlósága:

- cél: a nép is olvassa műveiket,
- hangnem: romantika, realizmus,
- nem az egész életművük népies.

A Toldi jellemzői az Elveszett alkotmánnyal szemben:

- folyamatos történetmondás,
- politikai eszmék hirdetői helyett, a szereplők már jellemek,
- népiesség.

Toldi estéje (1848)
A haténekes Toldi estéjét alig pár hónap választja el a Tolditól, hangulata, életszemlélete mégis egészen más. Műfaja: "eposz formájú elégia". Fő kérdése: mi legyen a helyes nemzeti magatartás az új, a modern kultúrával, a haladással szemben? A Toldi estéje konfliktusok sorozata. A hős panasza: a testi-lelki elkorcsosodást, az erkölcsök megromlását látja csupán a modern szellemben, az új kultúrában. A főhősök itt már nem idealizált alakok.

A rab gólya (1847)
A madár-szimbólum hagyományos költői kép. Arany az allegóriát továbbfejleszti, többértelmű szimbólum lesz belőle.

A szimbólumrendszer jellemzői:

- szabadságtól megfosztott,
- csonka madár,
- beletörődés, lemondás.

Bár az 50-es években a líra veszi át az uralkodó szerepet költészetében, Arany továbbra is ragaszkodott a verses epikához. Jórészt csak töredékek kerültek ki tolla alól, mivel betegsége, kenyérkereső munkája és főleg a szabad-ságharc bukása utáni meghasonlottsága miatt megcsappant munkakedve. Örökre befejezetlen maradt a
Bolond Istók
című műve, bár az első (1850) és a második (1873) éneket megírta. Az epikus Arany régi álma volt egy hun eposz, hun trilógia megírása, melynek hőse, Attila, illetve Csaba lett volna. Többször nekikezdett a megírásának, de csak 1863-ban készült el a trilógia első része, a Buda halála.

A nagyidai cigányok (1851)
A szabadságharc miatti önkínzó fájdalom, mely a kétségbeesés legmélyén csak nevetni tud sírás helyett, íratta meg vele ezt a "vígeposzt". A mese alapja egy 16. századi történelmi anekdota: a nagyidai vár csekély számú ma-gyar őrsége a reménytelen helyzetben titokban elvonul a császáriak támadása elől, s a cigányokra bízza vár védel-mét. Ezt a történetet alkalmazza a költő, szatirikus felháborodása és a szabadságharc hibáinak torzító tükörként való ábrázolására. A nagyidai cigányok fogadtatása rendkívül ellenséges volt: azzal vádolták Aranyt, hogy beszeny-nyezte a szabadságharc dicső emlékét.

A lírikus költő

Arany János lírai költészete a szabadságharc bukása utáni évtizedben bontakozott ki. Művészetében a líra vette át az uralkodó szerepet, pedig nem akart lírikus lenni. "Lírai sóhajainak" forrása a nemzeti katasztrófa, Petőfi el-vesztése, egyéni sorsának teljes bizonytalansága, s mindezek miatt a kétségbeesés, a kilátástalanság. Fölöslegesnek érzi magát, hiábavalónak költészetét: ha a nemzet halott, nincs kinek énekelni.

Letészem a lantot (1850)
A vers abból az elhatározásból született - sajátos ellentmondásként - , hogy abbahagyja a versírást. A költemény alapélménye: a kiábrándulás, a múlt visszahozhatatlanságának felismerése, a nemzeti és személyes válság: a ka-tasztrófaélmény. Két korszakot állít egymással szembe: a céltalan jelent és az éltető múltat. Az érzelmi kettősség-nek megfelelően a hangnem is összetett: elégikus és ódai. Ez az ellentmondás a költő belső küzdelmét tükrözi. A múlt állandóan szembesül a jelennel.

Kertben (1851)
Nagyszalontán írta 1851 elején, s valóság a kert is, mely a költő házához tartozott. Az emberi otthontalanság, a fásult közöny és a részvétlenség lehangoló ábrázolása ez a vers. A vers hangütése csendes mélabút, elégikus hangu-latot áraszt.

Visszatekintés (1852)
A személyes válság költeménye ez. Nagykőrösön írta 1852 októberében. Arany ekkor még csak 35 éves, mégis letargikusan számvetést készít. Olyan önironikus elégia ez a vers, melyben sorsát, egész életét kudarcként tünteti fel. Azt vizsgálja elsősorban tudott-e élni a felkínált lehetőségekkel. A szövegben az értékbőséget és értékszegény-séget jelölő motívumokból álló ellentétpárok töltik be a formaszervező elv szerepét. A vers a tehetetlenség állapotát is kifejezi. A költő végül csak az utolsó reményben, a szerelemben találhat megnyugvást.

A lejtőn (1852-57)
Ebből az elégiából hiányzik a vigasztaló befejezés: egységes hangnemű, szigorúan szerkesztett remekmű ez. A vershelyzet, az ihlet forrása: a múlton csendesen tűnődő, merengő lelkiállapot. A vers kezdetén visszaszáll a múltba a az emlékezet. A jelenből visszatekintve a múlt derültnek látszik, bár ezek az évek is tele voltak panasszal. Mégis, a komor múlt hordozott olyan értékeket, melyek hiányoznak a jelenből.

Az örök zsidó (1860)
Első nagy lírai korszakát, az 50-es éveket lezáró nagy műve ez a költemény. A vers a lírai elégia és az epikus ballada ötvözete, balladás hangú drámai monológnak is szokták mondani. Az író egy költött személy álarca mögé bújva szólaltatja meg kétségeit, kínzó gondolatait: van-e értelme, célja az emberi létnek, az örökös rohanásnak, a folytonos újrakezdésnek.

Nagykőrösi balladák

A műballada Európában a romantika korában lett népszerű, mikor megnőtt az érdeklődés a népi költészet iránt. A ballada ugyanis eredetileg ősi népköltészeti műfaj. A magyar műballadát Arany János emelte világirodalmi szint-re. Arany már 1847-ben kísérletezett balladával, de e műfajon belüli verstípusait csak a nagykőrösi években emelte magas színvonalra. Ezeknek a műveknek megkülönböztető jele a tudatos kompozíció és a gondos szerkesztés (kompozíció: az alkotó, céljainak megfelelően, úgy rendezi a nyelvi elemeket és kifejezőeszközöket, hogy azok egyenlő egésszé álljanak össze).

A románc és a ballada:

Alkatához közelebb állt a szűkebb értelemben vett ballada, melyet a skót és székely népköltészetből ismert meg, mint a románc, melyet a latin népek költészetéből és a németektől ismert. Arany írt románcokat is, de balladái sok-kal nagyobb esztétikai értéket képviselnek

A románc jellemzői:

- a történetet lassan, folyamatosan mondja el,
- gyakran kiegészíti leírásokkal.

A ballada jellemzői:

- szaggatott elbeszélés,
- tragikusság,
- időbeli-térbeli váltások,
- párbeszédek.

Arany balladatípusai:

1.)
Egyszólamú, vonalszerűen előrehaladó ballada (közel áll a románchoz),

Pl.: A varró leányok (1847) - nem nagykőrösi! , Az egri leány (1853) , Zács Klára (1855) - nagykőrösi balladák , Walesi bárdok (1856) /

2.)
Többszólamú, vonalszerűen előrehaladó,

Pl.: V. László (1853) , Szondi két apródja (1856) ,

3.)
Egyszólamú, körkörös szerkezetű, lélektani balladák (egyén sorsáról szólnak).

Pl.: Ágnes asszony (1853)

Arany történelmi balladái:

Arany történelmi balladái politikai célzatosságot rejtenek magukban. Az 1850-es években föl kellett rázni a nemzetet fásultságából, s Arany magára vállalta ezt a feladatot. Az V. László végszavaival ("De visszajő a rab...!) osztrák börtönökben sínylődő hazafiak hozzátartozóiba próbált lelket verni, a Zács Klára Haynau bosszújának ke-gyetlenségét is fölidézte, a Szondi és A walesi bárdok arra emlékeztet, hogy magyar költő nem dicsőítheti Ferencz Józsefet, aki felelős a Világos utáni véres megtorlásért.

Zács Klára:
Előrehaladó történetmondás térbeli váltásokkal. A történet kihagyásos, szaggatott. Az utolsó versszak epilógus a balladához, ez a XIV. századra vagy a költő saját korára is tartalmaz utalást.

A walesi bárdok:
Aranyt felkérték a vers megírására, Ferencz József üdvözlésére. A szakaszos tördeltség benyomását erősítő is-métlések itt is uralkodó szerepet visznek, mind az elbeszélés, mind a párbeszéd szintjén, sőt a két szint között is. A tetőpontot, a feszültséget azonban nem az elhallgatás, majd a mondatszerkesztés síkján megvalósított fokozás idézi elő, hanem a nyelv felemelése a betű szerinti szintről a szójátékok és igei metaforák szintjére.

V. László:
Különböző helyeken egyidőben játszódó eseményeket olvashatunk. Jellemző a balladai homály és a párbeszédek. A mű végén reménykedés: "visszajő a rab..!".

Szondi két apródja:
Ebben a versben nem a bűn és bűnhődés kérdéskörét boncolgatja a költő, hanem a hősi helytállás nagyszerűség-ét mutatja fel a fegyveres harcban (Szondi), s a bukásban a költők (apródok) erkölcsi felelőségét, a hazához való rendületlen hűségét. Maga a versforma, mint a költemény egésze is, zaklatott menetű, nyugtalanítóan váltakozó ritmusú.

Ágnes asszony:
Körkörös szerkezet: a kezdőhelyzet a vers végén visszatér, megismétlődik.

Szerkezeti egységek:
 
1.) 1-4 vsz. : mosás, emberek kérdezősködése - rövid idő,
2.) 5-15 vsz. : börtön, tárgyalás - rövid tárgyalás, hosszú börtön,
3.) 16-22 vsz.: újra mosás - hosszú idő.

Őszikék
Arany ezeket a verseit a nyilvánosságtól elhúzódva, a maga kedvére írta. Ezek a költemények mások, mint ami-lyeneket a kor szélesebb körű irodalmi közvéleménye várt tőle. Nem csatlakoztak ezek semmiféle irodalompolitikai programhoz, irányzathoz. Szerzőjük nem kívánja vállalni bennük a "nemzeti költő" szerepét. Csupán az "ihlet percét" megragadva akarja formába önteni azt, amit egy-egy pillanatnyi benyomás kivált a lélekből. Műfajai a régi-ek (balladák, életképek, dalok stb.), de az igazán új az elrejtőzés által lehetővé tett őszinteség és szabadság.

Epilógus (1877)
Arany ugyan megírásakor "végszó"-nak szánta, mégsem az , gazdag termés következett még utána. Ennyi sze-mélyes, sőt titkolt érzés és mondanivaló ilyen közvetlenül még soha nem szólalt meg költészetében.

A vers szerkezeti tagolódását egyértelműen kijelöli a költő:

1.) 1-5 vsz. : múlt - idilli képsor, elfojtott indulatok,
2.) 6-10 vsz. : a múlthoz kötött jelen - kétely,
3.) 11-15 vsz.: a múltban megálmodott, de meg nem valósult jövő: kétségbeesett, remény nélküli lemon-dás, a költő léthelyzete: "rab madár".

Mindvégig (1877)
Itt már a halál közelléte indokolja a számvetést. A beszélő önmegszólításhoz folyamodik. Személyisége válságba jutott: ezt saját énjének megkettőzésével fejezi ki. A megszólított a nemzeti közösség nevében megnyilatkozó költő feladatkörét vállalta magára, a megszólító kérdésessé teszi, hogy e megbízatás összhangban állt-e a költő egyéni szándékaival. A vers nem ad választ a föltett kérdésre, a feszültség végig fönnáll a szerep és az egyén között: a beszélő távlatból szemléli önmagát.

Az őszikék balladái:

Az őszikék balladáiból is hiányzik mindenfajta allegorikus indíték, történelmi-politikai áthallás. Költőjük - csak művészi célokat követve - főleg régi és népi babonás hiedelmeket elevenít fel bennük, ugyanakkor folytatja a koráb-bi témáját is, a bűn és bűnhődés kérdéskörét.

Vörös Rébék (1877)
A ballada falusi története is a reális valóságot keveri babonás elemekkel, naiv látomásokkal. A címszereplő, Vö-rös Rébék démoni alakváltozásai, az epikus és párbeszédes részek sejtető elhallgatásai virtuóz bonyolultságot adnak a balladának. Fokozza ezt a bonyolult összetettséget a refrén, a sátánűző "Hess, madár!". A vers szimbolikája értel-mében az ártó Gonosz halhatatlan, a védekezés ellene reménytelen.