Irodalom
  Babits Mihály
  Kosztolányi Dezső
  Tóth Árpád
  Juhász Gyula
  Vörösmarty Mihály
  Arany János
  Janus Pannonius
  Mikszáth Kálmán
  Petőfi Sándor
  József Attila
  Katona József
  Móricz Zsigmond
  Berzsenyi Dániel
  Csokonai Vitéz Mihály
  Zrinyi Miklós
  Kölcsey Ferenc
  Madách Imre
  Ady Endre
  Radnóti Miklós
  Szabó Lőrinc
  Déri Tibor
  Örkény István
     
    Folyt. köv.
     
  Vissza
  Főoldal

 

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)

A felvilágosodás Magyarországon

Az új eszmék viszonylag későn, a 18. század harmadik harmadában, s új cél kitűzéseket teremtve terjedtek el. A hazai nemesség nagy része fogékonynak bizonyult az új eszmék iránt így alakult ki a magyar felvilágosodás Nem volt számottevő polgárság, ezért az új világszemlélet iránt néhány nagy műveltségű főúri család a felvilágosodás magyar hívei az új kulturális haladás művelésének feladatát sürgették. A felvilágosodás első szakaszát 1772-1795 között szokás számítani.

Mária Terézia testőrséget állított fel Bécsben, császárvárosban a magyar vidéki nemes ifjak művelődhettek, ekkor szervezték az első magyar írói társaságot, vezetője Bessenyei György volt.

1780-1790 még szabadabban terjedtek a modern gondolatok a „kalapos király” nem koronáztatta meg magát, hogy ne kössék meg a kezét az alkotmány előírásai. A szerzetes rendek, be akarták vezetni a német nyelv használatát a latin helyett a hivatalokban. II. József politikája megosztotta a magyar értelmiséget kialakultak a Jozefinisták, akik a polgárosodást és a társadalom modernizálását akarták, és a nemesi ellenállás hívei akik védték a magyar hagyományokat, divatba hozták a magyaros öltözködést, a magyar ételeket, és síkra szálltak a magyar nyelv ügyéért is . A magyar jakobinus mozgalmat, melynek élére Martinovics Ignác, és Kazinczy Ferenc állt. A felvilágosodás második szakaszát, mely 1795-töl a reformkor megindulásáig, 1825-ig tartott.

Élete:

  Debrecenbe született /1773-1805/. Apja Csokonai József Borbély, és seborvos volt.
  Debrecen a korabeli Magyarország egyik legerősebb kisugárzású szellemi központja volt.
1780-tól a református kollégium tagja lett, 1788-ban főiskolán teológushallgató lett.
  1790 körül diáktársaival olvasó társaságot, „önképzőkört” szervezett. Csokonai az olasz nyelvet választotta de latinul, franciául, németül, görögül is tanult, ismerkedett az angollal, a héberrel és a perzsával. 1794-ben, a gimnáziumban a poétaosztály vezetésével bízták meg.

- 1792-től Kazinczyval levelezett. 1795-től kizárják a kollégiumból.

- 1797 tavaszán Komáromba ment verses folyóirat kiadását tervezte melynek címe

”Nyájas múzsa”. Itt ismerkedett meg Vajda Juliannával -Lillával, egy jómódú kereskedő lányával. A Lilla versek a boldog szerelmükről szólnak. 1799. május 26.-ától 1800. febr. 21.-éig – helyettes tanárnak a Csurgói gimnáziumba (a Helyettesített tanár külföldi tanulmányúton tartózkodott) Csurgón született legkitűnőbb epikai alkotása, a Dorottya.

Harminckét éves korában, 1805. jan.28.-án Debrecenben fejezte be fiatal életét.

A felvilágosodás eszméi Csokonai költészetében:

A Rousseau-i szentimentalizmus.

Lilla szerelme boldoggá tette Csokonait, de elvesztése új irányt adott költészetének. Kevesebbet írt, de ezek az alkotásai a legnagyobbak, mert mélyen átérzett, megszenvedett, sablontalan eredetiségű költeményeket írt. A felvilágosodás gondolataival telített verseket már diákkorában írt.
Pl.: Az estve; Konstantinápoly.

A felvilágosodás anyjának Rousseau-t tartotta. Csokonai eszméiben e nagy gondolkodó eszméi gyakran megjelennek. Költészetében erős klasszicistahatás fedezhető fel. Ennek jellemző motívuma az, hogy Csokonai egyes verseit érettebb fejjel átdolgozta, átírta vagy kibővítette.

Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)Az estve című verse 1789-ben keletkezett, de 1794-ben kiegészítette. A felvilágosult eszméket tömörítő versekben egymástól két, jól elkülöníthető egység található. Az első egység a pictura, a leíró részek, a vers költészetében is ezt figyelhetjük meg. A költő valamilyen létező dolog, jelenség bemutatásával kezdi a verset. Ebben az esetben az alkony a költői kép, ami indítja a költői képet. A leíró részek jelzős szerkezetekben, metaforákban gazdagok, meglehetősen képszerűek. A költő és a természet közötti kapcsolat egyértelműen pozitív. A szerző azt hangsúlyozza, hogy a természet az ember barátja. Az embernek a természethez valófordulása, a természet újrafelfedezése Rousseau-i gondolat. Ennek kifejezésére gyakran alliterációt alkalmaz Csokonai.

„Barlangjában belül bömböl a medve.”

A vers leíró részei keretbe foglalják a művet. Csokonai Diétai Magyar Múzsa című vers gyűjteményében található meg ez a vers, de csak a keretversszakok.

A felvilágosult tanköltemények másik egysége sentententia, tanító részek, didaktikus elemek. A vers középső, legnagyobb terjedelmű tartozik ide, ez hordozza a mű lényegét, alap mondanivalóját. A költemény második szakasza költői kérdéssel indul, ezután Csokonai felvilágosult gondolatokat fogalmaz meg. Erős fizikum hatja át a versnek ezt a részét. A költő, akárcsak Rousseau, a magántulajdont tekinti minden társadalmi különbség, probléma okának. Történelmileg az ősközösséget tartja helyes társadalmi rendszernek. Csokonai úgy véli, hogy az osztálytársadalmak, kialakulása a magántulajdon kialakulásához vezethető vissza.

„Az enyim, a tied menyi lármát szüle…”

Nemcsak a magántulajdont, hanem a születési előjogokat, kiváltságokat és a háborúkat is elítéli a költő. Az emberek között nem lehetnek társadalmi és vagyoni különbségek. „Nem született senki gazdagnak, szegénynek.” Az egész vers társadalmi rendszer bírálatára épül. A költő ebből a romlott társadalomból a természetbe menekül. Így jelenik meg az utolsó strófa mint keretversszak és ez zárja le a művet.

A Konstantinápoly című versben még jobban megfigyelhető pictura és a sententia egysége. A költő bemutatja a keleti kereszténység központját, de a mecsetek látványa az egyház ellenesség gondolatainak megjelenítését veti előre. 1975 fordulópont, Csokonai életében, mert részt vesz a magyar jakobinusok kivégzésén mely után, kicsapják a kollégiumból. Ettől kezdve az élete kilátástalanná vált, és élete küzdelmek sorozata lett. Csokonai sajátos szellemi jelenséget képviselt. Magyarországon ő volt az első „művész”, aki megpróbált leválni a főuraktól. De kísérlete nem sikerült. Magyarországom még csak ekkor jelent meg a kiművelt közönség.

Témák és formák gazdasága Csokonai életében:

Csokonai verseiben fellelhető a kor valamennyi művészeti törekvése. A különböző stílus irányzatok nem egységbe forrasztva, hanem egymás mellet és után élnek nála ettől lesz a költészete sokszínű, nem kötötte magát egyféle versrendszerhez, mindegyik jó neki verselési gyakorlata minden költőnél precízebb. Ezért nevezik (poeta natusnak,) őstehetségnek, vagy (poeta doctusnak) tudós költőnek.

A klasszicista szerkezet:

Műszerkezete letisztult, könnyen áttekinthető, a vers teljesen szimmetrikus. A címben egy megszemélyesítés jelenik meg. Csokonai transzcendens jelenségnek tartja a reményt. Az első és az utolsóstrófa keretbe zárja a verset. A két középső versszak tömbjei szemben állnak egymással, a sorok és a versszakok között is.

Elégia: Népköltészeti eredetű műfaj. /Az estve/

Az Elégikus költemény: az, ha a valóság és az ideál nem felel meg egymásnak, az ideálok nem találhatok meg a valóságban, ezért a költő elégikusan, rezignáltan szólal meg. /A magánossághoz/

Óda: Emelkedett hangú, magasztos tárgyú, bonyolult ritmikájú, és felépítésű terjedelmesebb költemény. /Tihanyi Echohoz/

A népies költészet:

A magyar parasztok nyelve és ízlése van jelen a népies helyzetdalaiban, életképeiben.

Pl.: Szegény Zsuzsi a táborozáskor,
Szerelem dal a csikóbőrös kulacshoz
Paraszt dal
A rokokó és az anakreoni sor:

A kétféle ritmuselv egymásra játszása gazdagítja a vers szövegét, sajátos belső feszültséget hoz létre. A vers alapja az anakreoni sor, (negyed feles jambusi sorfaj):

Az anakreoni dal két részből áll leírásból és tanulságból.
 


Csokonai népiessége, szerelmi lírája

A rokokó olasz hatásra már diákkorában megjelent. Az ilyenfajta vonások későbbi műveiben is fel-feltűnnek. A rokokó Csokonai számára a szépség és a boldogság világát jelentette, felülemelkedés a köznapi élet szféráján. A rokokó tárgyköre az epekedő, enyelgő, boldog és viszonzottnak érzett szerelem, olykor finom erotika. Jellemző ezekre a versekre a miniatűr forma, a szimultán ritmussal előállított sodró zeneiség, a változatos ritmika alkalmazása. Ilyen rokokó verse a Tartózkodó kérelem és az Egy tulipánthoz.

A vers lényege nyelvi dallamában, zeneiségében rejlik. Kettős hangszerelésű a ritmikája, sorait egyszerre lehet ütemhangsúlyosan és időmértékesen skandálni.

Az uralkodó versláb az ionicus a minore: ; ezt a verslábat Csokonai honosította meg a magyar költészetben. Csokonai költeményeiben gyakran tiszta rímeket használ.

Tartózkodó kérelem: a vers alapja egy metafora: „a szerelem tűz”. Ha a szerelem tűz, akkor égő sebet ejt, s erre a fájdalomra gyógyír csak a „gyönyörű kis tulipánt” lehet. Viszontszerelmet kér kedvesétől, s igenlő válaszért csókokat ígér.

A rokokó életérzéshez simulnak a görög Anakreon modorában írt költeményei. Többségük rövid terjedelmű alkotás, s valamennyi versformája az ún. anakreóni sor : .

Az igazi és teljes boldogság magában foglalja és feltételezi mások boldogságát is.

A boldogság c. verse egy anakreoni dal, ami két részből áll. Az első rész egy tájat ír le a boldogság pillanatában. Ebben a kis költeményben a túlcsorduló szerelmi-lelki-esztétikai élmény körül mind az öt érzékszerv öröme felhalmozódik: a virágok látványa, a jázmin illata, a szellő simogatása, az eper íze.

A válasz nélkül maradt kérdések lezáratlansága azt a benyomást rejteti, hogy ez a boldogság időtlen, örökké tartó állapot.

A rousseau-i szentimentalizmus

Lilla elvesztése új irányt adott költészetének. A poétai játék helyébe a mélyen átérzett, megszenvedett, sablontalan eredetiségű költemények lépnek.

A Reményhez írott költeményében elbúcsúzik mindattól, ami életét tartalmassá tette. Az érzelmi-gondolati tartalom - látszatra - ellentétbe kerül a külső formával. A ritmus mindvégig trochioikus lejtésű. A keresztrímek négy soronként váltják egymást. A meglehetősen bonyolult strófaszerkezetnek a kialakulása összefügg azzal a ténnyel, hogy Csokonai a szöveget egy már kész, adott dallamra írta. Átgondolt a versszerkezete is. A tartalom és érzelem párhuzamot alkot. Hangulati ellentéte éles kontrasztot alkot.

A megszemélyesített Reményt szólítja meg. A párbeszéd nem alakulhat ki, így a költemény fájdalmas monológ. Nemcsak megszólítja, hanem be is mutatja a Reményt. Rokokó képpel, a tavaszi virágoskert kibomló pompájával jellemzi életének bizakodó korszakát. A következő szakasz az előző képet a visszájára fordítja, az elveszett remények emléke elkeserítette. A befejező versszak az első folytatása, a reménytelenség kiteljesítése a halálvággyal. A remekmű megszületése alatt oldódott a fájdalom.

A tihanyi Echóhoz nem is igazi echós vers. A strófaszerkezet újszerű és bonyolult. Az elégia megszólítottja a visszhang. A költő a saját élethelyzetét mutatja be, azt, hogy ő ki van rekesztve az emberi közösségből, hogy ő sorsüldözött, hányatott ember. A versben megjelennek a szentimentalizmus irányzatának ismert motívumai: a halvány holdnak fényén elhagyatottan sírva sírt, elpusztult reményeit jajgatta el. Mégsem pusztán átvett stílusfordulat, hanem őszinte és megszenvedett realitás.

A reményeitől megfosztott ember élete kisiklását, költői pályájának zátonyrafutását panaszolja el. A panaszáradat oka nem Lilla. A magányba kíván menekülni.

Magát Rousseau mellé emeli. Egyéni sorsát rokonnak érzi az övével. Az a biztos hit zárja le ezt az elégikus hangú ódát, hogy a távoli jövő felismeri benne az előfutárt.

Dorottya: 1799-ben, somogyi tartózkodása idején írta meg Dorottya vagyis a dámák diadalma a Farsangon c. komikus eposzát. A cselekmény időtartama 24 óra. Színhelye: Esterházy herceg kaposvári kastélya. Csúfondáros, szatirikus hangnem uralkodik a költeményben. A szerelmi csalódás a társadalmi számkivetettség miatt a paródiához menekül. Kritikájának éle az ellen irányul, hogy a nemesség megtagadja a nemzeti hagyományokat, szokásokat, és e helyett az idegenekét majmolja.

Egy kisszerű és nevetséges történetet ad elő a hősköltemények modorában, az antik eposzok kellékeit is felmutatja. Az egésznek egy farsangi bál a kezdete. A komikum áthatja a mű minden részét. Az elbeszélő is jelen van.

Csokonai népiessége

1799-ben írta Jövendölés az első oskoláról a Somogyban című versét. A táj elbájoló szépsége által keltett csodálkozás szembekerül a műveletlenség sivárságával. Itt is hangot kap a távoli jövő ígérete, a remény. A bonyolult szerkezetű strófák utolsó, rímtelenséggel is kiemelt sorában sűrítődik össze a legmarkánsabb gondolat.

Csokonai írt olyan költeményeket is, amelyekben már a magyar parasztdalok nyelve, ízlése is jelen van


Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)A Lilla szerelem története Csokonai verseinek tükrében

A reneszánsz óta divat a szeretett hölgyek átkeresztelése. Ez a szokjs Petralcánál jelent meg elõször, aki egy ismeretlen nõt nevezett verseiben Laurának. Csokonai Vitéz Mihály 1797-ben ismerkedett meg Lillával, akinek a valódi neve Vajda Julianna. Egy jónevû kereskedõ lánya volt, szülei nem igazán kedvelték a szegény költõt.

Csokonai szerelmes versei három csoportra bonthatjuk, melyek összhangban vannak érzésvilágjval:

Az elsõ szakaszban a boldog szerelem hatása alatt ír. Ilyen versei peldául: “A pillanto szemek”, “A boldogság”, a “Tartózkodó kérelem”. Ezek a versek rokokó stílusban, vagy anakreóni dalokként jelentek meg költészetében.

Az anakreóni dalok legfõbb jellemzõje, hogy a dalok rövidek, és versformájuk az anakreóni sor. Ezek a dalok Csokonai Lillához fûzõdõ viszonyának kezdeti szakaszához tartoznak, gs elárulják, hogy ez a szerelem kölcsönös és boldog volt (“Lillámmal ülök együtt”, “csókolódva tréfál”). Ilyen vers például “A boldogság” címû, melyben rendkívül optimista a jövõvel kapcsolatban, úgy érzi, hogy a boldogsága örökké tart. Ezt az utolsó három sorban feltett megválaszolatlan kérdéssel fejezi ki.

A rokokó mûvek -hasonlóan az anakreóni dalokhoz- rövidek, központi témájuk pedig a boldog szerelem, olykor a finom erotika. Leginkább a boldogság érzésének kifejezésére használta õket, ami akkoriban teljesen a hatalmába kerítette a költõt. Az egyik ilyen köteménye a “Tartózkodó kérelem”. Eredetileg ezt a verset még jóval 1795 elõtt írta egyik elõzõ kedveséhez, és csak késõbb, tökéletesítés után sorolta be a Lillához írt mûvek közé. A versbõl - rövidsége ellenére - kitûnõen érzõdik a költõ lángoló szerelme (“A hatalmas szerelemnek elemésztõ tüze bánt”). Rokokó motívumként (virágként) Lilla is megjelenik az elsõ versszakban (“gyönyörû kis tulipánt”).

A költõnek ez az állapota kb. 9 hónapig tartott. Ebben az idõszakban megpróbált állást szerezni, amibõl el tudta volna tartani Juliannát. Tervei között szerepelt, hogy a keszthelyi Georgikonban professzor lesz, és egy tanári állást is megpályázott, de sajnos egyik elképzelése sem vált valóra. Közben szerelmét a szülei hozzáadták egy gazdag kereskedõhõz.

Csokonait mély megrázkódtatással fogadta a hír, mely öszeomlatta reményeit. Még mindig szerelmes volt Juliannába, de szívét boldogság helyett a szomorúság és a magány kezdte betölteni. Ebben az idõszakban a költõ lekivilágát leginkább “A reményhez” címû mû mutatja meg.

A vers tulajdonképpen a Lillához fûzõdõ szerelem történetét, a boldogság keresésének fázisait mutatja be. A reményt csak az elsõ és az utolsó versszakban szólítja meg és ez keretet alkot a történet leírása körg. Az életet egy allegórikus kép, egy kert helyettesíti. A változást az évszakok váltakozásához köti. Ezeknek a természeti elemelnek a választása a költõ természet-imádatából adódhatott. A boldog szerelem leírását a második versszakban találhatjuk. A tavasz általi megújulás és Lilla viszonzot szerelme a költõ boldogságát mutatja be (“Egy híjját esmértem örömömnek még: Lilla kezét kgrtem, S megadá az ég”). Élete, mûvészete ebben az idõszakban - ugyanúgy mint a kert - felvirágzott. Az utána következõ versszak éppen ellentettje a másodiknak: a tél képei a költõ hanyatlását, szomorúságát mutatja meg. Szerelme férje is megjelenik negatív szereplõként (“Régi jó világom Méltatlanra szállt.”). Az utolsó versszakban a remény elvesztéséért könyörög, gs halálvágya is megmutatkozik. Ily módon állít párhuzamot a remény és az élet közé (“Amíg élek - remélek”). A vers utolsó soraiban lévõ költõi felkiáltások a felfokozott lelkiállapotra utalnak. Ezek együtt úgy hatnak, mintha a mû az életcélját vesztett költõ búcsúlevele lenne (“Kedv! Remények! Lillák! - Isten véletek!”).

Csokonai szerelmi költészetének harmadik szakaszára nagy hatást gyakorolt Lilla szerelmének elvesztése. Az eddigi boldogsággal, játékossággal, szeretettel telt versei helyébe a térmeszetbe visszaforduló, magányossággal telt, elgondolkodtató mûvek léptek. A versek strófaszerkezete is újszerû és bonyolult lett. Ebbõl a szakaszból kerültek ki legértékesebb költeményei (pl.: A tihanyi ekhóhoz, Magánosság). Ezekben a mûvekben halálvágya tükrözõdik és önmagát sajnáltatja, ami érthetõ, ha átgondoljuk sikertelen életét.

Csokonai felvilágosodása szorosan összefonódott a fejletteb kultúrájú országokban már elavultnak számító stílussokkal: barokkal, a rokokóval, így sajátos, sokszínû, izgalmas változatokat hozva létre. Szerencsénkre összekapcsolódott szerelmi költészetével is, s olyan gazdag érzelmi töltést kapott amelybõl igazi líra, nagy életmû született.